szakszervezetek s munkav delmi k pvisel k r szv tele a munkav delemben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZAKSZERVEZETEK ÉS MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK RÉSZVÉTELE A MUNKAVÉDELEMBEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZAKSZERVEZETEK ÉS MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK RÉSZVÉTELE A MUNKAVÉDELEMBEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
betha

SZAKSZERVEZETEK ÉS MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK RÉSZVÉTELE A MUNKAVÉDELEMBEN - PowerPoint PPT Presentation

90 Views
Download Presentation
SZAKSZERVEZETEK ÉS MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK RÉSZVÉTELE A MUNKAVÉDELEMBEN
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐT A MUNKAVÁLLALÓK KÖVETLENÜL VÁLASZTJÁK Önálló (de lehet a szakszervezet jelöltje, tisztségviselője) A SZAKSZERVEZETEK IS RENDELKEZNEK MUNKAVÉDELMI JOGOSÍTVÁNYOKKAL A közszolgálatban nem kötelező a mv. képviselő választása SZAKSZERVEZETEK ÉS MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKRÉSZVÉTELE A MUNKAVÉDELEMBEN

 2. MV.képviselő Mvt 70§ Szakszervezetek Mtv, Kjt, Ktv Hszt Hjt jogszabályok

 3. Mtv.102. § ( (2) A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. (3)b) a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni; c) a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. Mvt. 2. §(2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani. (3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg. Jogszabályok átfedéssel

 4. A munkáltató köteles A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása: a) a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai; b) a veszélyek azonosítása; c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma; d) a kockázatot súlyosbító tényezők; e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása; f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;

 5. a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni; b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére; d) új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit; e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;

 6. Képviselő jogaiMvt. 70. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.a) a munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölése, foglalkoztatása, tevékenysége (8. §, 54/A. §, 57-58. §-ok);b) a munkavédelmi tartalmú információk biztosítása [különösen a 40. § (2) bekezdésében, a 42. § a) pontjában, a 45. § (2) bekezdésében, az 54. § (1) bekezdése i) pontjában, az 54. § (7) bekezdése a) pontjában, az 58. § (3) bekezdésében, az 59. § (2) bekezdésében, a 81. § (3) bekezdésében foglaltak alapján];c) a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezése és megszervezése.(3) A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.(4) A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát a tanácskozáson.

 7. A szakszervezet jogai • (4) A szakszervezet az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szerv vezetőjének a figyelmét felhívhatja….. a megfelelő eljárást kezdeményezheti. Ennek eredményéről az eljárást lefolytató szerv a szakszervezetet tájékoztatni köteles. • a szolgálati és munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizheti, azok végrehajtásáról tájékoztatást, adatot kérhet, melyet részére meg kell adni.

 8. HJT (HSZT) 34. § (1) A szervezeti egység szakszervezeti szervével, illetve a reprezentatív szakszervezettel való együttműködés keretében az állományilletékes parancsnok köteles: a) a szükséges tájékoztatás megadásával a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységét elősegíteni; b) a szakszervezet által tett észrevételekre, javaslatokra vonatkozó álláspontját és ennek indokait közölni; (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak irányadók - irányítása körébe tartozóan - az elöljáró szervek parancsnokaira (vezetőire) is. 35. § (1) A szervezeti egységnél képviselettel rendelkező szakszervezet - a műveleti területen szolgálatot teljesítő állomány kivételével - jogosult az állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás (a továbbiakban együtt: intézkedés) ellen kifogást benyújtani.

 9. Tanácskozás a munkavédelmi képviselővel(2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján - az (1) bekezdésben meghatározottak mellett - különösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást folytatni:a) a munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölése, foglalkoztatása, tevékenysége (8. §, 54/A. §, 57-58. §-ok);

 10. A SZAKSZERVEZETI ELLENŐRZÉS • Szakmai információk begyűjtése: • -Történhet a szakszervezeti tagoktól, de a szakmai szervtől, vagy a munkavédelmi bizottságtól, képviselőtől. • -Rendkívül fontos a szakmai megfelelőség, ha nincs munkavédelmi ügyvivő, • fogadjunk szakembert már az előzetes információk értékeléséhez. • Értesítés az ellenőrzésről • A váratlanság több gondot okoz, mint amennyi előnnyel jár. Akadályozhatunk egy másik eljárást, és a problémák egy részét is megoldhatják. • Az ellenőrzés végrehajtása: • -Szakember nélkül ne próbálkozzunk • -A fontos, lényeges dolgokra koncentráljunk. Apróbb vitatható dolgokba nem érdemes belemenni, könnyen vereség lehet belőle és a lényeges ügy sem rendeződik. Pl. Elektromágneses sugárzás, képernyős „védőszemüveg”

 11. Előzetes tájékoztatás: • -Ha közvetlen balesetveszélyt tapasztalunk, írásban is jelezzük azonnal, szóban foglaljuk össze a legfontosabb hiányosságokat, de soroljuk fel a rendben találtakat is. • Jegyzőkönyv megküldése: • -Megküldés előtt lássa a munkavédelmi szakember és a jogász.Ha további eljárásra kerül sor, már itt legyen védhető az anyag. • Válasz. • -Ígéret a javításra, vagy áttolás másra. Figyeljünk a határidőkre. • Visszaellenőrzés, • - szükség esetén eljárás kezdeményezése

 12. Baleset, kártérítés 174. § (1) A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel. (2) Mentesül a munkáltató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. (3) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett elő. (4) A munkavállaló bizonyítja, hogy a károkozás a munkaviszonyával okozati összefüggésben következett be.