1 / 9

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Trestn á politika v Slovenskej republike a ekonomická kriminalita - Penal policy in Slovakia and economic crime. prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. Štruktúra celkovej kriminality v Slovenskej republike za rok 2009.

basil
Download Presentation

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Trestná politika v Slovenskej republike a ekonomická kriminalita -Penal policy in Slovakia and economic crime prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

  2. Štruktúra celkovej kriminality v Slovenskej republike za rok 2009

  3. Ekonomická kriminalita v Slovenskej republike 1996-2009

  4. Škody spôsobené celkovou, majetkovou a ekonomickou kriminalitou v Slovenskej republike 1996-2008

  5. PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2006 – 2010 August 2006

  6. 1. Princípy a hodnoty Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2. Makroekonomický rámec, verejné financie a hospodárska politika 2.1 Makroekonomický rámec, verejné financie a dane 2.2 Hospodárska politika 2.3 Doprava, pošta, telekomunikácie a rozvoj informačnej spoločnosti 2.4 Pôdohospodárstvo 2.5 Starostlivosť o životné prostredie 2.6 Bytová výstavba a regionálny rozvoj 3. Sociálna oblasť 3.1 Politika zamestnanosti 3.2 Pracovné vzťahy a sociálny dialóg 3.3 Sociálne zabezpečenie 3.4 Podpora rodiny 3.5 Podpora rodovej rovnosti 3.6 Efektívnosť inštitúcií 4. Zdravotníctvo 5. Vedomostná spoločnosť 5.1 Výchova a vzdelávanie 5.2 Veda a technika 5.3 Mládež a šport 6. Kultúra 6.1 Ekonomické nástroje 6.2 Médiá a audiovízia 6.3 Obnova pamiatok a ochrana kultúrneho dedičstva 6.4 Miestna a menšinová kultúra 6.5 Umenie a národné kultúrne inštitúcie 6.6 Cirkvi a náboženské spoločnosti 7. Demokracia a právny štát 7.1 Demokratický štát 7.2 Spravodlivosť 7.3 Vnútorný poriadok a bezpečnosť 7.4 Verejná správa 8. Obrana štátu 9. Zahraničná politika

  7. OBČIANSKA ZODPOVEDNOSŤ A SPOLUPRÁCA PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2010 – 2014 Júl 2010

  8. ÚVOD DEMOKRATICKÝ ŠTÁT PROSPERUJÚCI ŠTÁT 2.1 Hospodárska politika 2.2 Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky 2.3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch 2.4 Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 2.5 Životné prostredie ŠTÁT PRE OBČANOV 3.1 Ochrana a podpora ľudských práv 3.2 Práca, sociálne veci, rodina 3.3 Zdravotníctvo 3.4 Školstvo, veda, mládež a šport 3.5 Kultúra BEZPEČNÝ A EFEKTÍVNY ŠTÁT 4.1 Spravodlivosť 4.2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť 4.3 Bezpečnostná politika a obrana 4.4 Zahraničná politika

  9. Ďakujeme Vám za pozornosť. prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. e-mail: rkarabova@truni.sk JUDr. Tomáš Strémy, PhD. e-mail: tomas.stremy@truni.sk

More Related