slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë Përgatitur nga: Nezir Myrtaj , Fahri Blakaj, MEM/DE Prishtinë, 20 tetor 2008. Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë. P ë rmbajtja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë' - bernie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë

Përgatitur nga: Nezir Myrtaj,

Fahri Blakaj, MEM/DE

Prishtinë, 20 tetor 2008

ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit t efi ienc s s energjis
Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë
 • Përmbajtja
 • Trajtimi institucional i efiçiencës së energjisë
 • Kuadri ligjor e rregullator i EfEn
 • Programi i efiçiencës së energjisë
 • Zbatimi i Programit të efiçiencës së energjisë
 • Legjislacioni sekondar për EE dhe zbatimi i tij
 • Konkluzione
trajtimi institucional i efi ienc s s energjis
Trajtimi institucional i efiçiencës së energjisë
 • Sektori i Efiçiencës së Energjisë, në kuadër të strukturës organizative institucionale të Ministrisë për Energji dhe Miniera, është i organizuar në nivel divizioni
 • EfEn është bashkë-sektor me BRE-në dhe Mjedisin, në kuadër të Departamentit të Energjisë
 • Synohet që EfEn të mbështetet edhe përmes formave të tjera të organizimit institucional, siç është Agjencia për efiçiencë të energjisë, si dhe Fondi për EE
trajtimi institucional i efi ienc s s energjis1
Trajtimi institucional i efiçiencës së energjisë
 • MEM është përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e politikave të efiçiencës së energjisë
 • Politika për efiçiencën e energjisë është përfshirë në një kapitull të veçantë të SEK-ut (2005-2015)
 • MEM ka hartuar Programin 3-vjeçar të Kosovës për EE dhe BRE (2007-2009)
kuadri ligjor e rregullator i ee
Kuadri ligjor e rregullator i EE

EfEn trajtohet nga një kornizë solide ligjore e rregullatore:

 • Ligji Nr.2004/8 për Energjinë
 • Legjislacioni sekondar
 • Strategjia e Energjisë së Kosovës
 • Programitrevjeçar për Zbatimin e SEK-ut
 • Programi trevjeçar i Kosovës për EE dhe BRE
kuadri ligjor e rregullator i ee1
Kuadri ligjor e rregullator i EE
 • MEM, shumë kohë më parë ka synuar të nxjerrë një ligj të veçantë për EfEn dhe ka përgatitur draftin e këtij ligji, por për mungesë buxheti, ligji nuk është proceduar më tutje
 • Në mungesë të ligjit për EfEn, janë miratuar dhe janë në hartim e sipër një sërë aktesh nënligjore që promovojnë EfEn
 • Janë miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, udhëzimet administrative:
  • UA për Promovimin e EfEn te Konsumatorët Përfundimtarë
  • UA për Etiketimin e Pajisjeve Elektrike-Shtëpiake
  • UA për Auditimin e Energjisë
programi i efi ienc s s energjis
Programi i efiçiencës së energjisë
 • PKEE&BRE mbështetet në Programin për Zbatimin e Strategjisë së Energjisë (2006-2008)
 • PKEE&BRE përfshin 18 projekte nga gjashtë sektorët ku duhet të zbatohen masat e EfEn
 • MEM ka për obligim të bëjë rishikimin e PKEE&BRE në çdo tri vite
zbatimi i programit t efi ienc s s energjis
Zbatimi i Programit të efiçiencës së energjisë
 • Deri tash janë zbatuar ose janë në zbatim e sipër projektet e përfshira në PKEE&BRE:
  • Fushatë ndërgjegjësimi për kursimin e energjisë, e zhvilluar në shkollat fillore e të mesme, përmes një gare vizatimore
  • Promovimi i shfrytëzimit të energjisë solare
  • Auditimi energjetik në ndërtesat e sektorit publik
  • Vlerësimi i potencialeve të BRE
legjislacioni sekondar p r e f e n dhe zbatimi i tij
Legjislacioni sekondar për EfEn dhe zbatimi i tij
 • Në zbatim të legjislacionit ekzistues sekondar për EfEn janë ndërmarrë disa aktivitete që çojnë në rritjen dhe promovimin e EfEn, siç janë:
 • Organizimi i kursit fillestar për auditimin e energjisë, me qëllim të:
  • Përgatitjes së auditorëve të energjisë
  • ndërtimittë tregut për auditim të energjisë
  • Zbatimit të auditimit të detyrueshëm të energjisë për konsumatorët e mëdhenj publikë buxhetorë
legjislacioni sekondar p r e f e n dhe zbatimi i tij1
Legjislacioni sekondar për EfEn dhe zbatimi i tij
 • Ngritja e kapaciteteve për menaxhimin e energjisë në nivel komunal, me qëllim të:
  • Shfrytëzimit efiçient të burimeve lokale të energjisë
  • Ngritjes së përgjegjësisë së autoriteteve komunale për rritjen e EfEn
 • Promovimi i shfrytëzimit të energjisë solare, me qëllim të:
  • Shfrytëzimit të BRE
  • Mbrojtjes së Mjedisit
  • Rritjes së EfEn
legjislacioni sekondar p r e f e n dhe zbatimi i tij2
Legjislacioni sekondar për EfEn dhe zbatimi i tij
 • Studimi i Potencialeve të BRE:
  • energjia diellore,
  • energjia e erës,
  • biomasat,
  • energjia gjeotermale
  • energjia ujore për HCV

Qëllimi i studimit është:

  • Identifikimi i burimeve të shfrytëzueshme të energjisë
  • Mbrojtja e mjedisit
  • Rritja e EfEn
konkluzione
Konkluzione
 • Për realizimin e synimeve të politikave të EfEn, konsiderohet e domosdoshme:
  • Të fuqizohet institucionalisht sektori i EfEn
  • Të ndërtohet mekanizmi i specializuar për zbatimin e politikave të EfEn (Agjencia e Kosovës për Efiçiencën e Energjisë - AKEE)
  • Të themelohet Fondi për EfEn, BRE dhe Mjedis