1 / 6

Convenant VSV en Programma van maatregelen Voortgang in 2010 en 2011 samenwerking:

Convenant VSV en Programma van maatregelen Voortgang in 2010 en 2011 samenwerking: alle scholen alle gemeenten 15 juni 2010 regio 37. Maatregel 1 (verplicht) Snel signaleren en alert reageren op beginnend verzuim. Doelstelling: - Intensivering van bestaand verzuimbeleid:

arawn
Download Presentation

Convenant VSV en Programma van maatregelen Voortgang in 2010 en 2011 samenwerking:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Convenant VSV en Programma van maatregelen Voortgang in 2010 en 2011 samenwerking: alle scholen alle gemeenten 15 juni 2010 regio 37

  2. Maatregel 1 (verplicht) Snel signaleren en alert reageren op beginnend verzuim.

  3. Doelstelling: • - Intensivering van bestaand verzuimbeleid: • Rollen binnen de school • Rollen leerplicht en GGD • Gebruik verzuimloket • - Ontwikkelen van een (voorbeeld)protocol • Analyseren van effect en verhogen kwaliteit • verzuimbeleid

  4. Deelnemende scholen • Vakcollege Dr. Knippenberg, Helmond • Jan van Brabantcollege, Helmond • Sondervickcollege, Veldhoven • Pleincollege De Burgh, Eindhoven • Pleincollege Aloysius/De Roosten, Eindhoven • ROC Ter AA • ROC Eindhoven

  5. Succesfactoren • Verzuimpreventie vast onderdeel loba • Kwaliteitsverhoging m.b.v. verzuimcijfers: • eigen registratiesysteem • terugkoppeling vanuit verzuimloket • Preventieve signaleringsrol leerplicht • Preventieve hulp via GGD • Landelijke initiatieven van de overheid • Eenduidig risicogericht toezicht op verzuimbeleid en meldgedrag

  6. Resultaten en rol van pilotscholen v.a. 2010 • producten via www.vsvzobrabant.nl • afstemming in regionaal MBO-overleg • collegiale visitatie van voorhoedescholen

More Related