1 / 14

Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

atira
Download Presentation

Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tęczowe przedszkolaki są zawsze uśmiechnięte

 2. Skąd pomysł ? Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej to jeden z priorytetów strategii edukacyjnej Państwa Polskiego Edukacja przedszkolna jako bardzo istotny element rozwoju indywidualnego każdego dziecka Szczególna rola wczesnej edukacji dla dzieci zamieszkujących obszary marginalizowane

 3. Odbiorcy projektu RODZICE NAUCZYCIELE DZIECI W WIEKU 3 - 5 lat

 4. Termin realizacji • 01.08.2010r. – 31.07.2012r.

 5. Sposób finansowania projektu Projekt będzie finansowany przez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu prywatnego projektodawcy. Wartość całkowita dofinansowania projektu w ramach POKL będzie wynosiła: 1 238 487,77 zł • Niepieniężny wkład własny projektodawcy – 218 556,67 zł

 6. Cele realizacji projektu • zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wychowania przedszkolnego na terenie Gminy, • wydłużenie godzin funkcjonowania z 5 do 9 punktu przedszkolnego w Mniszowie • dostęp do edukacji przedszkolnej w oddziale integracyjnym dla 25 dzieci, w tym dla 6 niepełnosprawnych poprzez uruchomienie oddziału integracyjnego w Nowym Brzesku • zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci ns oraz ich rodziców – w tym ułatwienie startu edukacyjnego dzieci ns

 7. Działania w projekcie • UTWORZENIE ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO „PROMYK”- dla 20 osob. grupy, w tym 6 dzieci niepełnosprawnych • Zapewnienie specjalistycznej opieki w oddziale poprzez zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, logopedy, pedagoga oraz zorganizowanie zajęć dla dzieci z papieroplastyki, biblioterapii, muzyczno-ruchowych • SZKOŁA DLA RODZICÓW-cykl ośmiu 2 godz. warsztatów z zakresu rozwoju i potrzeb dziecka • TĘCZOWY PLECAK-cykl 6 wycieczek integracyjnych • Rozszerzenie godzin funkcjonowania Klubu dla Maluchów oraz wyremontowanie pomieszczenia pod punkt wydawczy i jadalnię.

 8. Zakupy w projekcie • zabawki, pomoce dydaktyczne, książki dla dzieci oraz plac zabaw przy Przedszkolu w Nowym Brzesku, • zakup programów multimedialnych, sprzętu komputerowego do gabinetu logopedy, • remont oddziału i łazienki w Przedszkolu w Nowym Brzesku oraz ich wyposażenie • remont sali przeznaczonej na stołówkę i punkt wydawczy w Mniszowie oraz jego wyposażenie.

 9. Planowane rezultaty projektu rezultaty twarde • liczba przedszkoli na obszarach wiejskich którym udzielono wsparcia – 1 • liczba punktów przedszkolnych o wydłużonych godzinach funkcjonowania – 1 • liczba dzieci w wieku 3-5lat które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej – 55 • liczba dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-5lat uczestniczących w projekcie – 6 • liczba rodziców którzy wzięli udział w warsztatach Szkoły dla Rodziców- 50 w tym co najmniej 30%mężczyzn,aby wzmocnić rolę ojca w opiece nad dziećmi • liczba rodziców którzy wzięli udział w wycieczkach integracyjnych - 20 w tym co najmniej 30% mężczyzn

 10. Planowane rezultaty projektu rezultaty miękkie • Rozwój osobisty dzieci - uspołecznienie, budowanie własnego systemu wartości, podwyższenie poziomu samoakceptacji, zwiększenie kreatywności • Rozwinięcie umiejętności mowy, liczenia oraz umiejętności życiowo potrzebnych- jedzenie, ubieranie się u dzieci • Rozwój kompetencji społecznych dzieci, nabycie umiejętności interpersonalnych z rówieśnikami i współpracy w grupie • Integracja dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi • Wykształcenie u dzieci świadomości równości płci, tolerancji dla inności, szacunku dla drugiego człowieka • Promocja partnerstwa i równego podziału obowiązków w wychowywaniu dzieci i zmiana postaw w tym zakresie wśród rodziców biorących udział w projekcie.

 11. KORZYŚCI DLA DZIECI • Rozbudzanie aktywności poznawczej, przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej • Udział w zajęciach specjalistycznych • Zapewnienie opieki specjalistów DLA NAUCZYCIELI • Stworzenie nowych miejsc pracy • Możliwość korzystania z nowoczesnych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych • Upowszechnienie technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy DLA RODZICÓW • Możliwość udziału w życiu ośrodków • Aktywny wspieranie procesu rozwojowego dzieci • Możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa

 12. KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚLI LOKALNEJ • Promowanie postaw prospołecznych • Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego • Uświadamianie pozytywnych aspektów stosowania nowych rozwiązań • Wpływanie na kształt otaczającej rzeczywistości

 13. DOŁĄCZ DO NAS PRZEDSZKOLAKU! Projekt w zakresie merytorycznym realizowany będzie przez Przedszkole Samorządowe w Nowym Brzesku i Szkołę Podstawową w Mniszowie

More Related