11 th hour support for year 11 what worked in london challenge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
11 th Hour support for Year 11 What worked in London Challenge PowerPoint Presentation
Download Presentation
11 th Hour support for Year 11 What worked in London Challenge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

11 th Hour support for Year 11 What worked in London Challenge - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Cefnogaeth ar yr unfed awr ar ddeg i Flwyddyn 11 Beth weithiodd yn Her Llundain. 11 th Hour support for Year 11 What worked in London Challenge. Ymyriad â ffocws [ 1] Craffu ar ddata A oes gan fyfyrwyr y targedau cywir? A yw athrawon yn disgwyl y rheiny o leiaf?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '11 th Hour support for Year 11 What worked in London Challenge' - azalia-barber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ymyriad â ffocws [1]

 • Craffu ar ddata
 • A oes gan fyfyrwyr y targedau cywir?
 • A yw athrawon yn disgwyl y rheiny o leiaf?
 • A yw targedau’n pennu’r grwpiau addysgu – neu ai grwpiau gallu cymysg yw’r rhain?

Focused intervention [1]

 • Data scrutiny
 • Do students have the correct targets?
 • Do their teachers expect at least these?
 • Do targets determine teaching groups – or are these mixed ability?
slide3

Ymyriad â ffocws [2]

 • Pa fyfyrwyr sy’n tanberfformio?
 • Ble mae’r problemau?
 • Nifer /amseriad y gwersi?
 • Cyfatebiaeth wael rhwng sgiliau athrawon ac anghenion myfyrwyr?
 • Nid yw amser y wers yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol?
 • Pa fyfyrwyr sy’n allweddol i brif fesur yr ysgol, sef 5 A*-C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg?

Focused intervention [2]

 • Which students are underperforming?
 • Where are the problems?
 • Number / timing of lessons?
 • Poor match of teachers’ skills and students’ needs?
 • Lesson time not used effectively?
 • Which are the students who are key for the school’s headline 5 A*-C including English and Maths?
slide4

Cynllunio’r cymorth

 • Gweithredu ar unwaith: Crëwch amserlen i fynd i’r afael â phob maes allweddol
 • Rhannwch hon gyda myfyrwyr a rhieni/gofalwyr
 • Sicrhewch fod cydweithwyr yn yr ysgol yn cael gwybod

Dylai myfyrwyr deimlo bod pawb yn gweithio gyda’i gilydd i’w helpu i gyflawni eu nodau

Plan the support

 • Immediate action: Create a timetable to deal with all key areas
 • Share this with students and parents/carers
 • Ensure that colleagues within the school are informed

Students should feel everyone is working together to help them to achieve their goals

slide5

Symbylu’r myfyrwyr

 • Cyfweliadau unigol
 • Holiaduron
 • Sgyrsiau gyda rhieni
 • Posteri o gwmpas yr ysgol
 • Cydlynu’r ymyriad fel nad yw pynciau’n trefnu gweld myfyrwyr ar yr un pryd neu’n creu galwadau sy’n gwrthdaro

Motivate the students

 • One – to - one interviews
 • Questionnaires
 • Conversations with parents
 • Posters around school
 • Co-ordinate intervention so subjects don’t double book students or create conflicting demands
slide6

Unedau sy’n cael eu hasesu’n fewnol

 • Neilltuo diwrnodau cyfan i wneud tasgau newydd – dileu amserlen myfyrwyr am ddiwrnod; addysgu am 2 awr; paratoi am 2 awr; ysgrifennu
 • Sicrhau bod gwendidau cyffredin o’r cynnig cyntaf yn cael eu trafod
 • Rhannu enghreifftiau o waith sy’n arddangos arfer gorau a chynlluniau marcio arholwyr, fel bod myfyrwyr yn gwybod beth i’w anelu ato
 • Gellir ymdrin â gweithgareddau siarad a gwrando mewn ffordd debyg

Internally assessed units

 • Set aside whole days to do new tasks – students off timetable for a day; taught for 2 hrs; prepare for 2 hrs; write up
 • Ensure that common weaknesses from the first attempt are discussed
 • Share best practice examples of work and examiners’ markschemes, so students know what to strive for
 • S & L activities can be handled in a similar way
slide7

Unedau sy’n cael eu hasesu’n allanol

 • Nodi meysydd allweddol o danberfformio
 • Sicrhau bod gwersi Saesneg arferol yn ymgorffori mwy fyth o ymarfer sgiliau allweddol, yn arbennig ysgrifennu odan amodau wedi’u hamseru

Externally assessed units

 • Identify key areas of underperformance
 • Ensure normal English lessons incorporate even more practice of key skills, in particular, writing in timed conditions
slide8

Canllawiau Astudio

 • Sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod beth i’w ddisgwyl
 • Atgoffa myfyrwyr o awgrymiadau allweddol
 • Helpu myfyrwyr i deimlo bod rheolaeth ganddynt

Study Guides

 • Ensure students know what to expect
 • Give them a reminder of key tips
 • Help students to feel in control
slide9

Sesiynau adolygu ychwanegol

 • Gall y neges fod yr un fath ond, yn aml, gall wyneb newydd a / neu leoliad newydd helpu i’w hatgyfnerthu

Additional revision sessions

 • The message may be the same, but a new face and / or a new venue often helps to reinforce it
slide10

Mae’n werth ystyried y canlynol hefyd:

 • Hyfforddiant ar ôl ysgol / ar ddyddiau Sadwrn / yn ystod y gwyliau / diwrnodau heb yr amserlen arferol / cymorth mewn grwpiau bychain

Also worth considering:

 • Tuition after school / on Saturdays / in holidays / days off timetable / small group support
slide11

Ffug arholiadau ychwanegol

 • Mae ymarfer tasgau arholiad o dan amodau arholiad yn bwysig
 • Mae adborth manwl yn hanfodol
 • Ac yna sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd yn dylanwadu ar addysgu yn y dyfodol

Additional mocks

 • Practising exam tasks in an exam situation is important
 • Detailed feedback is essential
 • And then ensure that lessons learned inform future teaching
slide12

Gwneud y defnydd gorau o wersi

 • Mae sesiynau adolygu’n cynnig cyfraniad ychwanegol defnyddiol – ond y Saesneg rheolaidd sylfaenol yw’r allwedd go iawn i lwyddiant

Make the best use of lessons

 • Revision sessions provide useful additional input – but the basic diet of English is the real key to success