professor erling eide retts konomi 4 avdeling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Professor Erling Eide Rettsøkonomi, 4. avdeling. Innledning: Rettsøkonomiens hovedtema (a) Forklaring av rettsregler (b) Virkninger av rettsregler Teori:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - axl


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
professor erling eide retts konomi 4 avdeling
Professor Erling EideRettsøkonomi, 4. avdeling
 • Innledning: Rettsøkonomiens hovedtema

(a) Forklaring av rettsregler

(b) Virkninger av rettsregler

Teori:

(i) Markedsteori (Endringer i rettigheter og plikter gir skift i tilbuds- og etterspørselskurver med eventuelle konsekvenser for effektivitet og fordeling)

(ii) Kostnadsminimalisering (Analyse av om enkeltaktørers tilpasning til rettsregler minimaliseres samfunnsøkonomiske kostnader)

(c) Ønskelige rettsregler

Teori: Velferdsteori og nytte-kostnadsanalyse (Hvilke rettsregler bidrar til effektiv ressursbruk (ikke-sløsing) og ønsket fordeling?)

2 markedsteori
2. Markedsteori

2.1 Etterspørsel, tilbud og marked

2.2 Betalingsvilllighet og etterspørsel

- Betalingsvillighet: Det (maksimale) beløp et individ er villig til å betale for et gode.

- Marginal betalingsvillighet (MBV): Det beløp et individ er villig til å betale for en ekstra enhet av et gode.

- Etterspørselskurve for et individ: Viser hvor mye individet ønsker av et gode til alternative priser.

- Skift i etterspørselskurven p.g.a. endringer i

- individets behov

- individets inntekt

- pris på andre goder

individuell marginal betalingsvillighet og ettersp rsel for et gode
Individuell marginal betalingsvillighet og etterspørsel for et gode

Marginal

betalings-

villighet,

pris

MBV1 er den marginale betalingsvillighet for enheten m1

M2 er den ønskede mengde for prisen P2

P2

MBV1

m2

m1

Mengde

Markedets etterspørsel: summen av de individuelle etterspurte mengder

2 3 produksjon og tilbud
2.3. Produksjon og tilbud
 • 2.3.1 Produsentens kostnader
  • Avhenger av
   • Produksjonsteknikk
   • Priser på produksjonsfaktorer
   • Produsert mengde
  • Faste kostnader: kostnader som ikke variere i den periode som analyseres
  • Variable kostnader: øvrige kostnader
  • Grensekostnader: Økning i variable kostnader ved å øke produksjonen med én enhet
2 4 produksjon og tilbud forts
2.4 Produksjon og tilbud (forts)
 • 2.4.2. Produsentens inntekt og fortjeneste
  • Bruttoinntekt (=salgsinntekt)
  • Grenseinntekt: Økning i bruttoinntekt ved salg av én enhet til (=pris under fullkommen konk.)
  • Fortjeneste (= profitt) = bruttoinntekt – totale kostnader
 • 2.4.3. Produsentens tilbud ved gitte priser og gitt teknikk
  • Forutsetninger:
   • Målsetning: størst mulig fortjeneste
   • Produktpris: konstant
   • Kostnadskurve: gitt og ”typisk”
produsentens tilbudskurve
Produsentens tilbudskurve

GRK

GRK

Pris

Pris

Tilbudskurve

GVK

Optimal mengde

Mengde

produksjon med positiv fortjeneste
Produksjon med positiv fortjeneste

GRK, GTK,

GVK, Pris

Tilbudskurve

GTK

A

B

P2

P1

GVK

GRK

Optimal mengde

Mengde

Prisen må være høyere enn P1 for at fortjenesten skal bli positiv

Markedets tilbud er lik summen av produsentenes tilbud

2 5 modell for et fullkomment marked kort sikt
2.5 Modell for et fullkomment marked: kort sikt
 • 2.5.1 Forutsetninger
  • Om etterspørselskurven
   • Etterspørrerne har en stabil behovsstrukur
   • Etterspørrerne har konstante inntekter
   • Etterspørrerne oppfatter prisene på andre goder som gitte
   • Bestanden av etterspørrere er konstant
  • Om tilbudskurven
   • Produksjonsteknikken hos produsentene er konstant
   • Prisene på produksjonsfaktorene er konstant
   • Bestanden av bedrifter er konstant
   • Bedriftenes produksjonsutstyr er konstant
2 5 modell for et fullkomment marked kort sikt forts
2.5 Modell for et fullkomment marked: kort sikt (forts.)
 • 2.5.1. Forutsetninger (forts.)
  • Om markedet
   • Atomistisk marked
   • Homogent marked
   • Kontraktsfrihet
   • Bonafide-transaksjoner
   • Full informasjon
   • Ingen transaksjonskostnader
   • Momentan tilpasning
  • Indifferensens lov: Alle handler til samme pris
slide11
2.5 Modell for et fullkomment marked: kort sikt (forts.)2.5.2 Bestemmelse av likevektspris og omsatt mengde

Pris, GRK, GVK

Pris

E

T

GRK

GVK

P1

m1

M1

Mengde

Produsent

Marked

2 5 3 modell for et fullkomment marked lang sikt
2.5.3 Modell for et fullkomment marked: lang sikt
 • Nye forutsetninger
  • Potensielle produsenter har full og kostnadsfri tilgang til kunnskaper om relevante produksjonsprosesser
  • Potensielle produsenter har kostnadsfri adgang til å produsere ethvert gode
  • Konsekvens 1: Nye produsenter vil gi et positivt skift i tilbudskurven slik at fortjenesten elimineres
  • Konsekvens 2: Prosessen leder til produksjonseffeektivitet: Produksjonen skjer til de lavest mulige kostnader
2 5 3 modell for et fullkomment marked lang sikt1
2.5.3 Modell for et fullkomment marked: lang sikt

T1

Pris, GRK, GVK

Pris

E

GRK

GTK

GVK

T2

L1

P1

L2

P2

m2

m1

M1

M2

Mengde

Produsent

Marked

2 5 4 ressursoverf ring under frikonkurranse
2.5.4 Ressursoverføring under frikonkurranse
 • Begrepsbruk her:
  • Fullkommen konkurranse: for ett marked
  • Frikonkurranse: fullkommen konkurranse på alle markeder
 • Ressurser overføres til sektorer der produksjonen gir positiv fortjeneste
 • Konkurransen eliminerer fortjenesten
 • Konsekvens: Allokeringseffektivitet:
  • Ressursoverføringen mellom sektorer har gitt en sammensetning av produksjonen som er i overensstemmelse med etterspørrernes samlede ønsker
2 5 5 prisene som informasjonssystem
2.5.5 Prisene som informasjonssystem
 • Prisene koordinerer fullstendig ønskene til tilbyderne og etterspørrerne
 • Prisregulering forstyrrer prissignalene
 • Mulige begrunnelser for inngrep i prisdannelsen
  • Manglende mulighet eller evne til å organisere markeder i overensstemmelse med modellen
  • Høye transaksjonskostnader (som kan føre til bl.a. eksterne virkninger )
  • Misnøye med frikonkurransens inntektsfordeling
  • Gjøre ressurser tilgjengelig for produksjon av kollektive goder
2 6 markeds konomi eller kvantumsrasjonering
2.6 Markedsøkonomi eller kvantumsrasjonering
 • Markedssvikt
  • Markeder kan skape eksterne virkninger
  • Ønskelige kollektive goder blir ikke produsert
  • Monopoldannelser med for lav produksjon og for høye priser
 • Styringssvikt
  • Manglende incentiver
   • Ikke effektiv produksjon
   • Ikke produksjon i overensstemmelse med folks ønsker
3 velferdsteori
3 Velferdsteori
 • 3.1 Effektiv ressursbruk og fordeling av goder
 • Paretoeffektivitet
  • En situasjon er Pareto-effektiv hvis det ikke er mulig å gjøre forholdene for ett individ bedre uten at det går ut over noen
 • Velferdsteoriens 1. fundamentalteorem
  • Enhver likevektsløsning i frikonkurransemodellen er Pareto-effektiv
 • Velferdsteoriens 2. fundamentalteorem
  • Hvis inntekt kan omfordeles kostnadsfritt, kan en hvilken som helst Pareto-effekttiv løsning oppnås ved frikonkurranse (d.v.s fullkommen konkurranse på alle markeder)
3 1 effektiv ressursbruk og fordeling av goder forts
3.1 Effektiv ressursbruk og fordeling av goder (forts.)
  • Hovedproblem med 2. fundamentalteorem: Bygger på den forutsetning at overføringene ikke skal føre til vridning av prisforholdene slik at det blir sendt gale signaler fra ettterspørrere til tilbydere
 • Økonomisk-politiske (rettspolitiske) problemstilinger
  • Kan virkeligheten organiseres som en frikonkurranseøkonomi? Nei
  • Kan den fordeling som realiseres aksepteres? Nei
  • Kan inntektsoverføringer gi en akseptabel fordeling? Diskutabelt
3 1 effektiv ressursbruk og fordeling av goder forts1
3.1 Effektiv ressursbruk og fordeling av goder (forts.)
 • Hvorfor frikonkurransemodellen?
  • Gir kanskje et tilnærmet riktig bilde av virkeligheten
  • Gir en oppskrift på hvordan Pareto-effektivitet kan oppnås (I beste fall tilnærmet i praksis)
  • Så vidt enkel at konklusjoner kan utledes
  • Alternative modeller har også svakheter
  • Uten modeller, ingen holdbare konklusjoner
3 2 hindringer for samfunns konomisk effektivitet ved bruk av markedet
3.2 Hindringer for samfunnsøkonomisk effektivitet ved bruk av markedet

3.2.1 Samfunnsøkonomisk effektivitet, alternativkostnader og arbeidsledighet

 • Samfunnsøkonomisk effektivitet = Pareto-effektivitet
 • Alternativkostnader = en produksjonsfaktors verdiskapning i beste alternative anvendelse (eks: en persons verdiskapning i en annen bedrift)
 • Arbeidsledighet er
  • Samfunnsøkonomisk ineffektivt
  • Privatøkonomisk lønnsomt (å ikke ansette alle arbeidsledige)
3 2 2 eksterne virkninger
3.2.2 Eksterne virkninger
 • Definisjon: Fordeler og ulemper ved økonomisk virksomhet (produksjon og konsum) som de enkelte aktører ikke har noe incentiv til å ta hensyn til i sin adferd eller når de inngår avtaler.
 • Eks: - Bilbrukere neglisjerer støy og forurensning.
 • - Utslipp i elver og vann.
 • Regler for begrensning av negative eksterne virkninger:
  • Grannelova av 16. juni 1961 nr. 15
  • Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6
 • Årsaker til eksterne virkninger:
  • fravær av veldefinert, privat råderett
  • høye transaksjonskostnader
 • Uforenlige miljøønsker.
 • Gratispassasjerproblemet
3 2 hindringer for se forts
3.2. Hindringer for SE (forts.)
 • 3.2.3 Informasjonsproblemer
 • 3.2.4 Stordriftsfordeler
 • 3.2.5 Konkurransehindringer
 • 3.2.6 Kollektive goder. Karakterisert ved at de er
  • tilgjengelige for alle
  • umulig å utstykke og fordele til enkeltindivider
  • den enes bruk reduserer ikke andres nytte av godet
  • Eksempler: fyrtårn, radio, TV, forsvar, gatelys, fortau,.
  • Problemet:
  • Høye TK medfører at frivillige avtaler ikke blir inngått
  • Alternativ: staten tilbyr godet, og kostnadene dekkes ved skatter.
3 3 samfunns konomisk overskudd
3.3 Samfunnsøkonomisk overskudd
 • Det samfunnsøkonomiske overskudd er lik differansen mellom betalingsvillighet og samfunnsøkonomiske kostnader summert over alle omsatte enheter
 • Konsumentoverskuddet er lik differansen mellom betalingsvillighet og pris, summert over alle omsatte enheter
 • Produsentoverskuddet er lik differansen mellom pris og grensekostnader, summert over alle omsatte enheter.
3 8 samfunns konomisk overskudd forts
Fullkommen konkurranse: likevektsløsningen gir den produksjon som gjør det samfunnsøkonomiske overskudd størst mulig.

Sammenfall mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk effektivitet.

Dødvektstap: ABC

3.8 Samfunnsøkonomisk overskudd (forts.)
3 4 kriterier for hva som er best
Pareto-kriteriet: Tiltak som er til fordel for minst ett individ uten at det går ut over andre, skal realiseres

Velferdsteoriens 1. fundamental-teorem: frikonkurranse gir en Pareto-effektiv løsning.

3.4 Kriterier for hva som er best

Nytte til ind. B

M

Q

R

UB

P

S

*

*

U

T

L

UA

Nytte til ind. A

3 4 2 kaldor hicks kriteriet og potensielle pareto forbedringer
3.4.2 Kaldor-Hicks-kriteriet og potensielle Pareto-forbedringer
 • Kaldor-Hicks-kriteriet: Tiltak som skaper store nok verdier på vinnernes hender til at taperne kan bli kompensert, skal gjennomføres
 • Potensielle Pareto-forbedringer: Kaldor-Hicks-tiltak uten kompensasjon til taperne.
 • Begrunnelser for å anvende KH-kriteriet:
 • (i) Utjevning av fordeler og ulemper i løpet av livet
 • (ii) Kompensasjonsordninger for ressurskrevende
 • (iii) Generelle utjevningstiltak bøter på ulikhet.
3 5 nytte kostnadsanalyse nka
3.5 Nytte-kostnadsanalyse (NKA)

NKA er praktisk anvendelse av Kaldor-Hicks-kriteriet

 • Omfattende konsekvensanalyse

Nytte-kostnadsanalyse består i:

 • (i) en systematisk oppstilling av virkninger av en beslutning eller et vedtak, og
 • (ii) en vurdering av virkningene av vedtaket, der penger så langt som mulig benyttes som felles måleenhet.
 • Trinn 1. Definisjon av prosjektet
 • Trinn 2. Opplisting av virkninger
 • Trinn 3. Hvilke virkninger er økonomisk relevante
 • Trinn 4. Fysisk kvantifisering av virkninger
 • Trinn 5. Evaluering av virkninger i penger (betalingsvillighet)
 • Trinn 6. Diskontering av årlige resultater
 • Trinn 7. Benytte nåverdikriteriet
 • Trinn 8. Sensitivitetsanalyser
3 5 nka forts
3.5 NKA (forts.)

Utredningsinstruksen

 • (Kgl. res. 18.2.00, rev. Kgl. res. 24.5.05)
 • Formål: Sikre god forståelse av og styring med offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak
 • Pålegg: Utredning av de økonomiske, administrative samt andre vesentlige konsekvenser for det offentlige og for private
 • Virkeområde: Offentlige utredninger, forskrifter, reformer og tiltak samt St.meld. og St.prp.
 • Gjelder: Utredningsarbeid som utføres i eller på oppdrag fra statlige forvaltningsorganer
3 5 nka forts1
3.5 NKA (forts.)
 • Konsekvensanalysene skal
  • så langt som mulig tallfeste konsekvensene
  • omtale den samlede effekt av tiltak m.v.
  • inneholde i nødvendig utstrekning grundige og realistiske samfunnsøkonomiske analyser
  • ved vesentlig usikkerhet inneholde maksimums- og minimumsalternativer for nytte/kostnader
  • omfatte vurderinger av hvordan virkningene antas å avhenge av de usikre faktorene
  • omfatte utredning av andre vesentlige konsekvenser (miljø, distrikter, helse, likestilling, menneskerettigheter)
3 5 nka forts2
3.5 NKA (forts.)

Eksempler på rudimentær NKA i rettsanvendelsen

 • Proporsjonalitetsprinsippet
 • EMK, Vedlegg 1
 • Culpa
  • Skjønnsmomenter og avveining i overensstemmelse med NKA? (Eide/Stavang (2003): Rettsøkonomi – Analyse for privatrett og miljørett, 105-113)
 • Grannelova §§2 og 3
  • Peker i retning av bruk av NKA
4 transaksjonskostnader og coase teoremet
4. Transaksjonskostnader og Coase-teoremet
 • 4.1 Transaksjonskostnader (TK)
  • Søkekostnader
  • Forhandlingskostnader
  • Kontrollkostnader
 • Ronald H. Coase:
  • TK er viktig!
  • Frikonkurransemodellen (FKM) er ufullstendig
  • Hvis TK = 0, vil FKM gi Pareto-effektivitet uansett rådighetsfordeling
  • Hvis TK > 0 (jfr. eksterne virkninger),vil en del i og for seg ønskelige avtaler ikke bli inngått
4 1 det positive coase teorem
4.1 Det positive Coase-teorem
 • Talleksempel
  • Kornbonde og kjøttprodusent på prærien
  • I mangel av gjerde påføres kornåkrene skade ($100) av oksene
  • Eventuelle gjerdekostnader
   • For kornbonden: $50
   • For kjøttprodusenten: $65
  • Tradisjonell jus
   • Ikke-ansvar for kjøttprodusent (kjøttprodusentrett)
    • Kornbonden vil sette opp gjerde (sparer 100-50=50)
   • Absolutt ansvar for kjøttbonde (kornbonderett)
    • Kjøttprodusenten vil sette opp gjerde (sparer 100-65=35)
4 1 det positive coase teorem forts
4.1 Det positive Coase-teorem (forts.)
 • Coase
  • Hvis TK=0, vil kornbonden sette opp gjerde under begge ansvarsregler (ansvarsregelen irrelevant mht effektivitet)
  • Resultatet er Kaldor-Hicks-effektivt (størst felles fordel)
  • Under kornbonderett vil rasjonelle parter finne frem til en fordeling av samarbeidsoverskuddet: 65-50=15
  • Resultatet er Pareto-effektivt: frivillig avtale
 • Høyere gjerdekostnader enn skade
  • Kjøttprodusentrett: Kornbonden vil ikke sette opp gjerde
  • Kornbonderett: Hvis TK=0, vil kjøttprodusenten betale erstatning
  • Gjerde vil ikke bli satt opp uansett ansvarsregel
4 1 det positive coase teorem forts1
4.1 Det positive Coase-teorem (forts.)
 • Coase-teoremet (sterk versjon): Hvis rettigheter er veldefinerte og TK er null, vil partene, uansett rettslig fordeling av rådigheter, gjennom samarbeid frembringe et Pareto-effektivt resultat
 • Det rettsøkonomiske problem: Hvilken ansvarsregel er best, d.v.s. effektiv? (Ex ante perspektiv)
 • Det tradisjonelle juridiske (dogmatiske problem): Hvordan skal en konflikt løses? (Ex post perspektiv)
4 2 coase teoremets ir relevans
4.2 Coase-teoremets (ir)relevans
 • 4.2.1 TK>0
  • TK=0 er et urealistisk spesialtilfelle (Coase enig!)
 • 4.2.2 Strategisk adferd (forhaling av forhandl.)
  • Forskusling av samarbeidsoverskudd, men samme ressursbruk for øvrig (det Kaldor-Hicks-effktive resultat)
 • 4.2.3 Trusler
  • Kan påvirke fordelingen av samarbeidsoverskuddet, men ikke ressursbruken
 • 4.2.4 Lang sikt (Som for kort sikt)
 • 4.2.5 Rettighetshavervirkningen
  • Initial rådighetsfordeling kan påvirke verdsettelsen av rådighetene og dermed utgangspunktet for forhandlinger
4 3 de normative coase og hobbes teoremene
4.3 De normative Coase- og Hobbes-teoremene

4.3.1 TKs betydning

- TK forhindrer avtaler

Coase-teoremet (svak versjon): Hvis TK er så høye at de forhindrer forhandlinger, vil ressursutnyttelsen bli Pareto-effektiv kun hvis den initiale rettslige allokeringen av rådigheter initialt er lik den som forhandlinger uten TK ville ha ledet til.

4.3.2 Normative teoremer

Det betingede, normative Coase-teorem: Hvis man ønsker effektivitet, bør rettsreglene utformes slik at de reduserer eller helst fjerner hindringer for private avtaler.

- Kontraktsrettsregler, standardkontrakter, bevillinger,…

4 3 2 normative teoremer forts
4.3.2 Normative teoremer (forts)
 • Det normative Hobbes-utsagn: Rettsreglene bør utformes slik at de minimaliserer ulempene ved at private avtaler ikke blir inngått
 • Det betingede, normative Hobbes-teorem: Hvis man ønsker effektivitet, bør rettsreglene fordele rettigheter til den/dem som verdsetter dem høyest.
 • Effektivitet – med og uten TK
4 3 tre strategier for mer effektiv ressursbruk
4.3 Tre strategier for mer effektiv ressursbruk
 • Innføre rettsregler som bidrar til lavere TK slik at ønskede avtaler blir inngått
  • Jfr. det betingede, normative Coase-teorem
 • Innføre reguleringer (f. eks. utslippskvoter)
  • Jfr. det betingede, normative Hobbes-teorem
 • La problemet ligge
  • Effektivt i VID FORSTAND
4 4 konsekvenser av h ye tk
4.4 Konsekvenser (?) av høye TK
 • Offentlig virksomhet (politi i stedet for borgervern)
 • Foretak (arbeidsordre i stedet for en serie med kostbare avtaleinngåelser)
 • Deler av lovgivningen (miljøvern, fangstkvoter)
 • Arbeidsløshet (manglende informasjon om ledige jobber og ledig arbeidskraft)
 • Etc….
oppsummering kap 2 4
Oppsummering kap.2-4
 • Markedsteorien gir et ganske generelt verktøy for analyse av virkninger av endringer i rettigheter og plikter
 • Velferdsteorien gir et ankerfeste for vurdering av rettsreglers godhet
 • Coase-teoremene viser betydningen av transaksjonskostnader for forståelse av rettsregler og for studier av deres virkninger