uklju ivanje studenata u sustav osiguranja kvalitete na sveu ili tu u mostaru n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uključivanje studenata u sustav osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Mostaru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uključivanje studenata u sustav osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Mostaru

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
asa

Uključivanje studenata u sustav osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Mostaru - PowerPoint PPT Presentation

124 Views
Download Presentation
Uključivanje studenata u sustav osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Mostaru
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uključivanje studenata u sustav osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Mostaru Tempus project “From Quality Assurance to Strategy Development” -JEP_41078_2006 “Uloga studenata u procesima internog osiguranja kvalitete” • Snježana Rezić, QA koordinator • Vojo Višekruna, prorektor za nastavu i studente • Sarajevo, 11. 03. 2008. god.

 2. Zašto uključivanje studenata? Studenti su ti za koje je visoko obrazovanje prvenstveno stvoreno. Oni su ti koji se s njim susreću iz dana u dana, i tako nekoliko godina. To ih čini pravim stručnjacima za osiguranje kvalitete. Studenti najbolje znaju kako bi njihovo (idealno) obrazovanje trebalo izgledati. Treba naglasiti da studente, kao kompetentne, aktivne i konstruktivne partnere valja uvidjeti kao pokretačku snagu koja će dovesti do promjena na području obrazovanja. Sudjelovanje studenata u Bolonjskom procesu jedan je od ključnih koraka koji vode trajnijem i formalnijem sudjelovanju studenata pri donošenju odluka svih tijela kao i sudjelovanju u raspravama o visokom obrazovanju. Bolonja nije samo 'tjeranje' studenata da redovno rade, pišu kolokvije i polažu sve ispite. Bolonjski proces očekuje od studenata da ravnopravno sudjeluju u provedbi Bolonje! Smatra se da bez aktivnog i ravnopravnog sudjelovanja studenata u reformi neće biti kvalitetnih pomaka!

 3. Zašto uključivanje studenata? Ravnopravno sudjelovanje studenata zajamčeno je Priopćenjem ministarske konferencije u Pragu 2001, što znači da studenti imaju sva prava i da se trebaju tretirati kao ravnopravni partneri.     Reforma visokog školstva se upravo tiče studenata i logično je da bi studenti trebali biti više uključeni u reformu jer na to imaju pravo i to od njih Bolonja očekuje. Pretpostavka kvalitete studija je briga o studentima od trenutka njihove prijave i iskazivanja interesa za studij, preko studiranja do završnog ispita. Uključivanje studenata u institucijske mehanizme promicanja kvalitete nužan je preduvjet, ne samo kroz evaluaciju rada nastavnika i procjene zadovoljstva kolegijima. Studenti putem svojih predstavnika trebaju biti aktivno uključeni u Odbore za promicanje kvalitete i kroz studentske organizacije također aktivno doprinositi razvoju kvalitete na Sveučilištu i svom fakultetu.

 4. Zašto uključivanje studenata? • Sveučilište je usmjereno studentima jer • se nastavni plan temelji na opterećenju studenata, a ne nastavnika • su važni rezultati učenja, a ne sadržaji • metode rada stavljaju studenta u središte nastavnog procesa • većom slobodom kod izbora predmeta studenti kreiraju vlastiti put kroz studij • se studente priprema za cjeloživotno učenje, zapošljavanje i samozapošljavanje.

 5. Sudjelovanje studenata u osiguranju kvalitete • Studenti imaju neposredan interes za uključivanje u sustav osiguranja kvalitete: • Prolaznost i trajanje studija • Kompetencije nakon završetka studija • Atraktivnost studija tržištu rada • Mobilnost moguća jedino među studijima usporedive kvalitete

 6. Model studentskog sudjelovanja u osiguranju kvalitete na Sveučilištu u Mostaru • Direktno sudjelovanje na razinama: • institucionalnoj, • fakultetskoj, • programskoj i • predmetnoj E V A L U A C I J A SENAT ODBOR ZA OSIGURANJE KVALITETE UPRAVLJANJE FAKULTETSKO VIJEĆE ODBORI ZA OSIGURANJE KVALITETE ODJELI/ STUDIJSKI PROGRAMI KATEDRE

 7. Uključenost studenata u sustav osiguranja kvalitete na razini Sveučilišta SENAT Prorektori REKTOR Odbor za osiguranje kvalitete Ured za osiguranje kvalitete Sveučilišta studenti Praćenje kvalitete Unaprjeđenje kvalitete Obrazovna aktivnost Istraživačka aktivnost Administracija/Logistika Financijsko poslovanje Jedinice za osiguranje kvalitete članica Sveučilišta

 8. Odbor za osiguranje kvalitete Predstavnici uprave Sveučilišta 11,1% Predstavnici članica 57,9% Predstavnici studenata 13,5% ODBOR ZA OSIGURANJE KVALITETE Predstavnici nenastavnog osoblja 5,8% Predstavnici vanjskih korisnika 11,7%

 9. Struktura upravljačkih tijela Rektor 1 član 3 člana Prorektori Dekani 12,5 % -studenti SENAT 10 članova Predstavnici studenata 2 člana Dekan prodekani Broj članova vijeća je različit po članicama Nastavnici-stalno uposleni FAKULTETSKO VIJEĆE Predstavnici asistenata Broj članova predstavnika studenata različit po članicama npr.17,4% studenti na FSR Predstavnici studenata

 10. Uključivanje studenata u sustav osiguranja kvalitete na razini članica Sveučilišta Ukupno 5 članova Odbor za osiguranje kvalitete 2 člana Služba za odnose sa studentima 3 člana 1 člana studenti Ured za osiguranje kvalitete Služba za praćenje i unaprjeđivanje studiranja 7 članova 3 člana

 11. Sudjelovanje studenata u evaluacijskim postupcima • Evaluacija nastave od strane studenata (ocjenjivanje vlastitog angažmana na kolegiju,nositelja kolegija, kvalitete nastave, sugestije o poboljšanju • 2. Analiza studentskih iskustava (studenti prve godine - Redovitost pohađanja nastave, Percepcija podrške nastavnika (kvaliteta kontakta nastavnika i studenata),angažiranost u nastavi (aktivno i timsko učenje),razina zahtjevnosti studija (razina očekivanja i prilagođenost zahtjeva), Informiranost o studiju,vrednovanje i praćenje napredovanja studenata) • Ispitivanje rada stručnih službi i materijalnih uvjeta studiranja- (organiziranosti, efikasnosti, susretljivosti i drugim aspektima rada stručnih službi sastavnica Sveučilišta sa kojima dolaze u neposredni kontakt • 4. Evaluaciju studijskih programa od strane završenih studenata

 12. Evaluacija nastave Studijski program/Kolegij Kako znamo da je kvalitetan? Pitati studente Pitati nastavnike • Izvodi li se nastava redovito • Da li je radno opterećenja primjereno (balans ECTS kredita) • Da li su sadržaji učenja primjereni i suvremeni • Jesu li jasno definirani sadržaji • Da li se studenti pripremaju za nastavu • Da li studenti aktivno sudjeluju u nastavi • Koja je razina radne komunikacije nastavnika i studenata • Kako bi ocijenili svakog pojedinog nastavnika • Jesu li definirane opće i specifične kompetencije • Kako se mjere ishodi učenja • Koliko objektivno se provjerava napredovanje u učenju i provode ispiti • Pristupa li se organizirano sastavljanju ispitnih pitanja i prate li se rezultati ispita • Unaprjeđuju li se sadržaji i načini izvođenja programa svake godine • Imaju li studenti sve potrebne informacije

 13. Načini realizacije uključivanja studenata • Načini realizacije uključivanja studenata: • Radionice za brucoše: orijentacijsko-motivacijski praktikum • Promicanje ideje o studiju usmjerenom studentu. • Kontinuirano praćenje zadovoljstva studenata odabranim studijem, savjetovanje studenata za što se predviđaju posebne konzultacije s ECTS koordinatorima po članicama Sveučilišta. • Razvijanje socijalne integracije studenata • Razvoj mentorstva ili tutorstva za nove studente kroz pomoć od strane starijih studenata • Tribine za studente s ciljem upoznavanja s reformom.

 14. Zaključak • Osiguranje kvalitete je nužno za uspjeh Bolonjskog procesa u cijelosti, • Potrebno što veće uključivanje studenata kao direktnih korisnika usluga visokog školstva, • Potrebno aktivnije promicanje kvalitete i i upoznavanje studenata sa važnosti sustava osiguranja kvalitete, • Kroz radionice i tribine upoznavati studente sa važnosti evaluacijskih postupaka i na taj način motivirati studente za što veće uključivanje u evaluacijske postupke. • Razvijati kod studenata osjećaja pripadnosti i identificiranja sa studijem, fakultetom i sveučilištem, što značajno pridonosi kako primarnom cilju obrazovanja mladih ljudi, tako i njihovom osobnom rastu i razvoju. • Upoznati sve korisnike sustava osiguranja kvalitete sa posljedicama loše provedbe reforme