Vad är FREDA? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad är FREDA? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad är FREDA?

play fullscreen
1 / 14
Vad är FREDA?
405 Views
Download Presentation
virgo
Download Presentation

Vad är FREDA?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vad är FREDA? FREDA kortfrågor identifierar våldsutsatthet. Freda riskbedömning består av tre frågeformulär: • Freda beskrivning av psykiskt våld och hot • Freda beskrivning av fysiskt och sexuellt våld och hot • Freda farlighetsbedömning OBSERVERA! Riskbedömningen är en bedömning av de tre frågeformulären tillsammans! Skall ej användas var för sig!

 2. FREDA- Beskrivning • Baserat på sju internationella vetenskapligt prövade instrument • Beskriver karaktär och omfattning på våldet. 30 frågor om fysiskt/sexuellt våld och 45 frågor om psykisk utsatthet och hot. • Frågar om förövaren har utsatt barn och husdjur • Frågar om upplevd fara för sin fysiska och psykiska hälsa och rädsla för förövaren • Ger underlag för att bedöma behovet av insats och behov av ytterligare riskbedömning

 3. FREDA-farlighetsbedömning • Baserat på ett internationellt riskbedömningsinstrument (DangerAssessment) med 20 frågor. • Valdes av Socialstyrelsen, då den bygger på information från den utsatte, en nödvändig egenskap för bedömning av den utsattes behov. • Resulterar i en farlighetsnivå med rekommendationer för säkerhetsplanering • FREDA-farlighet ska ses som en del av en helhetsbedömning av risk. Resultatet från FREDA-farlighet ska relateras till annan relevant information och kvinnans egen uppfattning om risk

 4. Socialstyrelsens prövning av FREDA • FREDA-kortfrågor är reviderade och har inte prövats i nuvarande form och avsedda för att identifiera om våld förekommer. • FREDA-beskrivning har god vetenskaplig kvalitet och synliggör olika grader av och olika slags våld. • FREDA-farlighet har god vetenskaplig kvalitet enligt internationella studier och korrelerar på ett logiskt sätt med FREDA beskrivningarna vilket indikerar god validitet i ett svenskt sammanhang.

 5. Vad säger socialstyrelsen om FREDA idag? • FREDA förfaller användbart i socialtjänstens arbetet mot våld i nära relationer • FREDA verkar accepteras av brukare/klient • Vi vet inte än hur väl manualen stöder ett gott användande av FREDA • Socialstyrelsen kommer att följa de verksamheter som börjar använda FREDA för att utveckla manualen • Testkommuner som prövat FREDA har gjort återkoppling i enkät. • Enkäten kommer under 2014 att gå ut till övriga kommuner som anmält intresse av att använda FREDA.

 6. Stöd och utbildning kring FREDA • Det krävs idag ingen formell utbildning för att börja använda FREDA, manualen är ett stöd. • Socialstyrelsen betonar att användning av standardiserade bedömningsmetoder på ett oreflekterat sätt kan få negativa konsekvenser. • För en professionell användning behövs kunskap om den specifika bedömningsmetoden. • Manualen beskriver införandet av FREDA som ett förändringsarbete som kräver chefsstöd, tid och resurser i likhet med annat förändringsarbete.

 7. Före FREDA • En stor del av FREDA är hämtat från Changing Ways, en standardiserad och evidensbaserad metod från Kanada. • Metoden kallades efter översättning till svenska och certifiering ”Säkerhetsprogrammet” • Säkerhetsprogrammet infördes i Norrtälje kommun 2004, utvärderades 2007 och visade lovande resultat. • Hässleholm fick 2008 utbildning i Säkerhetsprogrammet, har använts av Familjefridsteamet fram till december 2012 då vi övergick till FREDA.

 8. Organisering Var i organisationen skall ansvaret för FREDA riskbedömning ligga? • Alla verksamhetsområden i förvaltningen? • Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd och vuxenverksamhet? • Särskild verksamhet för ärenden som rör våld i nära relation? Vem/vilka skall göra FREDA riskbedömning? • Alla handläggare? • Utsedda handläggare inom varje verksamhetsområde? • Person med spetskompetens om våld i nära relation, som gör riskbedömning som bifogas utredning för beslut om insats? • Person med spetskompetens om våld i nära relation som gör riskbedömning, utredning och fattar beslut om insats?

 9. Organisering Vem/vilka skall tillgodose de behov av skydd och stöd som uppenbaras vid riskbedömning? • Finns rutiner för vem som: • ger praktiskt krisstöd? • verkställer behov av skydd? • ger samtalsstöd/samtalsterapi? • Finns resurser och beredskap att möta behoven? • Var i organisationen skall resurserna finnas?

 10. FAMILJEFRIDSTEAMET • Utredning inleds alltid vid behov av FREDA riskbedömning och behov av insats. • Säkerhetsplanering och genomförandeplan görs tillsammans med stödsökande. • Uppföljning av insats var tredje månad och vid avslut. • Akut krisstöd vid behov av praktisk hjälp och kontakt med andra myndigheter internt och externt. • Erbjuder rådgivning och samtalsstöd som service.

 11. Vad innebär FREDA? • kvinnan får ett professionellt bemötande och känner sig tagen på allvar • synliggörande av våldet, dess betydelse och möjliggör kvinnans berättande • gör våldet onormalt och bryter normaliseringsprocessen • tydliggör våldsmönster • medverkar till att bryta skam och synliggöra motstånd • tydliggör utövarens ansvar och skuld • återupprättar kvinnans värde och ger hopp • ger en bild av kvinnans eget säkerhetstänkande • trygghet för handläggare/terapeut vid utredning och behandling

 12. Kontaktuppgifter Familjefridssamordnare Helén Elmqvist 0451-26 70 85 helen.elmqvist@hassleholm.se Familjeterapeut Helena Larsson 0734 -25 36 78 helena.a.larsson@hassleholm.se Familjeterapeut Marie Persson 0734 – 25 36 79 marie.persson@hassleholm.se