pravno ure enje sporta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravno uređenje sporta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravno uređenje sporta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Pravno uređenje sporta - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Pravno uređenje sporta. Naciona l n i ,međunar o dn i i evropski izvori sportskog prava. Ustav.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pravno uređenje sporta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravno ure enje sporta

Pravno uređenje sporta

Nacionalni,međunarodni i evropski izvori sportskog prava

ustav
Ustav
 • Ustavni osnov donošenja nalazi se u članu 68. stav 4 Ustava Republike Srbije iz 2006 godine, kojim je propisano da RS pomaže razvoj zdravstvene i fizičke kulture,tako i u članu 97, predviđa da RS uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti sporta.
 • Zakoni su niži hijerahijski izvor prava od ustava
 • Podzakonski akti kao izvori prava u sportu
 • Autonomni izvori prava-sportska pravila
 • Opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori kao deo pravnog poretka RS
 • Pravila komunitarnog prava
osnovni koncept zakonskog ure enja sporta
Osnovni koncept zakonskog uređenja sporta
 • Prema studiji o nacionalnom sportskom zakonodavstvu Evrope u pristupu zakonskom regulisanju sporta javljaju se dva osnovna koncepta.
   • III
 • 1.intervencionistički 1.neintervencionistički
 • (celopkupan sport) (parcijalno uređen)
 • 2.centralizovani 2.necenralizovani
 • (državne nadležnosti centralne ili decentralizovane)
 • 3.konsolidovan 3.nekonsolidovan
 • (da li postoji razlika između OK i drugih saveza )
najzna ajni zakoni kao izvor prava u sportu
Najznačajni zakoni kao izvor prava u sportu
 • Zakon o sportu ( 2011)
 • Zakon o sprečavanju dopinga u sportu (2005)
 • Zakon o ratifikaciji konvencije protiv dopinga u sportu (1991)
 • Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu(2009)
 • Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (2005-2009)
 • Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno fudbalskim utakmicama (2009)
 • Zakon o javnim skijalištima (2006)
zakon o sportu 2011
Zakon o sportu -2011
 • Zakon o sportu donet 2011 i stupio na snagu a primena otpočela 2012 godine
 • Analiza.
 • Tekst Zakona jedan od najobimnijih u regionu.Ima 194 člana sistematizovanih u 13 delova , izuzetno obiman i nepregledan.
 • Osnovna načela koja su ugrađena u zakon:
 • -Načelo slobodnog bavljenja sportom-
 • -načelo podsticanja razvoja
 • -načelo zaštite zdravlja sportiste
 • -načelo stručnosti
 • -načelo namenskog koriščenja sportskih objekata
struktura zakona o sportu
Struktura zakona o sportu
 • I uvodne odredbe
 • II sistem sporta i učesnici u sportu
 • III Opšti interes
 • IV kategorizacija u sportu
 • V strategija razvoja sporta u Republici Srbiji
 • VI Školski sport
 • VIISportski objekti
 • VIII Sportske priredbe
 • IX Evidencije
 • X Nadzor
 • XI prijava za evidentiranje i privatizacija
 • XII Kaznene odredbe
 • XIII prelazne i završne odredbe
zakon o spre avanju nasilja i nedoli nog pona anja na sportskim priredbama 2005 2009
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (2005-2009)
 • Ovim zakonom utvrđene su mere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
 • Pored toga uređene su obaveze koje ima organizator priredbe(sportsko društvo, klub, sportski savez)
 • Ovlaščenja Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Mere su takođe propisane kao preventivne ali i kaznene mere koje se preduzimaju.
 • Zakon o ratifikovanju Evropske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju. , posebno na fudbalskim utakmicama.
doping
Doping
 • Zakonom o sprečavanju dopinga iz 2005 osnovana je Antidoping agencija Republike Srbije kojoj je povereno sprovođenje aktivnosti u borbi protiv dopinga.
 • Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije protiv dopinga u sportu kojom je Srbija preuzela obavezu da sprovede mere radi smanjenja i konačnog eliminisanja dopinga iz sporta.
 • Zakon o javnim skijalištima
 • Oim zakonom propisani su uslovi za uređenje, održavanje I opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, bezbednost i rad skijališta,korišćenje sredstava za prevoz i druga pitanja od značaja za korišćenje skijališta
 • Pojmovi skijanje, javno skilajište , i nadležnosti su uređene zakonom.
povereni poslovi
Povereni poslovi
 • Zakon o sportu reguliše se obavljanje poverenih poslova.
 • Sportski savez Srbije (član104) obavlja niz poslova
 • -utvrđuje uslove za lica koja se samostalno bave sportom
 • -rešava arbitražne sporove
 • -učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog zavoda
 • -predlaže odišnje i posebne programe kojima se ostvaruje opšti interes u sportu
 • -daje mišljenje na akt Ministarstva kojim se utvrđuju program nacionalnih granskih saveza
 • -kategorizacija sportista ( za praksu i sportiste veoma važno zbog ostvarivanja određenih prava, stipendije, mesečne naknade, nagrade i sl)
zakon o spre avanju dopinga u sportu
Zakon o sprečavanju dopinga u sportu
 • Zakonom je formirana Antidoping Agencija RS i povereni su joj poslovi i to uređenja oblasti borbe protiv upotrebe dopinga.
 • Donosi pravilnike kojima reguliše navedenu oblast:
 • -Pravilnik o doping kontroli na sportskim takmičenjima
 • -Pravilnik o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu
 • -Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava
 • Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za konje
slide11
Zakonom o javnim skijalištima propisano je da nadležni sportski savez obavlja kao poverene poslove-
 • -uređivanje uslova i postupka izdavanja licence instruktorima skijanja i njeno trajanje
 • -izdaje licence instrukturima skijanja kada ispune uslove
 • Međudržavnim sporazumima se podstiče saradnja sportskih organizacija i sportskih institucija i učešće na sportskim takmičenjima u zemljama potpisnicama
sportska pravila autonomno sportsko pravo
Sportska pravila- autonomno sportsko pravo
 • Svaki sport ima svoja određena pravila po kojima se odvija.Pravni poredak, dopušta samo onu sportsku aktivnost koja se odvija prema utvrđenim pravilima.
 • Sportska aktivnost se odvija u određenom prostoru i vremenu po tačno, precizno utvrđenim pravilima koja se izdvajaju od ostalih pravila u životu.
 • Priznavanje sporta kao prostora prepuštenog autonomnom regulisanju od strane sportskih organizacija( saveza, udruženja) tako sportska pravila dobijaju poseban značaj.
pojam sportskih pravila
Pojam sportskih pravila
 • Sportska pravila su ustvari opšti akti(statuti, pravilnici, odluke) kojima nadležni organi u oblasti sporta(međunarodni i nacionalni) i sportske organizacije na opšti način uređuju određena pitanja obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti.
 • Sporna je pravna priroda sportskih pravila
 • Po jednoj teoriji sportska pravila imaju normativni karakter, dok druga tvrdi da ih nemaju
 • Normativnost se temelji samo na izričitoj državnoj delegaciji ovlašćenja za stvaranje prava.
 • Zakon o sportu je dao ovlašćenja nacionalnim sportskim organizacijama da autonomno regulišu sportsku aktivnost i delatnost.
 • -obaveza hijerarhije sportskih pravila
me unarodne organizacije i sport
Međunarodne organizacije i sport
 • Sport po svojoj prirodi prevazilazi okvire i granice država i naroda, te su se tako nužno razvile i aktivnosti ali i institucije sporta na međunarodnom nivou.
 • Ujedinjene nacije UN se bave problemom sporta u okviru UNESKA , a najviši organ ove organizacije je generalna skupština.
 • Akti koji na međunarodnom nivou regulišu oblast sporta.
 • 1. Međunarodna povelja o fizičkom obrazovanju i sportu.
 • Ovim pravnim aktom istaknuto je uverenje UNESKA da je jedan od osnovnih uslova za uživanje ljudskih prava slobodno razvijanje fizičke , mentalne i moralne snage svih ljudskih bića
mpofois
MPOFOIS
 • Međ. Povelja o fiz. Obrazovanju i sportu ima 11 članova u kojima su sadržani principi za razvoj fizičkog obrazovanja i sporta:
 • -bavljenje sportom i fizičkom kulturom su osnovna ljudska prava svih
 • -Fizičko obrazovanje i sportski programi moraju zadovoljiti pojedinačne i opšte potrebe
 • -Kvalifikovani kadar za rad u ovoj oblasti
 • -odgovarajući objekti i oprema
 • -isticanje etičkih i moralnih vrednosti sporta
 • -informacije i dokumentacija u službi promocije sporta
 • -mediji i sport
 • -nacionalne institucije i primena propisa u oblasti sporta
 • -međunarodna saradnja
me unarodna konvencija protiv dopinga u sportu
Međunarodna konvencija protiv dopinga u sportu
 • UNESKO doneo 2005 godine ovu konvenciju s ciljem da unapredi i prevenira borbu protiv dopinga i dugoročno da ga potpuno eliminiše
 • Ovom konvencijom uvedene
 • -Akreditovane laboratorije za kontrolu dopinga od srane Svetske agencije za borbu protiv dopinga
 • -Organizacija za borbu protiv dopinga uključuje sve sportske organizacije i institucije u ovu mrežu
 • -Utrvđuje pojam kršenje pravila protiv dopinga
 • -Određuje ko sve potpada pod kontrolu i u kom rangu takmičenja
 • -definiše doping kontrolu
 • -određuje šta je doping, primenu pravila i testiranja
slide17
-obaveza poštovanja Svetskog antidoping kodeksa
 • Zemlje članice moraju obezbediti i sprovoditi primenu konvencije
 • -zemlje članice moraju da sarađuju u borbi protiv dopinga,
 • Vlada Srbije je 2008 godine predložila predlog zakona o ratifikaciji ove konvencije.
 • Konferencija ministara nadležnih za sport
 • UNESKO organizuje konferencije ministara za sport i usvajaju dokumenta u oblasti sporta i fizičkog obrazovanja.
 • Značajna “Dekleracija iz Punta del Este” kojom se naročito
 • -fizičko obrazovanje i sport postaju intergaralni deo ljudskog i društvenog razvoja
 • -deca se uključuju u fizičko obrazovanje i sport
 • -žene , starije osobe posebno istaknuti
slide18
Rezolucija “ Sport kao sredstvo za promociju obrazovanja,zdravlja ,razvoja i mira”
 • Kako je konstatovano da sport i fizičko obrazovanje u mnogim zemljama sveta marginalizovani, potrebno je staviti naglasak na ovu oblast da bi se dostigle vrednosti potrebne za socijalnu koheziju i međunarodni dijalog.
 • Međunarodna godina sporta i fizičkog obrazovanja 2005
 • Cilj je bio da se predstave neoborivi dokazi koji će pokazati da sport i fizičko obrazovanje imaju važnu ulogu u dostizanju globalnih razvojnih ciljeva kao i poboljšnje života ljudi koji žive u siromaštvu, bolesti i konfliktima.
savet evrope i sport
Savet Evrope i sport
 • Nadležnost za pitanja sporta preneta na Komitet za razvoj sporta(CDDS) u koji ulaze sve zemlje potpisnice Evropske kulturne konvencije.
 • Osnovni dokumenti Saveta Evrope u oblasti sporta su:
 • -Evropska sportska povelja -1992
 • -Principi politike sport za sve-1976
 • -Kodex sportske etike
 • -Konvencija o sprečavanju nasilja u sportu-1985
 • -Konvencija o sprečavanju dopinga u sportu-1989
evropska povelja sport za sve
Evropska povelja sport za sve
 • Ova povelja je kamen temeljac za odnos prema sportu u EU
 • -svako ima pravo da se bavi sportom
 • -sport je činilac društveno-ekonomskog razvoja tesno povezan sa ostalim činiocima
 • -stalna i efektivna saradnja javnih organa i volonterskih organizacija
 • -opšte planiranje sportskih kapaciteta je nadležnost javnih vlasti
 • -u svakom sportu i programu sporta mora se oslanjati na kvalifikovni kadar
evropska spotska povelja
Evropska spotska povelja
 • Cilj ove povelje je omoućavanje svakom pojedincu da učestvuje u sportu,zaštita moralnih i etičkih osnova sporta,kao i ljudskog dostojanstva i bezbednosti onih koji su uključeni u sport.
 • Kodeks sportske etike predstavlja zdrav etički okvir za borbu protiv modernog pritiska društva koji podrivaju tradicionalne osnove sporta
 • Fer plej se definiše kao puno više od igranja po pravilima.
 • On obuhvata koncept prijateljstva,poštovanja za druge i stalnog igranja u dobrom duhu.
 • Fer plej je pozitivan koncept koji u sebi obuhvata pitanja vezana za ukidanje varanja,nekorektne kolegijalnosti, dopinga, nasilja,seksualnog zlostavljanja,neravnopravnih šansi,preterane komercijalizacije i korupcije.
evropska unija i sport
Evropska unija i sport
 • Veliki procenat stanovništva EU se bavi sportom ali je neujednačen procenat u različitim državama.
 • Osnivački ugovori:
 • U osnivačkim ugovorima EU nije predviđena neka specifična nadležnost u oblasti sporta.
 • Zbog njegovog sve većeg značaja došlo je do sačinjnja posebnih izjava koje su pokazale da sportu u EU pridaju visoki značaj
 • Izjava o sportu uz Amsterdamski ugovor iz 1997 i Izjava uz ugovor iz Nice 2000 godine.
 • U EU sa stanovišta izvora prava za sport posebno su značajne sledeće odredbe:
slide23
.Javno zdravlje - ostvaren visok nivo zaštite zdravlja čoveka
 • -Slobodno kretanje lica, usluga i kapitala-profesionalni sportisti
 • -odredbe o policijskoj i sudskoj kooperaciji u krivičnim pitanjima
 • -sport kao privredna delatnost
 • Direktive
 • -Direktiva o zaštiti mladih – od ekonomske ili bilo koje druge vrste eksploatacije
 • -Direktiva o zaštiti radnika –za sportiste posebno važna zbog obaveze za nadzor nad zdravljem
 • -Direktiva za ujednačavanje pravnih i upravnih propisa o medicinskim proizvodima,zabrana upotrebe medicinskih proizvoda u druge svrhe
slide24
-Direktiva o stavljanju medicinskih proizvoda u promet, zabrana bez recepta upotrebe
 • -Direktiva o reklamiranju koje dovodi u zabludu, za sportiste zabrana reklamiranja lekova
 • -Direktiva o koordinaciji određenih propisa ili administrativnih mera država članica koji se odnose na obavljanje delatnosti televizijskog emitovanja-
 • Sprečavanje TV stanica koje imaju posebno pravo da zbog plaćanja uskrate državi ili velikom delu publike praćenje važanog za njih, sportskog događaja
dekleracija iz nice
Dekleracija iz Nice
 • Amsterdamska izjava 1997 naglasila značaj sporta
 • Deklaracija iz Nice
 • -Sport je humana aktivnost
 • -mora da bude dostupna svim ljudima i ženama
 • -mora da bude dostupna osobama sa fizičkim ili mentalnim poremećajima
 • -podržavaju se sve volonterske aktivnosti u sportu
 • -nezavisnost svih organizacija u sportu
 • -obezbeđenje politike treninga za mlade
 • -javne vlasti i očuvanjae sportskih kapaciteta
 • -poseban tretman vrhunskih sportista
 • -monitoring komercijalnim transakcija za maloletna lica
 • -sportska takmičenja
 • -prodaja TV prenosa