slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statystyczna analiza danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz aplikacji SAS Enterprise Guide v. 4.2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statystyczna analiza danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz aplikacji SAS Enterprise Guide v. 4.2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Statystyczna analiza danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz aplikacji SAS Enterprise Guide v. 4.2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 436 Views
 • Uploaded on

Statystyczna analiza danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz aplikacji SAS Enterprise Guide v. 4.2. Piwczyński Dariusz Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Rodzaje analiz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statystyczna analiza danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz aplikacji SAS Enterprise Guide v. 4.2' - bluma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Statystyczna analiza danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCELoraz aplikacji SAS Enterprise Guide v. 4.2

Piwczyński Dariusz

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

rodzaje analiz
Rodzaje analiz
 • Statystyki opisowe zjawisk masowych (miary średnie i pozycyjne, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji)
 • Estymacja przedziałowa
 • Testowanie hipotezy o równości dwóch wariancji
 • Testowanie hipotezy o równości dwóch średnich
 • Analiza wariancji
 • Analiza korelacji i regresji
 • Test chi kwadrat
statystyki opisowe
Statystyki opisowe

Jak obliczyć?

 • Klasyczne podejście – funkcje statystyczne
 • Dodatek – Analiza danych
 • Tabela przestawna
funkcje
Funkcje

Funkcje są wstępnie zdefiniowanymi formułami wykonującymi obliczenia z wykorzystaniem określonych wartości nazywanych argumentami i w konkretnym porządku nazywanym składnią.

Składnia funkcji:=nazwa.funkcji(argumenty)

funkcje przeci gnij
Funkcje – przeciągnij

Arkusze kalkulacyjne posiadają ceną własność, która polega na szybkim powielaniu przez przeciąganie rozwiązań (obliczonych funkcji) z jednej kolumny na wszystkie następne

jak w czy analiza danych
Jak włączyć Analiza danych?

Zaznaczyć pole wyboru Analysis ToolPak

analiza danych obliczenia
Analiza danych – obliczenia

Zaznaczamy zmienne, które chcemy objąć obliczeniami –możemy podać zakres z klawiatury

Zaznaczamy pole wyboru „Tytuły w pierwszym wierszu”, ponieważ wiersz ten zawiera nazwy zmiennych

Liczymy miary położenia, zmienności, asymetrii i skupienia rozkładu !

Te same dane – jagnięta.

Zaznaczamy pole wyboru „Statystyki podsumowujące”

tabela przestawna
Tabela przestawna

Zanim uruchomimy ten mechanizm!

 • Eliminujemy dublujące się nazwy zmiennych
 • Usuwamy puste kolumny i wiersze w istniejącym bloku danych
liczymy za pomoc tabeli przestawnej
Liczymy za pomocą tabeli przestawnej
 • średnią arytmetyczną w odniesieniu do wybranych cech użytkowości rzeźnej z podziałem na grupy rasowe i z uwzględnieniem płci zwierzęcia
a zatem
a zatem...

2.

w zakładce Wstawianie klikamy na pole TABELA PRZESTAWNA, wybieramy z listy TABELA PRZESTAWNA

1.

Klikamy na dowolną komórkę należącą do listy danych!

tabela krok po kroku
Tabela, krok po kroku

Sprawdźmy wzrokowo czy proponowany przez program zakres (obszar zaznaczony przerywaną linią) pokrywa się z rzeczywistym obszarem naszych danych!

tabela kolejny krok projektujemy uk ad
Tabela (kolejny krok), projektujemy układ!

Element kolumn i wierszy – obszary na które przeciągamy z LISTY PÓL nazwy zmiennych utożsamianych z czynnikami doświadczalnymi, np. GEN, PLEC!

Element danych – na ten obszar przeciągamy z LISTY PÓL nazwy tych zmiennych, dla których obliczamy średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, np. MCPOM, WYSKLAB!

tabela ustawiamy rodzaj obliczanej miary i format liczby
Tabela – ustawiamy rodzaj obliczanej miary i format liczby

Wskazujemy miarę, którą chcemy obliczyć

Określamy format liczby, np. ilość miejsc po przecinku

estymacja przedzia owa analiza danych
Estymacja przedziałowa – Analiza danych

(Wyznaczamy przedział ufności dla średniej arytmetycznej)

W celu wyznaczenia przedziału ufności obliczone przez program wartości należy odjąć a następnie dodać do średniej arytmetycznej. W pierwszym przypadku obliczymy lewą, w drugim prawą stronę przedziału ufności.

Przykład. Średnia wysokość w kłębie wyniosła 56,5 cm.

Zatem lewa strona przedziału ufności wynosi: 56,5 cm – 0,67 = 55,83.

Z kolei prawa strona przedziału wynosi 57,17 cm (56,5 cm + 0,67 cm).

testowanie hipotezy o r wno ci dw ch wariancji funkcja
Testowanie hipotezy o równości dwóch wariancji (funkcja)
 • Hipoteza zerowa: zakładamy, że zmienność (wariancja) populacji generalnej mieszańców i jagnią czystorasowych w zakresie wymiarów zoometrycznych oraz cech użytkowości rzeźnej jest podobna!
 • Wykonujemy test Fishera! Korzystamy z funkcji statystycznej test.f()
test fishera
Test Fishera

Jeżeli otrzymane prawdopodobieństwo jest większe niż 0,05 to nie mamy podstaw do odrzucenia H0! H0:D2(X1) = D2(X2)

H0 odrzucamy w odniesieniu do obwodu klatki piersiowej! Wnioskujemy zatem, że zmienność obwodu klatki piersiowej w populacji mieszańców i zwierząt czystorasowych jest statystycznie różna!

test fishera analiza danych
Test Fishera – Analiza danych

W przypadku, gdy hipoteza alternatywna posiada następującą postać:

H1:D2(X1) D2(X2), otrzymane prawdopodobieństwo (P(F <= f)) należy pomnożyć przez 2.

testowanie hipotezy o r wno ci dw ch rednich
Testowanie hipotezy o równości dwóch średnich

Wpisujemy liczbę „2”, gdy zmienność w porównywanych grupach jest podobna!

H0:E(X1) = E(X2)

Wpisujemy liczbę „3”, gdy zmienność w porównywanych grupach jest różna!

analiza wariancji jednoczynnikowa
Analiza wariancji, jednoczynnikowa

Zanim zaczniemy analizę wariancji musimy odpowiednio przygotować dane! Układamy wartości zmiennej „udział wyrębów wartościowych” w trzech kolumnach – reprezentują one trzy grupy rasowe! Następnie uruchamiamy moduł Analiza danych – Analiza wariancji jednoczynnikowa!

analiza wariancji jednoczynnikowa wyniki
Analiza wariancji jednoczynnikowa – wyniki

SS – Suma kwadratów odchyleń

df– liczba stopni swobody

MS– średni kwadrat odchyleń

F– F empiryczne

Wartość p – prawdopodobieństwo otrzymania hipotezy zerowej

Test F – wartość krytyczna testy Fishera-Snedecora

Pomiędzy grupami – międzygrupowa

W obrębie grup – wewnątrzgrupowa

Razem – ogólna

korelacje analiza danych
Korelacje – Analiza danych

Wskazujemy kolumny zawierające zmienne, które chcemy skorelować

Zaznaczamy to pole, ponieważ pierwszy wiersz zawiera dane nienumeryczne – nazwy zmiennych

korelacja wyniki
Korelacja, wyniki

Mnóstwo liczb, tj. obliczonych współczynników korelacji Pearsona! Czy zależności są istotne?

wykres rozrzutu
Wykres rozrzutu

1. Zaznaczamy zmienne (pierwsza niezależna, druga zależna)

2. W zakładce Wstawianie kilkamy na wykres Punktowy

regresja funkcje
Regresja, funkcje

Współczynnik regresji

 • = NACHYLENIE(znane_y; znane_x) –
 • Znane_y jest to tablica lub zakres komórek liczbowych zależnych punktów danych.
 • Znane_x jest to zbiór niezależnych punktów danych
test niezale no ci chi kwadrat
Test niezależności chi kwadrat

fo – wartość otrzymana;

fe – wartość oczekiwana

dodatek merlin v 2 5 neil millar
Dodatek Merlin v 2.5. (Neil Millar)

Merlin umożliwia przeprowadzenie szeregu testów nieparametrycznych, jak np.: test U Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxona, Friedmana.

Pobrać ze strony:

http://www.heckgrammar.kirklees.sch.uk/index.php?p=10310

W celu aktywacji dodatku Merlina należy skopiować pobrany plik merlin.xla do folderu:

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Library

(wersja OFFICE możebyćinna, np. OFFICE 10, 12)

Dodatek uaktywniamy podobnie, jak moduł Analiza danych (W OFFICE 11 i niższych wersjach klikamy w pasku menu na Narzędzia, a następnie na Dodatki).