rozhodovac proces v t mu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozhodovací proces v týmu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Rozhodovací proces v týmu - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Rozhodovací proces v týmu. Přehled základních nástrojů 6. seminář UMA. 6. seminář. Osobnosti Popis rozhodovacího procesu Kreativní techniky Rozhodovací proces v týmu Tým a komunikace v týmu. Osobnosti - Deming, Juran, Pareto,. W. EDWARD DEMING (1900-1993) – „Ryba smrdí od hlavy“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozhodovací proces v týmu' - arav


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozhodovac proces v t mu

Rozhodovací proces v týmu

Přehled základních nástrojů

6. seminář UMA

6 semin
6. seminář
 • Osobnosti
 • Popis rozhodovacího procesu
 • Kreativní techniky
 • Rozhodovací proces v týmu
 • Tým a komunikace v týmu
osobnosti deming juran pareto
Osobnosti - Deming, Juran, Pareto,
 • W. EDWARD DEMING (1900-1993) –

„Ryba smrdí od hlavy“.

 • JOSEPH M. JURAN – řízení kvality

„Hlasatel japonského objevu kvality“.

 • VILFREDO PARETO (1848 – 1923)

-pravidlo 80/20 (vzorec objeven v roce 1897).

w edward deming v chodisko z krize out of the crisis
W. EDWARD DEMING„Východisko z krize“ (OUT of the Crisis)

Poselství: „Úspěch v podnikání pramení z opakovaného příchodu zákazníků, kteří si vaše výrobky nebo služby pochvalují a kteří k vám přivádí svoje přátele“.

Zavádí pojem statistické řízení kvality. Obsah knihy se pohybuje kolem několika pravidel:

 • Pokud má být dosažena kvalita, musí za ni převzít odpovědnost pracovníci vyššího vedení firmy.
 • Zavedení řízení kvality vyžaduje komplexní řadu školení, začínající nejdříve na vrcholu organizace, než se přistoupí k dalším jednotlivým úrovním celé podnikové hierarchie.
 • Jako nezbytné se jeví používání statistických metod řízení kvality, aby mohly být podnikatelské plány rozšířeny o stanovení jasných cílů v oblasti kvality.
joseph m juran
JOSEPH M. JURAN

V roce 1951 vyšla jeho první významná kniha

„Příručka řízení kvality“

(Quality Control Handbook).

Juranova filozofie kvality je: jedná se o proces plánování kvality, řízení kvality a zavádění kvality.

 • Juran kritizuje Deminga za jeho přílišné spoléhání se pouze na statistiku, on navrhuje zakládat přímo řídící jednotky zabývající se kvalitou.
 • Juran zastává názor, že kvalitu nelze delegovat a zavádí pojem „zmocnění“ (Empowerment) – otázka sebekontroly všech zúčastněných a klade velký důraz na mezilidské vztahy.
vilfredo pareto
VILFREDO PARETO

Sledoval vzorce bohatství a příjmů v Anglii 19. století.

Zjistil, že:

 • ze sledovaných vzorků lidí plyne většina příjmů a bohatství menšině lidí,
 • existuje konstantní matematický vztah mezi poměrným počtem osob (% z celkové zkoumané populace) a částkou příjmů nebo bohatství – předvídatelně nevyrovnaný vztah!

80/20

 • Uvedený vzorec se opakoval v různých časových obdobích i zemích.
mana ersk rozhodov n
Manažerské rozhodování

Postupy a nástroje závisí na:

 • subjektu rozhodování (jednotlivec, skupina),
 • času (statické - dynamické, spojité - diskrétní),
 • kritériích (jedno-, vícekriteriální),
 • míře určitosti (za jistoty, rizika, neurčitosti),
 • úrovni a závažnosti (strategické, taktické, operativní),
 • důsledcích variant řešení,
 • systémové struktuře problému (dobře - špatně strukturovaný),
 • možnosti algoritmizace.
rozhodovac proces rozhodovac f ze
Rozhodovací proces – rozhodovací fáze
 • Fáze identifikace rozhodovacího problému.
 • Fáze analýzy a formulace problému.
 • Fáze tvorby variant.
 • Fáze vyhodnocování variant:
  • Stanovení kritérií hodnocení,
  • určení důsledků,
  • volba varianty k realizaci.
 • Realizace zvolené varianty.
 • Kontrola a zpětná vazba.
slide9

Identifikace a

specifikace problému

Stanovení alternativních řešení

Hodnocení alternativních řešení

Výběr vhodné varianty

Implementace rozhodnutí

Kontrola a vyhodnocení

Rozhodovací proces

anal za probl mu 1 2 f ze
Analýza problému (1. – 2. fáze)

Vytvoření modelu problému.

Nároky na informační zajištění:

 • účel, cíl příslušně sekvenční funkce,
 • možnost specifikace a získání potřebných informací,
 • přesnost a spolehlivost dostupných informací,
 • porovnání nákladů na získání informací a očekávaného efektu.
tvorba a vyhodnocov n variant 3 4 f ze
Tvorba a vyhodnocování variant (3. – 4. fáze)

Existují různé techniky pro zajištění variant řešení problému v rámci rozhodovacího procesu.

Při vyhodnocování variant řešení je nutné:

 • Stanovení kritérií hodnocení,
 • určení důsledků,
 • volba varianty k realizaci.
implementace 5 6 f ze
Implementace (5. – 6. fáze)
 • Realizační fáze posloupnosti funkcí.
 • Koordinace činnosti řešitelů i dříve provedených činností.

Shrnutí:

Existují různé techniky pro zajištění variant řešení problému v rámci rozhodovacího procesu.

ishikaw v diagram
Ishikawův diagram
 • Diagram lze v odborné literatuře nalézt rovněž pod názvem diagram rybí kosti (dle jeho tvaru).
 • Nebo také jako Ishikawův diagram, podle jeho tvůrce prof. Dr. Kaory Ishikawy, odborníka v procesech zdokonalování systémů řízení jakosti.
 • Ishikawově diagramu se také někdy říká diagram příčin a následků.
ishikaw v diagram nebo li diagram ryb kosti
ISHIKAWŮV DIAGRAM(nebo-li diagram rybí kosti)

Slouží pro:

 • odhalení všech možných příčin řešeného problému
 • identifikaci a zobrazení všech možných příčin a subpříčin, které ovlivňují daný následek.
 • celistvý pohled na sledovanou situaci.

Následkem nemusí být pouze identifikovaný či potenciální problém, může jím být jakákoli entita (př. kvalita výrobku, procesu, zdroje apod.) respektive stanovený cíl.

ishikaw v diagram pd ryb kost
Ishikawův diagram (PD, Rybí kost)

Je vhodný i pro utřídění velkého množství informací (např. z brainstormingu, marketingovým průzkumem).

p klad
Příklad

Kapesní svítilna nesvítí (problém)

p klad1
Příklad

povolená

žárovka

baterie

Vadný závit

Menší závit

Zoxidovaný závit

Kapesní svítilna nesvítí (problém)

kontakty

okolí

člověk

rozhodov n v t mu
Rozhodování v týmu

Tým

 • Malá skupina lidí se vzájemně se doplňujícími dovednostmi, kteří jsou oddáni společnému účelu, pracovním cílům a přístupu k práci, za něž jsou společně odpovědni.
po adavky t mov ho rozhodov n
Požadavky týmového rozhodování
 • 4 - 7 účastníků v týmu,
 • heterogennost skupiny,
 • zajistit uvolněné a nestresující prostředí,
 • zapojit do diskuse všechny členy týmu,
 • používá se při řešení specifických a složitých problémů.
typy komunikace v t mu

A

B

E

C

D

B

E

A

D

C

B

C

D

E

A

Typy komunikace v týmu
 • Kormidelní oko
  • pracují rychle, nepružné při změně úkolu
 • Kruh
  • při řešení složitých problémů
 • Všechny způsoby komunikace
  • nejpružnější,
  • pro řešení nejednoznačných úkolů
z kladn n stroje zvy ov n kvality proces
Základní nástroje zvyšování kvality procesů
 • Tvoří páteř úsilí o zvyšování kvality.
 • Použitelné v plánovací a studijní fázi rozhodovacího procesu zvyšování kvality.
 • Jsou jednoduché a názorné.
seznam pro zvy ov n kvality procesu
Seznam pro zvyšování kvality procesu
 • Ishikawův diagram (rybí kost)
 • Kontrolní listy
 • Paretův diagram
 • Histogram
 • Korelační diagram
 • Vývojový diagram
 • Regulační graf
kontroln listy
Kontrolní listy
 • Pro zaznamenávání požadovaných údajů.
histogram
Histogram
 • Názorný pro grafické znázornění rozložení statistického souboru.
korela n diagram
Korelační diagram
 • Slouží ke zjišťování nebo ověřování vzájemné souvislosti dvou proměnných.
v vojov diagram
Vývojový diagram
 • Je základním stavebním kamenem analýzy podnikových procesů.
regula n graf
Regulační graf
 • Základní pomůcka statistického řízení a regulace procesů.
rozhodovac strom
Rozhodovací strom
 • Využívá se především pro rozhodovací procesy za rizika a nejistoty.

Přijetí nových pracovníků

Souhlas odborů

1

a

Zvýš. přesčasů

Nesouhlas odborů

Přijetí nových

pracovníků

2

Žádná akce

Žádná akce

my lenkov mapy

Myšlenkové mapy

Jedním z prvních uživatelů byl Porfyrios z Tyru (232–304) -novoplatónský filosof. Jeho rodné jméno bylo Malchos („král“), ale po příchodu do Říma si své jméno pořečtil – na Porfyrios (podle nachové barvy královského oděvu).

Autorem současného pojetí MM je Američan Tony Buzan.

co je my lenkov mapa
Co je myšlenková mapa
 • Technika, která používá přirozený způsob vizuálního myšlení k organizaci, strukturování a reprezentaci informací a myšlenek v grafické podobě.
 • Využívá větvení, slova, obrázky, barvy a jiné grafické prvky.
od pap ru k obrazovce a zp t
Od papíru k obrazovce (a zpět)
 • Dříve se používala tužka a papír, flipchart apod.
 • Softwarová aplikace zvyšuje inovativní a kreativní potenciál pracovníků, umožňuje zachycení a sdílení znalostí.
 • Velké mapy – na obrazovce se stávají nepřehlednými - tisknout a slepit
co je vizu ln my len
Co je vizuální myšlení?
 • Koncept založený na výzkumu fungování mozku.
 • Stimulace smyslů (zrak, hmat) a emocí zvyšující kreativitu
 • Zkrácení doby, snížení námahy a stresu, růst produktivity.
lev a prav mozkov hemisf ra
Levá a pravá mozková hemisféra
 • Levá - lineární, logické, analytické, kvantitativní, racionální a verbální myšlení
 • Pravá - nelineární, holistické (celostní), intuitivní, imaginativní a neverbální myšlení
 • Zapamatování a kreativita se posilují, pokud stimulujeme obě strany mozku. Tradiční, na textu založené postupy, využívají „levý“ mozek, „pravý“ se zapojuje, pokud užíváme hierarchické struktury, prostorové prvky, symboly, barvy.
 • „Visuální těsnopis“ – stimuluje a zjednodušuje komunikaci, podněcuje kreativní myšlení  lepší projekty, výrobky, služby, rozhodnutí
omezenost my len
Omezenost myšlení
 • Schopnost logického uspořádání informací a znalostí je podmínkou úspěchu v informační a znalostní společnosti
 • Mozek umí mnohem účinněji pracovat s vizuální informací
 • Tradiční lineární způsob myšlení zleva doprava, shora dolů má svá omezení. Schopnost porozumět psanému textu není totéž jako jeho „našprtání“ – je třeba se naučit „vytáhnout“ to, co je důležité, hledat vztahy mezi myšlenkami.
v hody my lenkov ch map
Výhody myšlenkových map
 • Nejvhodnější způsob organizace myšlenek, používá celostní reprezentace.
 • Přirozeným způsobem zvyšuje aktivitu duševních činností
 • Přirozeným způsobem posiluje paměť, koncentraci, kreativitu, inovativní myšlení.
 • Usnadňuje pochopení souvislostí
 • Usnadňuje strukturální a teoretickou analýzu složitých problémů.
 • Podporuje rychlejší a snazší absorbování a zpracování informací.
pou it mm
Použití MM
 • Tvorba různých typů zpráv
 • Organizace myšlenek při psaní zpráv
 • Analýza vztahů mezi prvky podnikatelského plánu.
 • Efektivní plánování projektů
 • Lepší příprava jednání
 • Příprava poznámek pro projev, referát
 • Stanovení priorit činností v projektu
pou it mm pokr
Použití MM – pokr.
 • Vytvoření strukturální mapy podniku
 • Navrhování projektů
 • Prezentace výsledků projektu
 • Organizace počítačových souborů podle kategorií
 • Propojení různých projektových dokumentů s mapou
 • Plánování událostí (schůzky, návštěvy, cesty, …)
 • Mapa může být názornější než tradiční dokument
pou it mm p i studiu
Použití MM při studiu
 • Eliminace ztrát času vznikajících při lineárním zápisu
 • Zvýšení efektivity studia, organizace studijních materiálů pomocí map
 • Výcvik schopnosti porozumění (čtení textů, vytváření map)
 • Tvorba mapy může podpořit brainstorming při hledání nápadů
 • Zapamatování lze podpořit organizací velkých množství informací s pomocí map
 • Komplexní informace jsou přehlednější, jsou-li uspořádány do mapy
 • Lepší pochopení posiluje rozvoj kreativní a systematické dedukce
 • Mapa usnadňuje strukturování obsahu práce (diplomové, referátu, článku, zprávy, …)
popis tvorby mm
Popis tvorby MM
 • Začněte ve středu papíru hlavním námětem
 • Využijte obrázků, symbolů, kódů
 • Vyberte hlavní témata a zdůrazněte pomocí velkých a malých písmen
 • Využijte barev
 • Vytvořte si svůj osobní styl tvorby myšlenkových map
pc podpora freemind
PC Podpora – FreeMind

http://magazin.stahuj.cz/aktualityhttp://www.abclinuxu.cz/clanky/

 • FreeMind je opensource program pro zapisování myšlenkových map napsaný v Javě a přeložený do češtiny. Kreslení myšlenkových map je velmi jednoduché a intuitivní. Na plochu zapisujete informace do jednotlivých bloků a spojujete je pomocí linek do stromové struktury. Kliknutím na některý z uzlů se rozbalí nebo zabalí všechny podvětve, takže lze velmi snadno pracovat i s obrovskými myšlenkovými mapami.
mindmanager http www mindshop sk store
MindManagerhttp://www.mindshop.sk/store/
 • Uspořádání myšlenek do vrstev, možnost přehledných a detailních pohledů
 • Hyperlinky na jiné elektronické objekty (dokumenty, obrázky, webové stránky, email)
 • Přetahování (drag and drop) myšlenek a informací při tvorbě projektů a dalších znalostních struktur
 • Velká knihovna symbolů a ikon podporující neverbální sdělování složitých myšlenek
 • Export projektů a dalších znalostních struktur do produktů MS - Project, PowerPoint, Word, Excel a do HTML
 • Online spolupráce v zabezpečeném prostředí
 • „Sbalení a odeslání" map a připojených dokumentů e-mailem
my lenkov mapy a ms project
Myšlenkové mapy a MS Project
 • Vizualizace záměru
  • Možnosti MS Project jsou srovnatelné s ostatními dostupnými aplikacemi
 • Přenos dat do plánu
  • Není třeba řešit přenos dat do plánu
  • Odehrává se automaticky
  • Podněty lze následně rozpracovávat, dále propojovat, přiřazovat zdroje apod.
mapa transformace do ganttu
Mapa – transformace do Ganttu
 • Přepnutí zobrazení Síťový diagram – Ganttův diagram
 • Po několika drobných úpravách…
postup tvorby mapy
Postup tvorby mapy
 • Pojmenujte to, čím se chcete zabývat, umístěte do středu stránky.
slide46
Identifikujte nejdůležitější pojem spojený s hlavním, propojte ho hlavní větví