tafsir ahkam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tafsir Ahkam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tafsir Ahkam

play fullscreen
1 / 33

Tafsir Ahkam

397 Views Download Presentation
Download Presentation

Tafsir Ahkam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TafsirAhkam DPI ANDALUS Minggu 2 - Pembahasantentangayat-ayatmengenaisolahJumaat

 2. SolatJum’at (Surah Al-Jumu’ah: 9-11)

 3. Kandungan • Terjemahanayat • Kupasankalimahdalamayat • Ringkasankandunganayat • Sebabturunnyaayat • Kepelbagaianbacaan • Beberapariwayattentangkebesaranharijum’at • Hukum-hukum yang terkandungdalamayat

 4. 1.0 Terjemahanayat • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۞

 5. Firman Allah dalamsurah al-Jumu’ah, ayat 9 – 11: • Wahaiorang-orang yang beriman, apabiladilaungkan azan untukmenunaikansolatpadaharijum’at, makabersegeralahkamuuntukmengingati Allah dantinggalkanlahjual-belikerana yang demikianitulebihbaikbagikamujikakamumengetahui. • Apabilakamutelahselesaimengerjakansolat, makabertebaranlahkamudimukabumidancarilahrezekidankurnia Allah, daningatlahkepada Allah sebanyak-banyaknyasupayakamumenjadiorang-orang yang beruntung.

 6. Dan apabilamerekamelihatperniagaanataupermainan, merekamelayaninya (perniagaandanpermainantersebut) danmerekameninggalkankamuberdirisendirian. • Katakanlahapa yang disisi Allah itulebihbaikdaripermainandanperniagaanitudan Allah lahsebaik-baikpemberirezeki.

 7. 2.0 Kupasankalimahdalamayat

 8. 3.0 Ringkasankandunganayat • Allah swtberfirman, “Wahaiorang-orang yang beriman, yang percayakepada Allah danHariAkhirat, apabilakamumendengarlaungan azan yang memanggilmanusiauntukmendirikansolatjum’at, makahentikanlahperniagaanmudanpekerjaanmu. • BersegeralahkemasjiduntukmelaksanakanperintahTuhanmuberjemaahdenganorang-orang Islam yang lain

 9. Yang demikianitulebihbaikbagimudanlebihutamasekiranyakamubenar-benarorang yang mengetahui. • Apabilakamutelahselesaimenunaikansolatjum’at, makabertebaranlahdanteruskanlahdenganpekerjaanmumencarirezeki yang diberikanolehTuhanmudengancaradanjalan yang diredhaiolehTuhanmu. • SesungguhnyaAllah tidakmenyia-nyiakanibadahmukepadaNyadanperbanyakkanlahberzikirkepada Allah agar kamumemperolehkeuntungan.

 10. Kemudian Allah memberitahuhalkeadaansekumpulanmanusia yang mengutamakankesenanganduniadaripadakesenanganakhirat yang kekal. • Merekainiakanmeninggalkansolatjum’atdanmembiarkanRasulullahberkhutbahdemikepentingandunia yang inginmerekacapai. • Sekiranyamerekaituorang-orang yang berakal, niscayamerekamengetahuibahwaapa yang adadisisi Allah adalahlebihbaikdariapa yang merekakejarkandansesungguhnya Allah lahsebaik-baikpemberirezekikepadasesiapa yang Diakehendaki.

 11. 4.0 Sebabturunnyaayat • Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan at-Turmuzimeriwayatkan Jabir bin Abdullah berkata: • “KetikaNabi saw sedangberkhutbahpadaharijum’atdenganberdiri, suatukafilah (rombongan) dating keMadinah. • Ramaisahabat-sahabatNabi saw yang adadimasjidmeninggalkanmasjiddanmenujukekafilahtersebut.

 12. Sehinggatinggalhanyaduabelasorangsahaja, diantaranya, sayasendiri, Abu BakardanUmar. • LaluAllah menurunkanayat: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا ... • “Dan apabilamerekamelihatperniagaanataupermainan, merekamelayaninya (perniagaandanpermainantersebut) …”

 13. 5.0 Kepelbagaianbacaan • Jumhurqurra’ membacaالجُمُعَةِdenganhurufmimberbarisdepan. • Az-Zuhridan al-A’masymembacaالجُمْعَةdenganhurufmimberbarismati. • Abdul ‘Aliahdan an-Nakha’Imembacaالجُمَعَةdenganhurufmimberbarisatas.

 14. Jumhurqurra’ membacaاِنْفَضُّوا اِلَيْهَاkatagantiها ditujukankepadamaknaperniagaan. • IbnuAbi ‘Ablahmembacaاِلَيْهِ katagantiditujukankepadamaknapermainan. • Ada pula yang membacanyaاِلَيْهِمَا dengankatagantiditujukankepadakedua-duaperniagaandanpermainan.

 15. Jumhurmembacaفَاسْعَوْا اِلى ذِكْرِ اللهِ • DiriwayatkanbahwaIbnuMas’uddanUmarra. membacaفَامْضُوْا اِلى ذِكْرِ اللهِtetapiseperti yang dikatakanoleh al-Qurtubibahwaqiraatinibukanqiraatqurani.

 16. 6.0 Beberapariwayattentangkebesaranharijum’at • Harijum’atmerupakanhari yang mulia. Imam Muslim telahmeriwayatkandalamsahihnyadariNabi saw, beliaubersabda: • “Sebaik-baikhari yang terbitnyamataharipadanyaialahharijum’at. Padahariitudiciptakan Adam as. laludiadimasukkankesyurgadanpadaharijum’atjugabeliaudikeluarkan. TidakakanterjadiHariKiamatkecualipadaharijum’at.” (diriwayatkanoleh Muslim dari Abu Hurairah)

 17. Imam Malikdalamkitabnya ‘Muwattha’ meriwayatkandariRasulullah saw bahwabeliaubersabda: • “Sebaik-baikhari yang terbitpadanyamatahariialahharijum’at. Padahariitudiciptakan Adam as. danditurunkandarisyurgakebumi. • Padahariitutaubatnyaditerimadanpadahariitujugadiawafat. • Padaharijum’atjugaakanterjadinyaharikiamat. Tidakadaseekorbinatang pun yang memasangtelinganyakecualijindanmanusiapadasetiapharijum’atsejaksubuhhinggamatahariterbitkeranatakutsekiranyaditiupsangkakalapadamasaitu. • Padaharijum’atadamasa yang tertentusemasaseorangmuslimitusolat, diamemohonkepada Allah swtsesuatudan Allah pastimemperkenankanpermohonannya.” (DriwayatkanolehMalik, Ahmad, Abu Daud, at-Turmuzi yang mengatakanhadisinisahihdan an-Nasaai)

 18. 7.0 Hukum-hukum yang terkandungdalamayat • Apakah azan yang apabiladilaungkanwajibkitamenyahutnya? • Adakahjualbelimenjadibatalapabila azan dilaungkan? • Berapakahbilangan minima jemaahbagisolatjum’at?

 19. 7.1 HukumPertama Apakahazan yang apabiladilaungkanwajibkitamenyahutnya? • Beberapaulamaberpendapatbahwa yang dimaksudkanialah azan yang pertama • Jumhurulamaberpendapat yang dimaksudkanialah azan yang dilaungkansetelahkhatibberadadiatasmimbar

 20. Hujjahgolonganpertama • Azan yang dimaksudkanialah azan yang pertama yang diperintahkanolehKhalifahUthmanpadazamanpemerintahannyakeranapadazamanitubeliaudapatijumlahorang-orang Islam bertambahramaidanada yang tinggaljauhdarimasjid. • Makabeliaumemerintahkan azan pertamadilaungkan agar orang yang tinggaljauhsempattibadimasjidsebelum azan yang keduadansempatmendengarkhutbah.

 21. Sekiranya yang dimaksudkanialah azan yang keduaiaituselepaskhatibnaikmimbar, makaorang yang tinggaljauh, malahramaiorang yang akanketinggalanmendengarkhutbah yang menjadisyi’arharijum’at. • PadazamanRasulullahtidakada azan yang pertama. Yang adahanya azan selepaskhatibnaikmimbar. • Makapadamasaitu yang dimaksudkandalamayatiniialah azan yang kedua, tetapipadamasaitujumlahmuslimimtidakramaidanmerekatinggalberdekatandenganmasjid. • Makamerekasempattibadimasjidsebelummulakhutbah.

 22. Hujjahgolongankedua • Azan yang dimaksudkanialah azan yang keduakeranaitulah yang adapadazamanRasulullahdanpadazamanwahyuditurunkankepadabeliau. • Rasulullahadalahorang yang paling mengambilberattentangummatnya. Sekiranyakaummuslimintidaksempatkemasjidselepas azan kedua, makaRasulullahlahorang yang pertama yang akanmenyelesaikanmasalahtersebut. • Dalamayatinijugamengharamkanjual-belidaniarujukkepada azan yang samaiaitu azan yang kedua.

 23. Tarjih • Pendapatgolongankeduaiaitupendapatjumhur.

 24. 7.2 HukumKedua Adakahjualbelimenjadibatalapabila azan dilaungkan? • Firman Allah swt: وَذَرُوا الْبَيْعَ “dantinggalkanlahjual-beli”. Ulamaberbezapendapatdalamhaliniadakahjual-belimenjadibatalatausah? • Sebahagianulamaberkataianyamenjadibatalkeranaayatitumenyuruhkitameninggalkanjual-beli. • Jumhurulamamengatakanhukummeneruskanjual-beliituharamtetapitidakmembatalkan, qiaskepadamasalahsolatdiatastanahrampasan yang hukumsolatnyatetapsahtetapimakruh.

 25. Imam al-Qurtubiberkata: Waktu-waktu yang diharamkanjual-beliialah, • Sejakzawalhinggaakhirsolatjum’at • Dari mula azan yang sebelumkhutbahhinggawaktusolat • MenurutmazhabMalik, jual-belimestiditinggalkandaniamenjadibatalsekiranyasetelahdilaungkan azan yang kedua, tetapiperkara-perkara yang lain sepertisedekah, nikahdantalak, dansebagainyatidakmembatalkankeranaperkaratersebutbukanamalkebiasaanmanusiasepertijual-beli.

 26. Az-Zamakhsyari pula berkatajual-belipadawaktuitutidakbataldenganalasaniasendiritidakharam, namunjual-belipadawaktuitumembawakepadakelalaianterhadapsesuatuibadah yang wajib. • Al-Qurtubi pula berkatajual-belipadamasaitubatal, berdasarkansabdaRasulullah saw: • “Segalaperbuatan yang tidakberdasarkanperintahkami, makaiaditolak.” • Wallaahua’lam

 27. 7.3 HukumKetiga Berapakahbilangan minima jemaahbagisolatjum’at? • Tidakadakhilaf (perbezaan) antaraulamabahwajemaahmerupakansalahsatusyaratbagisahnyasolatjum’atberdasarkansabdaRasulullah saw: • “Solatjum’atadalahkewajipansetiapmuslim, dilakukansecaraberjemaahkecualiempatorang yang tidakdiwajibkan, iaituhamba, kaumwanita, anakkecildanorang yang sakit.” (diriwayatkanoleh Abu Daud)

 28. Para ulamakhilafdalammasalahberapakahjumlah minima bagidapatmelaksanakansolatjum’at. • Al-Quran danhadistidakmenetapkanjumlah yang tertentu. Olehsebabituparaulamaberbezapendapatmengenaihalini.

 29. MazhabHanafimengatakancukupempatorangseorangdarimerekamenjadi imam. Bahkanada yang berkatatigaorangsudahmencukupi. • MazhabSyafiedanHanbalimengatakanjumlahminimanyaialahempatpuluhorang. • MazhabMaliki pula mengatakantidakdisyaratkanjumlahtertentu, tetapidisyaratkansolatitudihadirijemaahsepertisatuperkampungandanterjadidiantaramerekajual-beli. Tidak pula sahsolatjum’atdenganhanyatigaatauempatorang.

 30. Tarjih • MenurutIbnuHajar, mazhabMaliki yang paling kuatdenganhujjahnya.

 31. SesiSoal-jawab/Ulangkaji

 32. Terimakaseh JumpaMingguDepanInsha’allah