1 / 86

La ciutadania (ciutadà/ana i empresa)

La ciutadania (ciutadà/ana i empresa). +. Serveis de tramitació. Serveis d’interoperabilitat. Serveis comuns. Oficina Virtual de Tràmits (OVT). Sistemes d’informació departamentals. La PICA.

onaona
Download Presentation

La ciutadania (ciutadà/ana i empresa)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. La ciutadania (ciutadà/ana i empresa) • +

 2. Serveis de tramitació Serveis d’interoperabilitat Serveis comuns Oficina Virtual de Tràmits (OVT) Sistemes d’informació departamentals La PICA La PICA és una plataforma tecnològica corporativa de la Generalitat de Catalunya que permet l’intercanvi d’informació, així com la integració a sistemes i eines comunes corporatives que faciliten la implantació dels mitjans electrònics sota criteris d’estandardització, rapidesa, senzillesa, seguretat i legalitat. La PICA ofereix: Padró TFN i TFM TGSS AEAT DNI/NIE Grau discapacitat SOC RELI R. Propietat R. Entitats R. Cooperatives R. Mercantil Visats ATC RCA-Salut ACTIC Cadastre Títols univ. SEPE (INEM) S@rcat Avisos i alertes Signatura-e Notificacions-e eCòpia

 3. Integració de sistemes d’informació o ús del Portal Administració Electrònica Sistema automatitzat a través d'un BackOffice departamental Sistema manual a través del frontal web de la PICA L’òrgan requeridor ha de formar part de la Xarxa Xcat i els usuaris, del Directori Corporatiu. Tramitació Via Web Service o sFTP Qualsevol servei de la PICA s’ofereix embolcallat per una missatgeria comú que té per objectiu especificar de manera transversal tots els serveis. IOP Portal Administració Electrònica Mòduls comuns

 4. Serveis de tramitació Serveis d’interoperabilitat Serveis comuns Oficina Virtual de Tràmits (OVT) Sistemes d’informació departamentals La PICA La PICA és la peça tecnològica que fa possible que els tràmits que tenen lloc a l’OVT o al Canal Empresa puguin ser gestionats per part dels departaments o organismes promotors. Padró TFN i TFM TGSS AEAT DNI/NIE Grau discapacitat SOC RELI R. Propietat R. Entitats R. Cooperatives R. Mercantil Visats ATC RCA-Salut ACTIC Cadastre Títols univ. SEPE (INEM) S@rcat Avisos i alertes Signatura-e Notificacions-e eCòpia

 5. La PICA com a motor de tramitació A través de l’OVT o del Canal Empresa, un ciutadà/ana o una empresa fa arribar una sol·licitud per rebre un ajut. Com arriba aquesta sol·licitud al Departament propietari del tràmit? La PICA connecta els portals de tramitació amb els serveis d’informació o aplicacions de BackOffice departamentals. A més, actua com a motor de tramitació, podent invocar altres serveis (mòduls comuns, interoperabilitat). Identificació /Representació Plataforma de tramitació en línea Oficina Virtual de Tràmits/ Canal empresa (ciutadania) Mòduls comuns Dades i documents electrònics Aplicacions de BackOffice

 6. Gestió manual de tràmits a través del Portal AE Accés directe Tramitació Portal Administració Electrònica URL: http://pica.gencat.intranet/pica_aio/AppJava/

 7. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS COM ACCEDIR-HI? • Les oficines tècniques han de donar d’alta un administrador/a departamental per al tràmit en concret. • L'administrador/a crea el seu grup de gestors. • Quan estiguin donats d’alta els gestors, podran accedir amb usuari i contrasenya d’ATRI.

 8. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS

 9. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS

 10. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Permet als gestors dels tràmits electrònics publicats a l’OVT comunicar als ciutadans i empreses l’evolució del seu tràmit. Les actuacions que es poden realitzar sobre les sol·licituds de tràmit són: • Descàrrega documentació • Comunicar canvi d’estat • Nou requeriment de documentació i la seva notificació • Integració de canals • Canviar l’estat d’aquests requeriments • Nova comunicació de pagament • Realitzar canvis d’estat d’una comunicació de pagament • Comunicar resposta: informar de la resolució d’una sol·licitud • Informar el número d’expedient

 11. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Operacions de tramitació: Les accions es poden realitzar: • de forma individual (Formulari) • de forma massiva (Fitxer) només si no hi ha document adjunt es mostra la llista de tràmits sobre els quals el gestor té autorització per actuar

 12. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Operacions de tramitació: accions de forma individual (formulari) Per referenciar una sol·licitud sobre la qual es vol fer una operació de tramitació, caldrà informar un dels dos camps • Número de cas: identificador del tràmit que obté el ciutadà. • Número de sol·licitud: identificador del tràmit per al sistema d’informació.

 13. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Operacions de tramitació: accions de forma massiva (fitxer) Es mostra la plantilla CSV que opera perquè els gestors se la puguin descarregar, emplenar i enviar. Es pot emprar a: canvis d’estat, comunicacions de resposta i canvis d’estat associats a requeriments de documents, sempre i quan no portin documents annexos. Màxim 100.000

 14. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Operacions de tramitació: descàrrega de documentació 2 • Permet la descàrrega de la sol·licitud, els annexos i l’acusament de rebuda. • La unitat gestora ha de custodiar aquesta documentació. 1 2 mesos

 15. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Operacions de tramitació: comunicar canvis d’estat La comunicació del canvi d’estat d’una sol·licitud informarà al ciutadà o l’empresa de qualsevol esdeveniment que s’hagi produït en la tramitació i que l’organisme gestor vulgui donar visibilitat a l’interessat. Ex. pendent d’acció d’usuari Informació addicional que veurà el ciutadà Es pot annexar un document Es pot registrar el document annexat

 16. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Operacions de tramitació: requeriment de documentació Permet realitzar un requeriment de documentació associant una notificació electrònica i, alhora, un canvi d’estat d’aquella sol·licitud. Informació addicional que veurà el ciutadà Es poden fer tants requeriments com sigui necessari

 17. Serveis de tramitació Serveis d’interoperabilitat Serveis comuns Oficina Virtual de Tràmits (OVT) Sistemes d’informació departamentals La PICA Solucions tecnològiques comuns i necessàries per passar de la tramitació en paper a la tramitació electrònica i que, a més a més, han estat desenvolupades seguint els criteris de legalitat, seguretat i traçabilitat. Padró TFN i TFM TGSS AEAT DNI/NIE Grau discapacitat SOC RELI R. Propietat R. Entitats R. Cooperatives R. Mercantil Visats ATC RCA-Salut ACTIC Cadastre Títols univ. SEPE (INEM) S@rcat Avisos i alertes Signatura-e Notificacions-e eCòpia

 18. Els diferents mòduls comuns

 19. Els diferents mòduls comuns Avisalert

 20. Els diferents mòduls comuns PSIS

 21. Els diferents mòduls comuns eCòpia

 22. Els diferents mòduls comuns Notificacions

 23. Els mòduls comuns. Indicadors +76,32% Valor acumulat 2009-2012: 1.251.098 +301,05% creixement NOTA: Dades sense incloure els consums realitzats per l’Oficina Virtual de Tràmits. +855,43%

 24. Consum manual de mòduls comuns a través del Portal AE Mòduls comuns Portal Administració Electrònica

 25. La notificació electrònica: consum del servei des del Portal AE Si l’organisme no integra els seus sistemes de gestió, té la possibilitat de fer ús del Portal Administració Electrònica, o sigui, del frontal web de la PICA, el qual ofereix pantalles per poder enviar sol·licituds. A més d’una sèrie de gestions detallades a la Intranet de Processos i Administració Electrònica (enllaç), l’ens interessat haurà de demanar autorització per al consum de notificacions electròniques i gestionar els seus grups d’usuaris els quals quedaran autoritzats per gestionar les notificacions. Des del Portal Administració Electrònica es pot: • Enviar notificacions electròniques • Consultar l’estat de les notificacions • Descarregar el document d’evidències

 26. La notificació electrònica: consum des del Portal AE A través del menú superior (Mòduls comuns/Notificacions) o dels Accessos ràpids, i en la mesura que som usuaris autoritzats, entrem a consumir el servei.

 27. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE Accedim a “Crear notificació”.

 28. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE El servei de creació d’una notificació, donat que sempre cal adjuntar al menys un document (normalment, la Resolució), només es pot consumir per formulari i no per fitxer csv.

 29. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari La que decideixi l’òrgan gestor. V. gr. FPI_2012 Identificació notificació. V. gr. Notificació Resolució beques FPI 2012 Contingut notificació. V. gr. Us notifiquem que, amb data 20 de novembre de 2012, el director general de Recerca va dictar Resolució de concessió de les beques de formació del personal investigador de la Generalitat de Catalunya, el text íntegre de la qual s’adjunta a aquesta notificació. Peu de recurs. V. gr. Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que l’ha dictada o davant el conseller d’Economia i Coneixement en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació de conformitat amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Camp intern: NO emplenar. Decidiusi és possible accedir a la notificació també amb paraula de pas. En principi, 10 dies naturals (Llei 11/2007), i per defecte en són, però alguns procediments tenen un termini més curt (contractació, recursos).

 30. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari Dades registre: en principi no cal escriure res perquè ja està preconfigurat per defecte S@rcat. Caldria fer-ho constar només en el cas que un òrgan vol registrar contra una oficina de registre diferent a la que té preconfigurada per defecte. Remitent: NORESPONEU_Generalitat_AGAUR@enotum.cat El que veurà qui rep l’eCorreu. V. gr. Avís de notificació electrònica El cos del missatge. V. gr. Us comuniquem que teniu a la vostra disposició una notificació electrònica de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) referent a les beques de formació del personal investigador (FPI). Teniu fins a [data] per accedir al seu contingut. Transcorregut aquest termini sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada. SMS. V. gr. US COMUNIQUEM QUE TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIO UNA NOTIFICACIO ELECTRONICA DE AGAUR REFERENT A LES BEQUES FPI. En majúscules i sense accents ni apòstrofs. 160 caràcters (espais inclosos). Existeix la possibilitat de definir una plantilla diferent a la que, per defecte, genera eNotum per al correu electrònic que rebrà la persona interessada. Per exemple, al 3è i al 7è dia que rebi un avís.

 31. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari Dades comunicació: el servei disposa d’un sistema d’avisos per correu electrònic i/o SMS que adverteix la persona que ha de ser notificada que té disponible a l’OVT una notificació. En principi no cal escriure res perquè ja està preconfigurat a la sol·licitud del servei. Si es vol alterar aquest missatge preconfigurat, només cal emplenar el formulari amb aquestes dades.

 32. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari Destinataris: els camps s’han d’emplenar obligatòriament. Són les dades dels destinataris de la notificació. Hi ha l’opció de notificar a una persona jurídica (CIF) o a una persona física (NIF). Si trieu persona jurídica, s’obre una part del formulari que dóna la possibilitat de vincular-hi una persona física (Ex: representant de l’entitat). Notificacions individuals: Una notificació enviada a un únic destinatari. Aquest destinatari ha d’estar dins d’un grup, prèviament creat. Notificacions compartides: La mateixa notificació és enviada a n destinataris, que estan dins del grup. Qualsevol destinatari del grup pot gestionar la notificació i s'entén que és el grup qui la gestiona. La utilitat d’aquesta opció és per assegurar-nos que algun integrant de l’entitat rebi la notificació. L’acció de qualsevol destinatari s’aplica a la notificació compartida entre ells. Notificació genèrica: Una notificació enviada de manera individual a n destinataris. Cada destinatari té autonomia per actuar sobre la seva notificació. Sempre cal crear un grup d’usuaris o tants grups d’usuaris com notificacions individuals es vulguin enviar, i associar-hi els destinataris.

 33. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari Documents adjunts. • Des d’aquí s’adjunten els documents que ha de contenir la notificació. • S’ha d’ajuntar obligatòriament un document del tipus Resolució (document legal) + opcionalment, de 0 a 4 documents tipus Annex. • El format el determinareu a la sol·licitud d’alta del servei. • Clicar “Incloure document”.

 34. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari

 35. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari

 36. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari

 37. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE

 38. La notificació electrònica: el que rep el ciutadà i com ho rep: Les comunicacions El ciutadà rep l’avís, per correu electrònic i/o SMS, que ha rebut una notificació. US COMUNIQUEM QUE TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ UNA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DE AGAUR REFERENT A LES BEQUES FPI 10:52, 27 Nov.

 39. La notificació electrònica: el que rep el ciutadà i com ho rep: Signatura ordinària A l’accedir a l’apartat de Notificacions electròniques a través de l’OVT, el ciutadà es troba l’opció d’entrar amb certificat digital (veuria totes les notificacions) o amb paraula de pas d’un sol ús (veurà només aquelles notificacions accessibles també amb paraula de pas).

 40. La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE Una altra modalitat de consum del servei és la consulta de les notificacions.

 41. La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE El treballador públic es troba un nou formulari que ens permet cercar la notificació que busquem. Els criteris de cerca són diversos. En aquest cas, la cerca s’ha fet pel NIF del ciutadà destinatari de la notificació.

 42. La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE Un cop el treballador públic accedeix a la notificació en concret, podem veure el detall de la notificació o descarregar-nos directament les evidències electròniques de la notificació.

 43. La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE: Detall d’una notificació Si el treballador públic accedeix al DETALL de la notificació, es troba els documents adjunts i les evidències.

 44. La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE: Evidències de la notificació El treballador públic també es pot descarregar el document d’evidències electròniques de la notificació.

 45. La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE: Evidències de la notificació

 46. La notificació electrònica Com a qualsevol servei de PICA, en tot moment hi ha accés a la documentació funcional del servei per resoldre dubtes en el moment d’utilitzar el servei. Aquesta documentació resideix a la Intranet de Processos i Administració Electrònica i a la de l’Oficina Tècnica de la PICA.

 47. Serveis de tramitació Serveis d’interoperabilitat Serveis comuns Oficina Virtual de Tràmits (OVT) Sistemes d’informació departamentals La PICA Permet l’accés a dades i documents d'altres departaments i administracions públiques per fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar-los en el marc d’un determinat procediment. Padró TFN i TFM TGSS AEAT DNI/NIE Grau discapacitat SOC RELI R. Propietat R. Entitats R. Cooperatives R. Mercantil Visats ATC RCA-Salut ACTIC Cadastre Títols univ. SEPE (INEM) S@rcat Avisos i alertes Signatura-e Notificacions-e eCòpia

 48. Lainteroperabilitat És la capacitat que tenen les organitzacions de compartir i reutilitzar la informació de què disposen en els seus sistemes i en els procediments als quals donen suport, per assolir uns objectius comuns i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixements entre elles. Permet fer efectiu el dret de la ciutadania a no presentar dades o documents que ja obren en poder de l’Administració (consagrat per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d' accés electrònic dels ciutadans als serveis públics).

 49. La interoperabilitat: l’articulació a Catalunya La interoperabilitat a Catalunya, s’articula mitjançant: El Catàleg de dades i documents electrònics, que és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de l'Administració de la Generalitat i d'altres administracions i institucions públiques que es poden obtenir per mitjans electrònics, a l'efecte de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los a un procediment concret. L’oferta d’aquest Catàleg s’ha d’integrar en el Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya, que gestiona el Consorci AOC, per tal de posar-ne el contingut a disposició d’altres administracions públiques, institucions i organismes de Catalunya.

 50. La interoperabilitat: els referents normatius a Catalunya El Conveni marc per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes (22 d'octubre de 2006), fa efectiva la interoperabilitat entre els sistemes d'informació de l'Administració de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l'Ajuntament de Barcelona i els ens locals de Catalunya que s'adhereixin a aquest conveni. La signatura d'aquest conveni evita que cada entitat sol·licitant d'informació hagi de signar un conveni específic amb cada entitat de la qual necessita informació (entitat emissora d'informació), estalviant relacions bilaterals. Amb conveni: Sense conveni:

More Related