Download
kuliah pengantar fiqh usul fiqh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KULIAH PENGANTAR FIQH/USUL FIQH PowerPoint Presentation
Download Presentation
KULIAH PENGANTAR FIQH/USUL FIQH

KULIAH PENGANTAR FIQH/USUL FIQH

726 Views Download Presentation
Download Presentation

KULIAH PENGANTAR FIQH/USUL FIQH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KULIAH PENGANTAR FIQH/USUL FIQH Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Indal Abror 2006

 2. Kompetensi • Mahasiswa mempunyai pengetahuan tentang pengertian fiqh dan usul fiqh, dan syari`ah. • Mahasiswa mempunyai pengetahuan metode berpikir dalam fiqh dan ushul fiqh. • Mahasiswa mampu memahami perbedaan yang terjadi dalam fiqh.

 3. Pengertian Fiqh, Ushul Fiqh dan Syari`ah Fiqh • الفقه : الفهم العميق • Pemahaman yang mendalam • الفقه : • العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية (محمد ابو زهرة) • Ilmu yang menerangkan hukum syara` yang `amali yang diambil dari dalil yang terinci.

 4. Terusane…… Usul Fiqh اصول الفقه :اصول – الفقه اصول : اصل : ما يبنى عليه • Sesuatu yang di atasnya didirikan sesuatu. • Sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqh. • Sesuatu yang diatasnya dibangun fiqh.

 5. Terusane…… • اصول الفقه : • العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ( عبد الوهاب خلاف) • Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh hukum syara`yang amali dari dalil-dalil yang tafsili

 6. Syariah • شريعة: شرع يشرع : موردالماء الذي يقصد للشرب : الطريقة المستقيمة • Sumber air yang dituju (didatangi) untuk minum • Jalan yang lurus. • ما شرعه الله لعباده في العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والاخرة(مناع خليل القطان) • Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya baik mengenai `aqidah, ibadat, akhlak mua`malat maupun tatanan kehidupan lainnya dengan segala cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat.

 7. Terusane…. Syari`ah • الاحكام التي سنها الله لعباده ليكونوا مؤمنين عاملين صالحين في الحياة سواء كانت متعلقة بالافعال ام بالعقائد ام بالاخلاق(محمد سلام مذكور) • Hukum-hukum yang ditetapkan oleh allah bagi hambanya agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal saleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, aqidah maupun akhlaq.

 8. Fungsi : • Pedoman dan petunjuk bagi manusia di dalam mengatur diri dan masyarakat. • Alat penyeimbang di antara unsur yang baik dan yang tidak baik yang terdapat di dalam diri manusia. • Alat untuk mendidik manusia menjadi suci lahir dan batin.

 9. Asas syari`ah • Meniadakan kepicikan/kesempitan. نفي الحرج meniadakan hal-hal yang menyulitkan masyarakat, yang dapat menghabiskan daya kekuatan manusia dalam melaksanakannya. • Menyedikitkan beban. قلة التكليف tidak membanyakkan beban sehingga beban yang diperintahkan dapat dijalankan tanpa menimbulkan kepayahan. • Berangsur-angsur dalam menetapkan Hukum. • Sejalan dengan kemaslahatan manusia. • Mewujudkan keadilan yang merata.

 10. Perbuatan, perkataan dan tindakan mukallaf yang berkaitan dengan Allah. Perbuatan, perkataan dan tindakan mukallaf yang berkaitan dengan sesamanya. Ibadah Al-ahwal asy-syahsiyyah, hukum kekeluargaan. Al- Mu`amalat al-Maliyyah, hukum kebendaan, hak milik. Al-Jinayat al-`uqubah, hukum pidana. Al-ahkam al-Murafa`at, hukum acara peradilan. Membicarakan dan menyelidiki tentang keadaan dalil-dalil syar`i serta menyelidiki pula bagaimana caranya dalil-dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Hukum,hakim, al-mahkum `alaih (mukallaf, subyek), al-mahkum fih (perbuatan mukallaf, obyek). Sumber-sumber hukum Metode istinbat hukum/mengeluarkan Ijtihad, syarat-syarat, metode, dll. Obyek ilmu fiqh-u fiqh

 11. Fiqh adalah persoalan ijtihadi • Ijtihadi mengindikasikan mungkin salah tapi mungkin juga benar. • Ijtihadi mengindikasikan adanya proses mencari kebenaran dengan bingkai syari`ah (aqidah dan akhlaq) • Adanya jaminan perolehan point bagi yang melakukannya.(lihat hadis) • Hasil ijtihad bukan kitab suci.

 12. Kenapa terjadi perbedaan hasil ijtihad (fiqh) • Faktor Internal: • Kondisi obyektif teks al-Qur`an yang memungkinkan dibaca beragam. • Kondisi obyektif dari kata-kata dalam al-Qur`an yang memungkinkan ditafsirkan beragam. • Adanya ambiguitas/musytarak makana dalam al-Qur`an. • Faktor Eksternal: • Kondisi subyektif mufassir. • Kondisi sosiokultural yang melingkupinya. • Kondisi politik. • Pra konsepsi. • Siapa, Kapan, dimana

 13. Terusane…… • يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين (المائده 6) • الم. ذلك الكتب لا ريب فيه هدا للمتقين • والمطلقت يتربصن بانقسهن ثلثة قرىء • Harimau Makan Sapi Mati • Pak, permisi mau ke belakang. • Bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan yang ada ?

 14. Menghadapi perbedaan yang ada ? • Harus menentukan pilihan yang anda yakini kebenarannya. • Agar yakin, maka perlu terus belajar, supaya mengetahui dg pasti. • Kebenaran fiqh: ijtihadi: mungkin benar-mungkin salah. • Menyisakan ruang bagi menghormati keputusan orang lain dalam menentukan pilihan kebenaran versi mereka.

 15. Arti penting sikap • Mempunyai wawasan dan menumbuhkan sikap toleran terhadap berbagai perbedaan pendapat. • Untuk mengembangkan dan menyadarkan adanya pluralitas dalam pendapat/ijtihad. • Untuk menghindarkan adanya taqdisul afkar/pensakralan pemikiran.

 16. Dalil • Dalil: petunjuk terhadap sesuatu, baik konkrit maupun abstrak, petunjuk itu kepada kebaikan maupun kejelekan. • Asal dalil: • Naqli: Dalil yang berasal dari teks secara langsung. • `aqli: Dalil yang berasal dari pikiran manusia. • Cakupan dalil: • Kulli: dalil yang isinya mencakup banyak satuan hukum. • هو الدي خلق لكم ما في الارض جميعا (البقرة 29) • Juz`i/tafsili: dalil yang hanya menunjuk pada satuan hukum saja. • واقيموا الصلاة واتوا الزكاة (البقرة 43)

 17. Terusane dalil…. • Kekuatan dalil: • Qat`i: dalil yang mendatangkan kepastian/keyakinan. • Qat`i wurud/subut: dalil yang diyakini datangnya dari pembuat syara`. (Al-Qur`an, hadis mutawatir, hadis masyhur.) • Qat`i dalalah: dalil yang lafaz dan susunan katanya tegas dan jelas menunjuk arti/maksud tertentu. • االزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (النور 2) • Zanni: dalil yang mendatangkan dugaan kuat. • Zanni wurud/subut: dalil yang diduga keras datangnya dari pembuat syara`.(hadis ahad) • Zanni dalalah: dalil yang lafaz atau susunan katanya tidak jelas dan tidak tegas menunjukkan pada arti/maksud tertentu. • والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء (البقرة 228)

 18. Abu Hanifah Kitabullah/al-Qur`an As-Sunnah Al-Ijma` Al-Qiyas Istihsan `Urf Asy-Syafi`I Al-Qur`an As-sunnah Al-Ijma` Qiyas Penggunaan dalil oleh imam mazhab

 19. Imam Malik Kitabullah/al-Qur`an Saunnah rasul yang sahih Amal penduduk madinah Al-Qiyas Maslahah mursalah Ahmad Ibn Hanbal Nas Al-Qur`an Hadis marfu` Fatwa sahabat/ijma` sahabat Hadis mursal dan hadis hasan Al-Qiyas Terusane……

 20. Terusane…… • يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنزعتم في شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا (النساء 54) • Taat kepada Allah • Taat kepada rasul • Taat kepada ulil amri • Apabila beda pendapat: • Kembalikan kepada Allah • Kembalikan kepada rasul

 21. Terusane….. Dialog antara Nabi dengan Mu`az Ibn Jabal • كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ قال: اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلعم. قال: فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ اجتهد برايى ولا الو. قال معاذ: فضرب رسول الله صلعم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله • Kitabullah • Sunnah rasul • Ra`yu

 22. Fiqih Bersuci/taharah • Bersuci dari : Najis: Mukhaffafah, mutawassitah, dan mugalladah. : Hadas: kecil dan besar. • Alat-alat bersuci: air, debu, dan batu. • Bersuci dari najis : dengan air-debu : dengan batu • Bersuci dari hadas : dengan air (wudu,mandi) : dengan debu (tayamum)

 23. Terusane…. • Cara bersuci: • Wudu : dengan air • Mandi : dengan air • Tayamum : dengan debu • Istinja` : dengan air/batu • Mengilangkan najis: dengan air/air dan debu

 24. Terusane… Salat • Salat : fardu : `ain : kewajiban individu : kifayah: kewajiban sosial. : Sunnah : Rawatib/ mengiringi salat fardu : mutlaq : hajah : tahjjud : witir : tarawih : kusuf/ gerhana matahari : khusuf/ gerhana bulan : Istisqa`/ minta hujan : hari raya : idul fitri dan adha.

 25. Terusane…. • Syarat : ما لا يصح الا به وهو ليس منه Sesuatu perbuatan tidak sah/lengkap kecuali ada (syarat itu), tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. • Rukun : ما لا يصح الا به وهو منه Sesuatu perbuatan tidak sah/lengkap kecuali ada (rukun itu), dan ia bagian dari perbuatan itu.