1 / 3

FACEBOOK-BRUKERE ADVART GJENNOM FALSKE SIKKERHET SIDEN PHISH

phishing scam hass and associates warning http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2258639/facebook-users-warned-over-fake-security-page-phishing-scam Cyber kriminelle er rettet mot Facebook-brukere med ondsinnet, fake-sikkerhet avmerkingsboksen på siden, i henhold til Trend Micro. Trenden rapportert oppdager phishing-svindel i et blogginnlegg på søndag. Svindelen angivelig kroker Facebook-brukere ved å late som å være en legitim sikkerhetskontroll, som når den klikkes viderekobler brukeren til et ondsinnet nettsted som er eid av kriminelle. "Målet er å omadressere brukere som besøker Facebook til en forfalsket side, som hevder å være en del av det sosiale nettverk website sikkerhet sjekk ansiktstrekk," skrev Trend Micro trussel svar ingeniør, Anthony Joe Melgarejo. READ MORE AT: http://www.design21sdn.com/share/22559 http://www.quora.com/Kristia-Mandey/%E2%99%A5-HASS-AND-ASSOCIATES%E2%99%A5/Hass-Associates-Technology-Madrid-Noen-ofre-for-Online-Hacking-kanten-inn-i-lyset phishing scam hass and associates warning

ausooke
Download Presentation

FACEBOOK-BRUKERE ADVART GJENNOM FALSKE SIKKERHET SIDEN PHISH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HASS AND ASSOCIATES phishing scam hass and associates warning http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2258639/facebook-users-warned-over-fake-security-page-phishing-scam

  2. FACEBOOK-BRUKERE ADVART GJENNOM FALSKE SIKKERHET SIDEN PHISHING-SVINDEL Cyber kriminelleerrettet mot Facebook-brukere med ondsinnet, fake-sikkerhetavmerkingsboksenpåsiden, ihenholdtil Trend Micro. Trendenrapportertoppdager phishing-svindeli et blogginnleggpåsøndag. Svindelenangiveligkroker Facebook-brukereved å late som å være en legitimsikkerhetskontroll, somnår den klikkesviderekoblerbrukerentil et ondsinnetnettstedsomereidavkriminelle. "Måleter å omadresserebrukeresombesøker Facebook til en forfalsket side, somhevder å være en del avdetsosialenettverk website sikkerhetsjekkansiktstrekk," skrev Trend Micro trusselsvaringeniør, Anthony Joe Melgarejo.

  3. "Detgjørdetteved å omdirigere all trafikktil facebook.com og www.facebook.com tilselvesystemet.“ Malware sombrukesisvindelervisstnoklaget for å stjeleofferetspersonlige data. Trend Micro sa malware erspesieltfarligsom den harflerefunksjoner for sikkerhetskopieringsomgjørdetvanskeligere å fjerne. "Vedytterligereanalyse, vi ogsåoppdagetsom at den skadeligeprogramvarenutfører DNS-spørringertilfleredomenenavn. Hvadettebetyr at menneskenebakdetteerforberedtpåserverenfunksjonsfeil, oghar en sikkerhetskopi for å fortsette å stjeleinformasjon,"skrevMelgarejo. "I tillegg, imotsetningtilandresosialemedierangrepsombrukerfalskekoblinger, erdet en kjørbarfilsomgårhversystemoppstart. Detteutgjør en stortrussel mot flerebrukerevedhjelpav et berørt system.“ Den Facebook svindelener en av mange sombruker en etablertmerkevaresom et middeltil å lokkebrukeretil å klikkepåinfisertekoblingerellerskadeligevedlegg. Mestnyligknyttetsikkerhet fast AVG en rekkeskadelige e-postmeldinger masquerading somnyhetsvarslerfra BBC og CNN til den beryktedeBlackholeutnytte kit.

More Related