rynek ciep a wyzwania dla generacji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rynek ciepła - wyzwania dla generacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rynek ciepła - wyzwania dla generacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Rynek ciepła - wyzwania dla generacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

REC 2012. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rynek ciepła - wyzwania dla generacji' - baxter-haynes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rynek ciep a wyzwania dla generacji

REC 2012

Rynek ciepła - wyzwania dla generacji

Waldemar Szulc

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

PGE GiEK S.A.

slide2

PGE GiEK S.A.

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
 • Jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce – produkuje rocznie 55,6 TWhenergii elektrycznej, co stanowi ok. 40% produkcji krajowej.
 • Wydobywa rocznie ok. 49 mln ton węgla brunatnego, co stanowi 78% wydobycia w skali kraju.
 • Spółka jest również lokalnym dostawcą ciepła w regionach, w których funkcjonują jej oddziały. Dostarcza na rynki lokalne ponad 22 mln GJ ciepła.
 • Zatrudnia łącznie ponad 21 tys. pracowników.
 • Dane za rok 2011
slide3

Realia funkcjonowania – Polityka Klimatyczna

 • środowiskowe otoczenie regulacyjne determinujące prowadzenie działalności i rozwój
 • Polityka Energetyczna – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej i ciepła
 • zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię i ciepło przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii
 • krajowy mix energetyczny
slide4

Wyzwania na drodze konkurencyjności rynkowej

 • 2003 system handlu emisjami (EU ETS) zobowiązania Protokołu z Kioto
 • 2008 Pakiet klimatyczno-energetyczny 3 x 20%
 • 2011 Roadmap 2050 propozycje zaostrzonych celów redukcji do roku 2050 (93% dla energetyki)
slide5

Środowiskowe otoczenie regulacyjne determinujące prowadzenie działalności i rozwój

 • System handlu uprawnieniami CO2 od 2013 r.
 • Dyrektywa ws. emisji przemysłowych IED
 • Konwencja Rtęciowa
 • Dyrektywa odpadowa
 • CAFE (Program Poprawy Jakości Powietrza)
 • …….
slide6

Środowiskowe otoczenie regulacyjne – skutki dla sektora

 • wzrost obciążeń fiskalnych dla operatorów instalacji objętych koniecznością zakupu uprawnień do emisji
 • utrudnienia w planowaniu inwestycji – brak jasnych zasad ustalania przydziałów emisji
 • wzrost kosztów produkcji – m.in. z tytułu nakładów na instalacje ograniczające emisję SO2, NOx oraz pyłu
 • wzrost kosztów z tytułu obowiązków dodatkowego opomiarowania, raportowania i sprawozdawczości
 • nierówne szanse dla wytwórców ciepła i wadliwa konkurencja
slide7

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku

 • założenia dla rozwoju energetyki opartej na węglu
 • budowa mocy dla zrównoważenia krajowego zapotrzebowania na energię i ciepło
 • zapewnienie dostaw paliw i energii
 • racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla
 • zastosowanie sprawnych i niskoemisyjnych technologii
 • modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
slide8

Polski mix energetyczny

 • Polska ma unikalny mix energetyczny z największym udziałem węgla
 • podstawowym paliwem do produkcji ciepła jest wciąż węgiel kamienny

… rosnące zapotrzebowanie na ciepło jest i nadal będzie pokrywane w głównej mierze przez produkcję opartą na węglu…

Na podstawie URE

slide9

Konieczne działania – szanse dla ciepłownictwa

 • modernizacja urządzeń wytwórczych
 • zwiększanie udziału wysokosprawnej kogeneracji
 • zwiększanie generacji ze źródeł odnawialnych (współspalanie biomasy, nowe jednostki dedykowane biomasie) i gazowych
 • poprawa efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła
 • modernizacja, wymiana bądź budowa urządzeń ochrony środowiska (elektrofiltry, instalacje odsiarczania)
slide10

Konieczne działania – szanse dla ciepłownictwa

 • zmiana w systemach wytwórczych – przebudowa miejskich ciepłowni na elektrociepłownie
 • rozszerzanie działalności: chłód, budowa lokalnych źródeł ciepła i „usługi za węzłem ciepłowniczym”
 • objęcie ciepłem systemowym nowego budownictwa i likwidacja emisji niskiej
 • instalacja ciepłej wody użytkowej tam, gdzie jej do tej pory nie ma
 • paliwa alternatywne – np. powszechne wykorzystanie odpadów jako paliwa
slide11

Elektrociepłownie PGE GiEK S.A. inwestycje prośrodowiskowe

 • EC Kielce – w 2008 r. do eksploatacji oddano proekologiczny duo blok energetyczny opalany biomasą i węglem kamiennym
 • EC Lublin – palniki niskoemisyjne i dysze OFA na kotłach WP , a na dwóch z nich dodatkowo wymieniono elektrofiltry na wysokosprawne filtry tkaninowe. Uruchomiono trzy instalacje odsiarczania spalin metodą suchą, a na dwóch kotłach WP-70 zainstalowano palniki gazowe do ich uruchamiania i pracy z niskimi obciążeniami
slide12

Elektrociepłownie PGE GiEK S.A. inwestycje prośrodowiskowe

 • ZEC Bydgoszcz – wymiana elektrofiltrów OP-230 na nowoczesne, kompaktowe, zapewniające niższy poziom emisji zanieczyszczeń, w pełni zautomatyzowane
 • EC Gorzów – oddanie do eksploatacji nowego elektrofiltra na kotle OP-140 poskutkowało pięciokrotnym zmniejszeniem rocznej emisji pyłów do atmosfery
slide13

Elektrociepłownie PGE GiEK S.A. inwestycje prośrodowiskowe

 • Bloki gazowo – parowe:
  • EC Lublin (231 MWe) EC Rzeszów (101 MWe) EC Gorzów (55 MWe)
slide14

Elektrociepłownie PGE GiEK S.A. inwestycje prośrodowiskowe

 • Zielona perła w koronie PGE GiEK S.A.
 • ZEDO – EC Szczecin – blok biomasowy
 • moc nominalna bloku – 61 MWe, 120MWt
 • sprawność netto – 40,4%
 • oddanie do eksploatacji – 12.2011 r.
slide15

Podsumowanie

 • realizacja ambitnych założeń pakietu 3x20 i mapy drogowej 2050 wiąże się z koniecznością poniesienia przez sektor ciepłowniczy ogromnych nakładów inwestycyjnych
 • modernizacja źródeł, zaangażowanie w technologie niskoemisyjne, budowa wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności wytwarzania ciepła – ważnym elementem rozwoju generacji opartej na węglu
 • powyższe zadania muszą być realizowane równolegle do potrzeb w zakresie unowocześnienia i likwidacji dystansu infrastruktury ciepłowniczej oraz spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych wymogów środowiskowych
slide16

Waldemar Szulc

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

PGE GiEK S.A.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ