E drejta biznesore prezanimi 2
Download
1 / 29

E DREJTA BIZNESORE Prezanimi 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

E DREJTA BIZNESORE Prezanimi 2. www.Ligjerata.info. BURIMET E SË DREJTËS Burimet materiale dhe formale. Në shkencën juridike është rregull që të diskutohet për “burimet e së drejtës” Ky diskutim rrjedh nga nevoja e konstatimit të fakteve se nga buron e drejta;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E DREJTA BIZNESORE Prezanimi 2' - kina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E drejta biznesore prezanimi 2

E DREJTA BIZNESORE Prezanimi 2

www.Ligjerata.info


Burimet e s drejt s burimet materiale dhe formale
BURIMET E SË DREJTËSBurimet materiale dhe formale

 • Në shkencën juridike është rregull që të diskutohet për “burimet e së drejtës”

 • Ky diskutim rrjedh nga nevoja e konstatimit të fakteve se nga buron e drejta;

 • Sikurse në shumivën e degëve dhe disiplinave jurdike, autorët kanë mendime të ndryshme lidhur me përcaktimin e fakteve se çfarë përmban kuptimi i ndrajës në burime të së drejtës në kuptimin material dhe atë formal;

 • Megjithatë, nëse i shikojmë shumicën e këtyre botkuptimeve mund të konstatojmë se e burime e së drejës ndahen në burime

  • materiale dhe

  • formale;


Ka kondsiderohet burim matrial i s drejt s
Çka kondsiderohet burim matrial i së drejtës?

 • Konsiderohet kushtet e jetës materiale ose shkaqet dhe rrethanat mareriale të cilat kanë ndikuar dhe ndikojnë në lindjn dhe zhvillimin e së drejtës;


Ka konsiderohet burim formal i s drejt s
Çka konsiderohet burim formal i së drejtës?

 • Konsiderohet aktat e përgjithshme nga të cilat burojnë aktet e posaçme juridike me të cilat rregullohet situata konkrete juridike;

 • Të tilla janë:

 • Kushtetuta,

 • Ligji,

 • Aktet nën ligjore;

 • Kontratat ndërkombëtare;

 • Doket dhe uzansat;

 • Precedenti gjyqësor;

 • Praktika gjyqësore;

 • Shkenca juridike


Kushtetuta
Kushtetuta

Është ligj i veçantë dhe akt më i lartë i një shteti që duhet dalluar nga ligjet tjera;

 • Është akti më i lartë i përgjithshëm që përmban në vete parimet kryesore dhe normat më të rëndësishme që kanë të bëjnë me:

  • Rregullimin shoqëror – juridik;

  • Pushtetin shtetëror;

  • Organizimin shtetëror;

  • Sistemin ekonomik;

  • Çështjen e pronës;

  • Etj;

 • Në mbështetje të kushtetutës nxjerrën të gjitha Ligjet dhe aktet tjera;

 • Procedura e nxjerrjes është e veçantë dhe zakonisht e nxjerr Parlamenti i shtetit ose hynë në fuqi në bazë të Referendumit;


Ligji
Ligji

 • Është burimi kryesor i shkruar i së drejtës;

 • Është forma kryesore në bazë të së cilës paraqitet e drejta;

 • Ligji zakonisht në kuptimin formal përkufizohet si dispozitë, rregull ose si normë juridike;

 • Ligjin e nxjerrë organi më i lartë i shtetit – Parlamenti, paraprakisht sipas një procedure të caktuar;

 • Hynë në fuqi pas shpallës në Gazetën Zyrtar pas afatit të përcaktuar Ligjor;

 • Ligji mund të shfuqizohet:

  • Me nxjerrje të ligjit të ri i cili e rregullon materien e njëjtë – që duhet shprehimisht të ceket në tekstin Ligjit të ri (obrogatio);

  • Ligji mund të plotësohet ose ndryshohet me dispozita të reja (abrogatio);

 • Ligji, gjithashtu është rregull e përgjithshme pasi që nuk nxjerrët vetëm për një situatë por ai i rregullon të gjitha rastet njësoi;

 • Puna krijuese lidhur me shpalljen dhe publikimin e ligjeve quhet kodifikim;


Aktet n n ligjore
Aktet nën ligjore;

 • Vetëm më ligje është e pamundur që të rregullohet e tërë jeta shoqërore;

 • Andaj, është në tërësi e natyrshme dhe normale që me akte nën ligjore të rregullohen shumë çështje;

 • Këto janë akte me të ulëta se sa aktet ligjore dhe se duhet të jenë në pajtim të plotë me Ligjin;

 • Këto akte nuk i nxjerrë organi më i lartë i shtetit;

 • Zakonisht këto akte i nxjerrin organet administrative dhe gjyqësore;

 • Me këto aktet rregullohen problematikat më për së afërmi dhe detajisht;

 • Aktet nënligjore janë:

  • Dekterligji;

  • Urdhëresa;

  • Rregullorja;

  • Vendimi;

  • Udhëzimi;


E drejta biznesore prezanimi 2

 • Këto akte i nxjerrin organet ekzekutive, organet e administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • Po ashtu sikurse edhe ligji – aktet nënligjore duhet të publikohen në gazetën zyrtare ose në ndonjë formë tjetër që të njoftohet publiku i gjerë me to:


Kontratat nd rkomb tare
Kontratat ndërkombëtare administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • Shumë çështje në aspektin juridik ndërmjet të shteteve mund të rregullohen edhe me kontrata;

 • Kontrata mund të jenë bilaterale (dy paleshe) dhe multilaterale (shumë paleshe);

 • Kontrata ndërkombëtare që të fitojë karakterin e burimit juridik të vendit duhet që të ratifikohet nga parlamenti i vendit;

 • Menjëherë porsa të ratifikohet shërben si burim juridik vendor fiton fuqinë dhe përparësinë që të zbatohet para ligjit të vendit;

 • Ratifikimin e bënë Kuvendi ose Parlamenti i shtetit;


Doket dhe uzansat
Doket dhe uzansat administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • DOKËT:

  • Në kohën e lashtë kur nuk ka ekzistuar e drejta e shkruar, doket si burim i së drejtës kanë luajtur rol të rëndësishëm në rregullimin e jetës shoqërore dhe ekonomike;

  • Edhe sot e kësaj dite doket konsiderohen burim i së drejtës por ato radhitën të fundit në listë për kah rëndësia;

  • Kjo për faktin se sot në botën moderne jeta shoqërore – ekonomike është e rregulluar në masë të madhe me norma juridike;

  • Ato në literaturë konsiderohet si jo precize dhe të papërsosura;

  • Në vendet që kanë sistemin juridik Anglo – Sakson ato ende janë me rëndësi të madhe:

  • Në të drejtën tregtare doket kanë rëndësi të madhe;

  • Ekziston dallimi më mes të dokeve afariste dhe të drejtës zakonore:


E drejta biznesore prezanimi 2

 • E drejta zakonore administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;është normë dhe se palët janë të vetëdijshme se kanë obligim që ta zbatojnë dhe të sillen sipas saj;

 • Doket afariste zbatohen nga palët në bazë të vullnetit të tyre dhe në raste të caktuara edhe në mënyrë të heshtur;

 • Doket mund të ndahen edhe sipas territorit, p.sh:

  • Doke të përgjithshme;

  • Doke rajonale; dhe

  • Doke lokale;


Uzansat
UZANSAT administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • Uzansat janë afariste mirëpo ato dallojnë nga të parat sepse janë rregulla të shkruara, sistemuara dhe të publikuara nga organi i shtetit ose nga ndonjë organ i shteti që ka autorizimin në bazë të Ligjit”

  • Edhe uzansat janë:

   • Të përgjithshme;

   • Të veçanta:

 • Çdo herë uzansat e veçanti i përjashtojnë ato të përgjithshmet kur janë pyetje se cila nga ato duhet të zbatohet e para:

 • Uzansat janë ta aplikueshme vetëm nëse palët gjatë krijimit të marrëdhënies së tyre shprehimisht janë thirrur në to;


Precedenti gjyq sor
Precedenti gjyqësor administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • Precedent rrjedh nga fjala latine praecedare që nënkupton që një çështje të rregullohet sikurse rasti i ngjashëm i mëparshëm:

 • Kjo zakonisht vije në pyetje atëherë kur nuk ekzistojnë dispozitat e caktuara ligjore;

 • Ky parim zakonisht është aplikuar në gjykatë tek zgjedhja e kontesteve të caktuara;


Praktika gjyq sore
Praktika gjyqësore administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • Ne veçanti tek shtetet të cilat e kanë sistemi e rregullimit juridik Anglo – sakson praktika gjyqësore konsiderohet si burim i rëndësishëm i së drejtës:

 • Ndërkaq, në sistemet kontinentale ku dominon e drejta shkruar, konsiderohet se e praktika gjyqësore nuk mund të konsiderohet burim i së drejtës sepse gjykata gjatë gjykimit vetëm e zbaton të drejtën dhe nuk e krijon të drejtën;

 • Megjithatë, praktika gjyqësore në kuadër të mendimit të vet nuk konsiderohet burim i drejtpërdrejtë juridik mirëpo ky mendim luan rol pozitiv dhe indirekt kontribuon në sistemin e së drejtës;


Shkenca juridike
Shkenca juridike administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • Shkenca juridike ka rol dhe ndikim të madh në krijimin dhe zhvillimin e së drejtës dhe sistemit juridik në veçanti;

 • Shkenca juridike e studion dhe e përpunon të drejtën pozitive duke e bërë interpretimin shkencor të saj;

 • Duke i komentuar, krahasuar dhe analizuar normat juridike ajo jep kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe përsosjen e sistemit juridik;

 • Shkenca juridike ju ndihmon organeve të juridikaturës, institucioneve ekonomike dhe organeve të administratës;

 • Shkenca juridike ndihme e vet e paraqet më mënyrë të shpjegimeve të normave juridike, i komenton të metat, i shqyrton kundërthëniet

 • Etj;


Zbatimi i s drejt s
ZBATIMI I SË DREJTËS administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • Marrëdhëniet shoqërore rregullohen dhe shprehen me anë të veprimtarisë normative – juridike në realitetin shoqëror;

 • Qëllim parësor i së drejtë dhe shtetit;

 • Rregullimi i sjelljes së subjekteve;

 • Qëllimi që e drejta të kuptohet me vetëdije;

 • Rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet njerëzve;

 • Nëse shkelen ligjet e nxjerra nga shteti atëherë zbatohen sanksionet;

 • Shteti duhet që ta ketë parasysh momentin e nxjerrjes së normës duke ja përshtatur atë interesave të shoqërisë

  • Zbatimi vullnetar

  • Zbatimi i dhunshëm;


Procesi i zbatimit t s drejt s
PROCESI I ZBATIMIT TË SË DREJTËS administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • Të gjitha normat juridike në një shoqëri të organizuar nxjerrën në mënyrë që ato të rregullojnë raporte ose marrëdhënie të caktuara shoqërore;

 • Megjithatë, zbatimi i normës juridike është proces i ndërlikuar dhe që varet nga:

  • Veprimet psikike;

  • Veprimet mendore;

  • Veprimet trupore;

  • Veprimet materiale – fizike;

 • Të gjitha këto veprime janë të orientuara në arritjen e dy qëllimeve:

  • Që më saktësi të caktohet sjellja të cilën norma e caktuar e kërkon në rastin konkret; dhe

  • Që kjo sjellje të zbatohet;


E drejta biznesore prezanimi 2

 • Në mënyrë që të mësohet më afër norma dhe zbatimi i saj duhet kaluar në këto faza:

  • Përcaktimin e saktë të përmbajtjes – kuptimit të normës juridike;

  • Gjetjen e kuptimit të normës juridike;

  • Caktimin e situatës konkrete në të cilin norma konkrete duhet të aplikohet;

  • Zgjedhjen (vendosjen) e situatës konkrete në të cilën situata konkrete duhet të aplikohet;

  • Urdhrin që duhet dhënë subjekti i cili duhet të kryejë veprimet të cilat ia cakton norma juridike;

 • Duhet dalluar edhe dy veprime të cilat janë të rëndësishme për çdo subjekt gjatë zbatimit të normës juridike:

  • Çështja faktike e cila që dëshiron të zgjedhën me këtë normë juridike;

  • Çështjen juridike që dëshiron t’i zgjedhë norma konkrete;


 • Veprimi i norm s juridike n hapsir dhe koh
  VEPRIMI I NORMËS JURIDIKE NË HAPSIRË DHE KOHË saj duhet kaluar në këto faza:

  • Dispozitat e caktuara mund të vlejnë në:

   • Territorin e shtetit por edhe vetëm në një pjesë të tij (varësisht nga rregullimi federal ose i thjeshtë):

   • Aspektin kohor i veprimit të dispozitave juridike;


  E drejta pozitive
  E DREJTA POZITIVE saj duhet kaluar në këto faza:

  • E drejta pozitive është ajo e drejtë e cila është aplikim (zbatim) e sipër;

  • E drejtë historike konsiderohet ajo e drejtë e cila nuk është në zbatim e sipër e cila ka pushuar që të zbatohet;


  Interpretimi i s drejt s
  INTERPRETIMI I SË DREJTËS saj duhet kaluar në këto faza:

  • Kuptimi i interpretimit;

  • Mënyrat e interpretimit:

  • Në bazë të analizës

  • Gjuhësor;

  • Logjik

  • Në bazë të sintezës

   • Interpretimi sistematik;

   • Interpretimi historik;

   • Interpretimi telelogjik – qëllimor;

  • Llojet e interpretimit:

  • Legal;

  • Gjyqësor;

  • Shkencor;


  Marrdh nia juridike
  MARRDHËNIA JURIDIKE saj duhet kaluar në këto faza:

  • Të gjitha marrëdhëniet me anë të te cilave realizohen qëllimet e aktiviteteve njerëzore i quajmë marrëdhënie shoqërore;

  • Këto marrëdhënie shoqërore realizohen nëpërmjet të sjelljes së njerëzve në bazë të normave juridike;

  • Sipas përmbajtjes marrëdhëniet shoqërore i kemi mund të jenë:

   • Ekonomike;

   • Politike;

   • Kulturore;

   • Familjare;

   • Nga marrëdhënia e punës;

   • Etj;

  • Interesimi i shtetit për rregullimin e marrëdhënieve juridike me norma

  • Sanksionet

  • Për realizimin e një marrëdhënie të caktuar juridike është e domosdoshme ekzistence e një norme të përgjithshme ose të veçantë’

  • Marrëdhënia juridike krijohet në pazë të fakteve të cilat si relevante i pranon norma juridike;


  Faktet juridike
  FAKTET JURIDIKE saj duhet kaluar në këto faza:

  • Ndodhitë;

  • Veprimet juridike;

  • Punët juridike;

  • Punët e lejuara juridike dhe të palejuara;


  E drejta objektive dhe e drejta subjektive
  E DREJTA OBJEKTIVE DHE E DREJTA SUBJEKTIVE saj duhet kaluar në këto faza:

  • E drejta objektive tërësia e normave juridike të cilat e përbëjnë një sistem të caktuar juridik;

  • E drejta subjektive është ajo që i takon subjektit të caktuar.

   • Forca e të drejtës subjektive është e kushtëzuar nga e drejta objektive

   • Të drejtat subjektive lidhem me autorizimin dhe kërkesën për mbrojtjen e saj


  Detyrimi juridik
  DETYRIMI JURIDIK saj duhet kaluar në këto faza:

  • Është element i të drejtës subjektive;

  • Rregullon çështjet e bërjes, mos bërjes (durimit) ose lëshimit

  • Detyrimit juridik


  Objekti i s drejt s
  OBJEKTI I SË DREJTËS saj duhet kaluar në këto faza:

  • Janë faktet në të cilat në të cilat është e orientuar e drejta subjektive;

  • Janë të gjitha ato relacione për shkak të së cilave njeriu hynë në marrëdhënie juridike (p.sh. sendet, veprimet e njeriut, të mirat personale, shpirtërore, etj);

  • Objekt i të drejtës civile janë ato fakte ose marrëdhënie të cilat drejtpërdrejtë ose tërthorazi mund të shndërrohen në të mira materiale – në të holla;


  Sendet kuptimi juridik
  SENDET – Kuptimi juridik saj duhet kaluar në këto faza:

  • Janë pjesë materiale të cilat gjenden në pushtetin njeriut;

  • Mbi to krijohet e drejta e pronësisë apo ndonjë e drejtë tjetër;

  • Janë objekte materiale dhe objekt i rëndësishëm i marrëdhënieve civile – juridike;

  • Kuptimi i objektit material është kuptim më i gjerë se kuptimi i sendit;

  • Objekti material i përfshinë të gjitha;

  • Ndërsa sendi është i veçantë, individual;

  • Kuptimi i sendit është më i ngushtë se vet kuptimi i mallit;

  • Mall mund të konsiderohet edhe fuqia punëtore, produktet intelektuale njerëzore;


  Nj objekti material q t trajtohet si send sht e domosdoshme q ai t jet
  Një objekti material që të trajtohet si send është e domosdoshme që ai të jetë

  • I kufizuar në hapësirë që të mund të trajtohet si send;

  • Nuk mund të konsiderohen si sende drita, nxehtësia, ajri, uji,etj);

  • Trupat në gjendje të ndryshme (gazrat, lëngjet, etj) kur kufizohen në boca dhe të tubuara në vende të përshtatshme, kur energjia elektrike përçohet nga përçuesit elektrik atëherë konsiderohen sende;

  • Për t’u konsideruar diçka send është e detyrueshme që të jetë:

   • Pjesë e natyrës materiale;

   • Të jetë në pushtetin e njeriut; dhe

   • Të jetë objekt i të drejtës pronësore;


  Llojet dhe ndarja e sendeve
  LLOJET DHE NDARJA E SENDEVE domosdoshme që ai të

  • Mjetet kryesore dhe mjetet xhiruese

  • Sendet në qarkullim dhe jashtë qarkullimit;

  • Sendet e pa lëvizshme dhe të lëvizshme;

  • Sendet e caktuara individuale dhe ato të caktuara sipas gjinisë

  • Sendet e ndryshueshme dhe të pa ndryshueshme;

  • Sendet konsumuese dhe jo konsumuese;

  • Sendet e ndashme dhe jo të ndashme;

  • Sendet e thjeshta dhe të përbërë;

  • Sendet kryesore dhe aksesore;

  • Paratë;

  • Letrat me vlerë