CIS w Skarżysku - Kamiennej motywy powołania, forma prawna, kontekst - PowerPoint PPT Presentation

ashley
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CIS w Skarżysku - Kamiennej motywy powołania, forma prawna, kontekst PowerPoint Presentation
Download Presentation
CIS w Skarżysku - Kamiennej motywy powołania, forma prawna, kontekst

play fullscreen
1 / 49
Download Presentation
CIS w Skarżysku - Kamiennej motywy powołania, forma prawna, kontekst
158 Views
Download Presentation

CIS w Skarżysku - Kamiennej motywy powołania, forma prawna, kontekst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. centrum Integracji Społecznej jako łącznik pomocy i ekonomii społecznej na przykładzie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 2. CIS w Skarżysku - Kamiennej motywy powołania, forma prawna, kontekst 1

 3. Stopa bezrobocia = Skala problemu Styczeń 2008 26% - najwyższa w województwie o 10 pkt wyższa niż średnia w województwie o 14 pkt wyższa niż średnia w kraju Marzec 2009 24 % - dwukrotnie wyższa niż średnia w kraju Kwiecień 2012 25,7 % - dwukrotnie wyższa niż średnia w kraju, o 9,3 pkt wyższa niż średnia w woj. świętokrzyskim

 4. Poszukiwanie NOWYCH MOŻLIWOŚCI STOWARZYSZENIE IM. STANISŁAWA STASZICA utworzone 2 sierpnia 2002 r z inicjatywy pracowników PUP, i MOPS i grupy bezrobotnych – w poszukiwaniu alternatywnych form pracy na rzecz bezrobotnych

 5. USTAWA O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM – NOWE NARZĘDZIE, NOWE SZANSE

 6. Cis – początki 5 maja 2008 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego o nadaniu statusu Centrum Integracji Społecznej. 6 października 2008 powołanie CIS Zarządzeniem Nr 254/2008 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w formie gospodarstwa pomocniczego UM. W takiej formie Centrum funkcjonowało do końca 2010 r.

 7. Zmiany w funkcjonowaniu cis Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. - likwidacja gospodarstw pomocniczych (…). Data końcowa procesu likwidacji – 31 grudnia 2010 r. 4 września 2010 r. - ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (...) - możliwość przekształcenia CIS w formę samorządowego zakładu budżetowego.

 8. Zmiany w funkcjonowaniu cis 4 listopada 2010 r. Uchwała Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko Kamienna w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Centrum Integracji Społecznej Od1 stycznia 2011 r. do dziś Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy.

 9. PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 2009 – 2013 2

 10. CELE cis CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem przez: 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 11. adRESACi • Bezdomni realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, • Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, • Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, • Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, • Długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, • Zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, • Uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; • Niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 12. ADRESACI …Ci, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 13. NARZĘDZIA kluczowe narzędzie Centrum Integracji Społecznej IPZS, czyli … Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

 14. IPZS czyli… • Program reintegracji społecznej, • Program reintegracji zawodowej, • Zajęcia fakultatywne, • Świadczenia

 15. IPZS – SCHEMAT

 16. REINTEGRACJA SPOŁECZNA

 17. REINTEGRACJA ZAWODOWA

 18. FORMY FAKULTATYWNE

 19. Formy fakultatywne

 20. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 21. PROJEKTY EFS POKL 2009-2013 Projekt „KOP! Kreujemy Optymistyczną Przyszłość…” 2009 Projekt „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj” 2010-11 Projekt „Szansa dla Ciebie – nadzieja dla innych” 2011 oraz Projekt „ W drodze do pracy” – w trakcie realizacji- 2013 -2014 ww. projekty współfinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

 22. „KOP! Kreujemy Optymistyczną Przyszłość- projekt utworzenia Centrum Integracji Społecznej jako struktury aktywizacji osób wnioskodawca Gmina Skarżysko-Kamienna termin realizacji 1 października 2008-31 marca 2010 kwota dofinansowania 691 238,85 PLN liczba uczestników 45 (24 mężczyzn, 21 kobiet) IPZS 12 miesięcy

 23. „OCAL MARZENIA…” wnioskodawca Gmina Skarżysko-Kamienna / Centrum Integracji Społecznej termin realizacji 01.04.2010-30.11.2011 kwota dofinansowania 1 001 724,80 PLN liczba uczestników 64 osoby (40 kobiet, 24 mężczyzn) IPZS dwie edycje po 7 miesięcy

 24. „SZANSA DLA CIEBIE - nadzieja dla innych ” wnioskodawca Gmina Skarżysko-Kamienna/ Centrum Integracji Społecznej termin realizacji 01.02.2011-31.12.2011 kwota dofinansowania 264 755,00 PLN liczba uczestników 10 kobiet, IPZS 7 miesięcy

 25. „ w drodze do pracy” wnioskodawca Gmina Skarżysko-Kamienna/ Centrum Integracji Społecznej termin realizacji 01.01.2013-31.10.2014 kwota dofinansowania 957 453,31 PLN liczba uczestników 40 osób (22 K, 18 M) IPZS 12 miesięcy

 26. ZDANIEM UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI

 27. DZIAŁANOŚĆ wytwórcza, handlowa, usługowa W RAMACH REINTEGRACJI ZAWODOWEJ 3

 28. USŁUGI ... na zlecenie Gminy w ramach reintegracji zawodowej od 2011 roku (art. 14 pkt 7a ustawy o finansach publicznych

 29. USŁUGI … na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy zatrudnieniu socjalnym, na rzecz:

 30. Usługi ogrodniczo - porządkowe pielęgnacja zieleni wokół domów, budynków użyteczności publicznej, koszenie trawników, wykonywanie rabatek, skalniaków, porządkowanie terenów zielonych, porządkowanie i całoroczna opieka nad grobami, grabienie liści, odśnieżanie, inne.

 31. Kompleksowe prace remontowe malowanie, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonywanie powierzchni z płyt karton-gips, posadzki, itp., wszelkie domowe i przydomowe prace naprawcze, inne.

 32. Usługi krawieckie - oferta szycie odzieży i przeróbki odzieży, szycie artystyczne – patchworki, stroje karnawałowe i okazjonalne, przebrania dla dzieci, ozdoby okolicznościowe, szycie designerskich gadżetów reklamowych dla firm, szycie przemysłowe – podwykonawstwo, inne.

 33. Usługi florystyczne oryginalne, niepowtarzalne stroiki świąteczne , wiązanki nagrobne, różne okazjonalne kompozycje,  inne.

 34. USŁUGI ... na zlecenie Gminy na podstawie art. 14 pkt 9 ustawy o finansach publicznych od czerwca 2012 roku

 35. Cis w skarżysku – kamiennej - Szanse, zagrożenia 4

 36. CIS – ELEMENT SYSTEMU WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 37. PARTNERSTWO CIS Z II I III SEKTOREM

 38. CIS – szanse • Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności Centrum (dotacja, środki unijne, środki z Funduszu Pracy, środki własne wypracowane w ramach reintegracji zawodowej) • Dywersyfikacja zleceń (samorząd lokalny, instytucje, przedsiębiorcy, osoby prywatne) • Przekonanie społeczności lokalnej do zasadności rozwoju ekonomii społecznej - budowanie klimatu

 39. CIS – szanse • Współpraca z OPS – oferta obejmująca program reintegracji społecznej i zawodowej dla klientów MOPS (np. w ramach projektów systemowych). • Współpraca z ościennymi gminami - oferta obejmująca program reintegracji społecznej i zawodowej dla ich mieszkańców • Współpraca z instytucjami i przedsiębiorcami z sektora MŚP w zakresie zatrudniania absolwentów Centrum na podstawie zatrudnienia wspieranego. • Współpraca z kontrahentami indywidualnymi w zakresie pozyskiwania drobnych zleceń.

 40. CIS - szanse • CIS jako inkubator spółdzielczości socjalnej • Rozwinięcie usług „okołocmentarnych”, gastronomicznych, wypożyczalnia strojów karnawałowych i okolicznościowych – nowy front prac dla uczestników = nowe źródła finansowania • Spółdzielnia socjalna – na bazie potencjału CIS – miejsca pracy dla absolwentów • Kształtujący się Skarżyski Model Ekonomii Społecznej • POKL 2014 -2020

 41. CIS – zagrożenia • Brak stabilności finansowej • Brak efektów – niskie wskaźniki zatrudnialności (bezrobocie strukturalne, sytuacja gospodarczo-finansowa gminy) • Brak woli/klimatu w samorządzie lokalnym (po wyborach) • Duża rotacja kadry merytorycznej / trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry merytorycznej (niskie wynagrodzenia) /mało ludzi – szeroki zakres działań w ramach IPZS • Forma prawna narzucająca ogromne nakłady pracy administracyjno – finansowej – zagrożenie zbytniego rozbudowania kadry administracyjnej lub przeciążenia kadry (np. nikt w CIS nie chce pracować w księgowości) • Wypalenie zawodowe

 42. „Dlaczego CIS ? Czy to ma sens? W słowach profesora Jerzego Hausnera zawiera odpowiedź na to pytanie, które niejednokrotnie stawia sobie każdy z nas: „(…) spróbujmy włączyć ludzi do działalności gospodarczej, spróbujmy ich upodmiotowić, usamodzielnić przez aktywność gospodarczą w przekonaniu, że w konsekwencji część z nich może wrócić do aktywności na zasadach rynkowych. Ale nawet gdyby nie mogli wrócić na zasadach rynkowych, to lepiej, żeby byli aktywni zawodowo w obszarze gospodarki społecznej, niż pozostawali bierni i byli podopiecznymi opieki społecznej (…)” Co słychać w nauce, wywiad z J. Hausnerem, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, www.innowacyjnystart.pl/Archiwum.

 43. Dziękuję za uwagę Karolina Gałczyńska-Szymczyk Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej www.cis-skarzysko.pl k.szymczyk@cis-skarzysko.pl