pengantar fiqh islam n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PENGANTAR FIQH ISLAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

PENGANTAR FIQH ISLAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

PENGANTAR FIQH ISLAM. PERKEMBANGAN FIQH MENGIKUT URUTAN ZAMAN PERTAMA : Perkembangan Fiqh di zaman Nabi S.A.W. PERINGKAT PERTAMA ( ZAMAN NABI S.A.W). - Zaman fiqh paling penting kerana Syariat Islam tamat dengan sempurnanya pada zaman ini .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENGANTAR FIQH ISLAM' - ashanti


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pengantar fiqh islam

PENGANTAR FIQH ISLAM

PERKEMBANGAN FIQH MENGIKUT URUTAN ZAMAN

PERTAMA :

PerkembanganFiqhdizamanNabi S.A.W

peringkat pertama zaman nabi s a w
PERINGKAT PERTAMA (ZAMAN NABI S.A.W)
 • - Zamanfiqh paling pentingkeranaSyariat Islam tamatdengansempurnanyapadazamanini .
 • -Merupakanasaskepadafiqhsepanjangzaman.
 • -FiqhpadazamaninimerupakanFIQH AL WAHYI sahaja,yangmanaditurunkankeatasNabidalambentuklafazdanmaknanya( alQuran ) ataudalambentukmaknanyasahajaiaitu (al Sunnah).
 • -SumberhukumSyara’ padazamantersebuthanyalahwahyu Allah sahaja,adapunijtihadnabidansahabatnyakesemuanyaadalahmerujukkepadawahyusebagaikatapemutus.
pembinaan hukum di makkah
PEMBINAAN HUKUM DI MAKKAH
 • Selama 13 tahunRasulullahberdakwahdiMakkahsejakBagindadilantiksebagaiRasuldansebelumBagindaberhijrahkeMadinah .
 • Wahyupadamasatersebutditumpukanpadapersoalanaqidah.
 • AqidahperludibersihkandaripadasebarangkebatilandanpencemarandanperluberteraskankepadakepercayaandankeimanankepadaAllah,Rasul-Nyadanhariakhirat.
perundangan selepas hijrah
PERUNDANGAN SELEPAS HIJRAH
 • Allah TaalamengizinkanNabi S.A.W berhijrahkeMadinahuntukmenjalankantugasdankerja-kerjadakwahseterusnyamenjadikanMadinahsebagaipusatpusatpemerintahansertanegara Islam yang pertamadalamdunia.
 • Pembinaanhukumketikaitumemberipenumpuankepadaaspek-aspekamalisamadaberkaitankehidupanindividusertakehidupanmasyarakat.
 • Diperundangkanhukumhakamsepertiibadat,jihad,sistemkekeluargaan,jenayah ,muamalatserta lain-lain lagi.
cara cara pembinaan hukum
CARA-CARA PEMBINAAN HUKUM
 • Pertama :Berlakuperistiwa-peristiwa yang memerlukanhukumdariSyara’ atauorang-orang Islam berhadapandenganbeberapaperkaramenuntutmerekabertanyakepadaNabi.
 • Dalamkeadaanini,Rasulullahmenungguwahyudaripada Allah Taalabagimenjawabpersoalantersebut.
 • Contohnya :

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

( al Baqarahayat 221)

Sebabpenurunanayatinikeranaterdpatsalahseorang Muslim bercita-citahendakberkahwindenganperempuanMusyrikahjikamendapatpersetujuanRasulullah.

slide6

Menjawabpersoalan :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

( al Baqarah : 222)

Terjemahan :

“Merekabertanyakepadamutentanghaidh. Katakanlah: "Haidhituadalahsuatukotoran". Olehsebabituhendaklahkamumenjauhkandiridariwanitadiwaktuhaidh; danjanganlahkamumendekatimereka, sebelummerekasuci . Apabilamerekatelahsuci, makacampurilahmerekaituditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukaiorang-orang yang bertaubatdanmenyukaiorang-orang yang mensucikandiri."

slide7

Kedua :

 • KedatanganbeberapahukumtanpadidahulukandengansebarangsoalandanperistiwatertentutetapiSyara’ berpendapatbahawasudahtibamasanyauntukdiperundangkanhukum-hukuminibagikeperluanmasyarakat.
 • Diantarahukum-hukumjenisiniialahkonsepSyuradalampemerintahan,kadarzakat,perinciankebanyakanhukunkeluargadansebagainya.
keistimewaan pembinaan hukum pada zaman nabi s a w
KEISTIMEWAAN PEMBINAAN HUKUM PADA ZAMAN NABI S.A.W
 • i- Tadarruj ( beransur-ansur )
 • -al Quran tidaklahmenurunkanhukum-hukumnyasekaligussebaliknyahukumSyariatituturunbagimenjawabsoalanataumenyatakanhukumkepadasesuatuperisitiwa yang berlaku.
 • - Jugaiaturun yang manamenurutpertimbanganSyara’ bahawasudahtibamasanyadiperundangdandilaksanakan.
 • -Hikmahbagipembinaanhukuminimenjadikanmanusialebihringandanmudahuntukmemahamidanmengamalkanhukumtersebut.
slide9

ii- Mengangkatkesulitan

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahan : Allah menghendakikamuberolehkemudahandanDiatidakmenghendakikamumenanggumgkesukaran

( al Baqarah : 185)

Mengangkatkesulitanmerupakansatuprinsip yang diputuskandalamSyariat Islam. Contohadalah :

a- Sakit,musafir,paksaan,tersakahdanterlupaadalahdiangkatsebagaiuzursyarie yang membolehkankeringananhukumataurukhsah.

b- SedikitbebanandalamSyariat. Iatidakmendatangkanbebanandankesulitandalammenjalankanibadatkepada Allah Taala. Taklifkepadamanusiasekadar yang semestidanmampudilakukanolehmanusia.

slide10

iii- Nasakh

 • -Iabermaksuddiangkathukum yang terdahuludandigantikandenganhukum yang baru.
 • -NasakhdalamperundangnIslanhanyaberlakupadazamanNabisahaja.
 • Tujuannyaialahbagimenjagakepentinganumatmanusiadanmengangkat yang sulitataumenyusahkandarimukallaf .
 • Contohnya :
 • Iddahperempuan yang kematiansuamipadamulanyasatutahun .
slide11

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

( al Baqarahayat 240 )

Terjemahan :

“Dan orang-orang yang akanmeninggalduniadiantarakamudanmeninggalkanisteri, hendaklahberwasiatuntukisteri-isterinya, (yaitu) diberinafkahhinggasetahunlamanyadantidakdisuruhpindah (darirumahnya). Akantetapijikamerekapindah (sendiri), makatidakadadosabagimu (waliatauwarisdari yang meninggal) membiarkanmerekaberbuat yang ma'rufterhadapdirimereka. Dan Allah Maha Perkasa lagiMahaBijaksana."

ٌ

slide12

Ayatinidinasakhkansatutahunberiddahdigantikandengan 4 bulan 10 harisahaja .

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير

Terjemahan :

“Orang-orang yang meninggalduniadiantaramudenganmeninggalkanisteri-isteri (hendaklahparaisteriitu) menangguhkandirinya (ber'iddah) empatbulansepuluhhari. Kemudianapabilatelahhabis 'iddahnya, makatiadadosabagimu (parawali) membiarkanmerekaberbuatterhadapdirimerekamenurut yang patut. Allah mengetahuiapa yang kamuperbuat."

kesimpulan
KESIMPULAN

1- AsaskepadafiqhpadazamanNabi SAW adalahfiqh al Wahyi ( al Quran ).

2- Ijtihad yang dilakukannabi SAW danparasahabatdalambeberapapersoalanhukum yang tidakkedapatannasakhirnyamerujukkepadawahyu.

3- TidakadakhilafdikalanganNabi SAW.