presentaci del pla d igualtat per a la ciutadania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRESENTACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT PER A LA CIUTADANIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRESENTACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT PER A LA CIUTADANIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

PRESENTACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT PER A LA CIUTADANIA - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

PRESENTACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT PER A LA CIUTADANIA . 2012 -2016. PLA D’ACCIONS 2012 -2016. El Pla d’igualtat 2012-2016 és la continuació del Pla d’igualtat de Manlleu del 2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRESENTACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT PER A LA CIUTADANIA' - awen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pla d accions 2012 2016
PLA D’ACCIONS 2012 -2016

El Pla d’igualtat 2012-2016 és la continuaciódel Pla d’igualtat de Manlleu del2007

al2011.Aquest es va crear d’acord amb els eixos del IV Plad’acció idesenvolupament de lespolítiques dedones a Catalunyai en les 6 àrees prioritàriesd’actuació per la Unió Europea a favor de laigualtat de gènere per al període 2006-2010.

Uspresentem tot seguit les principals àreesd’acció que ens guiaran en el seu

desenvolupament.

LÍNIA 1 Impuls en polítiques de gènere

LÍNIA 2 Lluitar contra la violència de gènere

LÍNIA 3 Fomentar la participació sociopolítica de les dones

LÍNIA 4 Promoure canvis en el repartiment de treballs i usos del temps

LÍNIA5 Fomentar la coeducació, formació i la producció cultural de les dones

LÍNIA 6 Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori

LINIA 7 Promoure la salut de les dones

l1 impuls en pol tiques de g nere com
L1. IMPULS EN POLÍTIQUES DE GÈNERE -COM?-

1. AMB EL COMPROMÍS INSTITUCIONAL PER PART DE L’AJUNTAMENT DE:

2. TREBALLANT DE FORMA TRANSVERSAL, FOMENTANT LA COL·LABORACIÓ ENTRE TOTS

Fomentar els valors d’igualtat a totes les polítiques municipals

Administracions públiques, agents

socials, associacions de dones, entitats

privades...

Creant la Comissió d’Igualtat

Dinamitzant comunicació interna que difonguin aquestes polítiques i accions

Elaborant el Manual d’introducció al Pla d’igualtat

l1 impuls en pol tiques de g nere ii
L1. IMPULS EN POLÍTIQUES DE GÈNERE II

3. POTENCIANT SERVEIS ESPECÍFICS PER A DONES

5. CONTINUANT EN L’ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE

Amb el Servei d’Informació i

Atenció a les Dones SIAD

4. AMB EL TRACTAMENT

IGUALITARI ALS MITJANS DE

COMUNICACIÓ

Implementant formació amb

perspectiva de gènere als

mitjans de comunicació locals

Revisant la comunicació

interna i l’adreçada a la

ciutadania.

6. INCLOENT LA

PERSPECTIVA DE GÈNERE

A LES ESTADÍSTIQUES

Elaborant informes

d’impacte de gènere

Recollint dades segregades

per sexes

l2 lluitar contra la viol ncia de g nere com
L2. LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE -COM?-

1. DIFONENT ELS ÀMBITS I COMPETÈNCIES

3. POTENCIANT ELS SERVEIS ESPECÍFICS D’ATENCIÓ

Perfeccionant el funcionament del PROTOCOL DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE incloent-hi la mediació intercultural

2. TREBALLANT PER LA

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

Augmentant el nombre de tallers preventius per als joves i ampliar-los a primària.

Impulsant accionsde sensibilització i prevenció als espais d’educació no formal.

Garantint l’atenció psico-social, l’assessorament jurídic i acompanyament del procés per a totes les dones víctimes de violència masclista.

l3 fomentar la participaci sociopol tica de les dones com
L3. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES – COM?-

1. POTENCIANT LA INCORPORACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES DONES A TOTS ELS ÀMBITS I NIVELLS DE RESPONSABILITAT

2. CREANT XARXA ENTRE DIFERENTS GRUPS I ASSOCIACIONS DEL TERRITORI

Donar continuïtat als projectes de MARES MÓN

Mantenir i potenciar la participació i impuls de Mares Món al Consell Municipal de Benestar Social.

Impulsar la participació i la perspectiva de gènere en les actuacions de les entitats juvenils

Crear una plataforma de coordinació de les entitats per difondre els valors d’igualtat i gènere a les organitzacions

Coordinar-nos i fer treball conjunt amb els SIAD de la comarca

l4 promoure canvis en el repartiment de treballs i usos del temps com
L4. PROMOURE CANVIS EN EL REPARTIMENT DE TREBALLS I USOS DEL TEMPS – COM?-

1. ESTABLINT MESURES QUE ASSEGURIN LA CONCILIACIÓ

Treballant per una major implicació de l’empresariat

2. ASSOLINT LA IGUALTAT DE TRACTE I

OPORTUNITAT EN L’ACCÉS AL

TREBALL, CONDICIONS I FORMACIÓ

Continuant amb els cursos de gènere als Plans d’Ocupació.

Promovent el programa “Dona Activa’t” connectant i ajudant a integrar les dones nouvingudes amb l’accés al món laboral.

Oferint formació a la ciutadania en rols de gènere i la seva relació amb l’àmbit laboral.

3. PROMOVENT LA PRESÈNCIA DE

DONES EN L’ÀMBIT EMPRESARIAL

Creant un servei d’assessoria per a la creació d’empreses especialment adreçat a dones emprenedores

4. PROMOVENT ACCIONS QUE TENDEIXIN A LA IGUALTAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

Promovent dones en càrrecs de responsabilitat

5.IMPULSANT EL PROGRAMA ”TEMPS PER TEMPS”

Com a eina de foment dels usos dels temps en igualtat, fomentant la participació dels homes.

l5 fomentar la coeducaci i la producci cultural i formaci de les dones
L5. FOMENTAR LA COEDUCACIÓ I LA PRODUCCIÓ CULTURAL I FORMACIÓ DE LES DONES

1.PROPOSTES PER A LA COEDUCACIÓ I EDUCACIÓ EN VALORS:

Donar suport al personal docent (CEIP i IES)

Assessorament en coeducació a totes les etapes (a partir Escola Bressol)

Potenciar els tallers de prevenció i sensibilització gènere a les escoles i instituts

Treballar l’educació per la igualtat a les famílies conjuntament amb escoles i XARXAMPA

Implantar la coeducació i mediació cultural a l’Escola d’Adults.

Continuïtat en la campanya “Regalem igualtat, per un consum no sexista. Tu pots decidir”

l5 fomentar la coeducaci i la producci cultural i formaci de les dones ii
L5. FOMENTAR LA COEDUCACIÓ I LA PRODUCCIÓ CULTURAL I FORMACIÓ DE LES DONES II

2. FOMENTAR LA PRESÈNCIA DE LES DONES COM A CREADORES ACTIVES DE LA CULTURA, VISIBILITZAR APORTACIONS

Promoure la revista Entre Dones

Concurs/beca per a la realització d’estudis sobre dones per als adults i joves

Potenciar la participació de dones al premi de narrativa Frederica Montseny

l6 incloure la perspectiva de g nere al disseny de la ciutat territori
L6. INCLOURE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE AL DISSENY DE LA CIUTAT/ TERRITORI

1. POTENCIAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL QUE INTEGRI LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

2. PROPOSTES QUE AFAVOREIXIN LA SOSTENIBILITAT I QUE RESPONGUIN A LES NECESSITATS DE LES PERSONES

Propostes formatives per al personal tècnic d’urbanisme

Integrar les àrees d’urbanisme, territori, medi ambient i habitatge en el Pla d’igualtat

Elaborar estudis urbanístics i memòries amb perspectiva de gènere.

Promoure un nomenclàtor amb noms femenins a les noves construccions del municipi

Millorar l’accessibilitat de la ciutat i incorporar-hi la perspectiva de gènere

3. FOMENTAR L'ACCÉS A L’HABITATGE A LES DONES EN SITUACIÓ DE RISC

  • Emprenent polítiques de discriminació positiva per facilitar l'habitatge a dones en situacions vulnerables, víctimes de violència masclista i en especial quan tinguin fills/es a càrrec
l7 promoure la salut de les dones
L7 PROMOURE LA SALUT DE LES DONES

1. MILLORAR L’ATENCIÓ ENVERS LA SALUT DE LES DONES

2. DONAR TRACTAMENT ESPECÍFIC A LA SALUT SEXUAL DE LES DONES

Oferint formació sobre salut amb perspectiva de gènere a les formacions del personal sanitari

Potenciant espais de promoció de la salut integral i amb perspectiva de gènere

Impulsar el servei d’atenció a la salut sexual des del SIAD

Donar continuïtat a la comissió de seguiment de la mutilació genital femenina amb la coordinació de PEGDM

Continuar amb la implementació del Projecte comarcal de prevenció de malalties de transmissió sexual amb treballadores del sexe

3. TRACTAMENT INTEGRAL A LA SALUT DE LES DONES

  • Potenciar serveis d’ajuda psicològica
  • Crear un programa d’acompanyament i ajuda mútua amb dones que es troben en processos de malaltia o dolor amb coordinació amb el CAP Salut.
  • 4. PROMOCIÓ DE L’ESPORT FEMENÍ
  • Programes d’esport femení per a totes les etapes de la vida
  • Visualització l’esport de les dones