nedre luftv gsinfektioner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nedre luftvägsinfektioner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nedre luftvägsinfektioner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Nedre luftvägsinfektioner - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Nedre luftvägsinfektioner. Man född 54. Inkommer pga feber sedan 3 dagar. Har även huvudvärk Ingen i omgivningen sjuk Frisk sedan tidigare Ingen utlandsvistelse. Dag 1. Parametrar: Temp 38,8, AF 20, ljuskänslig, hostar, Puls runt 90 och BT normalt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nedre luftvägsinfektioner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
man f dd 54
Man född 54
 • Inkommer pga feber sedan 3 dagar.
 • Har även huvudvärk
 • Ingen i omgivningen sjuk
 • Frisk sedan tidigare
 • Ingen utlandsvistelse
dag 1
Dag 1
 • Parametrar: Temp 38,8, AF 20, ljuskänslig, hostar, Puls runt 90 och BT normalt
 • Lab: Leukocyter 16, CRP 40, Hb, elstatus normalt.
 • Rtg pulm ua
 • Blododlas, NP-odling, försök till sputum.
 • LP – ua.
dag 2
Dag 2
 • Tilltagande hosta, temp 39,8.
 • Lab; LPK 20, CRP 150
 • Sputumodling.
 • Ny rtg pulm – nu infiltrat höger mellanlob.
 • Öronkonsult pga huvudvärk och rodnad vä trumhinna/hörselgång.
etiologi
Etiologi
 • Pneumokocker 25-45 %
 • Haemophilus influenzae 8-10 %
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydia pneumoniae
 • Legionella
pneumokockpneumoni k nnetecken
Pneumokockpneumoni-Kännetecken
 • Hastigt insjuknande
 • Frossa
 • Pleuritsmärta
 • Takypne
 • Inte alltid hosta initialt
 • LKP förhöjt (LPK >15), CRP förhöjt
 • Lobära infiltrat på rtg
mycoplasmapneumoni
Mycoplasmapneumoni
 • Intracellulär bakterie, ”atypisk”
 • Epidemier, droppsmitta
 • Barn och unga, småbarnsföräldrar
 • Inkubationstid 2-3 veckor
 • Torrhosta, huvudvärk, feber
 • Ofta saknas auskulationsfynd
 • Ca 10 % av de smittade får pneumoni
 • LPK ua, CRP måttligt förhöjt, hög SR
 • Kräver sällan sjukhusvård
 • Rtgpulm – diffusa spridda infiltrat
h influenzae
H. influenzae
 • Äldre med KOL
 • KOL-exacerbation
 • Purulent sputa
 • Måttlig feber
 • Förhöjt CRP
legionella
Legionella
 • Intracellulär gramnegativ bakterie, ”atypisk”
 • Vattenledningar, dammar
 • Smitta via aerosol , från luftkonditionering, duschar m.m. Smittar inte mellan människor
 • Inkubationstid 2-10 dagar
 • Diarré, konfusion, rel. bradykardi
 • ALAT-stegring
 • Hyponatremi
 • Kan ge utbredda lunginfiltrat på rtg
influensa
Influensa
 • Dropp-kontaktsmitta
 • Inkubationstid 1-3 dygn
 • Hög feber
 • Muskelvärk
 • Torrhosta
 • Rinnande snuva
aspirationspneumoni
Aspirationspneumoni
 • Medvetandesänkning eller neurologisk sjukdom. I samband med intubering.
 • Kemisk pneumonit-sällan primärt infekterat
 • Vanliga agens munhålebakterier såsom alfastreptokocker och anaerober samt övre luftvägarna som pneumokocker och H.I
 • Röntgen kan visa fläckiga förtätningar basalt höger.
handl gging p akuten
Handlägging på akuten

Anamnes

-När? Var? Hur? Vilka? Andra sjukdomar? Riskgrupp?

Allvarlighetsgrad

-Vitalparametrar

-CRB-65

riskgrupp
Riskgrupp?
 • Personer över 65 års ålder
 • Obesitas, BMI över 40
 • Gravida
 • Kronisk hjärt-och/eller lungsjd
 • Instabil DM
 • Kronisk lever-eller njursvikt
 • Nedsatt immunförsvar
provtagning
Provtagning
 • Hb, LPK, trombocyter, CRP, SR, Krea, Albumin, Na, K, ALAT,
 • Artärgas – om allvarlig pneumoni (bonus - laktat)/ rökare / syrgasbeh / sat under 92%
odlingar
Odlingar
 • Blododling
 • Sputumodling (inducerat sputum)
 • NP-odling
 • Pneumokockantigen i urin
 • Övervägs: Mycoplasma PCR, legionellaantigen i urin, influensa PCR/snabbtest
influensa1
Influensa
 • Snabbtest och PCR. Snabbtest hög specificitet men sämre sensitivitet än PCR.
 • Pos testresultat kan stödja beslut om cohortvård och antiviral behandling
enkelrum
Enkelrum
 • Aerosolsmitta
 • Mykoplasma
 • Influensa
 • (RS-virus, adenovirus)
vidare handl ggning
Vidare handläggning
 • Behandling: Antibiotika mot pneumokocker i första hand, om inte anamnes, rtg, klinik eller lab pekar åt annat håll.
 • 4h
 • CRB-65 är med och styr
 • Sepsisbeh
 • Syrgas – sikta på saturation över 92%
 • Rtg pulm
behandling icke allvarlig samh llsf rv rvad pneumoni ok nd etiologi
Behandling icke allvarlig samhällsförvärvad pneumoni-okänd etiologi
 • Bensyl-PC 1 g x 3 alt. Kåvepenin 1 g x3. Total behandlingstid 7 d.
 • Bensyl-PC i högre dos kan ofta användas även till KOL-pat där H.influenzae kan misstänkas.
 • H. Influenzae -Amimox 500 mg x3 i 7 d.
 • Vid misstanke om utlandssmitta; tänk på pneumokocker med nedsatt känslighet.
behandling icke allvarlig samh llsf rv rvad pneumoni
Behandling icke allvarlig samhällsförvärvad pneumoni
 • Vid stark misstanke om Mycoplasma eller Chlamydia pneumoniae ges primärt Doxyferm.
 • Doxyferm 200 mg dag 1 därefter 100 mg dagligen. Total behandlingstid 10 dagar, alt. 1x2 i 3 dagar och därefter 1x1 i 4 dagar.
 • Vid verifierad legionellapneumoni ges kinolon, tex Avelox. Behandlingstid 10-14 d.
behandling allvarlig samh llsf rv rvad pneumoni ok nd etiologi
Behandling allvarlig samhällsförvärvad pneumoni, okänd etiologi
 • Om svårt sjuk patient som föranleder IVA-vård bör man överväga att ge både betalaktamantibiotika och kinolon.
 • Tazocin samt Avelox, sepsisbeh!
 • Om misstanke om aspiration –tänk på anaerober och gramnegativa – Dalacin el Tazocin
antiviral terapi influensa
Antiviral terapi influensa
 • Personer med kliniskt misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp och till övriga med allvarlig sjukdom
 • Behov av sjukhusvård hos vuxna kriterium för allvarlig sjukdom
antiviral behandling
Antiviral behandling
 • Behandling bör sättas in snarast och senast 48 timmar från sjukdomsdebut
 • Hos immunsupprimerade eller svårt sjuka patient bör behandling övervägas även efter 48 timmar
 • Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg x2 i 5 dagar
andningstr ning
Andningsträning
 • Vid ryggliggande pressas bukinnehållet mot diafragma vilket gör att bröstkorgen jobbar mot tyngdkraften.
 • Funktionella residualkapaciteten minskar vilket i sin tur leder till att de små luftvägarna faller samman.
 • Sekretstagnation
 • Atelektaser
andningstr ning1
Andningsträning
 • Mobilisering och lägesändring viktigt
 • Motståndsandning, Mini-Pep, ”blåsa i flaska”
 • 10-15 andetag
 • Öppnar små luftvägar
 • Ökar lungans elastiska återfjädringstryck
 • Bättre ventilationsfördelning
hostmedicin
Hostmedicin?
 • Rekommenderas i regel inte
 • Hosta är ett bra sätt att avlägsna sekret
 • Honung
 • Cocillana-etyfin kan övervägas vid mycket besvärande långvarig torrhosta (obs, narkotikaklassat)
utv rdera
Utvärdera
 • Förbättring bör ske inom 2-3 dygn
 • Om ingen förbättring – omvärdera diagnosen
behandlingssvikt
Behandlingssvikt
 • Felaktig diagnos, exempelvis lungembolism, lungödem, lungblödning, systemisk vaskulit, malignitet.
 • Lungkomplikationer, såsom pleuravätska, empyem, lungabscess och ARDS.
 • Extrapulmonella komplikationer
 • Pneumoniagens som inte täcks av given antibiotikabehandling, t ex atypisk bakterie, M. tuberculosis, virus, dubbelinfektion.
 • Långsamt behandlingssvar.
 • Läkemedelsreaktion.
 • Dålig peroral antibiotikaabsorption.
 • Resistens
tuberkulos
Tuberkulos
 • Apikala infiltrat
 • Utlandsfödda, äldre
 • Långdragen hosta > 3 v med sputa
 • Hemoptys
 • Subfebrilitet
 • Nattsvettning
 • Avmagring
 • Infektionskonsult!
pneumokocker med nedsatt k nslighet f r penicillin
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin
 • 4-7 % i Sverige
 • Azitromycin och cefalosporiner har visat sig vara särskilt benägna att driva fram resistens hos pneumokocker
 • Högdos Amoxicillin effektivt mot pneumokocker med nedsatt känslighet för PC
 • Bensyl-PC 3 g x3
uppf ljning
Uppföljning
 • Rökstopp!
 • Röntgenologiska förbättringen inträder efter den kliniska förbättringen.
 • Klinisk kontroll efter 6-8 veckor
 • Röntgenkontroll efter 6-8 veckor ffa hos rökare över 40 år eller vid kvarvarande symtom
vaccination pneumokocker
Vaccination pneumokocker
 • Rekommenderas till alla med pneumokocksepsis
 • Ingår i barnvaccinationsprogrammet sedan 2009
 • Splenektomerade
 • Skallfraktur eller likvorläckage
 • Lungsjuka
 • Kroniska hjärt-eller njursjukdomar
 • Personer som haft pneumokockpneumoni, ffa personer över 65 år.
vaccination influensa
Vaccination Influensa
 • Äldre multisjuka
 • Lungsjuka
 • Gravida
 • Kroniska sjukdomar
 • Neuromuskulära sjd
 • Flerfunktionshinder
 • Erbjuds gratis till alla äldre än 65 år samt till riskgrupper
ter till fallet
Åter till fallet
 • Samtliga odlingar visar pneumokocker, S
 • Ab bytes till kåvepenin
 • Pat förbättras kliniskt
 • SMI-anmälan (invasiv pneumokock)
 • Register för pneumoni, CRB-65
 • Remitteras för pneumokockvaccination
take home message
Take home message
 • Vanligast är vanligast (och farligast), täck pneumokockerna.
 • CRB-65
 • Odla!
 • Andningsträning
 • Omvärdera diagnosen
 • Vaccinera riskpatienter