UNITAT 2.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN - PowerPoint PPT Presentation

unitat 2 l empresa i el seu desenvolupamen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNITAT 2.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNITAT 2.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN

play fullscreen
1 / 14
UNITAT 2.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN
184 Views
Download Presentation
baakir
Download Presentation

UNITAT 2.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNITAT 2.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN 1.- Localització i dimensió de l’empresa 2.- Les PIME. 3.- El creixement de l’empresa. Estratègies. 4.- Empresa i globalització

 2. 1.- Localització i dimensió de l’empresa ACTIVITAT INICIAL 1.- EN GRUPS DE TRES COMPARAR ELS REQUISITS PER A LOCALITZAR UN MAGATZEM CENTRAL I UNA TENDA.

 3. 1.- Localització i dimensió de l’empresa • FACTORS DE LOCALITZACIÓ • Proximitat als mercats.- Que hi haja demanda potencial suficient • Accés als proveïdors • Disponibilitat d’infraestructures de comunicació • Disponibilitat de ma d’obra qualificada • Costos de producció baixos. • Accés al finançament • Influència en el medi.- Per ex. accés a sistemes de tractament de residus

 4. 1.- Localització i dimensió de l’empresa • Dimensió òptima de l’empresa • Segons la Teoría de la Firmales empreses han d’orientar la seua activitat en tractar de minimitzar els seus costos de producció a llarg termini. (Recordem el concepte d’òptim d’explotació i d’economies d’escala). • Entenent l’empresa com un sistema social, la dimensió òptima ha de permetre la millor situació competitiva quant a costos, productivitat, qualitat, etc. en definitiva, maximitzant el seu valor.

 5. 1.- Localització i dimensió de l’empresa • Factors que determinen la dimensió òptima de l’empresa. • Flexibilitat i facilitat d’adaptació al canvi tecnològic, legal, etc. • Optimitzar el sistema de producció. • Conèixer l’estructura del mercat i la quota de mercat desitjada. • Triar la millor localització possible de les diferents àrees de l’empresa. • Facilitat per a obtenir finançament • Limitacions físiques.

 6. 2.- LES PIME La Comissió Europea i la OIT estableixen que una PIME és aquella empresa on treballen menys de 250 treballadors. Un dels problemes estructurals de l’economia espanyola és l’excessiva fragmentació empresarial: • Microempreses: 94,49 % • Petites empreses: 4,68 % • Microempreses i petites empreses: 99,17 % Retrato PYME 2010.pdf

 7. 2.- LES PIME Les PIME han de saber adaptar-se a un entorn tan complicat i canviant com l’actual explotant les seues avantatges i tractant de solucionar els seus inconvenients.

 8. 3.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA En un entorn tan incert com l’actual l’empresa ha de garantir la seua supervivència mitjançant una estratègia de creixement

 9. 3.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA

 10. 3.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA Diferència entre creixement intern i creixement extern • CREXEMENT INTERN.- És el que realitza l'empresa a través de noves inversions en el si de l'empresa augmentant el patrimoni i la seva capacitat productiva (reinvertir beneficis, ampliació de capital, endeutament amb entitats financeres). Exemple: INDITEX, SANTANDER, COCA-COLA, ETC.

 11. 3.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA Diferència entre creixement intern i creixement extern • CREXEMENT EXTERN.- És produeix com a conseqüència de la adquisició, fusió, control o cooperació amb altres empreses per accedir a nous mercats. El creixement extern provoca la disminució del nombre d'empreses i l'augment de la mida de les que es mantenen. Exemples: YAMAHA, CAIXES D’ESTALVI EN L’ACTUALITAT

 12. 3.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA La integració d’empreses. • La integració vertical pretén disminuir els costos de transacció (Veure Los costes de transacción per a més informació) Hi ha dues maneres: • Integració vertical cap endavant.- L’empresa s’apropia de tot el procés de distribució. Inditex es propietària de totes les seues tendes. • Integració vertical cap endarrere.- L’empresa s’apropia de tot el procés d’aprovisionament. Ford España té un parc de proveïdors propis.

 13. 3.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA La integració d’empreses. • La integració horitzontal és la que fan empreses que fan un mateix producte i s’uneixen per a ser més eficients. Seria el cas d’un cartel o d’una joint venture (veure pàgina 45 del llibre de text)

 14. 4.- L’EMPRESA I LA GLOBALITZACIÓ Llegir les pàgines 47 i 48 del llibre de text.