Download
ing miroslav p pala n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Miroslav Púpala PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Miroslav Púpala

Ing. Miroslav Púpala

296 Views Download Presentation
Download Presentation

Ing. Miroslav Púpala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aktivita 8Príprava učebných textov v predmetoch základy elektrotechniky, rozvody elektrickej energie, využitie elektrickej energie, elektrické stroje a prístroje, elektrotechnické materiály pre učebný odbor elektromechanik. Ing. Miroslav Púpala Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

  2. II. TC Meranie a meracie prístroje 1. Význam a účel elektrotechnických meraní 2. Metódy merania 3. Chyby merania 4. Rozdelenie elektromechanických meracích prístrojov 5. Konštrukčné časti elektromechanických prístrojov 6. Vlastnosti meracích prístrojov 7. Základné analógové elektromechanické prístroje 8. Zväčšovanie rozsahu a meracie transformátory 9. Laboratórne cvičenia 10. Meranie elektrických prúdov a napätí 11. Meranie činných odporov 12. Meranie ďalších elektrických veličín Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

  3. 1. Význam a účel elektrotechnických meraní Meranie je proces poznávania, ktorý spočíva v porovnávaní meranej veličiny s niektorou jej hodnotou, ktorá bola prijatá za jednotku. Elektrické meranie je proces, pri ktorom sa určujú veľkosti rôznych elektrických veličín. Magnetické meranie tiež považujeme za elektrické meranie, pretože je vždy spojené s elektrickými javmi. Elektrický merací prístroj je zariadenie, ktoré využíva fyzikálne zákony a závislosti na určenie elektrickej veličiny. Význam elektrotechnických meraní spočíva v overovaní vlastností vyrobených elektrotechnických a elektronických zariadení. Elektrotechnické meranie nám umožňuje: - vykonávať kontrolu rôznych parametrov; - spätné ovplyvnenie výrobného procesu - manuálna obsluha; - plná automatizácia. Elektrotechnickým meraním môžeme dosiahnuť: - šetrenie materiálu a iných komponentov; - zvyšovanie produktivity; - znižovanie spotreby elektrickej energie, a iné. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

  4. Elektrotechnické meranie môžeme vykonávať: - počas výroby zariadenia - na overenie kvality materiálov a technológií; - počas prevádzky - na overenie spoľahlivosti funkcie; - na predĺženie životnosti; - na zistenie miesta poruchy, a iné. Význam a dôležitosť elektrických meraní zvyšuje aj tá skutočnosť, že elektricky možno merať a kontrolovať aj iné fyzikálne (neelektrické) veličiny. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.