1 / 11

Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid

Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid. Rickard Bergqvist, Ph.D . Assistant Professor Logistics and Transport Research Group, Department of Business Administration School of Business, Economics and Law, Gothenburg University P.O. Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden

beaumont
Download Presentation

Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kombitrafikens utveckling-Dåtid, Nutid, Framtid • Rickard Bergqvist, Ph.D. Assistant Professor • Logistics and Transport Research Group, Department of Business Administration • School of Business, Economics and Law, Gothenburg University • P.O. Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden • Phone +46 31 786 5241 (+46 730 290087) • E-mail: rickard.bergqvist@handels.gu.se • http://www.handels.gu.se/fek/logistikgruppen/

 2. Marknadsförutsättningar 1(3)- Järnvägstransporter i Europa • Blygsam utveckling • Ungefär 15% av all godstrafik i inlandet • Utsläpp • Trängsel • Olyckor • Bättre nyttjande av infrastruktur • Det har varit ett politiskt mål i decennium att öka denna andel! Percentage share of each mode of transport in total inland transport expressed in tonne-kilometres (tkm). Source: EUROSTAT 2006

 3. Marknadsförutsättningar 2(3)- Kombitransporter i EU • Ungefär 5% av alla godstransporter • Svag tillväxt INTERMODAL TRAFFIC OF THE RAILWAYS OF THE EU (15 + NORWAY AND SWITZERLAND) (IN MILLIONS OF TONNES). SOURCE: Debrie & Gouvernal 2006

 4. Marknadsförutsättningar 3(3)– Kombitransporter med järnväg 1997-2009 (Sverige) Källa: Trafikanalys (2010), Bantrafik 2009

 5. Globala och generella trender • Ökad internationell handel • Outsourcing • Trängsel • Miljöpåverkan • (internalisering av externa kostnader: vägtullar, vägavgifter, skatter, uttsläppsrätter, etc.)

 6. Tekniska trender • Större och effektiva fartyg • 20 % less CO2 per container moved than Emma Mærsk (www.maersk.com) • 50 % less CO2 per container moved than the industry average on the Asia–Europe trade lane. (www.maersk.com) • Hanteringsteknik • Informationssystem • RFID • Geofencing • Harmonisering av järnvägsinfrastruktur Maersk Triple E: 18.000 TEU Fehmarn Belt

 7. Marknadstrender 1(3) • Ökad containerisering • Avreglering av järnvägsmarknader • Internationellt samarbete mellan tågoperatörer (t.ex. Xrail, dock vagnslast) • M&A: • Warren Buffett köpte upp Burlington North Santa Fe (BNSF) 2010 för $44 billion • Deutsche Bahn’s köpte upp Arriva (UK) 2010 för £1.59bn • Enligt statistik från Dealogic, steg antalet affärer inom den globala transport- och logistiksektorn med 13% till 892 st under 2010, jämfört med bara 3% för marknaden som helhet. Värdet av affärerna steg 224 % från året innan och uppgick till $892bn (£553bn, föregående år) .

 8. Marknadstrender 2(3) • Etableringar av torrhamnar • Nya funktioner och tjänster • Trailertrafik och hamnskyttlar • Upphandlingar av hamnar och terminaler • Nya operatörer, ökad konkurrens • Marknadskonsolidering • Intelligenta systemupplägg och lösningar • Koordinering och konsolidering av skyttlar • Balansering av volymer • Interregionala skyttlar • Icke-tidskänsligt gods • Terminalutveckling (multipurpose): • Trailers, containers, vagnslast, kylcontainers, “bio”, personbilar, bulk, 3pl, tull, torrhamn, etc.

 9. Marknadstrender 3(3) • Intelligenta systemupplägg och lösningar • Koordinering och konsolidering av skyttlar • Balansering av volymer • Interregionala skyttlar • Icke-tidskänsligt gods • Fler järnvägsfärjor? (SeaRail) • Kombitransporter– en viktig del av en hållbarhetsstrategi och ett verktyg för marknadsföring

 10. Trender kring forskning och policy • Torrhamnar – generation 2.0 • Inlandstransporter och kopplingen med det globala transprotsystemet (rederier och hamnar allt mer medvetna om dess strategiska betydelse) • Transportpolitik kring intermodala terminaler och torrhamnar och säkerställandet av öppenhet (third-party access) • Marco Polo programmet behövs modifieras och utvecklas till att premiera innovativa koncept relaterat till terminalutveckling • Short Sea Shipping är mer och mer ifrågasatt utifrån ett miljöperspektiv • Diskussioner kring dubbelekipage

 11. Avslutande reflektioner I nuläget mycket intressant utveckling kring: • Samgåenden, uppköp och internationellt samarbete (såväl transportörer som terminaloperatörer) • Upphandlingar/Försäljningar (Jernhusen, Göteborgs hamn, etc.) • Fortsatt ökat intresse från åkerier (viktigt för innovationsgraden och det “multimodala tänket”) • Affärsmodeller (ägandeskap, franchise, third-party access-Port of Antwerp) • Fortsatt tillväxt(flaskhalsar: Infrastruktur, lok, vagnar, lokförare och i vis mån terminallägen/kapacitet)

More Related