Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody - PowerPoint PPT Presentation

slavnostn setk n vodohospod u p le itosti oslav sv tov ho dne vody n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody

play fullscreen
1 / 13
Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody
136 Views
Download Presentation
baakir
Download Presentation

Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Slavnostní setkání vodohospodářů u příležitosti oslav Světového dne vody Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Národní dům KDŽ Praha 19. března 2009

 2. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Obsah prezentace: • Shrnutí zkušeností z prvních dvou let fungování programu 129 120 (2007, 2008). • Legislativní podklady pro administraci programu 129 120 v roce 2009.

 3. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Rekapitulace současných dotačních titulů MZe určených na protipovodňovou ochranu a odstraňování povodňových škod • Vláda ČR schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007 až 2012 na projekty MZe: (usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1304) • Podpora prevence před povodněmi II v rozsahu 10,0 mld. Kč • Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží v rozsahu 4,2 mld. Kč • Protipovodňová opatření realizovaná v rámci pozemkových úprav v rozsahu 1,0 mld. Kč

 4. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II • podpora protipovodňových opatření s retencí (poldry a vodní nádrže) • podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (hrázování a zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků) • podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl • podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (mapy rozlivů a záplavových čar)

 5. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Žadatelé: • S.p. Povodí; • S.p. Lesy ČR; • Zemědělská vodohospodářská správa; • Tzv. určení správci DVT. Navrhovatelé (pouze roky 2007 – 2008): • Obec; • Město; • Sdružení obcí; • Kraj. Ve 3 stanovených termínech podáno úhrnem 125 PPO návrhů s celk. náklady 6 502,667 mil. Kč.

 6. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Shrnutí zkušeností z prvních 2 let fungování programu: Ustaveny nezbytné orgány pro administraci programu: Finanční manažer: • Odbor 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II Ministerstva financí. Strategický expert: • Hydroprojekt CZ, a.s.; ČVUT Praha. Environmentální experti: • VŠE IEEP; IREAS centrum s.r.o.; G – Consult, s.r.o.; ECON s.r.o.; AQD – envitest, s.r.o.

 7. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Meziresortní pracovní skupina: • Statut + Jednací řád • Ustavující zasedání 19.12.2006 • 2007 - 3 zasedání • 2008 - 5 zasedání: • 28. 4. 2008 • 22. 7. 2008 • 20. 8. 2008 • 23.10. 2008 • 19. 11. 2008 • 2009 – doposud 1 zasedání: • 25. 2. 2009

 8. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II • Stav čerpání finančních prostředků v roce 2007 (dle ISPROFIN): 234,1 mil. Kč • Stav čerpání finančních prostředků v roce 2008 (dle ISPROFIN): 881,7 mil. Kč

 9. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Skutečnost roku 2007 a 2008 a předpoklad čerpání finančních zdrojů programu 129 120 v letech 2009 – 2013 (v mil. Kč) Pozn.: * Výnosy zprivatizací, novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku.

 10. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II V letech 2007 – 2008 zabezpečeny legislativní podklady pro administraci programu: • Dokumentace programu; • Závazná pravidla 2007, 2008; • Metodický pokyn k postupu administrace akcí Programu Podpora prevence před povodněmi II, které jsou realizovány na základě žádostí navrhovatelů; • Metodický pokyn o komunikaci mezi Ministerstvem zemědělství a žadateli/navrhovateli o dotaci z programu 129 120 – „Podpora prevence před povodněmi II“ a programu 129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby nových vodních nádrží“ při administraci posudků zpracovávaných strategickými experty a environmentálními experty.

 11. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II Legislativní podklady pro rok 2009: • Dokumentace programu (přepracování rozpočtu, vypuštění Metodiky posuzování a Závazných pravidel, celková aktualizace a zestručnění); • Závazná pravidla 2009 (zrušen institut navrhovatele, SZÚ a SOD souhrnné žádosti, stupeň přípravy min. DUR); • Prodloužení alokačního období do konce roku 2013; • Praktické dopady tzv. „Malé“ novely zákona o vodách.

 12. Informace Ministerstva zemědělství k implementaci Programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II • „Malá“ novela zákona o vodách umožní v roce 2009: • větší uplatnění podpor prevence povodní v územích k řízenému rozlivu, • vykoupení stavebních pozemků (pod hrázemi), popř. jejich vyvlastnění, • úhradu újmy za omezení využití pozemků v řízené zátopě, • úhradu škod na úrodě a porostech po řízeném zaplavení (včetně úhrady vrácených dotací z fondů ES).

 13. Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru programového financování ve vodním hospodářství tel.: +420 221 813 048 e-mail: radka.bucilova@mze.cz Děkuji za Vaši pozornost