html5-img
1 / 49

Det følgende er på menuen:

”…Vi er voksne der ved hvad vi vil og gør det vi skal!...” Perspektiver på betydningsfylde voksne i en ”synes godt om”-kultur! Nyborg 25.november 2012. Det følgende er på menuen:. De betydningsfulde voksne er ikke religiøse! – de ved mere end de tror!

ayoka
Download Presentation

Det følgende er på menuen:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ”…Vi er voksne der ved hvad vi vil og gør det vi skal!...”Perspektiver på betydningsfylde voksne i en ”synes godt om”-kultur! Nyborg 25.november 2012 Center for Ungdomsstudier (CUR)

 2. Det følgende er på menuen: • De betydningsfulde voksne er ikke religiøse! – de ved mere end de tror! • Betydningsfulde voksne ved hvilke forventninger børn og unge har til dem! • Betydningsfulde voksne er ikke kendetegnet ved at de ved alt – men ved at de er nysgerrige! • Betydningsfulde voksne er kendetegnet ved en intentionel praksis….- for de kender både deres egen og den fælles mission! • For voksen til tourguide – bud på nogle voksenroller! • Hvordan bliver vi de voksne vi gerne vil være? Center for Ungdomsstudier (CUR)

 3. Betydningsfylde voksne er ikke Religiøse! Center for Ungdomstudier (CUR)

 4. De ved godt at….. • At 170 pct. af 13-åroge piger her en FB-profil – og at 50 pct piger i 3-5.kl har en profil – men reelt oftere kommunikerer andre ”steder”! • At piger i 3-5.klasse stadig leger, men at deres lege er en version 2.0 af de lege I selv legede fro 5, 10 og 30 år siden…. • At 54 pct. af pigerne er i 7-9.klasse synes at de vejer for meget, men at tallet reelt er 12 pct.! • At børne- og ungdomslivet er kendetegnet ved at man har flere bekendte, lige så mange venner, og mere tid alene! Center for Ungdomstudier (CUR)

 5. De ved godt at….. • At 36 pct af pigerne i gymnasiet ofte er stressede – og at det ikke altid skyldes lektier! • At flertallet af piger i 1.g angiver at de ikke har en god sekundær voksen de kan snakke med…. • At 57 pct. af pigerne i 7-9.klasse angiver at de tror på Gud, at kun 16 pct. angiver at de ikke tror på Gud! – og at de resterende 27 er uafklarede om hvad de tror på – for hvad betyder det også lige ”at tro på Gud” – men de har ikke nogen problemer med at snakke om det! Center for Ungdomstudier (CUR)

 6. Når kulturbærerne og legemestrene forsvinder Center for Ungdomsstudier(CUR)

 7. I en deskriptiv kultur er der brug for rum for refleksion • Hvis de mange oplevelser i ungdomslivet skal blive til læring er det nødvendigt med ”rum for refleksion”. • Disse rum opstår, hvor der er ”voksne”, der tør stille spørgsmål uden at de selv behøver at sidde inde med alle svarene! Center for Ungdomstudier (CUR)

 8. Rum for refleksion skal modelleres! • Børn og unge efterspørger ikke forhør - • de efterspørger modellerede dialoger • De efterspørger ikke eksperter - • de efter spørger mennesker, der kan stille spørgsmål • De efterspørger ikke ortodoksi - • de efterspørger ortopraksi! Center for Ungdomsstudier (CUR)

 9. I går hjalp jeg min spejderleder med at oprette en dating-profil! • ”Prolongeringen” af ungdomstiden er en udfordring – vi spiller i nogen grad på den samme spilleplade som de unge vi skal være noget for! – så vi forstår godt dem der ikke går i bad efter gymnastik for vi går heller ikke selv! • Betydningsfulde voksne er opmærksom på t de i hvilken udstrækning spiller på den samme spilleplade som de spejdere de skal være ledere for – når det gælder kropsidealer, forbrug m.v. – og de bringer deres overvejelser i spil! Center for Ungdomstudier (CUR)

 10. Betydningsfulde voksne ved godt hvilke forventninger børn og unge har til voksne! • Det er jo bare nogen der er der! Center for Ungdomstudier (CUR)

 11. De skal være fagligt dygtige! • Unges forventninger til voksne afspejler i vid udstrækning at de er vokset op som ”forbrugere”! Center for Ungdomstudier (CUR)

 12. Den primære forventning til voksne er at de er dygtige! • ”Ud over at han var en dygtig træner, havde jeg ikke de store forventninger. Altså, jeg kendte ham jo ikke og det er jo svært at have forventninger til nogen, man ikke kender…” • Pige 15 år , fodboldspiller Center for Ungdomsstudier (CUR)

 13. De skal kunne skabe......... • Strukturerede frirum! Center for Ungdomstudier (CUR)

 14. I udgangspunktervoksne blot en del afpakken! • men der skal reelt ikke så meget til for den dygtige voksne også bliver til den ”gode voksne”! Center for Ungdomsstudier (CUR)

 15. Fælles oplevelser! - Hvor meget betyder ture for relationerne til trænerne? • ”… Det betyder rigtig meget. Ud over spillet slapper vi af og hygger sammen. Vi har været i udlandet en gang og cirka fem gange i Jylland. Det betyder meget, at man ser noget andet og laver noget andet. Det giver et godt fællesskab at være sammen 24 timer i døgnet. Man oplever hinanden mere uden for banen, og det gør det også mere naturligt at snakke om nogle mere private ting. Det er jo ikke at altid, at man lige har lyst til at fortælle noget privat, når man bare er sammen to timer til træning…”(Dreng, 15 år, spiller fodbold) • ”Livsfællesskab” er et vigtigt supplement til ”aktivitetsfællesskab! Center for Ungdomstudier (CUR)

 16. Voksne der giver lidt af sig selv! ”… Jeg har lyst til at snakke med dem. De lukker dig f.eks. ikke ude lige som mange andre voksne. De åbner sig selv op over for dig – også hvis de har haft en sjov oplevelse, så deler de også den med dig”. (Pige, 19 år, kreativt miljø) Dybden i en relation modelleres af den voksne! Center for Ungdomstudier (CUR)

 17. Voksne som selv viser vejen! • ”… Vi har nogle rigtig gode ledere, fordi de forstår os. De sætter os ikke bare til at gøre noget, og så sætter de sig selv hen i et hjørne. De er også selv med til det hele. De siger aldrig bare: ”Hop lige i den sø der!” De hopper også med…”(15 årig FDF-er) • Det giver ikke meget credit at stå på sidelinien! Center for Ungdomstudier (CUR)

 18. Fra den ”gode” voksne • Til den voksne der en ”forskel”! Center for Ungdomstudier (CUR)

 19. Det tager tid…… • (1): ”… Altså da jeg først kom, havde jeg ikke. Men det kommer… ” • (2): Det kommer lidt per automatik hen af vejen. Jo mere du er her, jo mere begynder du også at forvente noget… at det ikke kun skal være det faglige, de kommer med. De kommer også med noget livserfaring – nu lyder det så stort, men det er sådan set det, de kommer med. • (3): Ja, nu har vi jo kendt dem i 100 år – mildest talt så vi har jo hele tiden nogle andre forventninger end kun maleri og kun design. • (2): Også som Kamilla siger - i starten var det bare sådan at komme og lære nogle ting. Men nu holder jeg jo meget af dem, og så kan jeg jo godt åbne mig og snakke med dem og sådan noget. • (1): De kommer under huden på en… det er skønt...! (Piger, 16 og 19 år, ungdomsskole) Center for Ungdomstudier (CUR)

 20. Efterspørger voksne som ikke har noget på dem. • ”Vi har brug for nogen, der ikke er forældre, der ofte er ueníg med dig! Og heller ikke en lærer. Men bare den der ting imellem, som både kan give dig ret, men også være uenig med dig.” • Pige 18 år elev på Ungdomsskole Center for Ungdomsstudier (CUR)

 21. De har en forventning om at voksne indleder ”vigtige” samtaler….. • ”Jeg sætter faktisk stor pris på, at Keld spørger mig om alt muligt.. Hvordan det går i skolen? Hvordan jeg har det med mine forældre? Hvordan gik det til festen i lørdags? Har du stadig noget kørende med Cecilie?” • ”Det er fedt at have nogen at snakke om tingene med om, hvis det nu ikke lige kører med kæresten eller en far og mor.. Altså selvfølgelig er det ikke altid at man har lige lyst til at snakke, og det accepterer han selvfølgelig…” • Dreng 16 år ungdomsklub Center for Ungdomsstudier (CUR)

 22. Venner kan man jo ikke rigtig bruge til noget! • ”… Det at snakke med Pia kan gøre mig rolig, så jeg kommer glad og lettet hjem og snakker med min egen mor om samme problem. Den voksne ven kan dele sin livserfaring med mig og se tingene i et andet lys. Det er på en anden måde end med mine venner, fordi vennerne jo er i samme suppedas som mig – og de giver mig jo altid bare ret…” • (Pige, 17 år, kreativt kunstmiljø) Center for Ungdomsstudier (CUR)

 23. Hvilke egenskaber efterspørger de hos voksne? • Nysgerrige voksne – som stiller spørgsmål i bevidstheden om at unge godt kan sige nej! • Interesserede voksne der også giver lidt af sig selv! • Voksne der kan rumme ”forskellighed”! • Det er vigtigt med tid, kontinuitet, fælles oplevelser og en fornemmelse af, at vi har noget sammen, der også rækker udover aktiviteten. Center for Ungdomsstudier (CUR)

 24. Voksne om unge og projektet • Voksne er ret religiøse - de tror rigtig meget, men ved reelt meget lidt om de unge de arbejder med! • I udgangspunkt er det fokus på selve aktiviteten – og ikke så meget andet! • Der snakkes meget lidt om voksenroller! Center for Ungdomsstudier (CUR)

 25. Opdrager eller de brede skuldre • Forskellige voksenroller Center for Ungdomstudier (CUR)

 26. Ramme-figuren • betegnelsen for de voksne, der er til stede og udfører deres opgave. • voksne, som i udgangspunktet ikke forholder sig til, at de skal eller kan betyde noget i de unges liv. Voksne, som måske tænker, at det klarer de unge selv, de har deres eget liv, de har ikke interesse i mig eller lignende. • De griber ind, hvis der er et problem, men ellers går det, så længe de løser, den konkrete opgave, de har. • Succeshistorien er, når det har været et godt møde med god stemning. Center for Ungdomstudier (CUR)

 27. Underviseren • Voksne, som ser sig selv i rollen som undervisere og tager ansvar for at motivere de unge. • Typisk med en vis interesse for at være i dialog med de unge om selve træningen eller undervisningen, så de kan tage højde for de unges ønsker i den retning. • Typisk voksne, som har fokus rettet mod kvaliteten i aktiviteten og de resultater, de unge kan opnå. • Succeshistorien er, når nogle unge er blevet bedre eller rigtig gode og i øvrigt bevarer interessen for at lære. Center for Ungdomsstudier (CUR)

 28. Opdrageren • Voksne, som gennem aktiviteten opdager de unges ”mangler” inden for det, de mener, er almindelig god opførsel. • Unge opleves som nogen, der er ”på vej” og har brug for både rammer og retning til at finde eller blive på den rette vej. • Succeshistorierne er, når unge husker på ”adfærdsreglerne”, og husker at rydde op efter sig…. Center for Ungdomsstudier (CUR)

 29. De brede skuldre • voksenrolle, hvor de voksne oplever, at de skal være der for de unge, så unge kan komme til dem med deres tanker, bekymringer eller problemer. • voksne sætter gerne tid af til at snakke sammen og oplever det som en succes, når unge åbner op for personlige samtaler. • Succes er, når man har oplevelsen af at have lyttet, støttet og måske givet de unge et kærligt spark bagi eller en hjælpende hånd. Center for Ungdomsstudier (CUR)

 30. Dannelsesfiguren • Typisk voksne, som gennem aktiviteten har fokus på noget, som er større end aktiviteten selv – en livslæring eller en dannelse til livet. • For dannelsesfiguren opleves de unge ofte som en målgruppe, der er spændende og fuld af dynamik og udviklingspotentiale. • Succeshistorierne er, når unge viser personlig udvikling, egne initiativer og selvtillid – f.eks. finder deres egen identitet som kvinde i en tid med mange kønsstereotyper - og når man bliver inviteret til kandidatfest hos en af ”de stille piger” der begyndte at tro på egne evner, turde slippe kontrollen og turde kaste sig ud i et projekt hvor hun ikke på forhånd havde styr på det hele! Center for Ungdomsstudier (CUR)

 31. Tre skabeloner • Formgiveren der qua sin egen person og ageren skaber trygge rum for unge uden at kræve en ensretning. • Tourguiden der følger med i unges processer, fordi han/hun selv har været der før eller har en større livserfaring med at navigere i ukendt terræn uden at gå vild. • Motivatoren/inspiratoren der udfordrer unge til at træde ud over den personlige komfort-zone og møde det, som er anderledes. Center for Ungdomstudier (CUR)

 32. How to do…? Hvad betyder det at være en betydende voksne i unges liv? Hvordan kommer vi fra fine intentioner til en konkret praksis? Center for Ungdomsstudier (CUR)

 33. Betydningsfuld voksen? Unge efterspørger… • Voksne at kende gennem længere tid • Fælles oplevelser med voksne • Voksne der giver noget af sig selv • Dygtige voksne • Voksne som viser vejen og selv deltager • Voksne som tager initiativet • Voksne som ser tingene fra en anden vinkel • Nysgerrige voksne • Interesserede voksne • Forskellige voksne, som også rummer forskellighed Varme og nære relationer Center for Ungdomsstudier (CUR)

 34. Fra intention til praksis… • Slå dig selv til – det handler rigtig meget om attitude! • Brug metoder og værktøjer til inspiration • Tænk i en intentionel praksis! • Intuition og mavefornemmelser – baseret på viden - er okay! Center for Ungdomsstudier (CUR)

 35. Fra intention til praksis… Ungeanalysen • Væk med synsninger og bestemte forestillinger • Ind med viden og reelle erfaringer • Hold hovedet koldt og hjertet varmt – du kan komme rigtig langt med en gruppe piger der fornemmer at du godt vil dem! Center for Ungdomsstudier (CUR)

 36. Fra intention til praksis… Til personen i spejlet: ”Er jeg nu den voksne, jeg godt ville være?” • Kan du huske de unges navne? • Får du unge til at føle sig velkomne og betydningsfulde? • Brænder du selv for aktiviteten? • Smitter dit engagement? • Hvad er du ekstraordinært god til? • Viser du frem, hvad du kan? • Hvordan spiller du sammen med de andre voksne? Center for Ungdomsstudier (CUR)

 37. Fra intention til praksis… Refleksion, kendskab og sikkerhed • Kend den platform, du står på • Kend dig selv og dit drive • Overveje om det vigtige er at du ”perfromer” godt – eller om det du gør reelt også gør en forskel – og hvis det er det sidste så husk at evaluere! Center for Ungdomsstudier (CUR)

 38. Fra intention til praksis… Bud på en ærlig og nysgerrig tilgang til unge • Dyrk det du synes der er vigtigt - og undlad at lefle for unge og nye… hvis der er afstand, så stil nysgerrige spørgsmål de unges interesser og ønsker • Arbejd med budskaber og gør selv det, du siger du gør – vær på alle måder et eksempel… hvis ikke det virker så spørg om de unges forventninger til dig og aktiviteten • Giv dine ærlige reaktioner i stedet for at tænke ”nå ja, det styrer du nok selv…” Center for Ungdomsstudier (CUR)

 39. Fra intention til praksis… • Betydningsfulde voksne spiller hinanden gode til opgaven hvilket i praksis betyder at de: • Løbende evaluerer – man ikke være spejderfører i 10 år uden at der er andre der har givet en feedback på hvordan man performer…. • Udfordringer hinandens holdninger og praksis! – uden at det bliver intimiderende…. • Vi skaber interne rum for refleksion….. • Vi ved godt at vier den historie vi gerne vil fortælle! • Vi spiller hinanden gode til spejderarbejdet og til resten af livet! Center for Ungdomsstudier (CUR)

 40. Betydningsfulde voksne Argumenter imod • ”Vi har ikke tid – vi har ikke nok ressourcer” • ”Det er en spejderpatrulje, ikke en selvhjælpsgruppe” • ”Det bliver jo ikke nemmere at rekruttere ledere, hvis de nu også skal til at være psykologer” • ”De unge kommer for at lære at bruge en økse – man ved jo også hvorfor man går til tandlægen ikke?” Center for Ungdomsstudier (CUR)

 41. Betydningsfulde voksne Argumenter for • Fordi der er brug for det – Det kræver en landsby at ”opdrage” børn og unge! • Fordi unge efterspørger det • Fordi det er mere meningsfuldt at være engageret • Fordi det giver motivation, glæde og stolthed over projektet • Fordi det reelt ikke koster – men betaler sig Center for Ungdomsstudier (CUR)

 42. Betydningsfulde voksne? Vil vi? Hvad mener vi? Hvordan hjælper vi hinanden? Hvad mangler vi? Center for Ungdomstudier (CUR)

 43. Hvilket spejderarbejde har børn og unge brug for? • Et bud på et spejderDNA med fokus på såvel ”hvad” som ”hvordan”! Center for Ungdomstudier (CUR)

 44. Spejderarbejdet som stedet hvor unge møder voksne, der ved hvad de vil og gør det, de skal! • Vi kender det fælles projekt – og vi kan formulere det! • Vi ved, hvilke livskompetencer, vi vil give børn og unge. • Vi har pædagogisk indsigt og viden om børn og unge . Med den baggrund italesætter og skaber vi sammenhæng mellem spejderarbejdet og hverdagsliv.et • Vi sætter aktiviteter i gang, så vi skaber rum for alle og viser vejen for deltagelse i aktiviteter! Center for Ungdomstudier (CUR)

 45. Klubben som rammen om spændende aktiviteter, der afspejler en intentionel praksis! • Vi har ikke blot aktivitet for aktivitetens skyld • Vi tænker i kvalitet og udvikling • Aktiviteterne kan have en basal karakter, men alligevel åbne for nye muligheder og perspektiver i den unges liv. Elller udtrykt lidt anderledes - vi binder aldrig ”bare” bare knob! Center for Ungdomstudier (CUR)

 46. Spejderarbejdet som et struktureret frirum der skaber såvel trygge rammer sommuligheder for at blive bragt ud af sin comfortzone! • Vi skal skabe et frirum for de unge. Et ”frirum”, som er organiseret med afsæt i,at unge i vid udstrækning lever i en ”understruktureret” verden, hvor de fx selv skal tage mange valg, og hvor det virtuelle rum ofte er voksenfrit. • Derfor kan et ”frirum” for de unge også være tilbud om struktur, skemalagte aktiviteter og ritualer – således at de unge kan slappe af i disse rammer. • Vi kan af og til også udfordre og skubbe de unge af deres comfortzone – og deres ”kun for mig”-kultur – således at de opdager nye sider af dem selv og verden. Center for Ungdomstudier (CUR)

 47. Spejderarbejdet som et reflektorium, hvor man bliver udfordret til at tænke over, hvad der er vigtigt for en - og hvorfor! • Vi er med til analysere og reflektere og ikke blot at beskrive og ”synes godt om”. – vi ønsker at hjælpe børn og unge til at sætte ord på ”hvorfor”! • Vi stiller også de spørgsmål vi godt ved, at der ikke stilles andre steder! • Vi stiller dog ikke blot spørgsmål for at stille spørgsmål – men med henblik på læring og personlig selvindsigt! • Som ledere stiller vi os selv nogen af de samme spørgsmål som vi stiller børn og unge! Center for Ungdomstudier (CUR)

 48. Der er ingen enkle modeller! • I et aftraditionaliseret samfund er der ikke nogle enkle roller, man kan agere i. • Der er snarere tale om nogle skabeloner, som skal fyldes ud! • Fleksibilitet, intentionalitet og mod til at turde handle kontekstbestemt bliver dermed vigtige kendetegn for de såkaldt betydende voksne! Center for Ungdomsstudier (CUR)

 49. Og husk…… • ”…Viljen til ville giver – som regel - evnen til at kunne…” • God arbejdslyst! Center for Ungdomstudier (CUR)

More Related