Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Tlhahlo - PowerPoint PPT Presentation

microsoft office outlook 2007 tlhahlo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Tlhahlo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Tlhahlo

play fullscreen
1 / 68
Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Tlhahlo
175 Views
Download Presentation
belita
Download Presentation

Microsoft ® Office Outlook ® 2007 Tlhahlo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Microsoft® Office Outlook® 2007 Tlhahlo Šoma ka lebelo

 2. Diteng tša thuto • Kakaretšo: Bešene ye mpsha ya Outlook • Thutwana ya 1: Tseba Ripone • Thutwana ya 2: Hwetša ditaelo tša ka mehla • Thutwana ya 3: Romela o be o amogele diathatšhemente le diswantšho Thutwana ye nngwe le ye nngwe e akaretša lenaneo la mešongwana ye e šišintšwego le sete ya dipotšišo tša molekwana.

 3. Kakaretšo: Bešene ye mpsha ya Outlook Bula mahlo! Go na le bešene ye mpsha ya Outlook. Tlhamo ye mpsha le diteng tše mpsha di tla go thuša gabotse le gabonolo go fetša mešomo ye o e dirago ka mehla.

 4. Maikemišetšo a thuto • Sepelasepela ka go Outlook 2007. • Hwetša ditaelo Riponeng gomme o dire dilo tše di dirago ka mehla: bala o romele e-meile, šoma ka dipeelano le dikopano, gomme o šomiše dintlha tša gago tša kgokagano. • Romela o be o amogele diswantšho le diathatšhemente. Netefatša gore baamogedi ba tla kgona go bula difaele tše di athatšhitšwego tše di šomišago difomete tša faele tša tokollo ye mpsha ya 2007 Microsoft Office.

 5. Thutwana ya 1 Tseba Ripone

 6. Tseba Ripone La mathomo ge o ngwala molaetša ka go Outlook 2007 (goba o bula wo o o amogelago), o tla bona Ripone. Ke lepanta la go putlaganya bogodimo bja lefasetere. Ripone Khalentare Dikgokagano Para ya Mošomo E beilwe moo go go thuša go dira dilo gabonolo kudu le ka dikgato tše mmalwa.

 7. Re tsebagatša Ripone Wokemolaetšawaemeilewomofsa. Ripone e godimogalefasetere. Ripone e a bonalanako ye nngwe le ye nngwege o hlamagoba o rulaganya se sengwe ka go Outlook. Gae Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa Ripa Kopiša PukwanayaDiatrese Pheista PheinthayaFomete Sengwalwasa Motheo Go Cc… Romela Taba: Microsoft e nyakišišitše ka tlhokomelo ka moo batho ba šomišago ditaelo ka go Outlook. Ka lebaka la dinyakišišo tšeo, ditaelo tše dingwe tša Outlook di tsebega kudu, gomme ditaelo tša tlwaelo di a bontšhwa le go hlophiwa ka ditsela tše di di dirago gore di be bonolo go hwetšwa le go šomišwa.

 8. Go lebeledišiša Ripone Go go thuša bokaone gore o ithute ka moo o ka šomišago Ripone, ye ke tlhahli ya peakanyo ya yona ya motheo. Gae Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa Ripa Kopiša PukwanayaDiatrese Pheista PheinthayaFomete Maina Sengwalwasa Motheo Klipbote Go Cc… Romela Taba: Dithepo: Ripone e bopilwe ka dithepotša go fapafapana, ye nngwe le ye nngwe e amana le mošomowoitšegowo o odirago ka go Outlook. Dihlopha:Thepo ye nngwe le ye nngwe e na le dihlophatšemmalwatšedibontšhagodiaethemetšediamanago. Ditaelo:Taelokekonope, lepokisi moo o ka tsenyagotshedimošo, gobamenyu.

 9. Ripone e bontšha seo o se hlokago Gape, o tla hwetša Ripone ge o dira ditiro tše itšego tša go swana le go hlama melaetša, ditsenyo tša khalentare, goba dikgokagano. Ripone e bontšha dithepo le ditaelo tše di loketšego seo o se dirago. Ke gore, dithepo ka Riponeng di tla fapana go eya ka lefelo la Outlook le o šomelago ka go lona.

 10. Ripone e bontšha seo o se hlokago Seswantšho se bontšha tše dingwe tša diphapano tše. Molaetša wo mofsa o bontšha Molaetša le tša Dikgetho dithepo. Peelano ye mpsha e bontšha ya Dipeelanothepo. Kgokagano ye mpsha e bontšha ya Kgokaganothepo.

 11. Go na le tše ntši go feta tše di bonagalago Lerungwana le lennyane ka fase ga sehlopha le šupa gore go na le tše ntši tše di hwetšagalago go feta tše o di bonago. Konope ye e bitšwa Selontšhi sa Lepokisi la Taeloko. Gae Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa Ripa Kopiša PukwanayaDiatrese Pheista PheinthayaFomete Sengwalwasa Motheo Klipbote Fonte Romela Sekgoba sa Ditlhaka Fonte Seswantšho se bontšha gore go bona lenaneo ka botlalo la dikgetho tša difonte, o tla klika lerungwana la kgauswi le sa Sengwalwa sa Motheo sehlopha go ya Melaetša thepo ya molaetša wo mofsa wa emeile.

 12. Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela Ya Phihlelelo ya ka Pela Thulupaa ke thulupaa ye nnyane ka godimo ga Ripone. E moo go dira ditaelo tše o di nyakago gomme gantši e šomiša tše di lokilego. Gae Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa Ripa Kopiša PukwanayaDiatrese Pheista PheinthayaFomete Sengwalwasa Motheo Klipbote Go Cc… Romela Taba: Na ke eng se sekaone ka ga Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela? Gore ke eng seo se laetilego go tšwa go wena. Ke gore, o ka tsenya ditaelo tša gago tše o di ratago go yona ka go klika ka gojeng gabonolo.

 13. Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela O tla bona le go šomiša Dithulupaa tša Phihlelelo ya ka Pela tša go fapafapana go eya ka lefelo la Outlook leo o šomago ka go lona. Gae Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa Ripa Kopiša PukwanayaDiatrese Pheista PheinthayaFomete Sengwalwasa Motheo Klipbote Go Cc… Romela Taba: Go fa mohlala, go khastamaesa mo o go dirago go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela ga melaetša ye o e romelago go ka se tšwelele ka go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela ya Dikgokagano.

 14. Tše ntši ka ga dikgetho Ka go Outlook 2007, o seta dikgetho go tšwa mafelong a go fapafapana. Ka lepokising – Microsoft Outlook Faele Rulaganya Tebelelego Go Didirišwa Ditiro Thušo Molaetša Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa HlamaAetheme ye Mpshaya Outlook MolaetšawoMofsawaMeile Molaetša wa Meile Peelano Seiba Kgopelo ya Kopano Tswalela DikgethotšaSerulaganyi Dikgetho tša go ngwala emeile Ge e le gore o nyaka go fetoša ditirišo tša gago tša go ngwala emeile—go fa mohlala, go dira selekodi sa mopeleto se tlogele go hlokomologa mantšu a ditlhaka tše kgolo—o dira seo ka go la Dikgetho tša Serulaganyi lepokisi la taeloko.

 15. Tše ntši ka ga dikgetho Ka go Outlook 2007, o seta dikgetho go tšwa mafelong a go fapafapana. Ka lepokising – Microsoft Outlook Faele Rulaganya Tebelelego Go Didirišwa Ditiro Thušo Molaetša Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa HlamaAetheme ye Mpshaya Outlook MolaetšawoMofsawaMeile Molaetša wa Meile Peelano Seiba Kgopelo ya Kopano Tswalela DikgethotšaSerulaganyi Thoma go ngwala molaetša, gomme o dire se: KlikayaMicrosoft Office Konope. Klika Dikgetho tša Serulaganyi.

 16. Tše ntši ka ga dikgetho Ka go Outlook 2007, o seta dikgetho go tšwa mafelong a go fapafapana. Ka lepokising – Microsoft Outlook Faele Rulaganya Tebelelego Go Didirišwa Ditiro Thušo Molaetša Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa HlamaAetheme ye Mpshaya Outlook MolaetšawoMofsawaMeile Molaetša wa Meile Peelano Seiba Kgopelo ya Kopano Tswalela DikgethotšaSerulaganyi Dikgetho tša go romela emeile Ge o romela molaetša wa emeile, o ka kgetha ka moo molaetša woo o romelwago ka gona. O seta dikgetho go tšwa go dithepo tše di hwetšagalago Riponeng tša molaetša wa mang le mang.

 17. Tše ntši tše mpsha: Para ya Mošomo E beilwe kgole ka gojeng ga lefasetere, Para ya Mošomo e bonagala kae le kae mo o ka bego o šoma gona ka go Outlook. Para yaMošomo Ngoatobošego2007 BeakantšweKe: Letšat… Thaepomošomo o mof.. Lehono Para ya Mošomo e beilwe go go thuša go latišiša mešomo ye e tlago le dipeelano.

 18. Tše ntši tše mpsha: Para ya Mošomo E beilwe kgole ka gojeng ga lefasetere, Para ya Mošomo e bonagala kae le kae mo o ka bego o šoma gona ka go Outlook. Para yaMošomo Ngoatobošego2007 BeakantšweKe: Letšat… Thaepomošomo o mof.. Lehono Seswantšho se bontšha dikarolo tše bohlokwa tša sona tše mmalwa: Sesepelasepedi sa Tšatšikgwedi Dipeelano tše di tlago tša khalentare Lefelo la go tsenya mešomo ye mefsa ka go tlanya Lenaneo la gago la mešomo

 19. Tebelelego ye mpsha ya khalentare Tlhamego ya khalentare ka go Outlook 2007 e dira gore go be bonolo go bona gore eng ke eng. Go sepelasepela go bonolo, le gona. Letšatši Beke Kgwedi BontšhaBekeyaMošomo BontšhaBeke ka Moka 04 - 08 Ngoatobošego2007 Nyaka Khalentare Labobedi Laboraro Labone Mošupologo 9 am BontšhaMešomo go: Letšatši la Mafelelo Mešomo Seswantšho se bontšha mehlala ye mmalwa: Dikonopetšekgolodidira gore go be bonolo go ya go ditebelelotšadikhalentaretšamatšatši, tšadibeke, le tšadikgwedigabonolo. Morago le tšaPeledikonopedi go dumelela gore o ye letšatšing la go latela, beke, gobakgwedigabonolo ka khalentareng.

 20. Tebelelego ye mpsha ya khalentare Tlhamego ya khalentare ka go Outlook 2007 e dira gore go be bonolo go bona gore eng ke eng. Go sepelasepela go bonolo, le gona. Letšatši Beke Kgwedi BontšhaBekeyaMošomo BontšhaBeke ka Moka 04 - 08 Ngoatobošego2007 Nyaka Khalentare Labobedi Laboraro Labone Mošupologo 9 am BontšhaMešomo go: Letšatši la Mafelelo Mešomo Seswantšho se bontšha mehlala ye mmalwa: La Mešomo lefelo le bontšha mešomo ya gago ya bjale le ye tlago le go latišiša dilo tše o di phethilego, le lona.

 21. Tebelelego ye mpsha ya dikgokagano Ka go Outlook 2007, Dikarata tša Kgwebo tša Elektroniki di dira gore dikgokagano di be bonolo go lebelela le go ba bonolo go abelanwa. Dikgokagano Jörgensen, Gundrun Jordan, Katie Jordan, Katie Jörgensen, Gundrun Lefasetešana la go Sepelasepela Tupy, Richard Lund, Katie Pia Lund Richard Tupy Klika Dikgokagano go ya go lefelo la Outlook. O ka kgona go romela Dikarata tša Kgwebo tša Elektroniki ka emeile. O ka nyaka go akaretša Karata ya gago ya Kgwebo ya Elektroniki bjalo ka karolo ya tshaeno ya gago ya emeile.

 22. Tebelelego ye mpsha ya dikgokagano Lemoga gore ka mo seswantšhong, Lefasetešana la go Sepelasepela le fokoditšwe go bontšha mafasetešana a mantši a Dikgokagano. Dikgokagano Jörgensen, Gundrun Jordan, Katie Jordan, Katie Jörgensen, Gundrun Lefasetešana la go Sepelasepela Tupy, Richard Lund, Katie Pia Lund Richard Tupy O ka fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela lefelong lefe goba lefe la Outlook ka go klika ya Fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela konope.

 23. Ditšhišinyo tša go itlwaetša • Ngwala molaetša gomme o bone Ripone. • Bula molaetša gomme o bone Ripone go hwetša molaetša wo o amogetšwego. • Seta dikgetho tša lenaneo, dikgetho tša serulaganyi sa emeile, le dikgetho tša molaetša wa emeile. • Utolla Para ya Mošomo gomme o bone ka moo o ka e khastamaesago. • Lebela ka khalentareng ya gago gomme o bone dikgokagano ka go tebelelego ya Karata ya Kgwebo ye mpsha (boikgethelo).

 24. Molekwana wa 1, potšišo ya 1 Ripone e tla lebelelega e swana go molaetša wo mofsa wa emeile le go molaetša wo o amogetšwego wa emeile. (Kgetha karabo e tee.) Nnete. Maaka.

 25. Molekwana wa 1, potšišo ya 1: Karabo Maaka. Seo se lego Riponeng se tla fapana ka lebaka la gore dinyakwa tša gago tša go šoma ka melaetša ye mefsa le ye e amogetšwego ya emeile e fapane.

 26. Molekwana wa 1, potšišo ya 2 O fetogetše go khalentare gomme o lokile go e utolla. Go dira sekgoba se sentši ka go lefasetere la Outlook go e bona, na o ka dira efe go tše di latelago ka gare ga Outlook? (Kgetha karabo e tee.) Šomiša dikonope ka godimo go fihla dintlha. Fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela. Fetoša ditirišo tša gago tša ponagatšo ya sekerini.

 27. Molekwana wa 1, potšišo ya 2: Karabo Fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela. Ka mo bešeneng ye ya Outlook, o ka fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela ka go klika ya Fokotša Lefasetešana la go Sepelasepela konope.

 28. Thutwana ya 2 Hwetša ditaelo tša ka mehla

 29. Hwetša ditaelo tša ka mehla O na le Outlook 2007 ye e hlomilwego gomme o tšere nako go ithuta ka ga ditsela tše dingwe tše e fapanago le dibešene tša peleng. Bjale ke nako ya go šoma. Go tla ba bonolo go dira dilo tše o nyakago go di dira ka go Outlook? Thutwana ye e tla go bontšha gore karabo ke ee.

 30. Ngwala molaetša wo mofsa Ke nako ya go ngwala le go romela molaetša wa gago wa emeile wa mathomo ka go šomiša Outlook ye mpsha. Na ke eng se o swanetšego go se tseba? Ka lepokising Gae Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa Mpsha Ripa Meile Kopiša Pheista PheinthayaFomete Klipbote Sengwalwasa Motheo Go Cc… Romela Taba: Ka molaetšeng wo mofsa, sa mathomo itlwaetše Ripone. Ya Molaetša thepo e ka godimo, gomme e na le ditaelo tše go kgonegago kudu gore o tla di šomiša nako le nako ge o ngwala goba o romela molaetša.

 31. Ngwala molaetša wo mofsa Go šomiša dithepo tše dingwe Ka lepokising Gae Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa Mpsha Ripa Meile Ge e le gore o na le mathata a go hwetšataelogobakonope, o ka swanelwake go lebelela go thepo ye nngwe. Kopiša Pheista PheinthayaFomete Klipbote Sengwalwasa Motheo Go Cc… Romela Taba: Go fa mohlala, go tsenya seswantšho gore se tšwelele mmogo le sengwalwa sa molaetša wa gago (e sego bjalo ka athatšhemente ye e aroganego), o tla swanelwa ke go ya go ya Tsenyo thepo.

 32. ŠomišaPukwanayaDiatrese go tsenyabaamogedi Šomiša Pukwana ya Diatrese go tsenya maina ka go a Go, Cc, le Bcc mafelwana. FometaSengwalwa Gae Tsenya Dikgetho Ripa Kopiša PukwanayaDiatrese Pheista PheinthayaFomete Sengwalwasa Motheo Klipbote Go Cc… Romela Taba: O tla hwetša ya Pukwana ya Diatrese taelo go ya Molaetša thepo.

 33. Bontšha goba o fihle lefelwana la Bcc Ge e le gore o rata go tlanyadiatresetšaemeile ka go a Go le Ccmapokisana, gape o ka nyaka go tseba ka moo o ka bontšhago la Bcclefelwana gore o kgone go tlanyamaina moo, le gona. FometaSengwalwa Molaetša Tsenya Dikgetho BontšhaBcc Bontšhago tšwa go Mafelwana Go Cc… Romela Bcc... Taba: Seswantšho se bontšha lefelo la ya Bontšha Bcc taelo. Ka ge o ka bona, o tla e hwetša go ya Dikgetho thepo.

 34. Akaretša tshaeno ya gago Na o nyaka go šomiša tshaeno ya sephiri ya emeile mafelelong a melaetša ya gago ya emeile? Go Go Go Cc… Cc… Cc… Romela Romela Romela Taba: Taba: Taba: Mahlatse le Mahlogonolo, PIA LUND Molaodi wa Dithekišo Contoso Ltd. 612-555-0189 (w) 612-555-0189 (w) Gabotse! Pia Wa lena, Pia Lund Ditshaeno tša emeile di ka raloka tema ka go aba tshedimošo ya kgokagano, gomme ya dira gore go tsebega ga gago le boingwadišo bja gago bo bonagale gabotse, gomme ya thuša go tswalela melaetša ka segalo sa maleba.

 35. Akaretša tshaeno ya gago O ka fetoša ditshaeno tša bjale goba go hlama tše mpsha, gammogo le go seta tshaeno ya tirelwa. Molaetša Tsenya Dikgetho FometaSengwalwa Kgwebo Karata PukwanayaDiatrese Lekola Maina Athatšha Faele Latela Godimo Khalentare Tshaeno Akaretša Sengwalwasa Motheo Maina Kgwebo TšaSephiri Ditshaeno… Thoma ka go klika lerungwana ka fase ga ya Tshaeno taelo. Seswantšho se bontšha seo se diregago mo nakong ye e latelago: Ge e le gore o hlamile ditshaeno mo nakong ye e fetilego, o tla di bona di ngwadilwe mo. Go hlamaditshaenotšempsha, seta tshaenoyatirelwa, goba o fetošeditshaenotšedilegogona, klikaDitshaeno.

 36. Šomiša difolaga le digopotši Difolaga le digopotši di ka go thuša le ba bangwe go gopola go dira dilo. Athatšha Faele Latela Godimo Maina Akaretša Lehono Ka moswane Go Beke ye Cc… Romela Taba: Tsenya segopotši Tloša Folaga Folaga ya Baamogedi Ka lepokising Go tsenyafolaga, segopotši, gobabobedige o ngwalamolaetša, thoma ka go klikaLatelaGodimoka go saDikgethosehlophasamolaetšawomofsa.

 37. Šomiša difolaga le digopotši Go latišiša ka bowena Athatšha Faele Latela Godimo Maina Akaretša Lehono Tšea gore o romela molaetša go mošomimmogo wo o rego “Ke tla latišišana le wena ka moswane.” Ka moswane Go Beke ye Cc… Romela Taba: Tsenya segopotši Tloša Folaga Folaga ya Baamogedi Ka lepokising Go ba le bonnetebja gore o gopola go dirabjalo, itirelefolagamolaetšeng go klikaLatelaGodimogomme o klikeKa moswane. Molaetšao direlwadifolagagommewatsenywa ka go Lenaneo la Mošomo la gago ka go Mešomo. Gape o bontšhwabjalo ka aetheme ka go Para yaMošomoyagago.

 38. Šomiša difolaga le digopotši Latišiša baamogedi Athatšha Faele Latela Godimo Maina Gape o ka athatšhafolagaya go latišišayabaamogedibagago ka go šomišayaFolagayaBaamogeditaelo, ye e haelaetilwego ka seswantšhong. Akaretša Lehono Ka moswane Go Beke ye Cc… Romela Taba: Tsenya segopotši Tloša Folaga Folaga ya Baamogedi Ka lepokising Pele o ka romelamolaetša, o bolela gore o nyaka gore moamogedi a gopotšweneng go latišiša ka go kgokagana le wena. Ka geseswantšho se bontšha, molaetšawo o amogetšwego o tlaakaretšafolaga le aekhoneyanakana. Gemoamogedi a sabeilemolaetša ka garegalepokisi la molaetša la Outlook, segopotši se tlabontšhwa ka nako ye o e beyago.

 39. Araba molaetša Emeile ga e šome fela ka go romela… …e šoma gape ka go amogela le go fetola. Molaetša PolokaMoromedi Fetola Fetola ka Moka Fetiša Tloša Iša go Foltara HlamaMolawana DitirotšeDingwe Araba Emeile ya go se Nyakege Ditiro Go tšwa go: Go: Cc Taba: Ge o fetola go tšwa go molaetša wa mang le mang, o tla šomiša dikonope ka go sa Araba sehlopha ka go ya Molaetša thepo ya Ripone. O tla lemoga gore seo se lego go Ripone ka molaetšeng wo o amogetšwego se fapana le seo se lego go ona go molaetša wo mofsa wa meile.

 40. Ijoo! Naa o swanetše go gomiša molaetša? O sa tšwa go romela molaetša gomme wa lemoga gore ntlha ye bohlokwa e phošagetše. Meile Difoltara ka Moka tša Meile Diaetheme ka Moka tša Meile Molaetša Ka lepokising Tša go Romelwa DiaethemetšediRometšwego PolokaMoromedi Tloša Iša go Foltara HlamaMolawana Ditiro tše Dingwe Ditiro Emeile ya go se Nyakege DiaethemetšediRometšwego Edit Message Go tšwa go: Nyaka Diaetheme tše di ... Go: Gomiša Molaetša Wo Cc BeakantšweKe: Tšatšikgwedi RomelaMolaetšawo Gape Taba: Seiba Diathatšhemente Ge e le gore o šomišasebaya Microsoft Exchange emeilengyagago, o ka kgona go gomišamolaetšawo o satšwago go o romela. Ge o ka dira se sengwepelemoamogedi a ka balamolaetša, go o gomiša go tla go dumelela go romelabešene ye e phošollotšwego go mothoyoogommewaefogakgobogo ye e ka kgonagalago.

 41. Ijoo! Naa o swanetše go gomiša molaetša? O sa tšwa go romela molaetša gomme wa lemoga gore ntlha ye bohlokwa e phošagetše. Meile Difoltara ka Moka tša Meile Diaetheme ka Moka tša Meile Molaetša Ka lepokising Tša go Romelwa DiaethemetšediRometšwego PolokaMoromedi Tloša Iša go Foltara HlamaMolawana Ditiro tše Dingwe Ditiro Emeile ya go se Nyakege DiaethemetšediRometšwego Edit Message Go tšwa go: Nyaka Diaetheme tše di ... Go: Gomiša Molaetša Wo Cc BeakantšweKe: Tšatšikgwedi RomelaMolaetšawo Gape Taba: Seiba Diathatšhemente Se ke seo o swanetšego go se dira: Ka go Lefasetešana la go Sepelasepela, klika Diaetheme tše di Rometšwego go ya go foltara yeo. Ka go ya Diaetheme tše di Rometšwego foltara, klika molaetša gabedi wo o nyakago go o gomiša go o bula.

 42. Ijoo! Naa o swanetše go gomiša molaetša? O sa tšwa go romela molaetša gomme wa lemoga gore ntlha ye bohlokwa e phošagetše. Meile Difoltara ka Moka tša Meile Diaetheme ka Moka tša Meile Molaetša Ka lepokising Tša go Romelwa DiaethemetšediRometšwego PolokaMoromedi Tloša Iša go Foltara HlamaMolawana Ditiro tše Dingwe Ditiro Emeile ya go se Nyakege DiaethemetšediRometšwego Edit Message Go tšwa go: Nyaka Diaetheme tše di ... Go: Gomiša Molaetša Wo Cc BeakantšweKe: Tšatšikgwedi RomelaMolaetšawo Gape Taba: Seiba Diathatšhemente Se ke seo o swanetšego go se dira: Ka go molaetšwa wo o butšwego, klika Ditiro tše Dingwe ka go sa Ditiro sehlopha, gomme o klike Gomiša Molaetša Wo.

 43. Bea nako gomme o gopole go dira dilo tše Outlook ga e šome fela ka emeile. E šoma gape ka ga go beakanya nako ya gago, e lego seo o se dirago ka khalentareng. Peelano Tsenya FometaSengwalwa Bontšhabjalo Ka Gare ka Mošomo Peelano E a Šetula Seiba & Tswalele LaletšaBatlakopanong Metsotso ye 15 Segopotši Ga e gona Bontšha Ditiro Metsotso ye 0 Metsotso ye 5 Taba: Metsotso ye 10 Lefelo: Metsotso ye 15 Metsotso ye 30 Nakoya go Thoma: Iri ye 1 Nakoya go Fetša: Diiri tše 2 Diiri tše 3 Ge o hlama goba o bula aetheme ka khalentareng ya gago, o tla bona gore Ripone e bontšha dihlopha le ditaelo tše di swanetšego go go thuša go laola nako ya gago.

 44. Bea nako gomme o gopole go dira dilo tše Ge o hlama mohuta ofe goba ofe wa tsenyo ya khalentare, segopotši se setiwa ka maitirišo. Peelano Tsenya FometaSengwalwa Bontšhabjalo Ka Gare ka Mošomo Peelano E a Šetula Seiba & Tswalele LaletšaBatlakopanong Metsotso ye 15 Segopotši Ga e gona Bontšha Ditiro Metsotso ye 0 Metsotso ye 5 Taba: Metsotso ye 10 Lefelo: Metsotso ye 15 Metsotso ye 30 Nakoya go Thoma: Iri ye 1 Nakoya go Fetša: Diiri tše 2 Diiri tše 3 Go fetoša nako ya segopotši ya peelano: Ka go ya Peelano thepo, klika lerungwana go bula la Segopotši lenaneo gomme o kgethe nako. Ge o šetše o dirile phetošo, klika Seiba & Tswalele kgole ka nngeleng ga Ripone.

 45. Naa o nyaka go hlama kopano? Mema ba bangwe Peelano ke ya gago fela. Ge ba bangwe ba amega, hlama kopano. FometaSengwalwa Tsenya Peelano Bontšhabjalo Ka Gare ka Mošomo Peelano Seiba & Tswalele LaletšaBatlakopanong E a Šetula Metsotso ye 15 Segopotši Kopano Tsenya FometaSengwalwa Khalentare Tloša Khansela Taletšo Peelano Kopana le Sepa sa mošomo E a Šetula Fetiša Bontšha Ditiro Go Go yaPeelanothepo, klikaLaletšaBatlakopanong. YaGokonope le lepokisanadi a tšwelela. Tlanyamainathwii ka lepokisinggoba o klikeyaGokonope go tsenyabalaletšwa ka go kgetha ka lenaneong.

 46. Naa o nyaka go hlama kopano? Mema ba bangwe Peelano ke ya gago fela. Ge ba bangwe ba amega, hlama kopano. FometaSengwalwa Tsenya Peelano Bontšhabjalo Ka Gare ka Mošomo Peelano Seiba & Tswalele LaletšaBatlakopanong E a Šetula Metsotso ye 15 Segopotši Kopano Tsenya FometaSengwalwa Khalentare Tloša Khansela Taletšo Peelano Kopana le Sepa sa mošomo E a Šetula Fetiša Bontšha Ditiro Go Ge o šetše o tsentše dintlha ka moka ntša kopano, klika Romela go romela taletšo go dintlha tše dingwe tša kopano.

 47. Šoma le kgokagano Ge o bula goba o rulaganya kgokagano, o tla šomiša dikonope ka go sa Bontšha sehlopha go bontšha goba go fihla tshedimošo ye ntši ka ga kgokagano. Kgokagano Tsenya FometaSengwalwa Kakaretšo Disetifikeiti Mafelwana Dintlha Mešongwana Leina ka Botlalo... Khamphani Leina la mošomo: Faela bjalo ka: Inthanete Emeile... Go fa mohlala, ge e le gore o nyaka go ngwala letšatši la matswalo goba letšatši la segopotšo la kgokagano, klika ya Dintlha konope gomme o kgethe letšatšikgwedi la maleba kgauswi le Letšatši la matswalo goba Letšatši la segopotšo.

 48. Ditšhišinyo tša go itlwaetša • Šomiša Pukwana ya Diatrese le Bcc. • Lekola mopeleto le popopolelo. • Bona ditshaeno. • Tsenya folaga go latišiša. • Araba molaetša; gomiša molaetša (boikgethelo). • Šetula peelano gomme o sete segopotši. • Hlama kgokagano ye mpsha. • Rulaganya karata ya kgwebo.

 49. Molekwana wa 2, potšišo ya 1 Go thoma molaetša wo mofsa, o šomiša Ripone. (Kgetha karabo e tee.) Nnete. Maaka.

 50. Molekwana wa 2, potšišo ya 1: Karabo Maaka. O ngwala molaetša go swana le ge o be o dira ka mehla.