2010 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka - PowerPoint PPT Presentation

2010 m bendrojo pri mimo lietuvos auk t sias mokyklas tvarka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2010 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka PowerPoint Presentation
Download Presentation
2010 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka

play fullscreen
1 / 13
2010 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka
149 Views
Download Presentation
aron
Download Presentation

2010 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2010 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka

 2. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistema Kauno technologijos ir Vilniaus universitetų iniciatyva pradėjo veikti 1999 metais. 2001 m. liepos 12 d. šešiolika aukštųjų universitetinių Lietuvos mokyklų – (LKA, KMU, KTU, KU, LKKA, LMTA, LVA, LŽŪU, MRU, VGTU, ŠU, VDA, VPU, VU, VDU ir ISM) – susijungė į Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Asociacijos tikslas – organizuoti ir koordinuoti bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas: padėti įstoti į aukštąją mokyklą, panaikinti vienintelio galimo pasirinkimo keliamą riziką, užtikrinti objektyvumą priimant geriausiai studijoms pasirengusius abiturientus ir supaprastinti įstojimo į aukštąsias mokyklas tvarką, suteikiant galimybę tuo pat metu pretenduoti į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas keliose aukštosiose mokyklose 2009 metais, prasidėjus mokslo ir studijų reformai, LAMA BPO gavo švietimo ir mokslo ministro įgaliojimą vykdyti bendrąjį priėmimą į visas šalies aukštąsias mokyklas ir konkurso tvarka (remiantis geriausiųjų eilės sudarymo principu) nustatyti, kuriems stojantiesiems tenka valstybės finansuojamos vietos. Bendrajame priėmime 2010 m. dalyvauja 21 universitetas ir 23 kolegijos. ApieLAMA BPO

 3. Stojančiųjų prašymai priimami tik internetu; 2010 metais vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusių stojančiųjų brandos atestatų duomenys į priėmimo sistemą pateks tiesiai iš valstybinių duomenų bazių; vidurinį išsilavinimą anksčiau įgiję stojantieji atestatus duomenims įvesti turės pateikti LAMA BPO bendrojo priėmimo punktams; stojamosios studijų įmokos ir mokesčio už pageidavimų koregavimą mokėti nereikės – priėmimo išlaidas padengs gauta ES struktūrinių fondų parama; priimtieji dokumentų įforminimo metu mokės registracijos mokestį toje aukštojoje mokykloje, į kurią bus pakviesti studijuoti; kvietimas studijuoti vyks vienu metu į universitetus ir į kolegijas; prašyme bus galima pateikti iki 12 pageidavimų į bet kurių aukštųjų mokyklų studijų programas; 2010 m. priėmimo nuostatos (1)

 4. pagrindinis priėmimas vyks dviem etapais: iš pradžių stojantiesiems pagal jų pageidavimus bus parodytos galimybės laimėti valstybinę vietą universitete ir kolegijoje, o taip pat mokamas vietas; geriausieji galės iš karto priimti juos tenkinančius pasiūlymus arba su kitais dalyvauti antrajame etape; po pirmojo etapo pageidavimų seką galima koreguoti. nustatytas minimalus „slenkstis“ stojant į aukštąsias mokyklas 2010 m. Lietuvoje vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas: 3 brandos egzaminai arba du brandos egzaminai ir kvalifikacinis egzaminas (menų studijose – 2 brandos egzaminai ir stojamasis egzaminas); stojamieji egzaminai vyks vieną kartą priėmimo taisyklėse numatytos sesijos metu; papildomajame priėmime galės dalyvauti tik pagrindiniame priėmime dalyvavę asmenys; 2010 m. priėmimo nuostatos (2)

 5. konkursiniam balui skaičiuoti imami dalykų, nustatytų 2008 m. aukštųjų mokyklų priėmimo sąlygose 2010 metams, įvertinimai; taikomi švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkoje nustatyti egzaminų deriniai; bendras studentų skaičius į valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose mažėja apie 10 proc.; išlieka 2009 m. nustatytos 7 norminių kainų grupės ir norminės kainos sandara, norminės kainos mažėja vidutiniškai 3,6 proc.; aukštųjų mokyklų nustatytos studijų kainos atitinka normines arba yra joms labai artimos; studentai, stojantys į visas mokytojų rengimo programas, konkuruos tarpusavyje švietimo ir ugdymo kryptyje; visos pedagoginės studijos patenka į tą pačią kainų grupę (drauge su biomedicinos ir kitais mokslais); stojantiesiems į pedagogines studijas birželio mėn. numatoma organizuoti motyvacinį testą; studijų krypčių grupes, kuriose konkuruos stojantieji, ir valstybės finansuojamų vietų skaičių jose nustato Švietimo ir mokslo ministerija (2010 m. planuojama 11 grupių – 2009 m. buvo tik 6); 2010 m. priėmimo nuostatos (3)

 6. Švietimo ir mokslo ministerija paskirsto preliminarius valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius pagal 11krypčių grupių (pagal naują studijų krypčių klasifikatorių): 1. Humanitarinių mokslų studijų sritis; 2. Muzikos, teatro, šokio, kinematografijos krypčių grupė; 3. Dailės, dizaino, architektūros, fotografijos, medijų krypčių grupė; 4. Socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus teisės, verslo, vadybos krypčių grupes); 5. Verslo, vadybos krypčių grupė; 6. Teisės krypčių grupė; 7. Švietimo ir ugdymo krypčių grupė; 8. Fizinių mokslų studijų sritis; 9. Biomedicinos studijų srities gyvybės mokslų ir žemdirbystės, veterinarijos krypčių grupės; 10. Biomedicinos mokslų medicinos ir sveikatos krypčių grupė; 11. Technologijos mokslų studijų sritis. 2010 m. priėmimo nuostatos (4)

 7. į studijų programą universitetuose ir kolegijose bus galima priimti ne daugiau kaip 150 proc. palyginti su 2008 m.; į meno studijų srities programas universitetuose ir kolegijose bus galima priimti ne daugiau kaip 110 proc. palyginti su 2008 m.; į nevalstybines aukštąsias mokyklas – ne daugiau kaip 30 proc. palyginti su 2008 m. meno krypčių grupėse 20 proc. studijų krepšelių skiriama grantams; finansavimas skiriamas ir konkuruojama pagal dvi meno krypčių grupes; studijų programos perregistruojamos pagal naują studijų krypčių klasifikaciją; LAMA BPO informacija apie bendrąjį priėmimą talpinama adresu http://www.lamabpo.lt/. 2010 m. priėmimo nuostatos (5)

 8. 2010 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etapai (1) Pateikusiems apeliacijas prašymų studijuoti registravimo paskutinė diena yra 2010 m. liepos 22 diena.

 9. 2010 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etapai (2)

 10. 2010 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etapai (3)

 11. 2010 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etapai (A schema)

 12. Stojantysis prašyme nurodė tokią pageidavimų seką: Medicina (KMU), vf, N Teisė (VU), vf, N Teisė (MRU), vf, N Teisė (VDU), vf, N Turizmo vadyba (VK), vf, N Miškininkystė (LŽŪU), vf, N. Geriausiųjų eilėje pageidavimai išsirikiavo taip: Universitetai: Kolegijos: 1001. Medicina (KMU) – 18,2 561. Turizmo vadyba (VK), vf, N – 17,6 1002. Miškininkystė (LŽŪU) – 18,2 2300. Teisė (VU) – 17,6 2301. Teisė (MRU) – 17,6 2302. Teisė (VDU) – 17,6 2010-07-23 stojantysis gauna du kvietimus: 1) Jūs kviečiamas studijuoti Miškininkystės studijų programą LŽŪU, vf, N.; 2) Jūs kviečiamas studijuoti Turizmo vadybos studijų programą VK, vf, N. Pastaba: medicinos ir sveikatos krypčių grupėje mažiausias balas vf vietoms buvo 18,3. Pavyzdys

 13. SĖKMĖS!