slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rīga, 2011.gada 31.augustā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rīga, 2011.gada 31.augustā

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Rīga, 2011.gada 31.augustā - PowerPoint PPT Presentation

tadhg
167 Views
Download Presentation

Rīga, 2011.gada 31.augustā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2012. - 2018. gadam projekts Ikviens latvietis un Latvijas pilsonis (arī tie, kas nedzīvo Latvijā), ikviens Latvijas iedzīvotājs ir vajadzīgs Latvijai Rīga, 2011.gada 31.augustā

 2. Politikas virsmērķis Stipra, saliedēta Latvijas tauta – nacionāla un demokrātiska kopiena, kura nodrošina tās vienojošā pamata - latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālās valsts līdzsvarotai attīstībai

 3. Pilsoniskā sabiedrība – demokrātiskas valsts un sabiedrības iekārtas centrālais elements, kuru raksturo indivīda atbildība par sabiedrības un valsts kopīgām problēmām, māka sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai un līdzdalība lēmumu pieņemšanā ar demokrātisku institūciju palīdzību. Aktīva pilsoniskā sabiedrība sekmē kopējo valsts attīstību un nācijas saliedētību, līdzdalība tajā palielina katra cilvēka sociālo kapitālu.

 4. Mērķi un rīcības virzieni (1) I Pilsoniskā sabiedrība un integrācija • Attīstīt pilsonisko izglītību, kuras uzdevums ir veicināt individuālo atbildību par valsts attīstību, kā arī iemācīt ikvienam indivīdam pilsoniskās līdzdalības prasmes. Tas ir līdzeklis, kā stiprināt valstisko identitāti un izpratni par Latvijas sabiedrības vērtību kopumu. • Stiprināt tradicionālās un netradicionālās pilsoniskās līdzdalības formas • Veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā un novērst diskrimināciju • Stiprināt kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt mediju lomu integrācijā

 5. Mērķi un rīcības virzieni (2) II Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa • Nodrošināt latviešu valodas lietošanu Latvijas publiskajā telpā • Nostiprināt latviešu valodas prasmes ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, mazākumtautībām, nepilsoņiem, jaunajiem imigrantiem • Nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī • Nostiprināt ārzemju latviešos latvisko identitāti un piederību Latvijai

 6. Mērķi un rīcības virzieni (3) III Saliedēta sociālā atmiņa • Nostiprināt uz patiesiem faktiem balstītu un demokrātiskām vērtībām atbilstošu izpratni par Otro pasaules karu un padomju okupāciju Latvijā • Veicināt Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni (popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu)

 7. Pilsoniskās sabiedrības padomes priekšlikumi (18.08.2011. sēde) (1) • Definīciju precizēšana (imigranti, svešumā dzīvojošie latvieši) • Nepieciešams paplašināt NVO lomu • Papildināt pilsoniskās izglītības zināšanas un prasmes ar attieksmēm • Brvprātīgā darba veicinošu aktivitāšu iekļaušana rīcības plānā (1.2.6.) • Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar rīcības plānu un situācijas aprakstu • Monitoringa sistēma pilsoniskai sabiedrībai un NVO sektoram (1.2.8.) • Jauniešu līdzdalības pasākumos tradicionālos medijus papildināt ar sociāliem medijiem (1.4.4.; 1.2.5.4.) • Uzsvērt NVO un kultūras centru nozīmi pašvaldībās (1.1.3.1.; 1.2.6.3.) • Papildināt ar informāciju par noziegumiem pret romiem (3.9.6.) • Diskriminācijas draudi pret dažādām sabiedrības grupām (1.3.3.; 1.3.4.)

 8. Pilsoniskās sabiedrības padomes priekšlikumi (18.08.2011. sēde) (2) • Izteikta vispārīga kritika par rīcības plānā definētajiem uzdevumiem un pasākumiem, uzsverot rīcības plāna uzdevumus un pasākumus (integrācija abpusējs process, sasaite ar starptautiskajiem dokumentiem) • Pilsonības piešķiršana nepilsoņu bērniem • Nevienprātīga izpratne par “sociālās atmiņas” jēdzienu (sociālo atmiņu nevar mainīt) • Latvijas pilsoniskās izglītības salīdzinājums ar citu valstu skolēnu zināšanām

 9. Pilsoniskā sabiedrība un integrācija (1) Uzdevumi • Iedzīvotājiem pieejama un saprotama informācija un komunikācijas infrastruktūra pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai; • Pilsoniskās izglītības monitoringa vispārizglītojošo skolu programmās; • Bērnu un jauniešu pilsonisko zināšanu un prasmju pilnveidošana visu līmeņu izglītības programmās; • Attīstīt pilsonisko izglītību mūžizglītības programmā • Izglītojoši un informējoši pasākumi plašai sabiedrībai par iecietību un diskriminācijas novēršanu

 10. I Pilsoniskā sabiedrība un integrācija (2) Uzdevumi • Veicināt iedzīvotāju politisko līdzdalību; • Atbalstīt pasākumus, kuru mērķis ir sekmēt pilsoņu īpatsvara pieaugumu Latvijā un nepilsoņu motivāciju iegūt Latvijas pilsonību; • Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību; • NVO darbības apstākļu uzlabošana; • Atbalstīt ziedošanas, filantropijas, mecenātisma tradīciju attīstības veicināšanu • Atbalsts brīvprātīgo darbam; • Veikt situācijas analīzi par pilsoniskās līdzdalības procesu • Attīstīt mediju lietotprasmju programmas dažādām mērķa grupām

 11. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma/Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pamatnostādnes

 12. Sabiedrības līdzdalība (1) • 10.augustā Pamatnostādņu projekts tika publicēts VK un KM mājas lapā (ievada projekts martā) • Sabiedriskās apspriedes notika Liepājā (11.augusts), Madonā (18.augusts), Rīgā (19.augusts), Daugavpilī (25.augustā) un Bauskā (26.augustā) • Publiskās apspriedes kopsavilkums par izteiktajiem priekšlikumiem un iebildumiem tiks publicēts VK mājas lapā līdz 26.septembrim. • 16.augustā tika prezentēts un apspriests KM Mazākumtautību NVO pārstāvju EP Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzības ieviešanas uzraudzības komitejā un 17.augustā KM Pilsoniskās sabiedrības padomē. • kultūras ministre ir izveidojusi Konsultatīvo padomi nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas jautājumos

 13. Sabiedrības līdzdalība (2) Pamatnostādņu projektā risināmie jautājumi tika apspriesti vairāku ekspertu grupās: • vēstures skolotāji (13.jūlijs); • mediju eksperti (20.jūlijs) • vēsturnieki (12.jūlijā); • ārzemju latviešu pārstāvji (16.jūlijs); • tikšanās ar Latvijas Pilsonisko aliansi (14.jūlijs); • eksperti jautājumos par trešo valstu valstpiederīgajiem • eksperti par romu jautājumiem • latviešu valodas eksperti • konsultācijas ar nozaru ministriem

 14. Sabiedrības līdzdalība • Līdz 9.septembrim lūdzam sniegt rakstisku viedokli vai priekšlikumus par pamatnostādņu projektu un Pilsoniskā sabiedrības pamatnostādnēm 2005.-2014.gadam un Pilsoniskās sabiedrības programmu 2008.-2012. gadam • Pa pastu Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamentam (K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV- 1364) vai elektroniski uz e-pasta adresi deniss.kretalovs@km.gov.lv; tālrunis: 67330312