AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri - PowerPoint PPT Presentation

ab de ba ar l kalk nma ajans rnekleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri

play fullscreen
1 / 72
AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri
261 Views
Download Presentation
avi
Download Presentation

AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI MODELİ WestMedaRDA WestMedaRDA

 2. SERMAYE VE İNSAN KAYNAKLARI HAREKETLERİ SERMAYE İNSAN KAYNAKLARI WestMedaRDA

 3. KURUMLARIN BAŞARISI NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE ULAŞMA VE AĞ OLUŞTURMADIR • 1kg Kum=0.07 Cent • 1kg Cam=4 $ • İntel-pentium Chip: 17.000 $ • ? WestMedaRDA

 4. YENİ KALKINMA ÖLÇEĞİ: YEREL • Yeni kalkınma ölçeği: YEREL • Global bir trend olarak “yerelleşme” eğilimi • 90 sonrası Demokratikleşme (özellikle Doğu Avrupa) • Merkezi Devletin kalkınma çabalarının etkisizliğ • Neo-Liberalizm • Yeni Kamu yönetimi” ilkeleri • Anglo Sakson uygulamaları • Yetki devri, yönetişim, performans dayalı çalışma, hesap verme sorumluluğu, şeffaflık ve sonuç odaklılık. WestMedaRDA

 5. YASAL ÇERÇEVE • 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun • 2007/11611Karar Sayılı, 16 Şubat 2007 tarihli Finansman Anlaşması • Çalışma Yönetmeliği, • Personel Yönetmeliği • Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği • Kuruluş Kararnamesi (Batı Akdeniz için henüz çıkmadı) WestMedaRDA

 6. 2007/11611 KARAR SAYILI, 16 ŞUBAT 2007 TARİHLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI’NDA KALKINMA AJANSLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER • Anlaşmanın özel hükümler bölümünde;Temel unsurlar başlığı altında yeralan; Ekonomik ve Sosyal uyum kısmında;Türkiye Aday ülkeler arasında en geniş bölgesel farklılığa sahip ülkedir. • Programın ekonomik ve sosyal uyum unsuru: öncelikli NUTS II bölgelerinde (TR 61:Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya –Burdur-Isparta) Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulması için sağlanacak destek üzerinde yoğunlaşacak • Türkiye’nin en yoksul bölgelerini, stratejik planlamayı ve gelecek yıllarda yüksek hazmetme kapasitesi sağlamak için proje hazırlanmasını hedeflemektedir • Özellikle de KOBİ’lerin finansal kaynaklara ulaşmakta ve ekonomik gruplar içerisinde çalışmak konusunda karşılaştığı zorluklarla ilgilidir. WestMedaRDA

 7. 2007/11611 KARAR SAYILI, 16 ŞUBAT 2007 TARİHLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI’NDA KALKINMA AJANSLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER (DEVAM) • Gelecekteki programlarda yeterli hazmetme sağlanabilmesi için; • Stratejik planlama ve proje hazırlanmasıylasadece AB bütünleşmesine adanmış bir destek projesi yoluyla değil; • Aynı zamanda Bölgesel Kalkınma Programlarının hazırlanması, yönetilmesi ve uygulanmasına teknik destek sağlanması • Göç alan kentsel bölgelerde(Antalya!) yoğunlukla karşılaşılan ekonomik ve sosyal entegrasyon sorunlarının çözümünün desteklenmesi yoluyla da ilgilenilmektedir. WestMedaRDA

 8. 2007/11611 KARAR SAYILI, 16 ŞUBAT 2007 TARİHLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI’NDA KALKINMA AJANSLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER (DEVAM) • İlerideki AB programlarının etkili bir şekilde hazırlanması, uygulanması ve yönetimi amacıyla; • Hedef bölgelerde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının (RDAs) kurulmaları desteklenecektir. WestMedaRDA

 9. BU PROJE 3 ANA BİLEŞENDEN OLUŞMAKTADIR • İşlevsel planlar ve katılımcı bölgesel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi için teknik yardım • Trabzon bölgesi kalkınma programının uygulanması • Kapasite geliştirme ve ofis ve diğer ekipmanın temini için teknik yardım yoluyla BKA’larının göreve başlamalarının desteklenmesi. • Proje, 3. bileşen için tedarik sözleşmeleri ve her bir bileşen için hizmet sözleşmeleri yapılması yoluyla uygulanacaktır. • BKA’lara yönelik mevzuatın kabulü ve işlemelerini sağlamak için gerekli yer ve personelin temini bu projenin üçüncü bileşeninin gerçekleştirilmesi için bir ön koşuldur. WestMedaRDA

 10. BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI • Bu projenin genel hedefi Türkiye’deki bölgeler arası farklılıkları azaltmak ve bölgesel düzeyde kurumsal kapasite oluşturmaktır. • Türkiyenin kuzey doğusunda DOKAP (Doğu Karadeniz Programı) bölgesini hedefleyen bu proje, ÖUKP tarafından hedeflenen öncelikli 12 NUTS II Bölgesine yönelik ilk çevrimidir. • Daha önceki yıllık programların kapsamı dahilinde olan diğer 11 bölgeye(Birisi Batı Akdeniz!) yönelik sosyal uyum önlemlerini tamamlamaktadır. • Proje, yerel otoriteler tarafından teşvik edilen küçük ölçekli çevre ve turizm projelerini, yerel kalkınma girişimlerini ( genel kural olarak bu programa başvuranlar kâr amacı gütmeyen kurumlar olacaktır.) ve KOBİ’ler için hibe programlarını destekleyecektir. WestMedaRDA

 11. BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMININ UYGULAMA ÖNKOŞULU BKA ‘NIN KURULUŞUDUR • Projenin önemli bir makroekonomik etkisi olması beklenmemektedir; fakat projenin uygulanmasının kapasite geliştirme etkisi büyük olacaktır. • İdari, yönetimsel ve izleme yapılarının uygulamaya yönelik deneyimler sayesinde oluşturulması, denenmesi ve geliştirilmesini sağlayacak ve böylece TR 05 02 01 için yaparak öğrenme bileşenini temsil etmiş olacaktır. • Devlet Planlama Teşkilatı yararlanıcı kurum olarak görev yapacaktır. Yeterli yer ve tam personelle uygulama ve izleme yapılarının (ileride oluşturulacak bir bölgesel kalkınma ajansının esası olarak hizmet birimi yada bölgesel kalkınma ajansı) oluşturulması bu projenin başlatılması için bir ön koşuldur. • Bölgede RDA oluşturulduktan sonra Hizmet Biriminin yararına alınan herhangi bir ekipman RDA’ya aktarılacaktır. Proje, 150-200 hibeye kadar ulaşabilecek üç hibe programıyla uygulanacaktır. WestMedaRDA

 12. R 05 02 03 ÖNCELİKLİ NUTS II BÖLGELERİNDE GÖÇ ALAN BAŞLICA KENTSEL ALANLARINDAKİ EKONOMİK VE SOSYAL ENTEGRASYON SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNE DESTEK • Bu projenin amacı, son yıllarda göç alan ve bunun bir sonucu olarak altyapısı baskı altında olan dört pilot kent alanında ortaya çıkan ekonomik ve sosyal entegrasyon sorunlarına işaret etmektir. • Katılım Ortaklığı siyasi öncelik kriterlerinden biri olan bütün vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel fırsatlarını arttırmak amacıyla güney doğudaki durumu iyileştirmeye karşılık gelmektedir. • Projenin bileşenlerinden biri belediyelerin planlama ve proje geliştirme kapasitelerini arttırmaya yardımcı olacaktır. Bu altyapı ve barınma gibi daha büyük ölçekli problemler üzerinde odaklanacaktır. • Fon imkanlarını incelemek için uluslararası finans kuruluşları (IFI’lar) ile yapılan temaslar kolaylaştırılacaktır. İkinci bileşen, hassas sosyal gruplara (sokak çocukları, gençler, işsizler ve kadınlar) odaklanarak sosyal dışlanma, kamu sağlığı, mesleki eğitim gibi alanlarda küçük ölçekli yerel girişimleri finanse edecektir. • Sivil toplum örgütleri, yakın çevre dernekleri, sosyal sağlık ve eğitim hizmetleri gibi çeşitli yerel paydaşların katılımına çalışılacaktır. Proje, hizmet, yapım işi (inşaat) ve tedarik sözleşmeleriyle uygulanacaktır. WestMedaRDA

 13. 8.11.2006 TARİH VE {COM (2006) 649 final} SAYILI AB İLERLEME RAPORUNDA BKA’LARIN DURUMU • BKA’nin yasal çerçevesi çizilmiştir • BKA’nın rol ve fonksiyonları konusunda netlik yoktur. • Hem merkezde hem de taşrada yeniden Bakanlıklar arasında yetkilerin paylaşılmasını da içeren; sahiplenme ve hesap-verilebilirliğin artırılmasına ihtiyaç vardır. • Katılım Öncesi Mali Araçlara (IPA) yönelik programların hızlandırılması gerekir. • Genel olarak bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu konusunda; Türkiye’nin müktesebata uyum çalışmaları sınırlıdır(!) WestMedaRDA

 14. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON ŞEMASI

 15. BKA ‘NIN KARAR DÖNGÜSÜ WestMedaRDA

 16. WestMedaRDA

 17. WestMedaRDA

 18. WestMedaRDA

 19. POTANSİYEL SORUNLAR WestMedaRDA

 20. Bölgesel Kalkınma AjanslarınınKuruluş Amaçları • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek • Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, • Sürdürülebilirliği sağlamak, • Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak WestMedaRDA

 21. BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININKURULUŞU • Bölgeler esas alınarak (NUTS 2), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. • Ajans merkezinin bulunacağı il, kuruluş kararnamesinde belirtilir. • Bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan Ajansın kaldırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. WestMedaRDA

 22. BKA’NIN GENEL KOORDİNASYONU • Ulusal düzeyde koordinasyonundan DPT sorumludur. Devlet Planlama Teşkilatı; • Plânlama, programlama ve projelendirme konularında ajanslara rehberlik ve danışmanlık yapar. • Ajansların ve yürütülen programların performanslarının değerlendirmesini yapar veya yaptırır. • İç ve dış kaynaklı fonların ajanslara tahsisi ile bunların kullanımına ilişkin usûl ve esasları belirler. WestMedaRDA

 23. BKA’NIN GENEL KOORDİNASYONU (DEVAM) • Ajanslar arası işbirliğini sağlar • Ajansların, merkezî düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar. • Ajansların yıllık çalışma programlarını onaylar. • Ajans genel sekreterinin atanmasını onaylar. • Plân ve programlara, yapılacak yardım ve transferlere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına; izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usûller ile yatırım destek ofislerinin çalışma esas ve usûllerini belirler WestMedaRDA

 24. BKA’NIN GÖREV VE YETKİLERİ • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak, projeleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek. • Bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. • Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. WestMedaRDA

 25. ÖRNEK BKA UYGULAMALARI: • Kalkınma Ajanslarına ilk örnek 1933 yılında ABD Tennessee Valley Authority’tir. • Avusturya, Belçika, İrlanda ve Fransa BKA’lar ile ilk kez 1950’li yıllarda, • Almanya , Hollanda, İngiltere ve İtalya 1960’lardan sonra, • Yunanistan, İspanya, Finlandiya ve Danimarka 1980’lerde tanışmıştır. • Dünyada ‘kalkınma ajansı’ olarak adlandırılan yaklaşık 20.000 kuruluş vardır. WestMedaRDA

 26. AB FONLARI VE BKA • AB bölgesel politikalarına paralel olarak daha çok AB programlarını uygulamak ya da bu programların desteklediği projeleri hazırlamak üzere faaliyet gösteren ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen pek çok yeni kalkınma ajansı kurulmuştur. • İtalya’da 1990’lara kadar yaklaşık 39 kalkınma ajansı varken -AB Yapısal Fonları’nın aktif olarak kullanılmaya başlanmasından sonra- bugün 224 kalkınma ajansı vardır. WestMedaRDA

 27. AVRUPA’DAKİ BKA’LARIN KURUMSAL YAPILARI • Almanya Yarı özerk kamu şirketleri • İspanya Özel hukuka tabi kamu kur. • Fransa Karma ekonomi şirketleri • Belçika Belediyeler arası ajanslar • Romanya, Danimarka Vakıflar • Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovakya, Polonya Kamu-özel sektör şirk • İsveç Limited şirket • Hollanda, İtalya, İrlanda, PortekizKamu limited şirketleri • İngiltere Bakanlık dışı kamu kurumu/özerk örgüt • Litvanya Kar amacı gütmeyen kuruluşlar • Yunanistan Belediye girişimi WestMedaRDA

 28. AB içindeki BKA’lar arasında hem insan kaynakları hem de finansal varlıklar bakımından farklılıklar vardır. Örnek vermek gerekirse; •       İngiltere : Advantage West Midlands BKA 250 çalışan        430.000.000€’luk bütçe •       Fransa : Midi-Pyrénées Expansion BKA   27 çalışan        3.175.000€’luk bütçe •       İrlanda : ASNM NordmilanoBKA   30 çalışan      9.000.000€’luk bütçe WestMedaRDA

 29. İngiltere : Advantage West Midland Bölge Kalkınma Ajansı • Daha fazla Ekonomik gelişme ve yenilenme • İş etkinliğini artırıcı , yatırımları ve rekabeti teşvik edici araçları kullanma, • İstihdamı teşvik araçları kullanma • Ekonomik gelişimi destekleme; becerilerden uygun istihdam alanlarında yararlanılmasını teşvik etme, • Sürdürülebilir Kalkınmaya destek sağlama Konularına odaklanmıştır. WestMedaRDA

 30. AVRUPA’DAN BAŞARILI KALKINMA AJANSI ÖRNEKLERİ ALSACE KALKINMA AJANSI (FRANSA) (ADA) • Avrupa’nın merkezinde bulunan Alsace bölgesi, Paris, Zürih, Lyon, Brüksel, Frankfurt, Dusseldorf ve Milano gibi büyük kentlere sadece birkaç saatlik mesafededir. • Yukarı Rhin blg 5.7 milyon nüfusludur. • GSYİH 120 milyar Euro. • Alım gücünün Avrupa’da en yüksek olduğu bölgelerden biri. • Paris ve Lyon’dan sonra ekonomik gelişmişlik açısından üçüncü sıradadır. • Alsace’de kişi başı gelir 24.000 Euro. WestMedaRDA

 31. ALSACE KALKINMA AJANSI (ADA) • Ajansın genel kurulu 142 kişiden oluşur (yerel hükümetten sadece 23 kişi) • Ayrıca 50 kişilik bir kurulu vardır. (25 den fazlası işadamı) • ADA, dünya çapında 9 ülkede (Almanya, Kanada, Çin, İngiltere, Japonya, Polonya, Rusya, Ukrayna ve ABD) temsil edilmektedir. • ADA, projelere en uygun olan teşvikleri araştırmak ve başvuru formlarını oluşturmak için proje sahiplerine hizmet vermektedir. WestMedaRDA

 32. ADA, Alsace ekonomisinin gelişmesi için hizmet vermektedir. Ayrıca; • Bölgeye yönelik yatırım ve kalkınma projelerine yardımcı olur, • Alsace’lı firmalara, uluslararası gelişmelerinde destek olur • Bölgesel aktörlerin uluslararası kamu piyasasına erişimini kolaylaştırır • Alsace’lı firmaların yabancı partnerlerle irtibata girmelerini destekler • Teknolojik yenilikleri ve yeni teknolojileri destekler • Yukarı Rhin bölgesinde sınırlar ötesi işbirliğini geliştirmek için çalışır. • Tüm bu hizmetler ücretsiz yapılmaktadır ve ticari sırlar gizli tutulmaktadır. WestMedaRDA

 33. DEVAM • Dünyanın en pahalı otomobili olan Bugati, Peugeot, VW Grup ve GM Alsace’dedir. • Alsace'de gıda, makina, otomotiv, kimya ve sağlık, çeşitli tarım endüstrilerinin yanısıra biyotek, bilgi teknolojileri ve yaşam bilimleriyle ilgili faaliyet alanları bulunur. • Büyümesini sürdüren Alsace'de nano teknoloji gibi yeni teknolojiler, çevreyle ilgili teknolojiler de gelişimini sürdürmektedir. WestMedaRDA

 34. STUTTGART BKA Stuttgart Bölgesi; • Almanya’nın güneyinde 2,6 milyon nüfusludur. • Gelişmiş endüstriyel altyapıya, teknolojik düzeye ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir bölgedir. • ABD, Japonya, Singapur, Hindistan ve Çin’de ofisleri vardır. • Bölge 2 kez AB’nin “Award of Excellence of Innovative Regions (Yenilikçi Bölgeler İçin Başarı Ödülü)” adlı ödülüyle ödüllendirilmiştir. • Bölge, Avrupa’da Ar-ge harcamalarının ve patent uygulamalarının en yoğun gerçekleştirildiği bölgedir. WestMedaRDA

 35. STUTTGART BÖLGESEL KALKINMA AJANSI • Bölgedeki firmalara uzun vadede yenilikçi olabilmeleri için uygun ortam ve şartları sunmakla yükümlüdür. • Bölgesel ağlar ve endüstri demetleri kurarak ve işletmeler, eğitim sistemi ve araştırma kurumları arasında bağlantılar oluşturarak bölgenin ekonomik ve yapısal açıdan güçlü olmasını sağlamaktadır. • Bölgedeki işgücünün yetenek seviyesini yükseltmekte, yenilikçi girişimleri teşvik etmekte ve bölge ekonomisinin makro anlamda stabil olması için çalışmalar yürütmektedir . • Bölge için “bölgesel yenilik politikası” geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. WestMedaRDA

 36. STUTTGART BÖLGESİ’NDE • Almanya’nın en iyi bilimsel, akademik araştırma kurumları patent uygulamaları üzerine ciddi çalışmalar yürütmektedir. • Chrysler, Porsche, Bosch, Hewlett-Packard ve IBM gibi dünyaca ünlü ve büyük şirketler faaliyet göstermektedir. • Behr, Kärcher, Märklin ve Trumpf gibi faaliyet gösteren firmaların adları ise dünyada yenilik ve kaliteyle birlikte anılmaktadır. WestMedaRDA

 37. VİYANA BÖLGESEL KALKINMA AJANSI • Viyana’daki iş ortamına, özellikle yenilik alanında ve rekabetçilik anlamında katkıda bulunma amacıyla kurulmuştur. • Girişimcilere, yeni kurulan şirketlere ve yatırımcılara, alanlarında profesyonel danışmanlarla danışmanlık hizmetleri sunar; • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin gelişimine yönelik stratejiler oluşturur ve uygular; • Gelişmiş teknolojinin tertibinin ve uygulanmasının sağlanması ve bu amaca yönelik merkezleri oluşturur; • Avusturya ve AB bölgeleri ile stratejik iş birlikleri organize eder ve iletişimi sağlar. • Kalkınma trendlerini analiz ederek politika yapıcılara rehberlik eder. WestMedaRDA

 38. VİYANA BÖLGESİ BAŞARI KANITLARI • Viyana’nın Bratislava bölgesi ile Slovakya arasındaki ticaretin Kasım 2005 itibariyle Merkezi Avrupa’daki ticarette 3. sırayı almış olması • Raiffeisen Landebank tarafından oluşturulan dinamik ekonomik aktivite endeksinde, Berlin ve Münih gibi oldukça büyük kalkınma ajanslarının faaliyet gösterdiği bölgeleri oldukça geride bırakmıştır. • Uluslararası Kurumlar Birliği (UIA) tarafından, 2005 yılında düzenlediği 219 uluslar arası kongre ile başarılı uluslararası kongre ve konferanslar düzenleme konusunda ikinci seçilmiştir. • Ajansın başarısı, az maddi imkanlarla ve küçük bir bölgede bu başarıyı yakalamış olmasında yatmaktadır. WestMedaRDA

 39. İNGİLTERE GÜNEY BATI BÖLGESEL KALKINMA AJANSI • İngiltere’nin güney batı bölgesi, ülkenin coğrafi açıdan en büyük bölgesidir. Bölgeye yönelik stratejik kalkınma planları geliştirmekte ve başarıyla uygulamaktadır. • Başarılı kalkınma planları uygulayan ajans, bölgeye yoğun yabancı yatırım çekerek ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. • Çevresel, kültürel ve sportif aktivitelere de önem ve ağırlık vererek bölgede sürdürülebilir bir kalkınmaya öncülük etmektedir. • Uzun vadeli yatırım ve istihdam yaratmada başarılıdır. • Bünyesinde çalıştırdığı iktisadi zeka (economic intelligence) grubu sayesinde yılın her çeyreğinde ekonomik analizler yapar ve yayınlar. WestMedaRDA

 40. İNGİLTERE GÜNEY BATI BÖLGESEL KALKINMA AJANSI BAŞARI KANITLARI • Ekonomisi son 20 yıldır düzenli gelişmektedir. • Son 10 senedir 300.000 ek istihdam sağlanmıştır. • Bölgede çoğu 10 ve daha az çalışanı olan 240.000 adet işletme faaliyet göstermektedir. • İstihdamın beşte ikisi, 100 kişiden fazla çalışanı olan büyük işletmelerce sağlanmaktadır. • Avon gibi bazı çokuluslu şirketlerin ana merkezleri de bu bölgede bulunmaktadır. • Bölgenin en önemli özelliği, içerisinde faaliyet gösteren firmaların İngiltere’nin diğer bölgelerine kıyasla daha uzun süredir faaliyet göstermeleridir. WestMedaRDA

 41. İNGİLTERE GÜNEY BATI BÖLGESEL KALKINMA AJANSI • Ajans, Güney Batı İngiltere Devlet Ofisinden 2005-2006 dönemi için toplam 153 milyon sterlin kaynak alırken, 2000-2006 dönemi için AB’den yaklaşık 688 milyon Euro kaynak sağlamıştır. • AB fonları araştırma ve teknoloji projeleri; enerji, ulaşım ve çevre projeleri; istihdam, eğitim ve kültür projeleri ile kırsal kalkınma ve balıkçılık projelerine aktarılmaktadır. • Brüksel’de bir ofis açmıştır. • Bölgedeki yatırımcıların AB’deki diğer iş çevreleriyle işbirliğini kuvvetlendirmek için South West European and International Vision Group isimli bir platform oluşturmuştur. WestMedaRDA

 42. SVİLUPPO ITALYA ULUSAL KALKINMA AJANSI • Yatırımın çekilmesi ve girişimcilerin desteklenmesi için kurulmuştur. • Sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olan ve Başbakan’a karşı sorumlu olan bir kamu şirketidir. • İtalya’da devlet eliyle BKA kurulmasının temel nedeni, geri kalmış güney bölgelerinin kalkınması için 1990’lı yılların başından itibaren aktarılmaya başlayan AB Fonlarıdır. • Sviluppo Italya merkezi devlet eliyle ulusal bir ajans olarak kurulmuş, daha sonra ülkenin 16 bölgesinde ihtiyaçlara göre farklı işlevler yüklenen şubeler açmıştır. • Bir taraftan İtalya’nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sermayelerine ortaktır, öte yandan da kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen kendi şirket gruplarını koordine eder. WestMedaRDA

 43. SVİLUPPO ITALYA ULUSAL KALKINMA AJANSI • Sviluppo Italya’nın hissedarı olduğu 170 şirket vardır ve toplam cirosu 2,670 milyon Euro’dur. Toplam 74.400 kişiye iş vermektedir. • Sviluppo Italya, kamu gelirlerinin yerel yönetim, merkezi yönetim ve özel sektör işbirliği ile tüm ülkeye yatırımın ve üretimin arttırılması için dağıtıldığı bir sistemdir. • Amacı: -Ülke içindeki yatırım ortamını iyileştirmek, -Yeni Girişimcileri desteklemek, -Yerel Yöneticilerin ekonomik kalkınma konusunda idari kapasitelerini güçlendirmek WestMedaRDA

 44. SVİLUPPO ITALYA ULUSAL KALKINMA AJANSI • Ajans, öncelikle sermayesi ve hissedarı olduğu şirketlerle kriz yaşayan sektörlere müdahale eder, iyi projeleri destekleyerek, çeşitli kredi imkanları geliştirir. • Yeni kurulan şirketlerin gerekli kredileri sağlamaları için Hedef-1 bölgeleri ve KOBİ’lerin yoğun olduğu Liguria, Toscana ve Umbria bölgelerindeki bankalara 500,000 Euro’ya kadar garanti vermektedir. • Mevcut işler dışında, genç girişimcileri de teknik danışmanlık ve finansman yönünden destekleyen çeşitli projeler uygulamaktadır. WestMedaRDA

 45. İRLANDA SANAYİ GELİŞTİRME TEŞKİLATI • İrlanda, Avrupa Birliği'nin ekonomik açıdan en hızlı gelişen ve milli gelirini yaklaşık $27,000 seviyesine ulaştırarak Avrupa’nın büyükleri arasına yerleşen bir ülkedir. • 1950‘lere kadar tarıma dayalı kapalı ekonomi uygulayan İrlanda, 1973 yılında Avrupa Birliği’ne girerek ekonomisine güç katmıştır. Bu noktaya gelirken uzun dönemli ekonomik programlar oluşturan İrlanda’nın en büyük başarısı “yabancı sermayeyi” cezbetmesi olmuştur • Yabancı sermayeyi çekmek, yönlendirmek ve yönetmek için güçlü ve etkin bir bürokratik kurum olan Sanayi Geliştirme Teşkilatı'nı (IndustrialDevelopment Authority-IDA) kurmuştur. WestMedaRDA

 46. IDA’NIN AMAÇLARI • IDA ülkeye yabancı yatırımın çekilmesi ve mevcut yabancı yatırımcıların da geliştirilmesinden sorumlu en önemli kamu kuruluşudur. • IDA bölgesel kalkınmayı geliştirerek yerel kalkınmayı sağlamayı amaçlar. • IDA 1200’den fazla yabancı firmayla çalışır. Bu firmaların çalıştırdığı kişi sayısı 150,000’e yakın. • IDA, bu yabancı firmaları ülkeye çekmek için sermaye, istihdam, eğitim ve araştırma-geliştirme yardımlarında bulunur. • IDA’nın uyguladığı sermaye yardımları yeni arazi, bina, fabrika ve ekipman alımı için yapılan harcamalara uzun dönem geri ödemeli kredi verme şeklindedir. WestMedaRDA

 47. IDA’NIN AMAÇLARI (DEVAM) • Özellikle “Bilişim Sektörü”nün devlerinin yüksek kaliteli işgücüyle yatırım yapmaları ve Shannon bölgesinde oluşturulan yenilikçi teknoloji üstleriyle, yabancı sermayeyi kendisine çekmeyi başarmıştır. • İrlanda ihracatının %85’ini ileri teknoloji, ilaç, kimya ve elektronik ürünleri oluşturur. • Dünyanın en büyük 20 ilaç ve kimya sanayiilerinden 16’sına sahiptir. WestMedaRDA

 48. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA İLKELERİ • Ulusal planlama hedefleri ile bölgenin ihtiyaç, potansiyel ve taleplerini çalışma anlayışının merkezine koyan bir yaklaşım, • Bölgenin tarımsal, turistik ve ticarete dayanan potansiyelini istihdam ve gelir artışı için projelerle destekleyen, • Tarımsal üretimde, katma değeri artışını, endüstriyel üretimi, ihraç edilebilirliği ve AB standartlarına ulaşmayı hedefleyen politikaları teşvik eden ve projelendiren, • KOBİ’lerin gelişme ve yerel ekonomik kalkınmadaki öncül rolünü dikkate alan; üretilen mal ve hizmetlerde katma değer artışını hedefleyen ,yüksek teknolojiyi kullanan, üretim ve pazarlama ağlarını kuran- geliştiren ve ihracaat odaklı üretim ve pazarlama anlayışıyla hareket eden, • Yerel kaynakların yanında AB ve Dünya Bankası fonları başta olmak üzere tüm uluslararası fonların bölgeye gelmesi için gerekli tanıtım, bilgilendirme, ağ oluşturma faaliyetlerine ağırlık veren WestMedaRDA

 49. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA İLKELERİ(DEVAM) • Turizm sektöründe bölgenin kendi tanıtımına dayalı, müşteri odaklı, yerli-yabancı konsorsiyumlara açık ortak yatırım, tanıtım ve pazarlama stratejilerine odaklı bir yaklaşım, • Bölgesel ve mikro ölçekli gelişmeyi dengeleyen,üst plan hedefleriyle bölge ve işletme projeksiyonlarını buluşturan; ve oluşan sinerjiden bölgenin tamamını yararlandıran bir yaklaşım • Bölge içindeki gelişmişlik farklarını minimize eden; dezavantajlı yerleşim yerleri ve grupları gözeten sosyal sorumluluk anlayışına sahip bir yaklaşım • Yatırım Destek ofislerini ; Batı Antalya (Finike ya da Elmalı), Doğu Antalya ( Alanya ya da Manavgat), Burdur, Isparta ve Antalya il merkezinde örgütleyerek girişimcinin ayağına giden bir anlayış • Microsoft İşbirliği ile bilginin kurumsallaştırılması, erişilebilir olması, değişen iş ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnek ve genişleyebilir teknoloji portföyü yönetimini de kapsayan WORKSPACE konseptini uygulayan ve bürokrasiyi azaltan ve zaman kaybını önleyen yatırımcı ajans iletişimini maksimum düzeye çıkaracak Sharepoint Server 2007 Programından yararlanan bir bilişim ağı kurulması yaklaşımı temel çalışma ilkeleridir. WestMedaRDA

 50. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI STRATEJİLERİ • Daha fazla Ekonomik gelişme ve yenilenme • İş etkinliğini artırıcı , yatırımları ve rekabeti teşvik edici araçları kullanma, • İstihdamı teşvik araçları kullanma • Ekonomik gelişimi destekleme; becerilerden uygun istihdam alanlarında yararlanılmasını teşvik etme, • Sürdürülebilir Kalkınmaya destek sağlama • Bölgeye yönelik yatırım ve kalkınma projelerine yardımcı olur, • Bölgesel aktörlerin uluslararası kamu piyasasına erişimini kolaylaştırmaktır. WestMedaRDA