Download
lincs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LinCS PowerPoint Presentation

LinCS

241 Views Download Presentation
Download Presentation

LinCS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction, and Mediated Communication in Contemporary Society LinCS Lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv Roger Säljö

 2. The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS) (www.lincs.gu.se) The University of Gothenburg Learning and Media Technology Studio – LETStudio (www.letstudio.gu.se) 2012-02-09

 3. Literacy, medierochinfrastrukturerförlärande. • Digitalateknologierochförändringarisättattläraochkunna. • Användningav video vid studier avlärande. 2012-02-09

 4. LinCS - The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction, and Mediated Communication in Contemporary Society • Multidisciplinary groups doing research on learning, interaction and development (seniors, juniors, Ph D students) in various settings: • Visualization and imaging technologies in health care (radiology, tomography, PET-scanning etc.) • Transformation of work (heavy industry, IT-industry) • Virtual learning environments (virtual labs, Web-microscopes etc.) • Storage and access of information (organization of databases, libraries, user perspectives etc.) • Computers/digital technology and schooling/classroom practices (mathematics, language learning, simulations etc.) • Literacy, numeracy and ’information skills’ for citizenship in contemporary society

 5. . B B. Figure 3: A, Interactive presentation of the chemical reaction triggered in the ocean by the increase of atmospheric CO2 concentration. B, virtual lab bench where users run the experiment following a procedure. They will grow sea urchin larvae at two different pH levels.

 6. Learning to see and reason with new types of representations. The case of X-ray vs. tomography

 7. Learning endodontics

 8. Ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt för forskning • Ursprung och utveckling • Grundläggande begrepp och antaganden • Mediering • Språklig • Materiell • Relation mellan individ och kollektiv/samhälle och biologi/kultur, kunskapers sociogenes • Lärande/utveckling och appropriering

 9. Ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt för forskning • Hur förhåller sig mitt forskningsproblem till en sociokulturell tradition? • Vilka metodiska konsekvenser har ett sociokulturellt perspektiv? Vilka data behöver man? Analytiska konsekvenser. • Analysobjekt i en sociokulturell tradition

 10. A perspective rather than a ’theory’ • Cultural-historical • Socio-historical • Social-cultural-historical • Cultural-psychological • Activity theoretical • Situated • ……

 11. Lev Semenovich Vygotsky (1986-1934)

 12. Lev S. Vygotsky (1896-1934) Born in Ochsa, Belorussia, Jewish background Educated in literature, philosophy, fine arts, medicine, law, linguistics Ph. D. thesis The psychology of art (1925) from the Moscow Institute of Psychology Devoted marxist (materialist) but at the same time a European intellectual

 13. Alexander R. Luria (1902-1977)

 14. Alexei N. Leontiev (1903-1979)

 15. Jerome S. Bruner (1915- )

 16. Jean Piaget (1896-1980)

 17. Wolfgang Köhler (1887-1967)

 18. Ivan Pavlov (1849-1936)

 19. Vad vände sig Vygotskij emot? • Behaviourism (associationism) • Klassisk betingning (respondent/Pavlov) • Stimulus Respons

 20. One of Pavlov’s Dogs, Pavlov Museum, 2005

 21. Betingning kan inte förklara vad Vygotskij kallade • ”Högre psykologiska processer” • som han skilde från • ”Lägre psykologiska processer”

 22. ”Högre psykologiska processer” • Människors kreativitet • Skapande förmågor • Språk • Tänka, minnas och lösa problem • Voluntary activities • …..

 23. Vygotskijs utgångspunkter: • Människan är en kulturvarelse • Hon har ’högre’ psykologiska förmågor som att minnas, att skapa, att vara kreativ, att omskapa sin omgivning …. • Hon använder sig av kulturellt utvecklade ’redskap’ där språket är centralt – language as the tool of tools • Människan är aktiv i förhållande till sin omgivning • The instrumental act

 24. Mediering Mediering Kulturella redskap Stimulus Respons

 25. Mediering sker på två sätt • Intellektuella redskap • Alfabet • Mätenheter (kilo, nM, grader …) • Begrepp (procent, energi, …) • Diskurser (grammatik, bokföring …) • ….. • Det vill säga genom språkligt burna kunskaper

 26. Dels genom fysiska redskap • Hacka, spade, kratta • Hammare, spik, borr • Datorer och annan teknik • …..

 27. Nutritionsexpert Bevattningsexpert Forskare Transportör Naturvårdare Detaljhandlare Odlare Förhandlare på WTO Konsument Juicetillverkare Investerare i ett multinat. företag Konstnär Ekonom på näringsdepartement

 28. Mediering i tidigare jordbruk Mediering/medierande redskap Fysiska redskap: hackor, käppar, Intellektuella redskap: kunskaper om odling, bevattning mm Jorden Bonden

 29. Medierande redskap i moderna jorbrukFysiska: traktorer, skördetröskor, gödselspridare, blanketter, böcker och litteratur mmIntellektuella redskap: kunskaper om odling, ekonomi, marknad, bidragssytem osv Jorden Bonden

 30. Word meaning • Thought and language • Word meaning as the meeting point of ’language’ and ’thought’ • Word meaning is never constant • Never a combination of a given language and a given thought (dynamically evolving) • Sense and meaning

 31. J. V. Wertsch: mediation • Explicit mediation • Intentional introduction of mediational means in an activity • Implicit mediation • Through natural language • Not aware of the mediational function

 32. Internalization • Appropriation (Bakhtin)

 33. Olika slags begrepp • ’Vardagliga’ begrepp • Bror, syster, cykel, bröd …. • Vetenskapliga/akademiska begrepp • .

 34. Vetenskapliga begrepp • Fotosyntes • Osmos • Medelvärde • Mediering • Grammatiska distinktioner (adverb, substantiv ….) • Avtagande avkastningens lag • Biotop • Hermeneutik • ….

 35. Att förmedla ’vetenskapliga’ begrepp, kunskaper och tekniker är en central uppgift för skolan

 36. Att lära i Vygotskijs värld är • … att behärska intellektuella och fysiska redskap • … vi behärskar dem aldrig fullt ut • … vi utvecklas ständigt i vår förmåga att använda olika redskap

 37. Utvecklingszonen • Människor befinner sig i ständig utveckling • Utvecklingszonen eller the Zone of Proximal Development (ZPD) • Avståndet mellan det människor kan göra på egen hand och det de kan göra med hjälp av en ’mer kunnig kamrat’ • Olikhet befrämjar lärande

 38. Närmaste utvecklingszonen Uppnådd kompetens utvecklingszon Framtida kompetens

 39. Frågor • Hur bygger då civilisationer och samhällen upp sparkapital i form av kunskaper och färdigheter? • Vad innebär detta för människors sätt att lära och tillgodogöra sig erfarenheter, insikter och färdigheter? Hur formas vi av våra omständigheter?

 40. Centrala drag i människans sätt att utveckla kunskaper: • Man utvecklar sin kommunikation (språk, begrepp, berättelser och andra intellektuella tekniker) • Man utvecklar fysiska tekniker och teknologier (artefakter) • Man utvecklar tekniker (intellektuella och materiella) för dokumentation (och för det sociala minnet) • Man skapar institutioner (sammanhang för att föra kunskaper vidare)

 41. Allmänna genetiska lagen om kulturell utveckling • ”Varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger, eller på två plan. Först finns den på det sociala planet, och sedan på det psykologiska planet. Först finns den mellan människor som en interpsykologisk kategori, och sedan inom barnet som en intrapsykologisk kategori”. (1981, s. 163)

 42. Språk som redskapens redskap (tool of tools) • Appropriering av språkliga redskap sker genom: • Kommunikation med andra • Språkliga redskap som används mellan människor (inter-psykologiskt) tas över av individen och blir (intra-psykologiska) • Tänkande som ’inre samtal’ • Usebeforemeaningbecomesmeaningbeforeuse

 43. Människans två utvecklingslinjer Biologisk utvecklingslinje Sociokulturell utvecklingslinje Ålder

 44. Intellektuella/språkliga redskap: • Berättelser (narrativer) som kunskapsform (sätt att organisera information) • Berättar vår historia • Skapar oss en identitet (vilka är vi?)

 45. Primära redskap (artefakter)