E drejta biznesore
Download
1 / 22

E DREJTA BIZNESORE - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

E DREJTA BIZNESORE. LIGJERATA: E DREJTA TREGËTARE Format e shoqërive tregëtare Semestri veror 2013/2014 Fakulteti Ekonomik- Qendra Mitrovicë Salla S-0. E drejta tregëtare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E DREJTA BIZNESORE' - argyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E drejta biznesore
E DREJTA BIZNESORE

LIGJERATA:

E DREJTA TREGËTARE

Format e shoqërive tregëtare

Semestri veror

2013/2014

Fakulteti Ekonomik- Qendra Mitrovicë

Salla S-0


E drejta treg tare
E drejtatregëtare

 • Vështirë se mund të përcaktohet se kur ka filluar përpjekjet për themelimin e së drejtës tregëtare, por burimet e shkruara juridike datojnë që nga viti 1963, me Dekretin për Tregëtinë Tokësore të Francës.

 • Revulucioni Borgjez Fracez i vitit 1879, krijoi parakushtet për zhvillimin e të drejtës tregëtare, e së këndejmi edhe të shoqërive tregëtare.


Formacionet dhe organizatat biznesore
Formacionetdheorganizatatbiznesore

 • Formacionetdheorganizatatbiznesoreveprojnëdhefunksionojnënëvende të ndryshmedhenëharqe të ndryshmekohore, dhe pa dyshimedhe me terminologji të ndyshmesi: organizatabisnesore/komercile, kopani, ndërmarrje, shoqëri, firma, ortakëri, partenritet e shumë të tjera.

 • Megjithëkëtëllojllojshmëri të emërtimevenëkuptimin e përgjithshëm të fjalëskëtojanënumërapogrupicaktuariindividëveqëbashkohënvullnetarishtpërzhvillimin të përbashkët të njëaktiviteti, puneapondërmarrësiebisnesore.


Veprimataria e organizatave biznesore
Veprimatariae organizatavebiznesore

 • Llojet dhe format e organizatave biznesore që verprojnë duhet dhe mund të themelohen vetëm atëherë ku zhvillojnë dhe operojnë me veprimtari të ligjshme – pra kur ato janë të themelura në pajtim me ligjin dhe duhet të jenë të regjishtruara.


Format llojet e shoq rive terg tare
Format/llojet e shoqërive tergëtare

I - Tregëtari individual/ndërmarrësi/biznesivetanak

II- Ndërmarrjetpublike - atoqëkryejnëveprimtari me interes të përgjithshëmdheqëithemelonshtetiaponjësia e qeverisjeslokale.

 • Qëllimiështëplotësimiinevojavepublike, dhekarakterizohen me:

  • Kryerjen e veprimtarive me interes të përgjithshëm

  • Kanëcilësinë e personitjuridik

  • Kanëpasuridhepërgjigjenpërdetyrimet

  • Aktijurdikmëilartë - statusi.


Biznesi individual vetanak
Biznesi individual/vetanak

është formë e organizimit biznesor, pa cilësi të personit juridik.

 • individi është pronar i një ndërmarrje individuale,

 • ka përgjegjësi të pakufizuar personale, për të gjitha borxhet dhe detyrimet tjera, të shkaktuara, të imponuara nga ligji ose kontrata .

  Përgjegjësia e plotë dhe e pakufizuar përfshinë pronën dhe të gjitha llojet e tjera të mjeteve dhe kapitaleve, të cilat personi përgjegjës i ka në pronësi të drejtpërdrejt ose të tërthortë.


Shoq ria kolektive partneritetit t p rgjithsh m ortak ror
Shoqëria kolektive / partneritetit të përgjithshëm- ortakëror

 • Juridikisht mund të ekzistojë dhe veprojë kur dy e më shumë persona dhe/ose shoqëri, bashkëpunojnë në mes tyre me qëllim të ushtrimit të veprimtarisë biznesore, e mbështetur në një kontratë të shkruar, një marrëveshje gojore apo në mirëkuptim.

 • Natyra juridike - biznesore e interesit në shoqërinë kolektivepërfshinë:

  • të drejtën e ndarjes së fitimit, shpërndarjen si dhe të drejtat tjera të ortakut të përgjithshëm dhe

  • të drejtat dhe detyrimet e ortakut të përgjithshëm.

 • Numri i ortakëve të përgjithshëm, mund të jetë dy ose më shumë persona dhe/ose shoqëri/org.biznesore.

 • Parimi i përgjegjësisë në shoqërinë kolektive

 • Secili ortak dhe të gjithë ortakët janë përgjegjës për të gjitha borxhet dhe detyrimet e tjera.


Shoq ria kompania me p rgjegj si t kufizuar
Shoqëria (kompania) me përgjegjësi të kufizuar

 • Natyra juridike – biznesore, - është person juridik, juridikisht dhe ligjërisht e ndarë dhe e dallueshme nga pronarët e saj. Pronari i saj nuk është bashkëpronar dhe nuk disponon me interesa të transferueshme, në pronën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.

 • Kapitali themelor, duhet të jetë të paktën 1000 euro, dhe duhet paguar shoqërisë në fjalë brenda 14 ditësh, nga dita e regjistrimit.

 • Parimi i përgjegjësisë, kjo shoqëri është përgjegjëse, për të gjitha borxhet dhe detyrimet e tjera të saj; me të gjitha mjetet (asetet), duke përfshirë edhe kapitalin themelor.

 • Konstituimi, - themeluesi duhet të nënshkruaj dhe dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit, Statutin e organizatës biznesore (shoqërisë aksionare).


Shoq ria ko mandite partneritetit t kufizuar
Shoqëria komandite /partneritetit të kufizuar

 • Natyra juridike - biznesore e shoqërisë komanditepërbëhet:

  • së paku nje ortak (partner) i përgjithshëm dhe nga

  • së paku nje ortak i kuflzuar.

  • nuk ka cilësi të personit juridik, por mund të posedojë pronë, mund të lidhë kontratë dhe të padisë të tjerët në emër të saj dhe të jetë e paditur nga të tjerët.

   Ortaku i përgjithshëm është bashkërisht dhe personalisht përgjegjës për borxhet dhe detyrimet e saj.

   Ortaku i kuflzuar nuk përgjigjet për borxhet.

 • Themelimi i shoqërisë komandite, bëhet në përputhje me dispozitat ligjore.

 • Marrëveshja e shoqërisë komandite, duhet ta ketë marrëveshjen e saj si një dokument relevant për veprimin dhe funksionimintë saj.

 • Kufizimet lidhur me përgjegjësinë e ortakëve të kufizuar


Shoq ria aksionare
Shoqëria aksionare

 • Natyra juridike- biznesore , është person juridik, në pronësi të aksionarve të saj, juridikisht e ndarë dhe e veçantë nga aksionarët që nuk janë bashkëpronarë dhe nuk kanë interesa të transferueshme në pronën ose mjetet (asetet) e shoqërisë aksionare.

 • Kapitali themelor i shoqërisë aksionare- duhet të jetë të paktën 25000 euro, ose shuma gjithëmbarshme e vlerës nominale të të gjitha aksioneve.

 • Parimi i përgjegjësisë, është përgjegjëse për të gjitha borxhet dhe detyrimet e tjera, me të gjitha mjetet (asketët) dhe pasurinë e saj.

 • Udhëheqja e shoqërisë aksionare, përmes organeve drejtuese.

 • Organi kryesor i udhëheqjes - Këshilli i drejtorëve.


 • Aksionet
  Aksionet

  Aksionetjanë letra specifike me vlerë të cilat pronarit të tyre i japin të drejtë qëtë kenë pjesë në fitimin dhe në drejtim të shoqërisë e cila i ka emituar aksionet.

  Llojet e aksioneve

  • Themeluese (aksione të thjeshta me të drejtë vote);

  • Aksionet e emisioneve pasuese

   Sipas të drejtës në pjesëmarrje kemi:

  • Aksione të rëndomta (të rregullta),

  • Prioritare ose favorizuese, tëcilatmund të jenë:

   - Participative(që japin të drejtën e pagesës së dividendës që iu takon aksionarëve të aksioneve të thjeshta;

   - Kumulative(që japin të drejtën prioritare të pagesës së të gjitha dividendëve të cilat nuk janë paguar, para pagës së bartësve të aksioneve të rëndomta) dhe

   -Ndryshuese (konvertibile), të cilat i japin të drejtën titullarit, që ato aksioneti shendrojë në aksione të zakonshme.

   Ligjinëfuqiparashehllojet e aksioneve

   të certifikuara dhe të pa certifikuara, të thjeshta dhe të privilegjuara.


  O rgan et e shoq ris aksionare
  Organet e shoqërisë aksionare

  • Kuvendi -organi më i lartë i udhëheqjesdhe organ i pronarëve të mjeteve, në të cilin përveç aksioneve marrin pjesë edhe përfaqësuesit e të punësuarve në shoqërinë aksionare.

   Ka disa lloje kuvendesh të shoqërive aksionare:

   • Kuvendi themelues,Kuvendi i rregullt,Kuvendi i jashtëzakonshëm dhe

   • Kuvendi special (të cilin e thërrasin aksionarët me aksione prioritare). (Ligji i Kosovës, nuk e parasheh kuvendin si organ)

  • Këshilli drejtues- organi drejtues i cili e emëron dhe shkarkon drejtorin, nxjerrë akte të përgjithshme, përgatit propozim vendimet për punën e kuvendit, zbaton vendimet e kuvendit etj. Ligji i Kosovës parashef Bordin e Drejtorëve si organ i domosdoshëm)

  • Drejtori ose menaxheri ekzekutiv- organ punëdhënës është kompetent për organizimin dhe udhëheqjen e proceseve të punës dhe afarizmit, si dhe të përfaqësimit të shoqërisë aksionare ndaj personave të tretë. Për punën e vet të ligjshme e të suksesshme, drejtori i përgjigjet Kuvendit.

  • Këshilli mbikëqyrës- organ mbikëqyrës i cili bën kontrolle të drejtpërdrejtë intern.


  Shp rb rja e shoq rive akcionare
  Shpërbërja e shoqërive akcionare

  • Këshilli i drejtorëve i shoqërisë apo aksionarët e saj marrin vendimin mbi shpërbërjen e shoqërisë aksionare, ose likuidimin e saj;

  • Propozimi për shpërbërje i dorëzohet për miratim aksionarëve në mbledhjen vjetore ose të jashtëzakonshme.

  • Propozimi duhet të miratohet me votimin e së paku 2/3 të aksionarëve, që kanë të drejtë vote.

  • Pas shpërbërjes vullnetare, shoqëria aksionare vazhdon ekzistimin e saj,por nuk mund të ushtrojë kurrfarë veprimtarie, përveç atyre që kanë të bëjnë me likuidiminduke përfshirë:

   • Mbledhjen dhe shitjen e pasurisë,

   • Pagimin e kreditorëve dhe

   • Shpërndarjen e pasurisë së mbetur ndërmjet anëtarëve të saj. Veprimtaritë e sipërpërmendura, ushtrohen nga këshilli i drejtorëve dhe zyrtarëve tjerë kompetentë.

    Shpërbehet në mënyrë:Vullnetare dhetë detyruar.


  Shp rb rja e detyruar e shoq ris aksionare
  Shpërbërja e detyruare shoqërisëaksionare

  • Mosdorëzimit të raportit vjetor;

  • Urdhrit të gjykatës për shpërbërje, ngase nuk është e aftë për ta vazhduar veprimtarinë e saj biznesore, si pasojë e paligjshmërisë, bllokimit në vendim- marrje ose shkaqe e arsye të tjera;

  • -Paaftësisëpagimore (insolvences) apo falimentimit të shoqërisë dhe shpërbërjes;

   Shkaqet kryesore dhe parësore numërohen:

  • Ekzistimi i bazës për likuidimin e shoqërisë;

  • Mosekzistimi i kushteve natyrore;

  • Skadimi i afatittë veprimtarisëdhe funksionimit;

  • Përmbushja e qëllimit, synimeve dhe caqeve;

  • Vendimi i organit kompetent;

  • Mosekzistimi i kushteve ligjore në pikëpamje të anëtarëve, kapitalit.


  Nd rmarrja s ip rmarrja
  Ndërmarrja/Sipërmarrja

  Formë e veçantë dhe si person juridik specifik, paraqet një emërtim a nocion përmbledhës, për forma dhe tipe (lloje) të organizatave biznesore. Ka këto veçori:

  • Ekzistimi i organizimit të caktuar, - ka organizim të caktuar unik dhe kompatibil midis pasurisë , themeluesit dhe punëtorëve.

  • Mvetësia- kusht që përmbushet permes ekzistimit të planifikimit të pavarur, organizimit intern, çmimeve të prodhimeve vetanake, mallrave dhe shërbimeve, disponimit - posedimit të të hyrave, natyrisht atyre të hyrave që mbeten, pas përmbushjes së obligimeve ligjore

  • Fitimi (profiti)

  • Udhëheqja/pjesëmarrja në udhëheqje.


  Funksionaliteti i organizatave bisnesore
  Funksionaliteti i Organizatave bisnesore

  Format/llojet e organizatave biznesoredo të mund të themelohen, organizohen, veprojnë dhe operojnë në Kosovë, vetem nese:

  • zhvillojnë aktivitete dhe veprimtari të ligjshme;

  • themelohen dhe regjistrohen nga çdo person fizik, shoqëri ose grup i përbërë nga një ose më shumë persona ose modalitete biznesore;

   Aktiviteti biznesor sipas ligjit, nënkupton çdo lloj i aktivitetit të rregullt ose i përsëritur i cili përfshinë ofrimin, sigurimin ose prodhimin e mallrave, shërbimeve, pronës dhe/ose punëve për cilindo person ose organizatë, në këmbim ose në pritje të çfarëdo lloj pagese ose kompensimi, por me kusht që punëtori i cili kryen shërbime për punëdhënësin e tij, të mos konsiderohet se kryen sherbime binesore deri sa ai nuk kompenzohet sipas kontrates.


  Format e o rganizata ve b iznesore a fariste n kosov
  Format e organizatave biznesore / afaristenëKosovë

  Sipas dispozitave ligjore të Ligjit për Shoqëritë Tregëtare: L nr.02/L-1232 dhe Lnr.04/L-006, në Kosovë, përcaktohen format/ llojet e biznesit:

  • Bisnes indidvidual/B.I.,më parë Ndërmarrje individuale/NI;

  • Ortakëri e përgjithsme/O.P.-, më parë Shoqëri kolektive;

  • Shoqëri komandite /SH.K.M, më parë SHKM;

  • Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar/SH.P.K më parë SHPK

  • Shoqëri aksionare /SH.A, më parë SHA


  Organizatat nd rkomb tare
  Organizatat ndërkombëtare

  • Zhvillimi i aktiviteteve biznesore dhe perspektiva e marrëdhënieve biznesore ndikojnë në trendet rapide të zhvillimit të vet organizatave ndërkombëtare.

  • Organizatat ndërkombëtare kanë subjektivitetin juridik dhe ato paraqiten me rolin e dyfhisht në marrëdhëniet ndëkombëtare në drejtim të:

   • Krijimit të kornizave juridike dhe krijimit të kushteve për marrëdhënie konkrete ndërkombëtare, dhe

   • Pjesëmarrjes së drejtëpërdrejtë në marrëdhëniet ndërkombëtare- rast tipik FMN-ja.


  Organizata bot rore e treg tis wto
  OrganizataBotërore e Tregëtisë WTO

  • Organizatë ndërkombëtare e specializuar për përkrahjen, avancimin dhe korridinimin e veprimtarie për trendet e zhvillimit biznesor në botë – me 317 shtete të anëtarësura.

   - Siguron mbarëvatjen e tregëtisë globale, pa diskriminim;

   - Siguron stabilitet global të tregut;

   - Siguron aplikimin e sistemit – normave juridik edhe përbrenda shtetit, pra aplikimi nacional i normave ndërkombëtare;


  Obt wto siguron
  OBT/WTO siguron:

  • trasparencën, tregëtinë e lirë, prediktabilitet (parashikueshmëri) dhe qasje liberale në tregje;

  • nxitjen e reformave eknomike;

  • Promovimin dhe afirmin e konkurevës jolojale – sidomos eleminimi i eksporteve të paligjshme;

  • Sistem të përparuar të rregullave;

  • liberalizimin e tregut;

  • Zhvillim konkret, dinamik dhe etik të tregut, etj.


  Funksionet e obt wto
  Funksionet e OBT/WTO

  • Zbatimidheadministrimiiobjektivavedheqëllimive të marrëveshjevetregëtarebiznesore;

  • Administrimiiproceduravedheecurivepërkitazi me zgjidhjensamë të efikase të kontesteve;

  • Bashkëpunimi me FMN dheOrganizatatndërkombëtarepërkrijimin e politikaveglobaleekonomike:

   • Tregëtia / biznesidheinvestimet,

   • Tregëtiadhembrojtja e ambientit,

   • Tregëtiadhe të drejtat e punëtorëve,

   • Biznesielektonik, etj;

 • Vendimetmerren me shumicën e votaveose me konsensus.


 • Organet e obt wto
  Organet e OBT/WTO

  • Konferenca e Ministrave– përbehetngapërf.eshtetveanëtaredhetakohet 2 herënëvit, votohet me konsensus;

  • KëshilliiPërgjithshëm– përbëhetngapërf.eshteteveanëtare, ushtronpunëtnëmes të dysesisonve të konf.ministrave, dhetakohetsipasnevojës, ndërsamund të krijohenkëshilla“ad hoc”.

  • Këshillat e Përhershëm– (3),

   • k.përtregëtidhemallra.

   • k.përtregëti me shërbime,

   • k.përpronësinëintelektule;

 • Komitetet e Përhershme– (3),

  • K.përtregëtidhezhvillim,

  • K.përrestrikcione të pagesave/bilancit,

  • K.përbuxhet, financadheadministratë;

 • Administrata – përbehetnga:

  - Sekretariati/ Sekretarii OBT

  - Drejtorinë e përgjithshme.