Diagnos - PowerPoint PPT Presentation

diagnos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagnos PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 28
Diagnos
227 Views
Download Presentation
aviv
Download Presentation

Diagnos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Diagnos Anamnes Kliniska undersökningar Laboratorieundersökningar Observation

 2. Laboratorieservice

 3. Indelning av analyssortiment • Rutinanalyser (varje dag, mera sällan) • Akuta analyser • Svar före ….

 4. Provtagning och provhantering • Analysförteckning • Provtagning/provtagningsrutiner

 5. Provtagningsanvisningar www.lj.se/laboratoriemedicin fP-Glukos/P-Glukos Provtagning: Na-fluorid+oxalat (4 mL, gråpropp). Röretskavändas 10 ggromedelbartefterprovtagning. Om provetintekananalyseraspå plats, skaröretcentrifugerassnarastochplasmanavpipetteras. Antecknaprovtagningstidpåremissen. Referensintervall: < 1 dag: 1,7-3,4 mmol/L,1 - 2 dagar: 2,2-3,4 mmol/L,2 dagar - 1 månad: 2,7-4,5 mmol/L,1 månad - 18 år: 3,3-5,6 mmol/L,≥ 18 år: 4,2-6,0 mmol/LReferensintervallgällerendastprovtagetpåmorgonenefter 12 timmarfasta. Remiss: 1/LabRoS (kategori:Allmänkemi) Övrigaanvisningar: Rörcentrifugerassnarasti 10 minuter. Avpipetterad plasma ärhållbart 48 timmarirumstemperaturoch 72 timmarikyla, 2-8 ºC. Märkröret med avpipetterad plasma med "Glukos" med tuschpenna.  

 6. Provmaterial • Blod • ven-, kapillär- eller artärpunktion • Urin • stickprov alt. dygnsmängd • Feces • Spinalvätska • Ledvätska, Pleuravätska • Dialysvätska

 7. Kvantitativa analyser • Semikvantitativa analyser • Kvalitativa analyser

 8. Redovisning av analysresultat • Systemet man studerar • Komponenten • Resultat av analys • Enhet

 9. Bedömning av analysresultat • Metodologisk bedömning • Klinisk bedömning

 10. Kännedom om • Komponentens utbyteshastighet • Halveringstid (T1/2) • Distributionssystem/volym • Referensintervaller

 11. Faktorer som påverkar • Biologisk variation • Intraindividuell • Interindividuell • Cykliska variationer • Endogena faktorer • Kön • Geografiskt ursprung • Ålder • Graviditet • Kroppsvikt • Motorisk aktivitet • Immobilisering

 12. Miljöfaktorer • Temperatur • Årstid • Hög höjd • Spårämnestillgång • Luftföroreningar • Livsstilsfaktorer • Arbetsmiljö • Kost/Motion • Droger/Läkemedel • Läkemedel • in vitro • in vivo

 13. Faktorer som kan påverkas • Provtagningssituation • Tidpunkt • Födointag • Rökning • Muskelarbete • Stress/oro • Kroppsläge • Provtagningsteknik • Prov/Patientförväxling • Ven/Kapillärprovtagning

 14. Mätmetodernas tillförlitlighet Analytisk (mätteknisk) prestanda: • Analytisk sensitivitet~detektionsgräns • Analytisk specificitet

 15. Mätosäkerhet • Mätfel (bias) • skillnaden mellan det funna värdet och sanna värdet • Imprecision • Mätosäkerhet • intervallet kring det funna värdet inom vilket det sanna värdet måste finnas • Systematiska fel • Slumpmässiga fel

 16. Riktighet • beskriver hur nära mätresultatens överensstämmer med mätstorhetens sanna värde • Precision • anger hur väl mätresultaten reproduceras vid upprepad mätning på samma prov

 17. Kvalitetssäkring/Ackreditering • Kvalitetskontroller • Interna kvalitetskontroller • Externa kvalitetskontroller • Kalibrering/Spårbarhet • Kalibratorer/Standarder

 18. Referensintervaller • Referensperson • En individ som har valts ut enligt definierade kriterier för att uppfylla kraven som referensperson. • Referenspopulation • Samtliga personer som uppfyller kriterierna för att vara referensperson. • Referensvärden • Ett mätvärde som erhållits genom analys av en substans i någon kroppsvätska från en referensperson som tillhör referenspopulationen. • Referensintervall • Ett intervall som omfattar 95 % av alla referensvärden.

 19. Insamling av referensvärden • Urvalskriterier • Prospektiv • Retrospektiv

 20. Framtagning av referensintervaller • Parametriska metoder • Parameterfria metoder NORIP • Nordisk Referens Intervall Projekt

 21. Klinisk utvärdering av metoder • Diagnostisk sensitivitet • hur stor andel av de sjuka som kan identifieras • Diagnostisk specificitet • hur stor andel av de friska som kan frias • Prevalens • Prediktionsvärde av positivt prov • hur stor andel av alla pos. res. är sanna • Prediktionsvärde av negativt prov • hur stor andel av alla neg. res som är sanna

 22. Prediktionsvärde: Negativ prov: C A+C Positiv prov: B B+D

 23. Klinisk kemis roll i praktiken • Medicinsk service • Utveckling • Tolkning • Rådgivning

 24. Klinisk kemisk rutinstatus • Klinisk kontroll och styrning • Diagnostik • Screening