visnow struktury danych
Download
Skip this Video
Download Presentation
VisNow – struktury danych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

VisNow – struktury danych - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

VisNow – struktury danych. Krzysztof S. Nowiński [email protected] Dane. Wizualizacja danych a wizualizacja informacji Dane: Struktura zadana a priori Geometria zwykle w przestrzeni fizykalnej Wartości głównie liczbowe Informacja Strukturę dopiero tworzymy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VisNow – struktury danych' - apu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Dane

Wizualizacja danych a wizualizacja informacji

 • Dane:
 • Struktura zadana a priori
 • Geometria zwykle w przestrzeni fizykalnej
 • Wartości głównie liczbowe
 • Informacja
 • Strukturę dopiero tworzymy
 • Geometria dopiero do ustalenia
 • Wartości często tekstowe lub obiektowe
dane geometria i struktura
Dane – geometria i struktura
 • Geometria:
  • Współrzędnepunktów w przestrzeni n-wymiarowej (n=1,2,3,4,...)
   • Zadane w sposóbnaturalnylubobliczone ne podstawiestrukturyczywartości
   • Podaneexplicitelubłatwe do wyliczenia w miarępotrzeby
 • Struktura
  • Określalogicznepowiązaniamiędzypunktami
  • Zazwyczajokreślazakresmożliwejinterpolacji
  • Zależna od problemu:
  • Miasta w Polsce –
   • Punkty (demografia)
   • Węzły grafu (komunikacja)
   • Wierzchołki triangulacji (obserwacje meteo)
dane struktura
Dane -Struktura
 • Logikapowiązań
  • Przykłady:
   • Wiązaniawyznaczającestrukturęcząsteczki
   • Połączenialotnicze
   • Połączeniatelekomunikacyjne
   • PołączenialogiczneodsyłaczyWWW
 • Interpolacja
  • Jeżeliskończonyzbiórdanych jest wynikiemeksperymentalnegolubnumerycznegopróbkowania continuum
   • Możemyinterpolowaćwedługregułwyznaczonychprzezstrukturę
 • Struktura regularna – tablica 1- 2- lub 3-wymiarowa
 • Struktura nieregularna – powiązania opisywane explicite
struktura
Struktura
 • Opisformalny - komórki
  • Zerowymiarowa
   • punkt
  • Jednowymiarowa
   • odcinek
  • Dwuwymiarowe
   • trójkąt, czworokąt
  • Trójwymiarowe
   • czworościan, piramida, pryzmat (graniastosłuptrójkątny), sześciościan
 • Zadanelistąwierzchołków

0

1

2

3

4

7

6

5

siatka struktura geometria
Siatka - struktura+geometria
 • Siatkaregularnarównoległościenna
  • Strukturatablicy 1- 2- lub 3-wymiarowej (komórkisąodpowiednioodcinkami, czworokątamilubsześciościanami)
   • Opisstruktury:
    • {intndim; int dims[ndim]}
  • Geometria: siatkazłożona z odcinków, równoległoboków lub równoległościanów
   • Opisgeometrii:
    • {intnspace; float affine[4][nspace]}
    • affine[3] – początek układu
    • affine[0], affine[1],… - wektory krawędzi komórki
   • Współrzędneilistakomórekniemusząbyćpamiętane
siatka struktura geometria1
Siatka - struktura+geometria
 • Siatkaregularnaze współrzędnymi
  • Strukturatablicy 1- 2- lub 3-wymiarowej (komórkisąodpowiednioodcinkami, czworokątamilubsześciościanami)
   • Opisstruktury:
    • {intndim; int dims[ndim]}
  • Geometria: punktyumieszczonedowolnie w przestrzeni
   • Opisgeometrii:
    • {intnspace; float coords[N * nspace]}
    • (nspace≥ndims, N – liczbapunktów (iloczynwymiarówsiatki)
  • Listakomórekniemusibyćpamiętana
struktura1
Struktura
 • Siatkanieregularna
  • Wektor zbiorów komórek (CellSet)
   • CellSet:
    • Tablica cellArrays[8][]
    • cellArrays[i] – tablica węzłów komórek typu i, np. cellArrays[2] ma długość 3*nTriangles
    • Automatycznie tworzone boundaryCellArrays[4][]
  • Listykomórekmusząbyćpamiętane
  • Geometria: punktyumieszczonedowolnie w przestrzeni
   • Opisgeometrii:
    • {intnspace; float coords[N * nspace]}
    • (nspace≥ndims, N – liczbapunktów (iloczynwymiarówsiatki)

0

1

2

3

4

7

6

5

pole siatka warto ci
Pole:siatka + wartości
 • Wartości są przechowywane w strukturach (klasach) pochodnych odDataArray
 • DataArray:
  • name – nazwa używana przy wyborze komponenty
  • type – typ danych w tablicy - od DataArray.BOOLEAN do DataArray.DOUBLEi DataArray.STRING
  • veclen – 1 gdy dane skalarne, >1 gdy wektorowe
  • nData– liczba elementów danych
  • Dane w tablicy o długości veclen * nData
 • Mogą być określone (typowo) dla punktów (node data) lub dla komórek w przypadku siatek nieregularnych (cell data) – każdy CellSet może mieć własny zestaw danych
pole siatka warto ci1
Pole:siatka + wartości
 • Pole może zawierać dowolną liczbę danych dowolnych typów, skalarnych lub wektorowych
 • Dodatkowo, pole może zawierać maskę – tablicę danych typu booleanwskazującą, które punkty zawierają dane istotne – przykładowo, model falowania Bałtyku jest liczony na siatce prostokątnej, należy więc użyć maski równej falsedla punktów wewnątrz lądu.
 • Wszystkie tablice danych, współrzędne i maska mogą zależeć od czasu:
  • Timestep(krok czasowy) to para {floattime, [] data}
  • Dla zadanego momentu t dostępna jest interpolacja kawałkami liniowa na chwilę t
  • Różne tablice danych mogą mieć różne szeregi chwil i odpowiadających im danych
klasy danych i ich api
Klasy danych i ich API
 • Field – klasa abstrakcyjna
  • Nazwa (String name)
  • Liczba punktów (intnNodes)
  • Wymiar przestrzeni (intnSpace) – zwykle 3
  • Współrzędne (float[] coords)

Płaska tablica {(x,y,z)0, (x,y,z)1,…} – może być null dla pola regularnego

  • Opcjonalna maska (boolean[] mask)
  • Wektor obiektów wartości (Vector data)
  • Rozmiary (float[][] extents)

Zakres i-tej współrzędnej od extents[0][i] do extents[1][i] ustalany automatycznie (z możliwością nadpisania)

 • Podklasy
  • RegularField
  • IrregularField
podklasy field
Podklasy Field
 • RegularField – siatka regularna
  • Wymiary (int[] dims)

nNodes= dims[0]*dims[1]… ustawiane automatycznie

nSpace ≥dims.length

  • Punkt początkowy i wektory komórki elementarnej

(float[][] affine):

affine[3] – punkt początkowy odp. Indeksom 0

affine[0], affine[1], affine[2] – wektory komórki

  • Opcjonalnie współrzędne (float[] coords)

Kolejność punktów jak pikseli w obrazie MxN (N wierszy po M znaków zapisywanych wierszami

Reguła obowiązuje we wszystkich obiektach danych

podklasy field1
Podklasy Field
 • IrregularField– siatka nieregularna
  • Współrzędne (float[] coords) - obowiązkowe
  • Zbiory komórek (ArrayList cellSets)
 • CellSet
  • Liczba komórek (intnCells) – generowana automatycznie
  • Liczba wartości danych (intnDataValues) liczba elementów tablic CellData – może być różna od nCells
  • Tablice komórek (CellArray[] cellArrays) – 8 tablic opisujących komórki różnych typów (point, segment, triangle, quad, tetra, pyramid, prism, hex)
  • Tablice komórek brzegowych

(CellArray[] boundaryCellArrays) – generowane półautomatycznie tablice ścian komórek trójwymiarowych

  • Wektor obiektów wartości (ArrayList data)
tablice warto ci
Tablice wartości
 • Abstrakcyjna klasa DataArray
  • Nazwa (String name)
  • Jednostka fizyczna (String unit) – używana w opisie osi, legendy barw etc.
  • Typ danych (int type)– jedna ze stałych DataArray.FIELD_DATA_BYTE … _DOUBLE
  • Długość wektora (intveclen) – rozmiar pojedynczego elementu danych – domyślnie 1 (dane skalarne)
  • Minimumdanych (float minv) używane do ustalenia zakresu suwaków, mapy kolorów etc., zwykle ustawiane na rzeczywiste minimum.; dla danych wektorowych ustawiane na 0
  • Maksimum danych (float maxv) – jak wyżej
  • Liczba danych (intnData)
 • Podklasy DataArray
  • Tablica danych ([] data)
field api
Field API

Klonowanie:

cloneBase() – tylko wymiary, geometria i maska – przez referencje

clone() – jw. + DataArrays

cloneDeep()– jak clone, ale poszczególne pola są klonowane

Standardowe akcesory do pól (nie ma setNNodes)

Akcesory do tablic danych:

getData()

setData(ArrayList data)

clearData()

getData(String s)

getData(int i)

addData(DataArraydataArray)

regularfield api
RegularField API

Konstruktory:

RegularField(int[] dims)

RegularField(int[] dims, float[][] pts)

Klonowanie:

cloneBase() – tylko wymiary, geometria i maska – przez referencje

clone() – jw. + DataArrays

CloneDeep()– jak clone, ale poszczególne pola są klonowane

Standardowe akcesory do pól (nie ma setDims)

Dodatkowo:

getInvAffine()

getCoordsFromAffine() - niezalecane

ad