e drejta biznesore n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E drejta biznesore PowerPoint Presentation
Download Presentation
E drejta biznesore

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

E drejta biznesore - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

E drejta biznesore. Studenti : Armend Maqastena Dhjetor , 2013. Institucionet financiare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E drejta biznesore' - aricin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e drejta biznesore

E drejtabiznesore

Studenti: ArmendMaqastena

Dhjetor, 2013

slide3

Sistemifinanciareeshtekompleksdheperbehetngatregjet, institucionetndermjetsuesedheinstitucionettjerafinanciaretecilatvene ne levizjedhezbatimvendimettecilatmerrenprejagjenteveekonomiksijane: familjet, firmat e biznesit, qeveriadhekompanit e sigurimeve.

 • Institucionetfinanciare per tefunksionuarduhettejeneteorganizuarasipastegjithaatributeverregulluesejuridike, mirepoatoduhetedheteposedojnehapsirenkuatoushtrojneaktivitetin e tyrefinanciare. Njehapsire e tille ne ekonominjihetsiTreguekonomik.
slide4

Organizatatosendrysheinstitucionetfinanciarendahen ne disagrupe:

 • Institucionetintermediorefinanciare
 • Bursat
 • Organizatatndihmesedhetespecializuarafinanciare
slide5

Institucionetfinanciareintermediorejane :

 • Banka komerciale
 • Kursimoret
 • Kooperativatkursimeore/kreditore
 • Kompanite e sigurimeve
 • Kompanitefinanciaredheinvestitoretinstitucional
 • Ketoinstitucioneluajnenjerolaktiv ne funksionimin, financimindhekreditimin e sistemitfinanciaretenjevendi,
slide6

Bursat

 • Paraqesinnjehapsireteorganizuar ne tecilen ne bazeterregullavestriktetepercaktuaratregtonletra me vlere, paradhe me mjetetehuajatepageses.

Kemidyllojebursash

- Bursa universale

- Bursa tespecializuara

- Ngaketotedyjadallojmetregun e bursavetespecializuara per shkakteefektivitetei me temadhqekanesitespecializuaraqejane:

slide7

Ne organizatatfinanciarendihmesedhedalluesebejnepjese:

- Shtepiteeskontuese

- Shoqeritemisonare

- Ndermjetsit e sigurimeve

- Bankatakceptuese

- Bankattregtare

slide8

Bankat

 • Banka eshteorganizatefinanciareperfituese, veprimatriakryesore e se cileseshteofrimi I sherbimevefinanciare.

- Banka siorganizatefinanciare, sisubjektekonomikdhe I tegut, eshteinstitucionndermjetsues ne procesin e qarkullimit, rrjedhimishttransferimittemjeteve, ne mestetransaktorevefinanciaresuficitardhedeficitar.

slide9

Bankatndahen ne disakategori ne bazeteaktivitetevetetyre :

- InstitucioneBankare

- InstitucioneJobankare

- Institucionetjerateperziera (mikse)

- Pra, nuk do tethoteqenesenjeinstitituconqekreyenaktivitetfinanciaretequhetdomosdoshmerishtBANKE.

slide10

Institucionetbankarejane:

-Bankatemisonare

-Bankatdepozitese

-Bankatafariste-biznesore

-Bankatinvestive

-Bankattjera

 • Ngaveteemerimet e tyreatodallojne ne bazetefunksioneveqekryejnapo ne bazeteqellimeveqekane.
slide11

Institucionetjobankarejane:

- Kursimoret

- Kompanit e sigurimeve

- Fondet e pensioneve

 • Institucionettjera (mikse) jane:

- Agjensionet e kreditimit

- Organizatat e dilerevedhebrokereve

- Kembimoret

- Shtepitakseptuesedhediskonte

slide12

Banka Qendrore e Kosoves- BQE

 • - Banka Qendrore e Kosoveseshtebanka me merendesi ne vend. Ndryshequhetedhesibanka e bankave.
 • Ajoeshtepergjegjese per shumefunksionedherregullimefinanciarebrendavendit tone, mundtethemi me plotepergjegjsi se ajoeshtenjerregullatore I sistemitfinanciaredhe I rrjetitbankarbrendavendit tone.
 • Eshtepergjegjse per themelimin e bankavekomercialedhekontrollimin e punes se tyre, theksi I sajvihet ne kontrollimin e normavetekamatesqebankatkomercialevene ne qarkullim.
 • Ajopoashtueshtepergjegjesjakryesore per hartimin , implementimindhefunksionimin e politikesmonetarebrendavendit tone.
slide13

vlenetetheksohet se BQE-jaduhettejeteplotesisht e pavarurngashteti.

 • Ajoduhettejete e mosndikuarngaorganetekzekutiveteshtetitosengandonjeindikator I qfardoshemqetentontendikojmbipolitikatmakroekonomikete BQE-se,