slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban Dr. Sándor István PhD egyetemi docens, ügyvéd PowerPoint Presentation
Download Presentation
A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban Dr. Sándor István PhD egyetemi docens, ügyvéd

play fullscreen
1 / 18

A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban Dr. Sándor István PhD egyetemi docens, ügyvéd

95 Views Download Presentation
Download Presentation

A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban Dr. Sándor István PhD egyetemi docens, ügyvéd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Ptk.-ban Dr. Sándor István PhD egyetemi docens, ügyvéd Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 2. A bizalmi vagyonkezelési szerződés 1. Tartalmi feltételek: A) dolgok tulajdonjogának, jogoknak és követeléseknek az átruházása, B) kedvezményezett megjelölése, C) kedvezményezetti jogosultság keletkezésének és megszűnésének feltételei. 2. Alaki feltétel: írásbeliség. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 3. A felek közötti jogviszony Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 4. A vagyonkezelő státusza (2014: XV. törvény) • 1. Bizalmi vagyonkezelő vállalkozás • évente legalább két szerződés, vagy • a kezelt vagyon szerződéskötéskori értékének 1 %-át meghaladó díj. • Szigorú személyi és tárgyi feltételek, • MNB engedélyezés és felügyelet. • 2. Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelő • bejelentési kötelezettség, • a szerződés nyilvántartásba vétele (bejelentési bizonyítvány). Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 5. A vagyonrendelő és a vagyonkezelő közötti jogviszony • 1. Vagyonrendelő főbb jogai: • ellenőrzési jog, • titoktartás alól felmentés adásának joga, • tájékoztatás és számadás kérése, • visszahívási jog, • nincs utasításadási joga. • 2. Vagyonkezelő főbb jogai, kötelezettségei: • díjazásra és költségtérítésre való jog, • tulajdonosként rendelkezési jog a rendelt vagyon felett, • a vagyon kezelésének és nyilvántartásának kötelezettsége, • titoktartási kötelezettség. • tájékoztatási és számadási kötelezettség. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 6. Avagyonkezelő és kedvezményezett közötti jogviszony • Vagyonkezelő kötelezettsége: • a szerződés szerint a kedvezményezett részére a kezelt vagyon és hasznainak kiadása, • tájékoztatási és számadási kötelezettség. • Kedvezményezett joga: • tájékoztatáshoz, számadáshoz való jog, • nincs utasításadási jog. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 7. A vagyonrendelő és kedvezményezett közötti jogviszony 1. Főszabály szerint nem állnak egymással jogviszonyban. 2. Amennyiben a vagyonrendelő egyúttal kedvezményezett is, úgy a többi kedvezményezettel állhat esetlegesen jogviszonyban. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 8. Többesség esetei 1. Több vagyonrendelő esetét külön nem szabályozza a Ptk., a szerződés rendelkezései irányadók (együttesség, egyetemlegesség). 2. Több vagyonkezelő esetében együttesen járnak el és közösen döntenek (valamelyik vagyonkezelő esetén a többit ius adcrescendi illeti meg). 3. Több kedvezményezett esetét nem szabályozza a tervezet, a szerződés szabályai lesznek irányadók (pl. egyik kedvezményezettről a másikra szálljon a jogosultság időtűzés vagy feltétel esetén). Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 9. A kezelt vagyonnal szembeni hitelezők és a szerződésben szereplő felek jogviszonya 1. A vagyonkezelő elsődlegesen a kezelt vagyonnal felel. 2. A vagyonkezelő saját vagyonával korlátlanul felel, ha a követelés a kezelt vagyonból nem elégíthető ki és a másik fél nem tudta (nem is kellett tudnia), hogy a kötelezettségvállalás túlterjed a kezelt vagyon keretein. 3. Ha több vagyonkezelő van, akkor a 2. esetben egyetemlegesen felelnek. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 10. A szerződésben szereplő személyek és hitelezőik közötti jogviszony 1. A vagyonrendelő hitelezői nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra (kivétel: fedezetelvonó ügylet, joggal való visszaélés, végrehajtás esetén felmondási jog gyakorlása). 2. A vagyonkezelő hitelezői szintén nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyonnal szemben. 3. A kedvezményezett hitelezői csak a vagyontárgyak, hasznok kiadásának esedékességekor támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 11. vagyonrendelő hitelezője vagyonrendelő elvonó ügylet vagy joggal való csak fedezet Vagyonkezelő Vagyon-kezelő hitelezője visszaélés esetén vagyonkezelésbe adott vagyon részére a kiadás esedékes csak, ha a kedvezményezett kedvezményezett hitelezője kedvezménye-zett

 12. Megtérítési igények • 1. A vagyonkezelő felelős a szerződésszegésért a vagyonrendelő és a kedvezményezett irányában. • 2. A vagyonrendelő és a kedvezményezett jogosult visszakövetelni azt a vagyont, amit a vagyonkezelő harmadik személynek juttatott, ha a harmadik személy • nem volt jóhiszemű, vagy • nem visszterhesen szerzett. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 13. Megtérítési igények Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 14. Megtérítési igények • 1. A vagyonkezelő felelős a szerződésszegésért a vagyonrendelő és a kedvezményezett irányában. • 2. A vagyonrendelő és a kedvezményezett jogosult visszakövetelni azt a vagyont, amit a vagyonkezelő harmadik személynek juttatott, ha a harmadik személy • nem volt jóhiszemű, vagy • nem visszterhesen szerzett. Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 15. Tulajdonjogi aspektus: kezelt vagyon – társasági vagyon Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 16. Megtérítési igények Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu

 17. Bizalmi vagyonkezelés contra trust Bizalmi vagyonkezelés Trust Express, resulting, constructive, charitable Intention + good conscience Settlor életében visszavonhatja, ha kikötötte Főszabály szerint ingyenes Nem lehet végtelen időkre létrehozni, kivéve charities, private purpose trust Lejárat előtt is követelheti a kedvezményezett (Saunders v Vautier ) • Csak ún. express trust (kivétel 6:321. § [3] bek.) • Csak írásban hozható létre • Nincs direkt visszavonási jog • Főszabály szerint visszterhes • Legfeljebb 50 évre jöhet létre • Kedvezményzett nem utasíthatja a vagyonkezelőt a vagyon idő előtti kiadására

 18. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! istvan.sandor@kelemen-lawfirm.hu sandor.istvan@ajk.elte.hu Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel: +36 20 9716668 E-mail: akos.menyhei@step-hungary.hu