Download
50 miljarder till forskning och innovation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
50 miljarder – till forskning och innovation PowerPoint Presentation
Download Presentation
50 miljarder – till forskning och innovation

50 miljarder – till forskning och innovation

153 Views Download Presentation
Download Presentation

50 miljarder – till forskning och innovation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 50 miljarder – till forskning och innovation Vart går dom och gör dom nytta?

 2. Innovationssystem!? ”Nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används” wikipedia.com, 2013-11-04 50 Miljarder till forskning och innovation

 3. Översikt forskning och innovation 50 Miljarder till forskning och innovation

 4. En blick bakåt i tiden – innovation = framgångsrikt företag • Historiskt sett har synen på innovationer dominerats av tekniska landvinningar, oftast runt förra sekelskiftet som i sin tur lagt grunden till stora framgångsrika företag: Nobel, AGA, Ericsson etc. • Regeringen och dess myndigheter inom FoI området har fokuserat en betydande del av sina resurser på att hitta framtidens stora innovationer inom dessa tekniktunga utvalda områden och några till. 50 Miljarder till forskning och utbildning

 5. Men kanske bör vi titta mer på samtida innovationer? • Blev dessa innovativa företagare framgångsrika med hjälp av olika aktörer i innovationssystemet? - Troligtvis inte….. 50 Miljarder till forskning och utbildning

 6. Företagens innovationsarbete i verkligheten • Hälften av Företagarnas medlemmar bedriver regelbundet innovationsarbete genom att utveckla nya tjänster/produkter/koncept. • Företagens innovationsarbete sker oftare i små steg och med små resultat, än i stora och långsiktiga projekt/satsningar • Innovationsarbetet kan ske snabbt, nätverksbaserat och utan att fysiska möten äger rum • Arbetet kan ske i samarbete med kund, underleverantör eller annan samarbetspartner men väldigt sällan i samarbete med universitet och högskola 50 Miljarder till forskning och utbildning

 7. Utmaningar för att stärka innovationsklimatet • Det moderna innovationsarbetet är svårt att strukturera. Det sker snabbt och allt oftare med nya nätverksbaserade och distansoberoende metoder Open Innovation, Innovation Jams etc. • Dagens forskning, utbildning och innovation måste anpassa sig till att kunskap, kapital och kompetenser i allt större utsträckning blir oberoende av geografiska gränser och fysiska möten.http://www.innovationexchange.com/open-challenges.aspx - Kunskap/Idéerhttp://www.fundedbyme.com// - Kapital • Framtidens forskning och utbildning kräver ett större fokus på resultat i termer av samhällsnytta, behov och kommersiella framgångar 50 Miljarder till forskning och utbildning

 8. Så får vi det att funka! • Regeringens stöttning av småföretagens utvecklings- och innovationsarbete kräver en flexibel förvaltning, anpassning av regelverk och mindre toppstyrning. Exempel på innovationspolitisk insats – Forska och väx - VinnovaFöljande tider gäller för utlysningen:Öppningsdatum: 30 maj 2012.Sista ansökningsdag: 29 augusti 2012 kl. 14.00.Planerat datum för utskick om vilka ansökningar som beviljats: 7 november 2012.Tidigaste datum för projektstart: 1 november 2012Nästa utlysning planerar VINNOVA att öppna under december 2012 med beslutsdatum under april 2013.Budget Utlysningen har en budget på ca 70 miljoner kronor fördelat över budgetåren 2012, 2013 och 2014.Krav på sökande företagSökande företag måste uppfylla följande baskrav:Företaget ska ha maximalt 250 anställda.Företaget ska vara ett befintligt aktiebolag och som har varit registrerat som aktiebolag hos Bolagsverket minst 1 år före tidpunkten för ansökan.Projektledaren som ansvarar för rapportering till VINNOVA ska vara anställd på företaget.Sökande företag får under de senaste fem verksamhetsåren maximalt ha mottagit 10 miljoner kronor i stöd från VINNOVA.Om företaget tidigare fått ett projekt beviljat inom programmet Forska&Väx ska företaget ha slutrapporterat detta projekt. Företaget får endast skicka in en (1) ansökan till denna ansökningsomgång. • Samarbete mellan företag, forskning, universitet och högskolor har god potential i stort sett i alla branscher men för resultat krävs en effektiv ”bottomup” modell för kunskapssamverkan och kompetensöverföring. 50 Miljarder till forskning och utbildning

 9. Så får vi det att funka! Samarbete mellan företag, forskning, universitet och högskolor har god potential i stort sett i alla branscher men för resultat krävs en effektiv ”bottomup” modell för kunskapssamverkan och kompetensöverföring. Vad menar jag egentligen? Att företagens verksamhet och förutsättningar ska vara i fokus när kunskap ska vandra från akademi till näringsliv. Dvs. mindre projekt, uppsökande verksamhet ute hos småföretagen och mindre andel program som ska ”tvinga” ihop företagare och forskare under hårt reglerade former. Men! Universitetens och högskolornas förmåga att samarbeta med samhälle och näringsliv ska utvärderas och ligga till grund för hur mycket pengar man får. 50 Miljarder till forskning och utbildning

 10. Så får vi det att funka! En offentlig förvaltning med mindre egna pengar bland myndigheter och forskningsråd men mer kunskaper om hur ett starkt innovationsklimat kan skapas och med mer fokus på infrastruktur för innovation. 50 Miljarder till forskning och utbildning

 11. Ett starkt innovationsklimat? Det saknas en bredare analys av vad som skapar ett starkt innovationsklimat. • Utbyggda gods- och persontransporter • Bättre tillgång till riskkapital • Ökade satsningar på utbildning • Skatteklimat som gynnar risktagande och entreprenörskap • Avreglerade marknader, jmfr, flyg, tele och apotek. • Fler…! 50 Miljarder till forskning och utbildning

 12. Vad har vi på Företagarna gjort? • Investeraravdrag • Ökade satsningar på inkubatorer – 30 milj. mer/år • Fokus på att utveckla Science Parks tillsammans med vårt branschförbund SISP. 50 Miljarder till forskning och utbildning

 13. Tack! Lars Ilmoni lars.ilmoni@foretagarna.se Tel. 070-781 17 39                                                  50 Miljarder till forskning och utbildning