METINĖS PVM DEKLARACIJOS PILDYMAS - PowerPoint PPT Presentation

aron
metin s pvm deklaracijos pildymas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METINĖS PVM DEKLARACIJOS PILDYMAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
METINĖS PVM DEKLARACIJOS PILDYMAS

play fullscreen
1 / 61
Download Presentation
METINĖS PVM DEKLARACIJOS PILDYMAS
436 Views
Download Presentation

METINĖS PVM DEKLARACIJOS PILDYMAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. METINĖS PVM DEKLARACIJOS PILDYMAS 2010 metai

 2. PVM atskaita mišrios veiklos atveju (PVMĮ 59 str.) Pirkimo (importo) PVM paskirstymas 1. Tiesiogiai (kiek tai įmanoma paskirstyti pagal apskaitos duomenis): - PVM apmokestinamai veiklai išimtinai skirtų prekių (paslaugų) pirkimo importo PVM atskaitomas 100% ir visa jo suma įrašoma atitinkamai PVM deklaracijos (forma FR0600 versija 02) 25, 26 bei 35 laukeliuose; - PVM neapmokestinamai veiklai išimtinai skirtų prekių (paslaugų) pirkimo importo PVM neatskaitomas ir įrašomas tik PVM deklaracijos (forma FR0600 versija 02) 25 ir/ar 26 laukeliuose, o į 35 laukelį visai netraukiamas

 3. PVM atskaita mišrios veiklos atveju (PVMĮ 59 str.) -prekių ir paslaugų, kurių pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas pagal PVMĮ 62 str. nuostatas, pirkimo (importo) PVM tiesiogiai neatskaitomas ir įrašomas tik PVM deklaracijos (forma FR0600 versija 02) 25 ir/ar 26 laukeliuose, o į 35 laukelį netraukiamas (išimtis – reprezentacija: 35 laukelyje įrašoma 75% pirkimo (importo) PVM sumos).

 4. PVM atskaita mišrios veiklos atveju (PVMĮ 59 str.) 2. Proporcingai paskirstomos tos pirkimo (importo) PVM sumos, kurių neįmanoma priskirti tiesiogiai nei PVM apmokestinamai, nei kitai veiklai. Dažniausiai tai mišrią veiklą vykdančio PVM mokėtojo, įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų bendroms reikmėms (kanceliarinės prekės, komunalinės, transporto ir pan. paslaugos) pirkimo (importo) PVM sumos.

 5. Proporcingas pirkimo (importo) PVM paskirstymas (PVMĮ 60 str.) 58 str. 1 d. veiklai priskiriama:pirkimo (importo) PVM dalis procentais, atitinkanti gautų pajamų iš 58 str. 1 d. veiklos be PVM dalį (procentais) visose PVM mokėtojo pajamose be PVM iš bet kokios veiklos. Pajamos iš apmokestinamos veiklos (58 str. 1d.)x 100% = PVM atskaitos %. Visos pajamos

 6. Proporcingas pirkimo (importo) PVM paskirstymas (PVMĮ 60 str.) Skaičiuojant atskaitos procentą, neįtraukiamas atlygis: Iš ilgalaikio turto, naudoto PVM mokėtojo ekonominėje veikloje tiekimo; Nekilnojamų pagal prigimtį daiktų tiekimo (32 str.) ir finansinių paslaugų (28 str.) teikimo, kai sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir PVM mokėtojas įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla. Pridedamos gautos ir panaudotos dotacijos ir subsidijos. Reglamentas: LR finansų ministro 2004-03-31 įsakymas Nr. 1K-107 (Žin., 2004, Nr. 51-1704).

 7. Proporcingas pirkimo (importo) PVM paskirstymas (PVMĮ 60 str.) Pajamos iš bet kokios veiklos PVM atskaitos procento skaičiavimui: - gautas ar gautinas atlygis iš bet kokio prekių tiekimo ir paslaugų teikimo; - kitos pajamos iš veiklos, pvz.: nario mokestis, gaunamos palūkanos, ir kitokios veiklos pajamos. Neįeina:gauti dividendai ar kitos pajamos iš akcijų (dalių, pajų), taip pat kitų vertybinių popierių turėjimo, pajamos iš banko indėlio, sąskaitos ar kortelės turėjimo, gauta pagautė, pardavėjo gautos kompensacijos, skirtos atliekant mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu patirtoms išlaidoms padengti, ir kitos panašios gautos (gautinos) sumos, kurios nėra pajamos iš veiklos.

 8. Proporcingas pirkimo (importo) PVM paskirstymas (PVMĮ 60 str.) Skaičiuojant kalendoriniais metais naudotiną atskaitos procentą, naudojami faktiniai praėjusių metų duomenys, o jeigu tokių nėra – prognozuojami. Kai naudojami prognozuojami rodikliai, jie turi būti suderinti su AVMI (2004-02-23 VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-19 (Žin., 2004, Nr. 32-1042)).

 9. Proporcingas pirkimo (importo) PVM paskirstymas (PVMĮ 60 str.) Suderinus su AVMI, gali būti naudojamas kitoks konkretaus ilgalaikio turto PVM atskaitos paskirstymo kriterijus (pvz., ploto, pajėgumų ar pan.). Kartu su prašymu mokėtojai pateikia apskaičiavimus, pagrindžiančius prašomą taikyti procentą. Mokesčių administratorius turi teisę PVM nurodyti mokėtojams, kokį PVM atskaitos paskirstymo kriterijų jie turi naudoti (LR finansų ministro 2002-11-12 įsakymas Nr. 356 (Žin., 2002, Nr. 110-4880)).

 10. Proporcingas pirkimo (importo) PVM paskirstymas (PVMĮ 60 str.) Pirkimo (importo) PVM už įsigytas (importuotas) prekes ir paslaugas, susijusias su mišriai veiklai naudojamu konkrečiu ilgalaikio materialiojo turto vienetu (jo eksploatavimas ir kt.), paskirstomas taikant tą patį paskirstymo kriterijų kaip ir paties turto vieneto pirkimo (importo) PVM.

 11. PVM atskaitos procentas • Naudojamas visus kalendoriniusmetus • Pasibaigus metams apskaičiuojamas pagal faktinius rodiklius • Atskaita tikslinama metinėjė PVM deklaracijoje .

 12. PVM atskaitos tikslinimas Jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotos dalies, pagal kurią turi būti patikslinta PVM atskaita, dydis (procentais) nuo PVM apskaičiavimui naudoto dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 (procentais), metinė PVM deklaracija ir jos priedai iš viso gali būti neteikiami. Jeigu atskaitoma pirkimo (importo) PVM dalis, tenkanti PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, sudaro ne mažiau 95 procentų visos skirstomosios pirkimo (importo) PVM sumos, visa veikla laikoma PVM apmokestinama, ir visą pirkimo (importo) PVM sumą, kurios nebuvo galima tiesiogiai priskirti nei PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai nei PVM neapmokestinamai veiklai, galima atskaityti.

 13. Metinės PVM deklaracijos pildymas Teisės aktai 1. 2002-03-05 PVM įstatymo Nr. IX-751 (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505), 60 str., 66 str., 67 str., 87 str., 128 str. 2. FM įsakymas 2004-03-31 Nr. 1K-107 (Žin., 2004, Nr. 51-1704) “Dėl dotacijų (subsidijų) sumos pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų“. 3. 2004-12-30 VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-211 (Žin., 2005, Nr. 2-29) “Dėl Metinės PVM deklaracijos FR0516 formos bei jos priedų užpildymo taisyklių” (2003-05-06 Nr. V-140). 4. 2004-02-23 VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-19 (Žin., 2004, Nr. 32-1042; 2008, Nr. 17-620) “Dėl PVM dalies, tenkančios PVM įst. 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai, suderinimo su vietos mokesčių administratoriumi taisyklių”.

 14. Metinės PVM deklaracijos formos FR0516 – Metinė PVM deklaracija FR0516 A – Nuo 2002-07-01 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimas FR0516 B – Iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimas

 15. Metinę PVM deklaraciją privalo pateikti: • PVM mokėtojai, kurie ataskaitiniais metais vykdė mišrią veiklą ir įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM paskirstė proporcingai; • PVM mokėtojai, kurie įsigytą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio tikslinimui taikomos PVMĮ. 67 str. nuostatos, naudojo ne vien PVM apmokestinamojoje veikloje; • PVM mokėtojai, fiziniai asmenys, kurie buvo ekonominei veiklai priskyrę įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, o ataskaitiniais metais ekonominei veiklai faktiškai naudojo kitokią, negu deklaruotą, šio turto dalį; • Tais metais faktiškai nenaudojo ilgalaikio materialiojo turto, kurio atskaita tikslinama pagal 67 str. nuostatas, PVMĮ 58 str. 1 d. nurodytai veiklai

 16. Mišriai veiklai panaudotų prekių (paslaugų) pirkimo PVM atskaitos tikslinimas dėl veiklos mišrumo santykio pasikeitimo Pasibaigus kalendoriniams metams PVM mokėtojai, vykdantis mišrią veiklą turi perskaičiuoti taikytą PVM atskaitos procentą pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius ir patikslinti kalendoriniais metais įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM sumas.

 17. Mišriai veiklai naudojamo PVMĮ 66 str. nurodyto ilgalaikio turto pirkimo PVM atskaitos tikslinimas Mišriai veiklai naudojamo ilgalaikio turto, kurio Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje numatytas iki 4 metų nusidėvėjimo normatyvas, pirkimo (importo) PVM atskaita tikslinama PVMĮ 66 str. nustatyta tvarka. Visa pirkimo (importo) PVM atskaita turi būti tikslinama tik tų kalendorinių metų metinėje PVM deklaracijoje, kuriais turtas buvo įsigytas ir kuriais jo pirkimo (importo) PVM (ar jo dalis) buvo įtrauktas į PVM atskaitą.

 18. Mišriai veiklai naudojamų prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaitos tikslinimas (PVMĮ 60 str.) SVARBU! Prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM atskaita metinėje PVM deklaracijoje tikslinama tik vienus metus, pasibaigus tiems kalendoriniams metams, kuriais buvo padaryta prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaita

 19. Mišriai veiklai naudojamo PVMĮ 67 str. nurodyto ilgalaikio turto pirkimo PVM atskaitos tikslinimas Kalendorinių metų metinėje PVM deklaracijoje tikslinama atitinkamai 1/10 nekilnojamo turto ar nekilnojamo turto esminio pagerinimo atskaitytos pirkimo PVM sumos dalis ar 1/5 atskaitytos pirkimo PVM sumos dalis kito ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo normatyvas pagal Pelno mokesčio įstatymo priedėlį 4 ir daugiau metų (PVMĮ 67 str.). Tai reiškia, kad kalendoriniams metams pasibaigus tikslinama tik metinė PVM atskaitos suma.

 20. Metinės PVM deklaracijos pateikimo terminas Už 2009 metus Metinė PVM deklaracija turi būti pateikta ir PVM sumokėtas iki 2010 m. spalio 1 d. Jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotos dalies, pagal kurią turi būti patikslinta PVM atskaita, dydis (procentais) nuo PVM apskaičiavimui naudoto dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 (procentais), metinė PVM deklaracija ir jos priedai iš viso gali būti neteikiami.

 21. FR0516 pildymas (A dalis) 10 laukelis - naudotas procentas (iš FR0600 versija 01 25 laukelio) 11 laukelis - faktinis procentas, apskaičiuojamas kaip santykis faktiškų pajamų iš PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodyto prekių tiekimo (paslaugų teikimo) su PVM mokėtojo faktiškomis pajamomis iš bet kokios veiklos. 12 laukelis – skirtumas (10-11)/10x100 proc.

 22. FR0516 pildymas (A dalis)Pavyzdys (1) 10 laukelis – deklaruotas PVM atskaitos procentas (FR0600 versija 01 –25 laukelis) 61 %  11 laukelis – 2009 m. faktinis PVM atskaitos procentas 57 % (paskaičiuotas)  12 laukelis – viršija 5 % ar ne ? 7 % [(61-57/61]x100

 23. FR0516 pildymas (A dalis)Pavyzdys (2)  10 laukelis – deklaruotas PVM atskaitos procentas (FR0600 versija 01 –25 laukelis) 60 %  11 laukelis – 2009 m. faktinis PVM atskaitos procentas 58 % (paskaičiuotas)  12 laukelis–viršija 5 % ar ne? 3 % [(60-58/60]x100 Tikslinti atskaitos metinėje PVM deklaracijoje neprivaloma

 24. FR0516 pildymas (B dalis) 13 laukelis - faktiškai atskaityta prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma, išskyrus IT, nurodyto 67 straipsnyje, apskaičiuota pagal 10 laukelyje nurodytą procentą 14 laukelis - patikslinta faktiškai atskaityta pirkimo PVM suma nurodyta deklaracijos 13 laukelyje (teigiama arba neigiama) (13x12)/100

 25. Pavyzdys Mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas 2009 metais įsigijo prekių ir paslaugų, skirtų naudoti mišriai veiklai vykdyti. Pirkimo PVM buvo atskaitytas taikant ,,pajamų“ kriterijų, pagal 2008 metų faktinius rodiklius. Šis atskaitos procentas sudarė 60 proc. ir buvo nurodomas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 25 laukelyje. Tarkime, kad pagal šį PVM atskaitos procentą (60 proc.) 2009 metais buvo įtraukta į PVM atskaitą: 1) 60 000 Lt nuo įsigytų prekių 100 000 Lt pirkimo PVM sumos (100 000x60 proc.); 2) 18 000 Lt nuo įsigytų paslaugų 30 000 Lt pirkimo PVM sumos (30 000x60 proc.); 3) 90 000 Lt nuo mišriai veiklai naudojamo ilgalaikio turto, kurio pirkimo PVM buvo atskaitytas taikant ,,pajamų“ kriterijų, eksploatavimo remonto išlaidų 150 000 Lt pirkimo PVM sumos (150 000x60 proc.). Taigi, taikant PVM atskaitos 60 procentų iš viso buvo įtraukta į PVM atskaitą 168 000 Lt pirkimo PVM.

 26. tęsinys 2009 metais faktiškos pajamos iš bet kokios veiklos sudarė – 2 700 000 Lt, o iš prekių bei paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje teikimo – 1 300 000 Lt. PVM atskaitos procentas nustatytas pagal 2009 metų faktinius rodiklius apskaičiuojamas taip: (1 300 000/2 700 000)x100 proc.= 48 proc. Naudotas PVM atskaitos procentas nuo apskaičiuoto pagal faktiškus rodiklius procento skiriasi 20 proc. [(60-48)/60x100]. Patikslinta faktiškai atskaityta PVM suma (mokėtina į biudžetą suma), kuri apskaičiuojama pagal metinės PVM deklaracijos 14 laukelyje nurodytą formulę, sudaro 33 600 Lt (168000x20/100),

 27. tęsinys 2009 metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 10 laukelyje – 60 (2009 metais naudotas PVM atskaitos procentas); 11 laukelyje – 48 (pagal faktinius 2009 metų rodiklius apskaičiuotas PVM atskaitos procentas); 12 laukelyje – 20 (naudoto PVM atskaitos procento skirtumas (procentais) nuo apskaičiuoto pagal faktiškus rodiklius procento); 13 laukelyje – 168 000 Lt (įtraukta į PVM atskaitą 168000 Lt pirkimo (importo) PVM suma); 14 laukelyje – 33 600 Lt (patikslinta faktiškai atskaityta PVM suma).

 28. FR0516 pildymas (B dalis) 15 laukelis - faktiškai atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo PVM suma, susijusi su IT naudojamu mišrioje veikloje, apskaičiuota naudojant kitą paskirstymo kriterijų – ploto, pajėgumų. 16 laukelis - pagal faktinius praėjusių metų rodiklius patikslinta deklaracijos 15 laukelyje nurodyta pirkimo PVM suma (teigiama arba neigiama) 16 laukelio suma apskaičiuojama taip: 15 laukelio duomenys padauginami iš FR0516 A priedo A5 ir A8 laukelių atitinkamose eilutėse nurodytų procentų skirtumo ir gauta suma padalijama iš A5 laukelio atitinkamose eilutėse nurodyto procento.

 29. Pavyzdys Mišriąveiklą vykdančiam PVM mokėtojui vietos AVMI suteikė teisę mišriai veiklai vykdyti skirto pastato pirkimo PVM atskaityti pagal ,,ploto“ kriterijų. PVM mokėtojas šį pastatą įsigijo 2009 metais ir vietos AVMI pateiktuose skaičiavimuose numatė 60 proc. šio pastato ploto naudoti PVM apmokestinamoje veikloje. 2009 metais buvo įsigytos tokios prekės ir paslaugos, susijusios su mišriai veiklai naudojamo pastato eksploatavimu: 1) elektros energija, kurios pirkimo PVM sudarė 20 000 Lt, o į PVM atskaitą, buvo įtraukta 12 000 Lt suma (20 000x60 proc.); 2) šiluminė energija, kurios pirkimo PVM sudarė 50 000 Lt, o į PVM atskaitą, buvo įtraukta 30 000 Lt suma (50 000x60 proc.); 3) kitos komunalinės paslaugos, kurių pirkimo PVM sudarė 10 000 Lt, o į PVM atskaitą, buvo įtraukta 6 000 Lt suma (10 000x60 proc.)

 30. tęsinys Taigi, taikant ,,ploto“ kriterijų, iš viso buvo atskaityta 48 000Lt Pagal faktinius 2009 metų rodiklius tik 30 proc. mišriai veiklai naudojamo pastato buvo panaudota PVM neapmokestinamai veiklai (išnuomota be PVM asmenims ne PVM mokėtojams) ir 70proc. pastato ploto panaudota PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Apskaičiuota patikslinta PVM atskaitos suma (grąžintina iš biudžeto PVM suma) sudaro (-8 160 Lt) [48000x(60-70)/60]. 2009 metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 15 laukelyje – 48 000 Lt (2009 metais atskaityta įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM suma); 16 laukelyje – (-8 160) (patikslinta įsigytų prekių (paslaugų) PVM atskaitos suma).

 31. FR0516 pildymas (B dalis) 17 laukelis – Fizinio asmens, įsigytų prekių (paslaugų) susijusių su ekonominei veiklai priskirtu IT faktiškai atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma 18 laukelis – pagal faktinius rodiklius patikslinta atskaityta deklaracijos 17 laukelyje nurodyta suma(teigiama arba neigiama) 18 laukelio suma apskaičiuojama taip: 17 laukelio duomenys padauginami iš FR0516 A priedo A5 ir A8 laukelių atitinkamose eilutėse nurodytų procentų skirtumo ir gauta suma padalijama iš A5 laukelio atitinkamose eilutėse nurodyto procento.

 32. Pavyzdys Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, 2009 metais įsigijo traktorių, jį numatė naudoti savo ekonominėje veikloje ir savo asmeninėms reikmėms, todėl šį traktorių priskyrė ekonominei veiklai vykdyti 90 proc. ir apie tai deklaravo vietos AVMI. 2009 metais šiam traktoriui eksploatuoti buvo įsigyta: 1) degalų, kurių pirkimo PVM sudarė 1 500 Lt, o PVM atskaitą buvo įtraukta 1 350 Lt (1500x90 proc.); 2) atsarginių dalių, kurių pirkimo PVM sudarė 3 000 Lt, o į PVM atskaitą buvo įtraukta 2 700Lt (3 000 x90 proc.). Iš viso buvo atskaityta 4 050Lt traktoriui eksploatuoti įsigytų prekių pirkimo PVM.

 33. tęsinys Pagal paties fizinio asmens skaičiavimus 2009 m. faktiškai traktorius ekonominei veiklai vykdyti buvo naudojamas tik 70 proc. Šio traktoriaus priskyrimo ekonominei veiklai (90 proc.) ir faktiško panaudojimo ekonominei veiklai (70 proc.) duomenys turi būti deklaruojami FR0516A priedo atitinkamai A5 ir A8 laukeliuose. Patikslinta 2009 metais atskaityta prekių, susijusių su traktoriaus eksploatavimu pirkimo PVM suma (mokėtina į biudžetą) sudaro 891 Lt [4050x(90-70)/90]. 2009 metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 17 laukelyje – 4050 Lt (atskaityta traktoriui eksploatuoti įsigytų prekių pirkimo PVM suma); 18 laukelyje – 891Lt (patikslinta PVM atskaitos suma).

 34. FR0516 pildymas (B dalis) 19 laukelis – patikslinta praėjusiais metais atskaityta prekių (paslaugų) PVM suma (teigiama arba neigiama) ( 14 +16 +18)

 35. FR0516 pildymas (C dalis) 20 laukelis- turi būtiįrašoma ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo (importo) PVM atskaita tikslinama 5 arba 10 metų, PVMĮ 60 straipsnio nustatyta tvarka apskaičiuotos PVM atskaitos metinė tikslinimo suma. Šį laukelį pildo tik juridiniai asmenys PVM mokėtojai. Ši suma turi būti įrašoma iš kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo FR0516A formos A10 laukelio. Jeigu pateikiama priedo FR0516A papildomi lapai, tai į šį metinės PVM deklaracijos laukelį turi būti įrašoma bendra visų FR0516A formos priedo lapų A10 laukelių suma.

 36. FR0516 pildymas (C dalis) 21 laukelis „Per praėjusius kalendorinius metus PVMĮ 58 str. 1 d. nurodytai veiklai faktiškai nenaudoto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma“ apskaičiuojama vadovaujantis LR FM 2002-07-04 įsakymu Nr. 222 (Žin., 2002, Nr. 70-2926) patvirtinta Pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo pasikeitus ilgalaikio materialiojo turto naudojimui tvarka.

 37. Metinė PVM atskaitos tikslinimo suma = pirkimo PVM/m*(A (pradinė) – A (pagal faktą))/100 proc. Pirkimo PVM - visa to turto vieneto pirkimo (importo) PVM suma. Turto vienetu PVM įstatymo nustatyta tvarka laikomas ir pastato (statinio) esminis pagerinimas, m- PVM įstatyme nustatytas atskaitos tikslinimo laikotarpis (metais), A (pradinė) - atskaityta pirkimo (importo) PVM dalis (procentais) turtą įsigijus (importavus), A (pagal faktą) - turto naudojimas PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytoje veikloje pagal pasibaigusių kalendorinių metų faktinius rodiklius (procentais).

 38. Pavyzdys Įmonė 2008 m. sausio mėn. už 2 000 000 Lt (be PVM) įsigijo pastatą, PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Pirkimo PVM (360 000 Lt) buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Pastatas laikinai 2009 metais buvo išnuomotas be PVM asmenims, ne PVM mokėtojams. 2009 metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti patikslinta šio pastato metinė pirkimo PVM atskaitos suma. Ši patikslinta PVM atskaitos suma (mokėtina į biudžetą suma) apskaičiuojama taip: 360 000/10x(100-0)/100 proc.= 36000 Lt, kur: 10 - PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis metais, 100 - atskaityta pirkimo PVM dalis procentais IT įsigijimo momentu, 0 - faktiškas turto naudojimas procentais PVMĮ 58 str. 1 d. nurodytai veiklai 2009 metais. 2009 metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 21 laukelyje – 36 000 Lt (patikslinta metinė PVM atskaitos suma).

 39. Pavyzdys Įmonė 2008 m. sausio mėn. už 2 000 000 Lt (be PVM) įsigijo pastatą, PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Pirkimo PVM (360 000 Lt) buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Pastatas laikinai 2009 metų liepos - gruodžio mėn. buvo išnuomotas be PVM asmenims, ne PVM mokėtojams. 2009 metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti patikslinta šio pastato metinė (tenkanti 6 mėnesiams) pirkimo PVM atskaitos suma. Ši patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama taip: 360000/120x6x(100-0)/100 proc.= 18000 Lt, kur: 120 - PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis mėnesiais, 6 - pastato naudojimo PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti laikotarpis mėn. 2009 metais; 100 - atskaityta pirkimo PVM dalis procentais IT įsigijimo momentu, 0 - faktiškas turto naudojimas procentais PVMĮ 58 str. 1 d. nurodytai veiklai 2009 metais. 2009 metų metinėje PVM deklaracijoje turi būti įrašoma: 21 laukelyje-18000 Lt (patikslinta metinė PVM atskaitos suma).

 40. FR0516 pildymas (C dalis) 22 laukelis -turi būtiįrašoma PVM mokėtojo, fizinio asmens, ekonominei veiklai vykdyti priskirto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma. Ši suma turi būti įrašoma iš PVM mokėtojo, fizinio asmens, kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo FR0516A formos A10 laukelio. Jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, pateikia priedą FR0516A formos su papildomais lapais, tai į šį metinės PVM deklaracijos laukelį turi būti rašoma bendra visų priedo FR0516A formos priedo lapų A10 laukelių suma.

 41. FR0516 pildymas (C dalis) 23 laukelis - turi būtiįrašoma iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto, kurio PVM atskaita tikslinama 10 metų, PVM atskaitos metinė tikslinimo suma. Ši suma turi būti įrašoma iš PVM mokėtojo kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo FR0516B formos B9 laukelio. Jeigu pateikiamas priedas FR0516B formos su papildomais lapais, tai į šį metinės PVM deklaracijos laukelį turi būti rašoma bendra visų FR0516B formos priedo lapų B9 laukelių suma.

 42. FR0516 pildymas 24 laukelis – turi būti įrašoma bendra ilgalaikio turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma, kuri apskaičiuojama sudėjus 20, 21, 22 ir 23 laukelių sumas. 25 laukelis -turi būti įrašoma bendra atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, kuri lygi 19 ir 24 laukelių sumai. 26 laukelis -turi būtiįrašoma į biudžetą mokėtina PVM suma. Kai 25 laukelio suma yra teigiama, tai ji įrašoma į šį laukelį kaip į biudžetą mokėtina (kaip teigiama suma). 27 laukelis -turi būtiįrašoma iš biudžeto grąžintina PVM suma. Kai 25 laukelyje suma yra pažymėta (-) ženklu, tai ji įrašoma į šį laukelį, kaip iš biudžeto grąžintina suma (teigiama suma).

 43. FR0516A priedo pildymas A1 laukelis: „Įsigytas (pasigamintas) ilgalaikis turtas (kodas)“ Šio stulpelio eilutėse įrašomas ilgalaikio materialiojo turto konkretaus vieneto kodas: • Kodas - 1 nekilnojamasis daiktas (atskaita tikslinama 10 metų)  Kodas - 2 kitas IMT (atskaita tikslinama 5 metus)  Kodas - 11 pastato (statinio) esminis pagerinimas (atskaita tikslinama 10 metų)

 44. FR0516A priedo pildymas A2 laukelis: „Turto įsigijimo (pasigaminimo) data (metai, mėnuo)“ • IMT įsigyto LR (data nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje) • Importuoto IMT (data, kai IM PVM sumokėtas ir įtrauktas į PVM atskaitą) • Pasigaminto IMT (data, kai turtas pradėtas eksploatuoti, deklaruotas PVM deklaracijoje bei PVM įtrauktas į atskaitą) • Esminis pagerinimas (data, kai baigti esminio pagerinimo darbai ir deklaruota) • Iki įsiregistravimo įsigyto IMT (turto įsigijimo data)

 45. FR0516A priedo pildymas A3 laukelis „Turto pirkimo (importo) PVM suma“ Deklaruota FR0600 versjia 01 – 22, 23, 24 laukeliuose A4 laukelis „Taikytas turto pirkimo (importo) PVM sumos paskirstymo kriterijus (kodas)“ 01- pajamų 02 - ploto 03 - pajėgumų 04 - kitas 05 - priskyrimo ekonominei veiklai vykdyti

 46. FR0516A priedo pildymas A5 laukelis „Atskaityta turto pirkimo (importo) PVM dalis (procentais)“ A6 laukelis „Turto PVM atskaitos metinės PVM sumos tikslinimo laikotarpis (mėnesiais, max. 12 mėn.)

 47. FR0516A priedo A6 laukelio pildymo pavyzdys Įmonė 2005 m. rugpjūčio mėn. įsigijo krovininį automobilį, kurį naudoja mišriai veiklai vykdyti ir kurio pirkimo PVM tikslinama 5 metus (60 mėn.). • už 2005 m. FR0516A A6 – 5 (nuo 2005 08 iki 2005 12) • už 2006 m. FR0516A A6 – 12 • už 2007 m. FR0516A A6 – 12 • už 2008 m. FR0516A A6 – 12 • už 2009 m. FR0516A A6 – 12 • už 2010 m. FR0516A A6 – 7 (nuo 2010 01 iki 2010 07)

 48. FR0516A priedo pildymas A7 laukelis „PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga (metai, mėnuo)“ Metai, mėn., apskaičiuojama nuo A2 laukelio datos iki 5 ar 10 metų laikotarpio pabaigos.

 49. FR0516A priedo pildymas A8 laukelis „Faktinis turto panaudojimas PVMĮ 58 str. 1 d. nurodytoje veikloje praėjusiais kalendoriniais metais (proc.)“ • Jei nebuvo subsidijų (dotacijų), kito proc., tai iš FR0516 11 laukelio įrašomas • Jei buvo subsidija skirta ilgalaikiam turtui įsigyti, tai pridedama 1/5 arba 1/10 jos dalis. • Jei buvo naudojamas kitas PVM atskaitos proc., suderintas su AVMI, nei apskaičiuotas pagal pajamų kriterijų (pvz. ploto), tai nurodomas faktinis.

 50. FR0516A priedo pildymas A9 laukelis “Turto PVM Atskaitos metinė tikslinimo suma” Formulė išplėsta, todėl tinka naudotis, kai turtas naudojamas veikloje ne visus metus Pirkimo 60 mėn. arba Mėn. sk. Skirtumas % PVM : 120 mėn. X (A6 stulp.) x (A5-A8stulp.) } : 100 =+ /- (A3 stulp.) A10 laukelis “Bendra turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma (A9 laukelių suma)” {