slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU – carinsko područje PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU – carinsko područje

play fullscreen
1 / 60
Download Presentation

EU – carinsko područje - PowerPoint PPT Presentation

paiva
162 Views
Download Presentation

EU – carinsko područje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IZVOZNI POSTUPAK U EUI UPORABA SIGURNOSNIH DEKLARACIJA U IZVOZU I IZLAZU ROBE IZ EU mr.sc. Bosiljko Zlopaša

 2. EU – carinsko područje

 3. CARINSKI SUSTAV EU Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice, (OJ, L 302 19/10/1992), sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama, Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice, (OJ L 253 11/10/1993), sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama,ILI Uredba za provedbu CZZ – UPCZZ 25. rujna 2014. 3

 4. CARINSKI SUSTAV EU dio carinskog sustava EU čine i nacionalni propisi doneseni temeljem temeljnih carinskih propisa EU i to u RH: Zakon o provedbi carinskih propisa EU (ZPCPEU) - donesen u Saboru 19.04.13 Pravilnici koji se donose temeljem ZPCPEU Naputci – usmjeravajući akti 25. rujna 2014. 4

 5. CARINSKI STATUS ROBE • Carinski status je određenje robe kao: • robe Zajednice (novije-roba Unije), ili • robe koja nema status robe Zajednice,

 6. IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNI POJMOVI • »Izvozni carinski ured« - carinski ured koji određuju carinska tijela u skladu s carinskim propisima, pri kojem se moraju obaviti formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se temelje na analizi rizika, za odobravanje carinski dopuštenog postupanja ili uporabu robe koja napušta carinsko područje Zajednice; • »Izlazni carinski ured« - carinski ured koji određuju carinska tijela u skladu s carinskim propisima, kojem se mora podnijeti roba prije nego napusti carinsko područje Zajednice i pri kojem se obavljaju carinske provjere glede ispunjavanja izvoznih formalnosti i odgovarajuće provjere koje se temelje na analizi rizika

 7. IZVOZNI POSTUPAK Propisan: člancima 161. i 162. Carinskog zakonika Zajednice člancima 216., 592.a – 796.e Uredbe za provedbu Carinskog zakonika 25. rujna 2014. 7

 8. IZVOZNI POSTUPAK • Izvozni postupak omogućuje da roba Zajednice napusti carinsko područje Zajednice. • Prilikom izvoznog postupak: • primjenjuju se izvozne formalnosti uključujući mjere trgovinske politike i, • izvozne carine (ako su propisane).

 9. IZVOZNI POSTUPAK • Izuzev robe: • stavljene u postupak vanjske proizvodnje ili • stavljene u postupak unutarnjeg provoza (čl.163.CZZ) • ne dovodeći u pitanje mogućnost kretanja robe Zajednice izvan carinskih postupaka praćene ispravama kojima se dokazuje status robe Zajednice (čl.164. CZZ) sva roba Zajednice namijenjena izvozu stavlja se u postupak izvoza.

 10. IZVOZNI POSTUPAK • Izvoznik – je osoba u čije ime je izvozna carinska deklaracija podnesena i koja je vlasnik robe ili ima slično pravo na raspolaganje robom u trenutku prihvata deklaracije • Ako u skladu s ugovorom na kojem se temelji izvoz, robom raspolaže osoba sa sjedištem ili prebivalištem izvan Zajednice, kao izvoznik se podrazumijeva ugovorna strana sa sjedištem ili prebivalištem u Zajednici

 11. IZVOZNI POSTUPAK • Izvozni postupak (u smislu čl.161.CZZ) se koristi kada se roba Zajednice treba otpremiti do odredišta izvan carinskog područja Zajednice; • Formalnosti u pogledu izvozne deklaracije također se primjenjuju: • u slučajevima kada se roba Zajednice koristi na područjima unutar carinskog područja Zajednice na kojima se primjenjuje Direktiva 2006/112/EZ ili Direktiva 2008/118/EZ i iz tih područja ( bez navođenja sigurnosnih podataka); • kada se roba Zajednice dostavlja, oslobođena od poreza, radi opskrbe zrakoplova i brodova, bez obzira na njihovo odredište ( bez podnošenja sigurnos. podataka)

 12. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU članci 182.A – 183 CZZ – odredbe vezane za robu koja napušta carinsko područje Zajednice Članci 592.a-592.g, 842.a-842.f UPCZZ i Aneks 30A UPCZZ 25. rujna 2014. 12

 13. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU Roba koja napušta carinsko područje Zajednice, osim robe koja se nalazi na prijevoznim sredstvima koji samo prolaze teritorijalnim morem ili zračnim prostorom carinskog područja bez zaustavljanja na tom području, treba biti obuhvaćena bilo carinskom deklaracijom ili, u slučaju da se carinska deklaracija ne zahtjeva, izlaznom skraćenom deklaracijom (ISD). 25. rujna 2014. 13

 14. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU ZNAČENJA POJMOVA: SKRAĆENA DEKLARACIJA IZLAZNA SKRAĆENA DEKLARACIJA (ISD - EXS) ULAZNA SKRAĆENA DEKLARACIJE (USD - ENS) 25. rujna 2014. 14

 15. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU Ako je robi koja napušta carinsko područje određeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba za koje se zahtijevacarinska deklaracija, ta se carinska deklaracija podnosi izvoznom carinskom uredu prije iznošenja robe iz carinskog područja Zajednice. Carinska deklaracija sadrži najmanje one podatke koji su potrebni za skraćenu deklaraciju iz cl. 182.d (1). Znači: Izvozna CARINSKA deklaracija mora sadržavati podatke propisane za carinsku deklaraciju i podatke propisane za skraćenu izlaznu deklaraciju !!! 25. rujna 2014. 15

 16. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU Ako za robu koja napušta carinsko područje Zajednice nije određeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba za koju se zahtijeva podnošenjecarinske deklaracije, prije iznošenja robe iz carinskog područja Zajednice izlaznom carinskom uredu se podnosi Izlazna Skraćena Deklaracija (ISD). Carinska tijela mogu dopustiti da se skraćena deklaracija podnese u drugom carinskom uredu, pod uvjetom da taj carinski ured bez odgode obavijesti ili stavi na raspolaganje elektroničkim putem sve potrebne podatke izlaznom carinskom uredu. Umjesto skraćene deklaracije, carinska tijela mogu prihvatiti podnošenje obavijesti i pristup podacima iz skraćene deklaracije u računalnom sustavu gospodarskog subjekta. 25. rujna 2014. 16

 17. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU ISD podnosi se uporabom elektroničke razmjene podataka. Mogu se koristiti komercijalne, lučki i prijevozni podaci, pod uvjetom da sadrže sve potrebne pojedinosti. ISD podnosi: a) osoba koja iznosi robu ili koja preuzima odgovornost za prijevoz robe iz carinskog područja Zajednice; ili b) svaka osoba koja nadležnom carinskom tijelu može podnijeti ili omogućiti podnošenje robe ili; c) zastupnik jedne od osoba navedenih u točkama (a) ili (b). Podnositelju ISD može se, na njegov zahtjev, dopustiti ispravak jednog ili više podataka u skraćenoj deklaraciji koja je već podnesena. 25. rujna 2014. 17

 18. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Obveze podnošenja ISD izuzeti su: Slučajevi navedeni u članku 592.a UPCZZ, Slučajevi kada se roba utovaruje u luci/zr.luci u carin. području EU, radi prijevoza do druge luke/zr. luke u EU, (dokaz - komercijalni, pristanišni ili prijevozni manifest ili popisa robe / paketa). Kada plovilo/zrakoplov koji prevoze robu trebaju pristati odnosno sletjeti u luci ili zračnoj luci izvan carinskoga područja EU, a ta roba ostaje utovarena na plovilu/zrakoplovu tijekom pristajanja odnosno slijetanja u luci/zr. luci izvan carinskoga područja EU; 25. rujna 2014. 18

 19. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI kada u luci ili zračnoj luci roba nije istovarena iz prijevoznoga sredstva koje ju je prevezlo na carinsko područje EU i koje ce je prevesti izvan toga područja, kada je roba bila utovarena u prethodnoj luci ili zračnoj luci na carinskome području EU i ostaje na prijevoznome sredstvu koje ce je prevesti izvan carinskoga područja EU; 25. rujna 2014. 19

 20. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI kada se roba u privrem. smještaju ili u slobodnoj zoni k.t. I pod nadzorom istog carinskog ureda pretovaruje iz prijevoznoga sredstva koje ju je dovelo do toga objekta za privremeni smještaj ili sl. zone na plovilo, zrakoplov ili vagon koji ce je iz toga objekta za privremeni smještaj ili sl.zone prevesti izvan carinskoga područja EU, pod uvjetom da: se pretovar obavlja 14 kalendarskih dana od dana kada je roba podnesena za privremeni smještaj ili u slobodnu zonu k.t. I; u izvanrednim okolnostima,carinska tijela mogu produljiti ovaj rok kako bi se riješile te okolnosti; informacije o robi dostupne su carinskim tijelima; i odredište robe i primatelj se prema saznanju prijevoznika ne mijenjaju; 25. rujna 2014. 20

 21. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI kada je dokaz da je roba koja ce se izvesti iz car. područja EU već bila pokrivena carinskom deklaracijom te su podaci iz ISD dani na raspolaganje izlaznom carinskom uredu kroz sustav za obradu podataka vlasnika privremenoga smještaja, prijevoznika ili upravitelja luke/zr.luke, ili kroz neki drugi komercijalni sustav za obradu podataka, pod uvjetom da su dobili odobrenje carinskih tijela. 25. rujna 2014. 21

 22. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ električna energija i roba koja izlazi cjevovodom; pisma, razglednice, tiskovine, uključujući i one na elektroničkom mediju; roba koja se kreće u skladu s pravilima Konvencije Svjetske poštanske unije; roba za koju je car. deklaracija sastavljena nekim drugim aktom dozvoljena je u skladu s čl. 231., 232. st 2. i 233., s izuzetkom, ako se prevozi na temelju ugovora o prijevozu, predmeta za kućanstvo kako su definirani u čl 2. st 1. točki (d) Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1186/2009, paleta, kontejnera i cestovnih, željezničkih, zračnih i pomorskih prijevoznih sredstava te sredstava za prijevoz unutarnjim plovnim putovima; 25. rujna 2014. 22

 23. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika; roba za koju je dozvoljena usmena deklaracija u skladu s čl. 226. i 227.te 229.(2), s izuzetkom, ako se prevozi na temelju ugovora o prijevozu, predmeta za kućanstvo kako su definirani u čl 2.(1) (d) Uredbe br. 1186/2009, paleta, kontejnera i cestovnih, željezničkih, zračnih i pomorskih prijevoznih sredstava te sredstava za prijevoz unutarnjim plovnim putovima; roba obuhvaćenu karnetima ATA i CPD; roba koja se kreće temeljem obrasca 302 (Sjevernoatlantski ugovor o statusu njihovih snaga iz 1951); 25. rujna 2014. 23

 24. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ roba koja se prevozi na plovilima redovnih brodarskih prijevoznika (RSS), ovjerena u skladu s čl. 313.b i roba na plovilima ili u zrakoplovima koji se kreću između luka ili z/l u EU bez pristajanja u luci/z.l izvan carinskoga područja EU; oružje i vojna oprema koju iznose oružane snage članica u vojnom prijevozu ili prijevozu izvršenom isključivo radi uporabe vojnih tijela; 25. rujna 2014. 24

 25. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ sljedeća roba iznesena iz carinskoga područje EU izravno na platforme za bušenje ili pridobivanje ili turbine na vjetar kojima upravlja osoba s nastanom na carinskom području EU: (i) roba koja će se koristiti za izgradnju, popravak, održavanje ili pregradnju tih platformi ili turbina na vjetar; (ii) roba koja će se koristiti za montažu na te platforme ili turbine na vjetar ili za njihovo opremanje; (iii) druge zalihe koje će se koristiti ili konzumirati na tim platformama ili turbinama na vjetar; 25. rujna 2014. 25

 26. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ roba u pošiljci čija intrinzična vrijednost nije veća od 22 €; roba koja ima pravo na oslobođenje temeljem Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, Bečke konvencije o konzularnim odnosima ili drugih konzularnih konvencija, ili Njujorške konvencije o posebnim misijama; roba koja se dostavlja za ugradnju kao dijelovi ili dodaci u plovilima/zrakoplovima, motorna goriva, maziva i plin potrebni za rad tih plovila ili zrakoplova, namirnice i drugi artikli koji će se konzumirati ili prodavati na plovilu ili zrakoplovu; 25. rujna 2014. 26

 27. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ roba namijenjena za teritorije unutar carinskoga područja Zajednice na kojima se ne primjenjuje Direktiva 2006/112/EZ ili Direktiva 2008/118/EZ (tzv. nefiskalna područja) , te roba otpremljena s tih teritorija na neko drugo odredište na carinskome području Zajednice, roba otpremljena iz carinskoga područja EU u Heligoland, San Marino i Vatikan. 25. rujna 2014. 27

 28. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU -ROKOVI Kad god je roba obuhvaćena carinskom deklaracijom, ta se carinska deklaracija podnosi nadležnom carinskom uredu do slijedećih rokova: pomorskI promet: (i) za teret u kontejnerima, za koji se ne primjenjuje točka (iii) ili (iv), najmanje 24 sata prije utovara te robe na plovilo, kojim ce napustiti carinsko područje EU; (ii) za teret u rasutom stanju/generalni teret, osim u slučajevima u kojima se primjenjuje točka (iii) ili (iv), najmanje četiri sata prije odlaska iz luke na carinskom području EU; (iii) za kretanje između carinskoga područja EU, s izuzetkom francuskih prekomorskih departmana, Azora, Madeire ili Kanarskih otoka i Grenlanda, Farskih otoka, Ceute, Melile, Norveške, Islanda, luka na Baltičkome moru, Sjevernome moru, Crnome moru, Mediteranu ili svih luka Maroka, najmanje dva sata prije napuštanja luke u carinskom području EU; (iv) za kretanje, u slučajevima koji nisu obuhvaćeni točkom (iii), između francuskih prekomorskih departmana, Azora, Madeire, Kanarskih otoka i teritorija izvan carinskoga područja EU, gdje je trajanje putovanja manje od 24 sata, najmanje dva sata prije napuštanja luke u carinskome području EU. 25. rujna 2014. 28

 29. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZVOZ Kad je roba obuhvaćena carinskom deklaracijom, ta se carinska deklaracija podnosi nadležnom carinskom uredu do slijedećih rokova: (b) u slučaju zračnog prometa, najmanje 30 minuta prije odlaska iz zračne luke u carinskom području EU; (c) slučaju željezničkog prometa i prometa unutrašnjim vodenim putovima, najmanje dva sata prije odlaska iz izlaznog carinskog ureda ; (d) u slučaju cestovnog prometa, najmanje jedan sata prije odlaska iz izlaznog carinskog ureda; (f) ukoliko se primjenjuje Uredba (EZ) br. 800/1999, prema pravilima te Uredbe. Kada se carinska deklaracija ne podnosi primjenom tehnike obrade podataka, rokovi utvrđeni u točkama (a) alinejama (iii) i (iv), (b), (c) i (d) stavka 1. su najmanje 4 sata. 25. rujna 2014. 29

 30. CARINSKI NADZOR I SIGURNOSNE MJERE PRI IZVOZU Svaka izvozna carinska deklaracija kojom se roba otprema u izvoz iz EU mora sadržavati: podatke propisane za izvoznu carinsku deklaraciju iz Prilog 37 UPCZZ, i podatke propisane za izlaznu skraćenu deklaraciju (sigurnosne podatke) iz Priloga 30A mora biti podnesena elektronskim putem (ECS) mora biti podnesena u rokovima ISD (EXS) 25. rujna 2014. 30

 31. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Za svu robu namijenjenu izvozu podnosi se izvozna carinska deklaracija • Izvozna carinska deklaracija podnosi se u elektroničkom obliku (IE515) putem sustava ECS.

 32. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Izvozna deklaracija se podnosi: • carinskom uredu mjesno nadležnom za nadzor područja u kojem izvoznik ima poslovni nastan (sjedište), ili • carinskom uredu u kojem je roba zapakirana ili utovarena za izvoz; • Izvozna deklaracija se može podnijeti: • svakom carinskom uredu nadležnom za izvozne procedure (EXP) kada za to postoje opravdani razlozi, • svakom carinskom uredu nadležnom za izvozne procedure (EXP) ako se zbog upravnih razloga čl.165. st.1. ne može primijeniti;

 33. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Carinska deklaracija se podnosi kada je podnesena roba ili je roba na raspolaganju carinskim službenicima • Deklarant podnosi izvoznu deklaraciju u elektronskom obliku (IE 515) • Elektronička deklaracija se podnosi putem ECS sustava • Podnesena deklaracija mora sadržavati sve podatke zahtijevane za izvozni postupak u skladu s Prilogom 37. i Prilogom 30A UPCZZ

 34. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • ECS provjerava podatke podnesene deklaracije, ako su podaci deklaracije ispravni sustav automatski dodjeljuje referentni broj deklaraciji (MRN), • dodijeljeni broj odmah dostavlja deklarantu (IE528), • ako dostavljeni podaci nisu ispravni sustav će odbiti dodijeliti referentni broj te će o tome izvijestiti deklaranta (IE516),

 35. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Deklarant može zahtijevati izmjenu podataka u deklaraciji kojoj je već dodijeljen MRN (IE513) • Za prihvaćanje zahtjeva za izmjenom potrebno je poštivati odredbe čl. 65 CZZ (3 uvjeta!!!) • Obavijeste deklaranta da namjeravaju pregledati robu,ili • Utvrde da su podaci o robi netočni,ili • Utvrde da je roba već puštena • Ako je zahtjev valjan i pravovremen promjene u deklaraciji će se evidentirati • Deklarant će o tome biti obaviješten (IE504) • Ako zahtjev nije valjan i pravovremen deklarant će o tome dobiti obavijest (IE505)

 36. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Temeljem podnijete robe i MRN-a za , uvažavajući rezultate analize rizika može se provesti kontrola (isprava i/ili robe) • Obavijest o kontroli robe dostavit će se deklarantu (IE560) • Deklarant će po prijemu poruke ispisati sažetak izvozne deklaracije s MRN-om i podnijeti cariniku radi kontrole • Nakon završene kontrole carinik će, ako ocijeni potrebnim, staviti carinska obilježja i podatke o njima unijeti u sustav

 37. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Nakon kontrole carinik unosi podatke o rezultatima kontrole u sustav: • Manje nepravilnosti - carinik može ispraviti podatke uz suglasnost deklaranta i pustiti pošiljku u izvoz • Deklarant se ne slaže s ispravcima deklaracija se stavlja u stanje mirovanja, unosi se rezultat kontrole (manja neslaganja- MIROVANJE) • Deklarant se mora očitovati o utvrđenim neusklađenostima te ako i dalje postoje manje neusklađenosti, a deklarant se složi, postupak se nastavlja kao u slučaju manje neusklađenosti i pošiljka se pušta u izvoz • Ako neusklađenost i dalje postoji carinik će donijeti odluku o NE puštanju pošiljke u izvoz

 38. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Izvozni carinski ured odobrava puštanje robe u izvoz ispisom i predajom Prateće izvozne isprave (PII) deklarantu • Prateća izvozna isprava odgovara oglednom primjerku i napomenama iz Priloga 45.g UPCZZ. • Kada se izvozna pošiljka sastoji od više od jedne stavke, prateća izvozna isprava se dopunjuje popisom stavaka, koji odgovara oglednom primjerku i napomenama iz Priloga 45.h. Popis je sastavni dio Prateće izvozne isprave. • Ako je odobreno, PII može biti ispisana iz informacijskog sustava deklaranta.

 39. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Pri puštanju pošiljke u izvoz, sustav (izvozni carinski ured) šalje podatke o izvoznom kretanju deklariranom izlaznom carinskom uredu porukom „najava očekivanog izvoza” (IE501)

 40. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Izlazni carinski ured (čl 793) je posljednji carinski ured prije nego što roba napusti carinsko područje Zajednice. • Iznimno od odredaba prvoga podstavka, izlazni carinski ured je jedan od slijedećih: • U slučaju robe koja izlazi cjevovodom i električne energije, carinski ured kojeg je odredila država članica u kojoj izvoznik ima sjedište ili prebivalište; 25. rujna 2014. 40

 41. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Iznimno, izlazni carinski ured je carinski ured nadležan za mjesto na kojem robu na temelju jedinstvenog ugovora o prijevozu (CIM, manifesti,…) za prijevoz robe iz carinskog podrucja EU preuzimaju željeznička društva, poštanska tijela, zrakoplovne tvrtke ili brodarska društva, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: • roba napušta carinsko područje Zajednice željeznicom, poštom, zrakom ili morem; • deklarant ili njegov predstavnik zahtijevaju da se formalnosti iz članka 793.a stavka 2. ili članka 796.e stavka 1. obave u tom carinskom uredu. 25. rujna 2014. 41

 42. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • kada roba preuzeta na temelju jedinstvenoga ugovora o prijevozu stigne u carinski ured stvarne točke izlaza iz c. područja EU, prijevoznik tom uredu, na zahtjev, daje jedno od sljedećega: • (a) referentni broj kretanja izvozne deklaracije, ako postoji; ili • (b) primjerak jedinstvenoga ugovora o prijevozu ili izvozne deklaracije za dotičnu robu; ili • (c) jedinstveni referentni broj pošiljke ili referentni broj prijevozne isprave i broj paketa te identifikacijski broj opreme ako je u kontejneru; ili • (d) informacije o jedinstvenom prijevoznom ugovoru ili o prijevozu robe iz carinskoga područja EU koje se nalaze u sustavu za obradu podataka osobe koja preuzima robu ili drugome sustavu za obradu komercijalnih podataka. 25. rujna 2014. 42

 43. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Podnošenje robe i PII izlaznom uredu • Izlaznom uredu podnosi se roba zajedno s PII • Carinska tijela mogu zahtijevati da im se obavijest o dolasku robe u izlazni carinski ured pošalje elektroničkim putem (IE507). U tom slučaju nije potrebno fizički podnijeti PII carinskim tijelima, već ju zadržava deklarant. Ta obavijest obvezno sadrži MRN izvozne deklaracije. 25. rujna 2014. 43

 44. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • U slučaju robe koja se iznosi iz carinskog područja EU ili se šalje izlaznom carinskom uredu u okviru provoznog postupka, otpremni carinski ured završava izvozni postupak . • Ako je koristi Prateća provozna isprava, ona se također potvrđuje riječju "izvoz". • Na primjerku PII upućuje se na Prateću provoznu ispravu i obrnuto. 25. rujna 2014. 44

 45. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Izlazni ured provjerava odgovara li podnesena roba deklariranoj i nadzire fizički izlazak robe iz carinskog područja Zajednice • Provjera se provodi usporedbom podataka iz poruke „najava očekivanog izvoza” koju je izvozni carinski ured poslao deklariranom izlaznom

 46. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Kada se izvozno ocarinjena pošiljka predaje drugoj osobi koja drži robu i gdje se ona utovaruje na drugo prijevozno sredstvo, posjednik mora obavijestiti slijedećeg posjednika robe o jedinstvenom referentnom broju pošiljke ili referentnom broju prijevozne isprave, br. paketa i sl. • O izlasku robe prijevoznik obavještava izlazni carinski ured pružajući informacije o jedinstvenom referentnom broju ili drugim podacima ( informacije trebaju biti sastavni dio manifesta)

 47. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Izlazni carinski ured prosljeđuje poruku „rezultat kontrole na izlazu” (IE518) izvoznom carinskom uredu najkasnije sljedećeg radnog dana koji slijedi nakon dana kada roba napusti carinsko područje Zajednice • U opravdanim slučajevima izlazni carinski ured može tu poruku poslati kasnije

 48. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Ako jedna izvozno ocarinjena pošiljka izlazi iz područja u više dijelova, tj. kada se roba obuhvaćena jednom porukom IE501 izlazi iz carinskog područja EU preko tog izlaznog carinskog ureda u više od jedne pošiljke, izlazni carinski ured: • kontrolira fizički izlaz robe • i šalje poruku "rezultati kontrole na izlazu" tek kada je sva roba napustila carinsko područje EU.

 49. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA • Ako je roba napustila carinsko područje EU bez izvozne deklaracije, izvoznik tu deklaraciju podnosi naknadno carinskom uredu koji je nadležan prema mjestu u kojem izvoznik ima sjedište ili prebivalište. • Primjenjuje se članak 790.(tj. bilo koji izvozni ured) • Carinski ured će prihvatiti tu deklaraciju pod uvjetom da izvoznik dostavi jedno od slijedećeg: • (a) poziv na izlaznu skraćenu deklaraciju; • (b) dovoljne dokaze o vrsti i količini robe te okolnostima, u kojima je roba napustila carinsko područje EU. • Taj ured također daje potvrdu o izlasku iz članka 793.a stavka 2. ili članka 796.e stavka 1., ako deklarant to zatraži.

 50. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAPOTRAGA • Ako u roku od 90 dana od puštanja robe NIJE primio poruku „Rezultati kontrole na izlazu“ (IE518) izvozni carinski ured može: • od izvoznika ili deklaranta tražiti da dostavi podatke o datumu i carinskom uredu preko kojeg je roba napustila carinsko područje EU. • Izvoznik ili deklarant može, na vlastitu inicijativu ili nakon zahtjeva izvoznog ureda obavijestiti izvozni carinski ured da je roba napustila carinsko područje EU navodeći: • datum i izlazni carinski ured preko kojeg je roba napustila carinsko područje EU i zahtijevati od izvoznog carinskog ureda da se izvoz ovjeri • u tome slučaju, izvozni carinski ured zahtjeva od izlaznog carinskog ureda poruku „Rezultati kontrole na izlazu“, a potonja odgovara u roku od 10 dana. 25. rujna 2014. 50