knowledge management
Download
Skip this Video
Download Presentation
การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้. การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการ ความรู้ ในการเริ่มต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำการบริหารจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ควรเตรียมการดังนี้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้' - art


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
knowledge management
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
 • การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
 • ในการเริ่มต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำการบริหารจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ควรเตรียมการดังนี้
 • 1. รวบรวมวิธีการจัดความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • 2. ทุกคนในองค์กรต้องทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
 • 3. ตระหนักถึงหน้าที่ การดำเนินงาน การปฏิบัติการและสามารถเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น
 • 4. แบ่งปันช่วยเหลือการทำงานและลดช่องว่างในการทำงาน
 • 5. จัดระบบเชิงสัมพันธ์ (Metric) เชื่อมโยงทั้งองค์กร
 • 6. สนับสนุนวัฒนธรรมช่วยเหลือและประสานงาน
 • 7. มุ่งองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • 8. วางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกัน
 • 9. เริ่มในสิ่งที่รู้เหมือนกันทั้งองค์กร
knowledge management1
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้

การบริหารจัดการความรู้จะประสบผลสำเร็จได้ดีเพียงใดนั้นมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนดังนี้

1. วัฒนธรรมองค์กร

2. ผู้นำ

3. CKOs มีหน้าที่ดังนี้

1) จัดและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรไม่เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น

2) บังคับบัญชาภายในองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย

3) บังคับบัญชาด้านความคิดของบุคลากร

4) ช่วยให้กิจกรรมดำเนินงานไปด้วยดีโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในองค์กร

slide3
5) ทำให้ลูกค้ายอมรับในผลผลิตและการบริหาร

6) บริหารความเสี่ยง

7) สนับสนุนนโยบายของผู้บริหารระดับสูง

8) แนะนำการใช้เทคโนโลยี

9) เปลี่ยนแปลง ท้าทายในการทำงาน

10) กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใน

11) ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

12) สนับสนุนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อ

4. เทคโนโลยี

5. การค้นหาวิธีที่เหมาะสมเปรียบกับสำนวนที่กล่าวว่าไม่มีกระสุนเงินที่ใช้กับทุกเรื่องได้ (There is no silver bullet)

6. การทำงานเน้นความรู้เป็นหลักในกระบวนการ

7. ใช้ตัวอย่างและการสาธิต

8. มุ่งอนาคตไม่ใช่อดีต

9. การสนับสนุนจากผู้นำองค์กร

10.การยอมรับนับถือและเชื่อมั่นไว้วางใจ

slide4
การบริหารจัดการความรู้ เป็นเหมือนยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้ความรู้ที่มีประสิทธิผลเหมาะกับบุคลากรที่เหมาะสม (Getting The Right Knowledge To The People At The Right Time) ช่วยแบ่งปันความรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงองค์กร จากการศึกษาการบริหารจัดการความรู้ พบว่ามีความหมาย 2 ประการ ได้แก่ ความรู้ภายในแบบหยั่งลึก (Tacit) เกี่ยวกับคุณค่าวัฒนธรรมและความรู้จากภายนอก (Explicit) เกี่ยวข้องกับหลักแห่งปัญญาดังตาราง
slide5
จากผลสรุปทั้งสองด้านดังตาราง

คุณค่าแห่งวัฒนธรรม

หลักแห่งปัญญา

ความรู้ภายนอกสัมผัสได้

ชัดเจน

ปริมาณ

ทางการ

ผู้ถูกกระทำ

ความคงอยู่ของความรู้

ใช้ประสบการณ์

ระบบ

ผู้ตอบสนอง

 • ความรู้หยั่งลึกภายใน
 • ภายในเงียบสงบ
 • โดยย่อ
 • ไม่เป็นทางการ
 • ผู้กระทำ
 • ความรู้ใหม่
 • ภาพรวม
 • ค่านิยมความเชื่อ
 • ผู้กระทำ
knowledge management2
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้

กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้

กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ มีขั้นตอนดังนี้

1. สร้างความเข้าใจของการจัดการความรู้

2. รวบรวมประสบการณ์และจูงใจบุคลากรให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความรู้ โดยเน้นการวางแผนยุทธศาสตร์

3. ดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ด้วยการเชื่อมโยงประสานงาน

4. บริการความรู้

5. ศึกษาธรรมชาติและองค์ประกอบของความรู้

6. ศึกษาประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออก

7. จัดโมเดลพรรณนาความเกี่ยวข้อง

8. ศึกษากระบวนการโครงสร้างของความรู้

9. ศึกษาความสัมพันธ์กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

10.จัดเรียบเรียงความสำคัญ

knowledge management3
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ข้อคำนึงในการบริหารจัดการความรู้

ข้อคำนึงในการบริหารจัดการความรู้

การบริหารจัดการความรู้เป็นกิจกรรมหรือทิศทางของการดำเนินการในการบริหารจัดการ อำนวยการ หรือการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร มีข้อคำนึงในการบริหารจัดการความรู้ ดังนี้

1. การบริหารจัดการความรู้ด้านองค์กรและสิ่งอำนวยความสะดวก

ในองค์กรเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และวิธีใช้ รวมทั้งสถานที่ คำนึงถึงการออกแบบและความสะดวกสบาย มีห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องอาหารที่เพียงพอ

2. วิธีสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ในการทำงาน ทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ต้องหาทางสนับสนุน

3. การทำงานมีขั้นตอนยุ่งยากหรือไม่ ทำงานตอบสนองขั้นตอนการทำงานเพียงใด

4. มีการสร้างสรรค์งานหรือไม่ หรือทำงานตามนโยบายรวมทั้งแบ่งปันความรู้เพียงใด

5. มีการเลือกกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความรู้ ว่าจะช่วยสร้างสรรค์ค้นหา จัดการ แบ่งปันความรู้ตามความจำเป็นเพื่อบรรลุ

slide8
6. ตรวจสอบความรู้และระบุความจำเป็นของความรู้ทรัพยากรของความรู้และทำให้ความรู้ไหลเลื่อน

7. สร้างยุทธศาสตร์ความรู้เป็นแนวทางในการทำงานทั้งหมด

8. เชื่อมโยงประชาชนกับประชาชน แบ่งปันความรู้ภายในให้วิธีการสื่อสารให้เกิดการปรับปรุงการเรียนรู้

9. เชื่อมโยงประชาชนกับสารสนเทศแบ่งปันความรู้ที่เห็นได้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุด และใช้กระบวนการจัดความรู้เน้นเนื้อหาและแน่ใจว่าความรู้เป็นกระแสใหม่ เกี่ยวข้องและง่ายต่อการนำมาใช้

10. สร้างโอกาสของประชาชนให้ความรู้ใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมในการทำงานและการเรียนรู้

11. แนะนำประชาชนให้เข้าใจอย่างฝังลึก ใช้ความรู้จัดเป็นคู่ขนานช่วยเหลือ

12. สอนประชาชนให้แบ่งปันความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง

13. จูงใจให้ประชาชนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการทำงาน

slide9
การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management) เป็นการบริหารจัดการที่มีความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและเป็นยุทธศาสตร์เช่นเดียวกับ TQM (Total Quality Management) การยกเครื่อง (Re-Enginering) ซึ่งเป็นพื้นฐานทางความคิดที่เกี่ยวข้องของทฤษฎีด้านกระบวนการ ผู้นำจึงพัฒนาการบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้วิธีการใหม่ดังคำกล่าวของ Rick Warren ที่ว่า “หยุดเรียนรู้ หยุดการนำ”
slide10
เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่ 

I AM READY

I (Intergrity) = การทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

A (Actiumens) = ขยัน ตั้งใจทำงาน

M (Moral) = มีศีลธรรม

R (Relevancy) = มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา

E (Efficiency) = การทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

A (Accountability) = การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน

D (Democracy) = มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย

Y (Yield) = มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดย

เน้นผลสัมฤทธิ์

****************

ad