1 / 8

Fältstudie med dietist inom Strömsunds Kommun och Primärvård

Fältstudie med dietist inom Strömsunds Kommun och Primärvård. Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Leg.dietist Anna-Karin Sjöberg Vård och Omsorgsförvaltningen Tel 073-0600702, 0670-16180. www.stromsund.se. Bakgrund.

beau-wooten
Download Presentation

Fältstudie med dietist inom Strömsunds Kommun och Primärvård

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fältstudie med dietist inom Strömsunds Kommun och Primärvård Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Leg.dietist Anna-Karin Sjöberg Vård och Omsorgsförvaltningen Tel 073-0600702, 0670-16180 www.stromsund.se

  2. Bakgrund • Socialstyrelsen anser att den sjuka individens nutrition måste betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och därmed underkastas samma krav på utredning, diagnos, behandling, dokumentation och uppföljning. www.stromsund.se

  3. Forts bakgrund • Utvecklingsområde inom statliga stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre: KOST OCH NUTRITION www.stromsund.se

  4. Forts bakgrund • Nutritionsstatus – bör enligt Socialstyrelsen bedömas utifrån: • Body Mass Index (BMI) • Viktförlust • Ätproblematik www.stromsund.se

  5. Bakgrund forts • Jämtlands län saknar övergripande planering som säkerställer äldres kost och näringsstatus. • ”Nutritionsprocessen” – Landstinget tillsammans med länets kommuner kartlagt förbättringsområden under 2007. www.stromsund.se

  6. Syfte med Fältstudien • Undersöka behovet och nyttan av dietistresurs i kommun samt primärvård med fokus på den äldre befolkningen (>65år). www.stromsund.se

  7. Arbetsuppgifter i fältstudien • Kartläggning/nulägesanalys: • Enkäter • Screening Mini Nutritional Assessment (MNA) Särskilda boenden • Utbildning/stöd nutrition - personal/ssk Säbo/hemsjukvård • Behandling enskilda boende/brukare • Primärvårdsarbete – enskilda patienter www.stromsund.se

  8. Arbetsuppgifter som inte ingår i fältstudien • Näringsberäkna menyer • Utforma menyer • Upphandling kost • Upphandling näringspreparat • Handikappomsorg • Skola/barnomsorg • Matlagningskurser och liknande • Klagomålshantering gällande mat • Föreläsningar om olika dieter för viktminskning www.stromsund.se

More Related