strat gia reformy zdravotn ctva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stratégia reformy zdravotníctva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stratégia reformy zdravotníctva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Stratégia reformy zdravotníctva - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Stratégia reformy zdravotníctva. Rudolf Zajac minister zdravotníctva SR Peter Pažitný p oradca ministra zdravotn í ctva. Výzvy a reakcie reformy. Výzvy. Reakcie. Rastúce očakávania Rastúce náklady Limitovaná schopnosť platiť. Zníženie očakávaní Zvyšovanie efektívnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stratégia reformy zdravotníctva' - avent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strat gia reformy zdravotn ctva

Stratégia reformy zdravotníctva

Rudolf Zajac

minister zdravotníctva SR

Peter Pažitný

poradca ministra zdravotníctva

v zvy a reakcie reformy
Výzvy a reakcie reformy

Výzvy

Reakcie

 • Rastúce očakávania
 • Rastúce náklady
 • Limitovaná schopnosť platiť
 • Zníženie očakávaní
 • Zvyšovanie efektívnosti
 • Mobilizácia zdrojov
poz cia politick ch rozhodnut
Pozícia politických rozhodnutí

Koľko zdrojov ?

Znižovanie vysokých očakávaní občanov

Efektívnosť

Aký široký Liečebný poriadok?

rezervy existuj zv enie efekt vnosti
Rezervy existujú......zvýšenie efektívnosti

TECHNICKEJ

... AKO ? ...

ALOKATÍVNEJ

... ČO ? ...

Output

Zvyšovať

... až k 1

Input

s asn hr i
Súčasní hráči

Ministerstvo

Grémium

Komora

Lekárne

Zdravotné poisťovne

Riziko = 0

Asociácie

Únie

Komory

Odbory

Sieť

Riziko = 0

Asociácie

Dodávatelia

Riziko = ?

rezervy existuj zv enie efekt vnosti1
Rezervy existujú......zvýšenie efektívnosti

Na úrovni nákupcu služieb

Manažment pacienta

s asn stav neexistuj v syst me sp tn v zby
Súčasný stav – neexistujú v systéme spätné väzby

PAS

ŠAS

ADOS

Nemocnice a LZZ

SKK

Poisťovňa

Pacient

SKK

tak to syst m sa vyzna uje
Takýto systém sa vyznačuje

nízkou flexibilitou,

neadekvátnymi reakciami na problémy

vysokou mierou regulácie

vysokým objemom korupcie

nie sú dodržané rovnaké pravidlá hry

pre všetky subjekty

dod vatelia veruj zdravotn ctvo
Dodávatelia úverujú zdravotníctvo

* Štandardná lehota splatnosti = 14 – 30 dní

hr i nov stav
„Hráči“ – nový stav

ÚFT

ÚKOD

Dodávatelia a lekárne (lobby)

Riziko

Nákupca

Riziko

Elastická sieť

Riziko

Komory

RZP

akt vna loha n kupcu slu ieb
Aktívna úloha nákupcu služieb

Pri nákupe tovaru

Lieková politika

Ovplyvňovanie ceny

Pri nákupe služieb

Poskytovateľ

zvy ovanie technickej efekt vnosti
Zvyšovanie technickej efektívnosti

Financovanie dlhom

 • Zníženie mzdovej náročnosti
 • Zvýšenie podielu produktivity
element rne pr vne vz ahy
Elementárne právne vzťahy

Zmluva

Pacient

Poisťovňa

Poskytovateľ

Podrobný kontrakt

zu ovanie lie ebn ho poriadku lp
Zužovanie Liečebného poriadku (LP)

I.

II.

III.

„Trestný“

Určia sa pravidlá hry

Obsah nie je definovaný

„Iteračný“

Zostavuje ho nákupca a poskytovateľ (pacient asistuje)

Exklúzia

Zo súčasného LP sú vyčlenené celé bloky

zu ovanie lie ebn ho poriadku
Zužovanie Liečebného poriadku

III.

Umožní jasne určiť rozhranie medzi solidárnym a doplnkovým balíkom

Exklúzia

Zo súčasného LP sú vyčlenené celé bloky

(vzniká solidárny balík)

Identifikácia rizika

z kladn trukt ra zdravotn ho poistenia
Základná štruktúra zdravotného poistenia

Základné

solidárne

Doplnkové

Nad rámec

LP

Stanovuje zákon

LP

z kladn trukt ra povinnos a dobrovo nos
Základná štruktúra povinnosť a dobrovoľnosť

Základné

solidárne

Doplnkové

Dobrovoľné

Narodí sa

poistenec

z kladn trukt ra vstup na trh
Základná štruktúra vstup na trh

Základné

solidárne

Doplnkové

Každá (aj ZP) disponujúca licenciou

Zdravotná poisťovňa disponujúca licenciou

cie reformy
Cieľ reformy

Dosiahnuť:

Aby na každého občana u regionálnej pobočky bol pripravený rovnaký objem zdrojov prislúchajúcich jeho indexu rizika

rad pre doh ad nad zdravotnou starostlivos ou
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Štandardné liečebné postupy
 • Guideliny
 • Postup lege artis
 • Kontrola medicínskeho postupu
 • Kontrola kvality poskytovanej starostlivosti
 • Kontrolovať úroveň poskytovania prevencie
 • Nezávislý arbiter
komory
Komory
 • Registračná úloha
 • Neinštitucionálne vzdelávanie
 • Dohodovacie konanie
 • Spolupráca na tvorbe zákonov
 • Licencie
 • Rozhodcovské a etické konanie
 • Akreditácia zariadení
profesijn zdru enia asoci cie gr mi a nie lobby

Profesijné združenia, asociácie, grémiá a únie„LOBBY“

 • Právne postavenie a organizačná štruktúra neziskových NGO
 • Úlohy:
 • účasť v “tripartite“ za zamestnávateľov
 • školenia a akcie mimo neinštitucionálneho vzdelávania
 • mandatórna ochrana svojich členov
mana ment pacienta v bud cnosti interakcia
Manažment pacienta v budúcnosti - interakcia

Nemocnice a LZZ

Pacient

Nákupca

PAS

ŠAS

ADOS

slide24
... ??? ...

Máme šťastie, že diera nie je na našej strane

akujeme za va u pozornos
Ďakujeme za Vašu pozornosť
 • Vaše pripomienky radi privítame a ďalšie informácie sa dozviete na
 • www.reformazdravotnictva.sk