vrcholn st edov k
Download
Skip this Video
Download Presentation
VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK. Mgr. Jitka Nováková A3V 31.3. 2011. Úvod. kolem roku 1000 došlo ke zvýšení počtu obyvatel změny v zemědělství – trojhonné hospodaření , pěstování obilovin a luštěnin pojem kolonizace – osídlování nových území od 11. stol.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK' - linnea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vrcholn st edov k

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

Mgr. Jitka Nováková

A3V

31.3. 2011

slide2
Úvod
 • kolem roku 1000 došlo ke zvýšení počtu obyvatel
 • změny v zemědělství – trojhonné hospodaření, pěstování obilovin a luštěnin
 • pojem kolonizace – osídlování nových území od 11. stol.
 • kolonizace vnější a vnitřní, podpora šlechty, panovníka i klášterů
vesnick kolonizace
Vesnická kolonizace
 • osoba lokátora, kolonisté se stali poddanými vrchnosti (robota, pevně smluvené peněžní dávky)
 • vsi vznikaly poblíž vodního zdroje, domy byly roubené, k domu přiléhal dvůr
 • oblečení vesničanů bylo prosté, život určoval rytmus polních prací
rozvoj m st
Rozvoj měst
 • středověká města vznikala poblíž kupecko-řemeslných osad, v blízkosti hradů, atd.
 • část měst vznikala na tzv. „zeleném“ drnu
 • nejstarší města vznikala v Itálii, Francii, Porýní nebo Belgii
 • k rozvoji skutečných měst docházelo až ve 13.-14. století
m stsk kolonizace
Městská kolonizace
 • soustavné zakládání měst – podobný postup jako při zakládání vesnic
 • lokátor uzavřel smlouvu s vrchností
 • nejstarší česká města – Znojmo, Olomouc, Žatec nebo Litoměřice
 • nejstarší doložené město na Moravě Uničov (1223)
 • nejvíce měst vznikalo za vlády Přemysla Otakara II.
m sta a jejich v sady
Města a jejich výsady
 • nejvýznamnější města vznikala z popudu panovníka (města královská, věnná, horní – např. Jihlava nebo Kutná Hora)
 • města založená církví nebo šlechtou – města poddanská
 • městská privilegia (výsady, práva) – soudní, hrdelní, právo pořádat trhy, právo várečné a další.
st edov k spole nost
Středověká společnost
 • vznik prvních vysokých škol ve 12. stol
 • studium filozofie, přírodních věd, práva,…
 • v čele univerzit stál rektor, v čele fakult děkani
 • nejslavnější univerzity vznikly v Padově, Bologni, Oxfordu nebo Paříži
 • nižší školství – školy městské či školy u farních kostelů
gotick um n
Gotické umění
 • gotický sloh vznikl ve 12.stol. ve Francii
 • gotika nečerpala z odkazu antiky
 • u nás začala gotika s vládou Přemysla Otakara I. (1197-1230)
 • vliv tzv. burgundské školy (Francie)
 • gotika vyjadřovala vzrůstající sebevědomí církve
gotick architektura
Gotická architektura
 • typické stavby: katedrály – velké vícelodní stavby s ochozem a věncem kaplí
 • katedrála – předobraz nebeského království
 • feudální hrad, tvrz, městský kostel, radnice
 • typické prvky staveb: lomený oblouk, opěrný systém – pilíře, fiály
gotick architektura ve sv t
Gotickáarchitekturave světě
 • součástí výzdoby byly sochy, nástěnné malby, deskové oltáře
 • stavba trvala i několik desetiletí
 • nejznámnější katedrály: Francie – Notre Dame, Chartres, Amiens, Štrasburk
 • Španělsko – Sevilla
 • Německo – Kolín nad Rýnem
 • Rakousko – Svatoštěpánský dóm
gotick architektura u n s
Gotická architektura u nás
 • nejstarší - cisterciácký klášter v Oseku (1207 – 21)
 • konventní kostel premonstrátského kostela v Teplé – odcházející románský svět
 • půdorys trojlodí
 • klášter cisterciaček v Předklášteří u Tišnova – založený královnou Konstancií 1233 – křížový půdorys s protáhlým presbytářem
rozkv t architektury
Rozkvět architektury
 • rok 1253 – Přemysl Otakar II. nastupuje na trůn – cíleně zakládal hrady a královská města
 • cisterciácký klášter ve Žďáru – založen 1252, konventní kostel vysvěcen
 • v r. 1253
 • jde o trojlodní baziliku s transeptem a trojlodním presbytářem
 • ráz chrámu je podobný farnímu kostelu v Písku
architektura doby v clava ii a jana lucembursk ho
Architektura doby Václava II. a Jana Lucemburského
 • v architektuře se uplatnil princip zeštíhlení
 • r. 1310 – nástup Jana Lucemburského na trůn
 • klášter Zlatá Koruna – založen 1263 – trojlodní bazilika s pětibokými kaplemi
 • kostel kláštera cisterciaček na Starém Brně – založen vdovou Eliškou Rejčkou v roce 1323
architektura doby karla iv a v clava iv
Architektura doby Karla IV. a Václava IV.
 • 1344 – založení pražského arcibiskupství
 • 1348 – založení první univerzity ve střední Evropě
 • vzrostla úroveň řemeslné práce, rozšířilo se gotické tvarosloví (portály,stříšky pilířů)
 • výstavba pražské katedrály – architekt Matyáš z Arrasu, vzor katedrály v Toulouse
 • 1352 – stavbu přebírá Petr Parléř