slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lënda: Menaxhimi Elektronik i Projekteve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Lënda: Menaxhimi Elektronik i Projekteve - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Lënda: Menaxhimi Elektronik i Projekteve. RM1: Nxënësi duhet të prezantoj rëndësinë dhe konceptin e Ms Project. Njohurit që përfitohen nga nxënësi:. I. Konceptet themelore-Veglat per Menaxhimin e Projektit Planifikimi i Projekteve Menaxhimi i Orarit Komunikimi i Informatave te projektit,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lënda: Menaxhimi Elektronik i Projekteve' - bardia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Lënda:

Menaxhimi Elektronik i Projekteve

njohurit q p rfitohen nga nx n si

Njohurit që përfitohen nga nxënësi:

I. Konceptet themelore-Veglat per Menaxhimin e Projektit

Planifikimi i Projekteve

Menaxhimi i Orarit

Komunikimi i Informatave te projektit,

Gant Chart, WBS

Krijimi i Projektit,

Puna me Projekete

Hapja e Projekteve ,

Ruajtja, Ndryshimet dhe Tabelat.

shkatht sit q p rfitohen nga nx n si
Shkathtësitë që përfitohen nga nxënësi:
 • Njohja me Ms Project
 • Planifikimi I Projetktit
 • Startimi i Programint
 • Njohja me Gant Chart dhe tabelat percjellese
 • Zbërthimi i WBS
q ndrimet sjelljet q zhvillohen nga nx n si
Qëndrimet(sjelljet)që zhvillohen nga nxënësi:
 • Komunikim I duhur Nxënës Profesor;
 • Vëmendje e Duhur rreth Hartimit dhe Prezantimit te Projektit;
 • Bashkëpunim dhe Vlerësim rreth Projektit
 • Stuhi Mendimesh ( Brainstorming)
 • Realizimi i Detyrave ne Kohen e Caktuar;
kriteret e vlersimit nx n si duhet t
Kriteret e vlersimit-Nxënësiduhettë:
 • Fitoj Njohuri rreth Ms Project
 • Filloj me njohjen e Programit
 • Filloj me nje Projekt
 • Njoh rendesin e Gant Chart-it.
instrumentet e vler simit
Instrumentet e Vlerësimit
 • Bashkëbisedimi Nxënës-Profesor
 • Test
 • Realizueshmëria praktike e projektit

Detyra praktike:

 • Fillimi me njohjen e programit dhe zbatimin e komandave në projektin fillestarë
njohurite q p fitohen nga nx n si
Njohuriteqëpëfitohennganxënësi:

II. KrijimiiProjektitteRi

 • DefinimiiProjektit
 • CaktimiiOrarit
 • Vendosja e Informatave ne Projekt
 • Opcionete Kalendarit
 • AktivitetrrethProjektit(Krijimi, Kopjimi, Fshirja e Aktiviteteve.)
 • Kohezgjatja e Aktiviteteve
 • Angazhimi, Vleresimi , Milestone.
shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si
Shkathtësitqëpërvetsohennganxënësi:
 • Fillimi I ProjektitteRi
 • Shtimi I tegjithatedhenaverretheProjektitRealizues
 • Caktimi I oraritdheditevetepunes ne kuaderteprojektit
 • Caktimi I aktivitetevekryesoredhendryshimevetemundeshme.
qendrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si
Qendrimet(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:
 • Komunikim I duhur Nx-Prof
 • Perqendrim rreth fillimit te Projektit
 • Bashkpunimi dhe sqarim rrethe Projektit fillestar
 • Realizimi i Detyrave ne Kohen e Caktuar;
kriteret e vlersimit nx n si duhet t1
Kriteret e vlersimit-Nxënësiduhettë:
 • Fitoj Njohuri rreth fillimit te Projektit me Ms Project
 • Caktoj Orarin e punes dhe ndryshimet e Mundeshme
 • Te shtoj aktivitete ne baze te Projektit fillestar
 • Te vleresoj si duhet ndryshimet ne Projekt
instrumentet e vlersimit
Instrumentet e Vlersimit:
 • Bashkëbisedimi Nxënës-Profesor
 • Test
 • Realizueshmëria praktike e detyrave

Detyra Praktike:

 • Zbatimi I Ideve te Projektit ne Projekt Fillestar ne Ms Project
rm 3 nx n si duhet te caktoj orarin e pun s dhe nd rlidhjet me aktivitet e projektit
RM 3: Nxënësi duhet te caktoj Orarin e Punës dhe ndërlidhjet me Aktivitet e Projektit
njohurite q p fitohen nga n x n si
Njohuriteqëpëfitohennganxënësi:

III. Percaktimi i Orarit te Punes dhe Ndërlidhjet

 • Lidhja Finish To Start dhe Start To Start
 • Lidhja Finish To Finish dhe Start To Finish
 • Kushtëzimet dhe Deadlines( Kushtëzimi i aktivitetit dhe Vendosja e Deadlines)
 • Shenimet dhe Hiperlidhjet(vendosja e shenimitper aktivitet dhe e hiperlidhjes)
shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si1
Shkathtësitqëpërvetsohennganxënësi:
 • Caktimi I Orarit te Punes
 • Te caktojn fillimin dhe perfundimin e nje Aktiviteti gjate projektit
 • Kushtezimet e aktiviteteve fillestare dhe perfundimtare
 • Vendosja e hiperlidhjeve ndermjet projekteve te ndryeshme
qendrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si1
Qendrimet(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:
 • Komunikim I Duhur Nx - Prof;
 • Perfundim dhe Vlersim I aktiviteve ;
 • Menaxhim I Hiperlidhjeve mes projekteve te ndryeshme
 • Bashkpunimi dhe bashkebisedim rreth Projektit;
kriteret e vlersimit nx n si duhet t2
Kriteret e vlersimit-Nxënësiduhettë:
 • Qe njohurit e fituara ti zbatoj ne Punim
 • Te Caktoj Orarin dhe ndryshimet rreth tij
 • Te Tregoj Prioritet rreth Aktiviteve fillestare
 • Zbatimin e hiperlidhjeve te duhura ne Projekt
instrumentet e vlersimit1
Instrumentet e Vlersimit:
 • Bashkebisedim Nxenes- Profesor
 • Test
 • Vleresim I Realizueshmeris se Detyrave

Detyra praktike:

 • Te Caktohen Prioritet e Projektit dhe Caktimi I Aktiviteteve Fillestare
njohurite q p fitohen nga nx n si1
Njohuriteqëpëfitohennganxënësi:

IV. KostotdheResurset

 • Resurset, Llojet e resurseve, Nderlidhja me Kohezgjatejen e punes.
 • Krijimidhemodifikimiiresurseve
 • Kostot- KostotfikesedheVariabile
 • AlokomidheModifikimiiResurseve per Aktivitet
shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si2
Shkathtësitqëpërvetsohennganxënësi:
 • Caktimi I Kostove te duhura rreth projektit
 • Ndarja e kostove variabile dhe fikese
 • Permbledhja dhe caktimi I Resurseve te nevojshme
 • Manipulimi te ndryesheme rrethe kostove dhe resurseve
qendrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si2
Qendrimet(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:
 • Komunikim I duhur Nx-Prof
 • Perqendrim rreth caktimeve te Kostove dhe Resurseve
 • Bashkpunimi dhe sqarim kostove dhe resurseve
 • Realizimi i Detyrave ne Kohen Caktuar;
kriteret e vlersimit nx n si duhet t3
Kriteret e vlersimit-Nxënësiduhettë:
 • Zbatoj qe Kostot Fikese dhe Variabile te jene ne vend te duhur
 • Caktimin e Resurseve te duhura ne Project
 • Zbatimin e ndryshimeve eventuale rreth Kostove
 • Manipulimin dhe ndryshimin e Resurseve
instrumentet e vlersimit2
Instrumentet e Vlersimit:
 • Bashkebisedim Nxenes- Profesor
 • Test
 • Vleresim I Realizueshmeris se Detyrave

Detyra praktike

 • Caktimi I Kostove dhe resurseve ne Kuader te Projektit
njohurite q p fitohen nga nx n si2
Njohuriteqëpëfitohennganxënësi:

V. Monitorimi i Projektit

 • Rruga Kritike per aktivitet Kritike
 • Monitorimi i progresit
 • Ricaktimi i orarit
 • Shfaqeja dhe fshehja e vijave te progresit
 • Shfaqeja dhe fshehja e kolonave
 • Filtrimi i tyre
shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si3
Shkathtësitqëpërvetsohennganxënësi:
 • Monitorimi duhur I Pojektit
 • Menyrat e monitorimit
 • Zgjidhja e Problmeve te Paparashikueshme
 • Caktimi I rruges Kritike dhe Fiktive
 • Filtrimi I opcioneve rreth zgjidhjes se Problemeve ne kuader te Projektit
q ndrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si
Qëndrimet(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:
 • Komunikim I duhur Nx-Prof
 • Perqendrim rreth Monitorimit dhe caktimit te dobesive
 • Bashkpunimi dhe sqarim rreth Monitorimit
 • Sqarim I Rruges Kritike
 • Realizimi i Detyrave ne Kohen e caktuar;
kriteret e vlersimit nx n si duhet t4
Kriteret e vlersimit-Nxënësiduhettë:
 • Monitoroj dhe Vlersoj Realizimin e Projektit
 • Zgjidh dhe ndryshoj aktivitet per Realizimin e Projektit
 • Arrij qe ta Shkurtoj rrugen Kritike
 • Kontrolloj Arritshmerin e projektit
instrumentet e vlersimit3
Instrumentet e Vlersimit:
 • Bashkebisedim Nxenes- Profesor
 • Test
 • Vleresim I Realizueshmeris se Detyrave

Detyra praktike:

 • Monitorimi dhe Kontrollomi I Aktiviteve Te projektit
njohurite q p fitohen nga nx n si3
Njohuriteqëpëfitohennganxënësi:

VI. RadhitejadheFiltrimiiAktiviteteve

 • RicaktimiiOrarit per Aktivitet e Pakompletuara
 • Shfaqeja e OrarittePlanitAktualdheatijBazik
 • Pershtatja e Programit Ms Project
 • Raportet ne Ms Project.
shkatht sit q p rvetsohen nga nx n si4
Shkathtësitqëpërvetsohennganxënësi:
 • Ndryshimet e Mundshme ne realizimin perfundimtar te Projektit
 • Ndryshimet e orarit actual nga ai Bazik
 • Realizimi Perfundimtar I Projektit
 • Prezantimi I Projektit perfundimtar
qendrimet sjelljet q zhvillohen nga n n si3
Qendrimet(sjelljet)qëzhvillohennganënësi:
 • Komunikim I duhur Nx-Prof
 • Perqendrim rreth Perfundimit te Projektit
 • Bashkpunimi dhe sqarim rreth Projektit dhe Veshtersit e Realizimit
 • Realizimi i Detyrave ne Kohe e Caktuar;
kriteret e vlersimit nx n si duhet t5
Kriteret e vlersimit-Nxënësiduhettë:
 • Te realizoj me Sukses Perfundimin e Projektit
 • Te Krahasoj Projektin Fillestar dhe Perfundimtar
 • Te Prezantoj ne Menyren e Duhur
 • Te Zbatoj dhe Konkretizoj Projektin me Sukses
instrumentet e vler simit1
Instrumentet e Vlerësimit:
 • Bashkëbisedim Nxënës- Profesor
 • Test
 • Vlerësimi I Realizueshmërisë se Detyrave

Detyrë praktike:

 • Prezantimi dhe Konkretizimi I Projektit perfundimtarë
ad