fremtidig kommunestruktur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fremtidig kommunestruktur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fremtidig kommunestruktur

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Fremtidig kommunestruktur - PowerPoint PPT Presentation

bedros
86 Views
Download Presentation

Fremtidig kommunestruktur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fremtidig kommunestruktur Medlemsmøte Romsdal Regionråd 04. januar 2005

  2. Analysen (J. Amdam des. 2004), trekker frem tre hovedalternativer til mulig fremtidig kommunestruktur: Alternativ 1 Sammenslåing, ”ymse grunner” (andre grunner enn et minimum antall innbyggere eller økonomi). Alternativ 2 Sammenslåing for å unngå kommuner med mindre enn 5000 innbyggere. Alternativ 3 Økonomiske regioner Hver kommune vil kunne oppnå økte økonomiske fordeler som følge av sammenslåing. Sekretariat: Molde Næringsforum

  3. Amdam trekker fram følgende ”utfordringskommuner”: • Rauma – egen bo- og arbeidsmarkedsregion. • Smøla – egen bo- og arbeidsmarkedsregion. • Tustna - Aure, sammenslåing – ”dragning” Kr.sund/Tr.lag. • Sandøy – egen bo- og arbeidsmarkedsregion. • Tingvoll – dratt mellom ytre og Sunndal. • Halsa – dratt mellom ytre og Surnadal. • Nesset (Molde) og Rindal (Surnadal) tettere integrert enn ”trodd”. Sekretariat: Molde Næringsforum

  4. Konklusjon - Det mest fleksible/positive alternativet : Storkommune m. maksimal grad av delegering – fleksibel organisering ”Regionkommune” (20 % av budsjettet) • Stordrift • Regional utvikling Lokalkommuner – ”Basiskommune” (80 % av budsjettet) • Velferdskommunen – oppvekst og omsorg • Lokal utvikling Sekretariat: Molde Næringsforum

  5. Konkl. - Det mest fleksible/positive alternativet (forts) : Basiskommunen (Lokalt) Lokaladministrasjon og lokalpolitikk for drift – samordning av lokal virksomhet – lite forvaltning • Barnehage, grunnskole • Hjemmebasert omsorg – hjemmehjelp • Bustader/institusjoner innen vanlig eldreomsorg Lokalt samfunnsutviklingsarbeid og kulturarbeid i kombinasjon med ”førstelinje” i sosialt arbeid/barnevern m.m. og samarbeid med lokale organisasjoner Sekretariat: Molde Næringsforum

  6. Konkl. - Det mest fleksible/positive alternativet (forts) : Regionkommunen Helhetlig samfunns- og organisasjonsutvikling og – politikk - forvaltningsoppgaver • Administrative funksjoner, systemansvar og drifte felles funksjoner som IKT, regnskap, lønn, innkjøp m.m. • Helsetjeneste, spesielt legevaktordninger, sjelden omsorg m.m. • Barnevern, rusomsorg m.m. • Kompetanseheving, lederutvikling, opplæring, evaluering m.m. for egen organisasjon og for lokalkommunene • Samfunns- og arealplanlegging– samferdselspolitikk, miljøvern, kyst og havbruk m.m. • Næringsretta arbeid, utviklingspartnerskap med små og store foretak, rådgiving m.m. • Kulturretta virksomhet og institusjoner • Teknisk: VVS, bustad, brann- og ulukke m.m. Sekretariat: Molde Næringsforum

  7. Konkl. - Det mest fleksible/positive alternativet (forts) : Konsekvens – makt • Regionkommunen vil ha den reelle makta utad, lokalkommunene er å regne som ”bydeler” • Ett forvaltningsnivå • Utvikle avtaler og arbeidsmåter som gjør at lokalkommunene blir mest mulig selvstyrte innen omsorg og oppvekst. • Fridom under ansvar – om lokalkommunen ikke holder avtalar og rammer må regionkommunen gripe inn Sekretariat: Molde Næringsforum