html5-img
1 / 10

Skitrening gjennom sesongen

Skitrening gjennom sesongen. H vor fort vi klarer å gå på ski?. Hva bestemmer prestasjonen?. Hva er aller viktigst å utvikle for å bli skiløper?. Kondis Høy puls over tid. Utholdenhet Langt og rolig. Teknikk og taktikk Skilek eller terping. Bevegelsesformer og treningsformer. Ski Løp

Download Presentation

Skitrening gjennom sesongen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Skitrening gjennom sesongen

  2. Hvor fort vi klarer å gå på ski? Hva bestemmer prestasjonen?

  3. Hva er aller viktigst å utvikle for å bli skiløper? Kondis Høy puls over tid Utholdenhet Langt og rolig Teknikk og taktikk Skilek eller terping

  4. Bevegelsesformer og treningsformer • Ski • Løp • Rulleski • Sykkel • Styrke • Annet: • Ballspill • Svømming • Skøyter • Langkjøring • Intervall • Distanse • Hurtighet • Spenst • Lek Variasjon og spesifisitet

  5. Treningsbelastning Husk at det er mellomtreningsøktene du blir bedre! For lite For mye Fritid Andre idretter Skolearbeid Familie Venner

  6. Hvordan bør vi trene? -Og når?? Planlegging

  7. Treningsåret

  8. Planlegging

  9. Gjennomføring

  10. Evaluering

More Related