arbeidsovereenkomst in faillissement n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT? PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 33
avian

ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT? - PowerPoint PPT Presentation

287 Views
Download Presentation
ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT? 22 november 2012 AVIO advocaten B.V.

 2. ARNOLD GRAS (I + O) RICHARD GEURTS (A)

 3. Faillissementsrecht (deel I)

 4. Wat is een faillissement? Beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar - gelegde beslagen vervallenEnkele zaken blijven buiten het beslag

 5. Gevolgen van het faillissement: bevoegdheden schuldenaar Schuldenaar verliest beschikking en beheer over het vermogen. Vanaf 0:00 uur van de dag der faillietverklaring

 6. Voorbeeld: Piet’s Boekhandel BV wordt op 22 november om 11.00 uur failliet verklaard. Piet de bestuurder geeft op 22 november om 09.00 uur opdracht aan de bank om de huur te betalen ad € 3.000,00.

 7. Wat doet de curator? Bestuurder was onbevoegd vanaf 0:00 uur. De betaling aan de verhuurder kan door de bank niet aan de curator worden tegengeworpen.

 8. Taken en bevoegdheden van de curator: De curator is belast met beheer en vereffening van de failliete boedel (68 Fw).Veiligstellen, waarderen en te gelde maken van het vermogen.

 9. Wat behoort tot het vermogen? Cash/kas Inventaris Voorraden Debiteuren Levensverzekeringen (niet in alle gevallen) Onder handen werk Goodwill IE rechten

 10. Veilig stellen van het vermogen Kan ook betekenen iets terug halen wat daar uit is verdwenen. Pauliana (42 Fw en 47 Fw) Of het aansprakelijk stellen van de bestuurder- boekhoudplicht- publicatieverplichting

 11. Gevolgen van het faillissement: wederkerige overeenkomsten Hoofdregel: het faillissement heeft niet de minste invloed op wederkerige overeenkomsten. Wederkerige overeenkomsten algemeen (37 Fw)- termijn stellen uitlaten gestanddoening. Bijzondere wederkerige overeenkomsten- Huurovereenkomst (39 Fw)- Arbeidsovereenkomst (40 Fw).

 12. U levert roerende goederen Eigendomsvoorbehoud gewoon verlengd Recht van reclame 7:39 BW - let op termijn van 7:44 BW (6 weken na opeisbaar worden van de vordering of 60 dagen nadat de goederen onder de koper zijn opgeslagen)

 13. Faillissement en werknemers

 14. Artikel 40 Fw Zowel de curator als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen;Met inachtneming wettelijke of overeengekomen opzegtermijn met een max van 6 weken. Opzegverboden niet van toepassing.

 15. Rang loonvordering Loon na datum faillissement is een boedelschuld; Loon voor datum faillissement over het lopende en voorafgaande jaar is een preferente schuld.

 16. Loongarantieregeling WW UWV neemt loonverplichting over: 13 weken voorafgaand aan het faillissement loon over opzegtermijn het vakantiegeld, de vakantiebijslag en de bedragen die de werkgever verschuldigd is aan derden over ten hoogste een jaar voorafgaand aan het beëindigen van de overeenkomst.

 17. Verhouding curator werknemer Gedurende het dienstverband ligt de instructiebevoegdheid bij de curator; Werk afronden gedurende opzegtermijn; Concurrentiebeding blijft van kracht.

 18. Doorstart De artikelen omtrent overgang van onderneming zijn niet van toepassing in faillissement.

 19. Misbruik faillissementsrecht Artikel 13 a Fw ter voorkoming van faillissementen met als doel om werknemers van hun rechten te beroven.Gevolgen:- ontslag vernietigbaar- kennelijk onredelijk ontslag- (voor de doorstarter) regels overgang van onderneming zijn van toepassing.

 20. ARBEIDSRECHT(deel II)

 21. Faillissement en Concurrentiebeding Rechtspraak: handhaving concurrentiebeding bij belang curator, bijvoorbeeld doorstart.

 22. Onderneming failliet, curator verkoopt onderneming, bestuurder van failliet kan dan onrechtmatig concurreren.

 23. Proeftijdbeding bij doorstart? Nee, als doorstarter ten aanzien van de verrichte arbeid opvolger is van gefailleerde.

 24. Afspraak curator met koper in faillissement: Alle werknemers aanbod nieuwe arbeidsovereenkomst. Vraag: wijziging arbeidsvoorwaarden mogelijk? Nee, clausule niet uitgewerkt, dus dezelfde arbeidsvoorwaarden Let dus op inhoud afspraken met curator!

 25. ISIK/ 7:668 a lid 2 BW

 26. CASUS: ISIK in dienst van Octagon B.V. Als Octagon B.V. failliet wordt verklaard is ISIK langer dan 3 jaar bij Octagon B.V. in dienst. Curator zegt de arbeidsovereenkomst met ISIK rechtsgeldig op.

 27. 3 weken later treedt ISIK in dienst bij voor bepaalde tijd. Die overeenkomst wordt verlengd voor bepaalde tijd. Na ommekomst van die bepaalde tijd wenst die arbeidsovereenkomst niet te verlengen maar van rechtswege te laten eindigen.

 28. KAN DIT? NEE, waarbij relevant is of de nieuwe werkgever: , ten aanzien van de door werknemer verrichte arbeid redelijkerwijze kan worden gezien als opvolger van Octagon B.V.

 29. LES: Let goed op bij de koop van een onderneming uit een faillissement welke werknemers in dienst worden genomen!

 30. Wat uit ISIK/ volgt geldt ook bij het bepalen van het aantal aanwezige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

 31. Tellen opgebouwde dienstjaren bij de failliet mee voor de doorstarter? NEE! p.s.: lagere rechtspraak.

 32. ISIK/ Opvolgend werkgeverschap bij zelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden. Van Tuinen: En zodanige banden tussen vorige en nieuwe werkgever dat verkregen inzicht in hoedanigheden en geschiktheid van werknemer moeten worden toegerekend aan nieuwe werkgever.

 33. Bedankt voor uw komst!