Arabská říše 7.-10. stol. - PowerPoint PPT Presentation

arabsk e 7 10 stol n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arabská říše 7.-10. stol. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arabská říše 7.-10. stol.

play fullscreen
1 / 9
Arabská říše 7.-10. stol.
219 Views
Download Presentation
annis
Download Presentation

Arabská říše 7.-10. stol.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arabská říše7.-10. stol. Rothbauerová Jana

  2. Vznik a vývoj • Kmeny žijící na Arabském poloostrově zahájily svou expanzi na počátku 7. stol.-632-vznik Arabské říše • Opírali se o šíření nového náboženství-ISLÁM • Během dvou stol. vybudovali rozsáhlou říši sahající od hranic Indie až po Iberský pol.(Španělsko) • Arabský pol. se stal obchodní křižovatkou–dálkový obchod mezi Indií a Sýrií,procházela řadou oáz(nejvýz.-Mekka) • Chalífa-vládce,duchovní autorita islámu(Chalífát=Arabská říše)

  3. Arabská společnost • Život ovlivněn geografickými podmínkami-většinu území tvoří poušť-omezené zemědělství-na jihu lepší podmínky-dnešní Jemen • Arabové na severu byli kočovníci,putovali mezi oázami-nazývali se syny pouště-BEDUÍNY • Arabové vytvářeli kmeny,v čele byli náčelníci-ŠAJCHOVÉ • Nejmocnější kmen v Mekce-Kurajšovci(uctívali zvláštní černý kámen,jenž je zřejmě meteorického původu,ukrývali ho v krychlové stavbě-Kaabě Z tohoto rodu pocházel i Mohamed. Kaaba

  4. Mohamed • Jeho názory změnily způsob života arabské společnosti • Prohlásil,že měl vidění,podle něhož existuje jenom jeden Bůh-ALLÁH • Sám se prohlásil za jeho posla či proroka,jehož úkolem je zvěstovat lidem boží slova • Činil tak prostřednictvím textů v podobě básní nebo také zjevení-SÚR • Soubor všech těchto pramenů je posvátná kniha jeho stoupenců,které nazval muslimy-KORÁN • 622-přinucen opustit město(kvůli silné opozici),tento letopočet byl označen jako hidžra (=vystěhování) • Roku 630 si přesto město podmanil a obratnou politikou rychle budoval ARABSKÝ STÁT • V jeho úsilí pokračoval po jeho smrti ABÚ BAKR,získal další území v Persii a v Byzanci • Avšak skutečným zakladatelem arabské říše se stal až další Mohamedův nástupce-OMAR(ovládl Sýrii,Palestinu a Egypt)

  5. Sunnité a šíité • Omar byl zavražděn,stejný osud potkal i jeho nástupce-OSMANA • Jeho smrt otevřela spory o vůdčí postavení,tyto spory byli úzce spjaty s náboženstvím i politikou • Jedna část muslimů považovala za prorokovy následovníky jen jeho přímé potomky,ti podporovali Mohamedova zetě Alího-nazývali se šíité • Druzí zase trvali na platnosti zvyklostí,jež se ujaly po Mohamedově smrti-ti se nazývali sunnité • Islám se tak rozštěpil do dvou základních proudů,které vedle sebe existují dodnes

  6. Arabská expanze • V nástupnických sporech zvítězili Umajjovci s jejichž vládou je spojena arabská expanze-ovládli Arménii,útočili na Kypr i Byzanc,Pyrenejský pol.,J Francie • Jejich další pronikání zastavil Karel Martel vítěznou bitvou u Poitiers r.732 • Dosud teokratický stát proměnili ve skutečnou monarchii v čele s chalífou,centrum říše přesunuli z Mekky do výhodněji položeného Damašku • Tuto správu zdokonalila další dynastie-Abbásovců-rozdělili stát do provincií,v čele stál EMÍR • Značná moc se soustředila v rukou chalífova zástupce-Vezíra • Sídlo říše přemístili do Bagdádu (tzn. „Boží dar“) • Nepodařilo se udržet jednotnou říši, jako první se oddělil Córdobský chalífát(dnešní Španělsko) • Osamostatnil se i Egypt a na východě se moci chopila dynastie Sasánovců • Na konci 10.st.- říše se rozpadla na několik samostatných emirátů

  7. Arabská kultura • Hl. nositelem kultury se stala velká města jako Damašek,Káhira,Bagdád,… • Díky dálkovému obchodu rozvoj geografie,s tím souvisel pokrok v astronomii a matematice(trigonometrické tabulky) a fyzice • Arabové přejali Aristotelovu filozofii-vynikl zejméma lékař Ibn Síná(latinsky zvaný Avicenna) • Tato arabská interpretace se dostala přes Iberský pol. do Evropy a vyvolala veliký kulturní zlom • Rozvoj písemnictví,v literatuře se věnovali hlavně poezii • Arabština se stala v raném středověku pro středozemní oblast kulturním jazykem,podobně jako na západě byla latina • Výtvarné umění-neuvěřitelně bohatá ornamentální výzboba,tvořená rostlinnými či geometrickými vzory • Arabští umělci se hl. věnovali stavbě MEŠIT (kde platil přísný zákaz zobrazování živých zvířat) • Mešita byla původně jenom čtvercovým nebo obdélníkovým nádvořím ohraničeným sloupořadím,na než navazoval modlitební sál,tato podoba byla postupně obohacována o kopule a minarety a měšity se stávaly dominantou města

  8. Mešita v Káhiře (9.stol.) Popis lidského těla

  9. Zdroje: • www.wikipedie.org • www.dejepis.com • Dějiny středověku-Zdeněk Beneš