1 / 4

Utbildningsområden Nivåer Mål Program Beskrivning

Utbildningsområden Nivåer Mål Program Beskrivning. Geometri År 6-9 Areaberäkningar i geometri, approximeringar samt skala.

benjamin
Download Presentation

Utbildningsområden Nivåer Mål Program Beskrivning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Utbildningsområden Nivåer MålProgram Beskrivning Geometri År 6-9 Areaberäkningar i geometri, approximeringar samt skala. FN-huset är ett arbetsområde inom geometri som är väldigt enkelt att individanpassa svårigheten. Roligt, stimulerande och dessutom lär man sig lite flaggor under tiden. Författare Uffe Karlström, Cetnralskolan, Falköping Dokument

  2. Lärarplanering och hantering Klicka på nedanstående dokument för att få hjälp att förstå sammanhanget för detta exempel på utbildningsprojekt: Bakgrund och planering: En bild av utbildningsprojektets ursprung och mål, med beskrivning av hur projektet planerades och hanterades. Klassrumsbilder: Bilder av klassrummet som ger en bättre känsla för hur projektet genomfördes. Dokument

  3. Arbetsexempel, lärar- och elevreflexioner Klicka på dokumenten nedan om du vill se arbetsexempel och reflexioner från lärare och elever: Exempel på elevarbeten: Exempel på elevarbeten som skapats inom detta utbildningsprojekt. Lärarreflexioner: Tankar och kommentarer från inblandade lärare, samt råd inför framtida genomförande. Från elevperspektiv: Noteringar om hur eleverna upplevde den genomförda utbildningen. Dokument

  4. Bedömning och standard Klicka på dokumenten nedan om du vill se de bedömningsrubriker och standarder som finns i utbildningsprojektet: Bedömningsrubriker: Exempel på bedömningsrubriker som anges för eleverna och visar hur projektet bedömdes. Utbildningsmål: Hur detta projekts utbildningsmål överensstämmer med läroplanens standard. Dokument

More Related